กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการกำกับและติดตาม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการกำกับติดตาม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผศ.โสภณ ฟองเพชร และ ผศ.ดร.ยุวรี อันพาพรม เป็นวิทยากร

ประกาศเมื่อ : 26/9/2566 10:55:05
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image