ตรวจสอบไฟล์ มคอ.5 แยกตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบไฟล์ มคอ.5 แยกตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน

รายการไฟล์ มคอ.5 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ระบบจะแสดงรายวิชาตามที่ข้อมูลภาระสอนในระบบทะเบียน (reg.mju.ac.th)
ลำดับCLASSIDรายวิชาSECTIONระดับวิทยาเขตสถานะ
1 34557020118501-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
2 34560720118501-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
3 34955420118542-6401 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
4 34954920118692-6401 วิทยานิพนธ์ 22โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
5 34954820118695-6401 การค้นคว้าอิสระ1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
6 34954020118695-6401 การค้นคว้าอิสระ2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
7 34560430118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
8 34558530118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง1เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
9 34957830118794-6401 สัมมนา 41เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
10 34957630118794-6401 สัมมนา 41เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
11 34956730118795-6401 สัมมนา 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
12 34957230118796-6401 สัมมนา 61เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
13 34956530118796-6401 สัมมนา 61เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
14 34957730118894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 41เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
15 34957330118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 51เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
16 34956830118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
17 34956330118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 52เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
18 34956430118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 52เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
19 34957030118896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 61เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
20 34956630118896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 61เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
21 34956930118896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 62เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด