ตรวจสอบไฟล์ มคอ.5 แยกตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบไฟล์ มคอ.5 แยกตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน

รายการไฟล์ มคอ.5 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ระบบจะแสดงรายวิชาตามที่ข้อมูลภาระสอนในระบบทะเบียน (reg.mju.ac.th)
ลำดับCLASSIDรายวิชาSECTIONระดับวิทยาเขตสถานะ
1 34252020118501-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
2 34251920118691-6401 วิทยานิพนธ์ 12โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
3 34251320118692-6401 วิทยานิพนธ์ 22โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
4 34228420118695-6401 การค้นคว้าอิสระ2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
5 34255430118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
6 34255530118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง2เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
7 34253830118794-6401 สัมมนา 41เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
8 34271230118794-6401 สัมมนา 42เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
9 34254030118795-6401 สัมมนา 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
10 34253930118795-6401 สัมมนา 52เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
11 34253730118891-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 11เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
12 34253630118891-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 12เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
13 34253430118892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 21เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
14 34253530118892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 22เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
15 34253330118893-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 31เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
16 34253130118894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 41เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
17 34253230118894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 42เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
18 34252630118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
19 34253030118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 52เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
20 34252530118896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 62เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
21 342728วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
22 342718วส463-6001 หลักการส่งเสริมพืชสมุนไพรในชุมชน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด