กิจกรรม


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา วิธีการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ และ Library Service for graduate student นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ประกาศเมื่อ : 30/6/2566 14:52:52
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image