กิจกรรม


สำนักบริหารฯ จัดโครงการกิจกรรมในหัวข้อ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต
สำนักบริหารฯ จัดโครงการกิจกรรมในหัวข้อ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรูั และชี้แนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ประกาศเมื่อ : 18/11/2563 11:53:26
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image