กิจกรรม


มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะกรรมการบริหารโครงการ ติดตามและประเมินหลักสูตร Non-degree โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ
รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงงาน ติดตามและประเมินหลักสูตร ซึ่งแม่โจ้ได้เปิดสอนในหลักสูตร "นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์" ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (RESKILL/UPSKILL/NEW SKILL) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศเมื่อ : 7/12/2563 16:12:52
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image