กิจกรรม


สำนักบริหารฯ จัดโครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักบริหารฯ จัดโครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในกิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ให้เกียรติบรรยายแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ร่วมกับบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมศิริปันนา

ประกาศเมื่อ : 24/12/2564 14:08:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image