กิจกรรม


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เจาะลึกทุกกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการเรียนการสอนและบริการการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรกองบริการการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านตารางเรียนตารางสอน การจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) รวมถึงการบริการการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาปรับใช้กับระบบงานที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ

ประกาศเมื่อ : 26/12/2565 9:44:45
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image