ตรวจสอบไฟล์ มคอ.5 ตรวจสอบไฟล์ มคอ.5 ในแต่ละรายวิชา กลุ่มเรียนที่เปิดสอนในภาคการศึกษา

รายการไฟล์ มคอ.5 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ลำดับCLASSIDรายวิชาSECTIONระดับวิทยาเขตสถานะ
1 34044210100214-01 เกษตรเพื่อชีวิต1ตรี ปกติแพร่ยังไม่ได้อัพโหลด
2 34394810100214-01 เกษตรเพื่อชีวิต1ตรี สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
3 34130510100214-01 เกษตรเพื่อชีวิต1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
4 34130410100214-01 เกษตรเพื่อชีวิต2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
5 34198410100407-1 แมลงกับสังคมมนุษย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
6 34198510100407-1 แมลงกับสังคมมนุษย์2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
7 34198610100410-1 พืชทะเลทราย1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
8 34198710100410-1 พืชทะเลทราย2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
9 34198810100410-1 พืชทะเลทราย3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
10 34404510100410-1 พืชทะเลทราย4ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
11 34198910100420-1 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
12 34197410100496-1 สัมมนา1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
13 34257010100496-1 สัมมนา2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
14 34421910100496-1 สัมมนา3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
15 34218910102192-01 การปฏิบัติงานฟาร์ม 21ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
16 34249310102291-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
17 34222410102292-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
18 34223410102292-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 22ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
19 34222510102292-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 23ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
20 34289210102311-01 เกษตรอินทรีย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
21 34420510102393-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
22 34222610103210-01 การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
23 34294510104301-01 หลักการผลิตผัก1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
24 34222710105302-01 ไม้ผลเบื้องต้น1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
25 34191410113302-01 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
26 34191610113303-01 ศาสตร์พระราชากับงานส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
27 34191910113312-01 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร1ตรี สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
28 34191710113312-01 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
29 34192010113321-01 การวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร1ตรี สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
30 34191810113321-01 การวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
31 34202510119101-1 หลักเกษตรกรรม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
32 34202710119101-1 หลักเกษตรกรรม2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
33 34202410119190-1 การปฏิบัติงานฟาร์มทั่วไป1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
34 34131210119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
35 34131110119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
36 34131010119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
37 34130910119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร4ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
38 34130810119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร5ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
39 34130710119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร6ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
40 34131310119204-1 หลักการอารักขาพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
41 34131810119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
42 34131710119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
43 34131610119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
44 34131510119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ4ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
45 34131410119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ5ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
46 34131910119206-1 ธุรกิจเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
47 34203410119207-1 การใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
48 34203310119208-1 เทคโนโลยี เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลผลิตพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
49 34132010119209-1 หลักการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
50 34132110119301-01 หลักพืชกรรม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
51 34197510120403-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชไร่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
52 34257110120404-1 กระบวนการผลิตข้าว1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
53 34193710120405-1 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
54 34211510120496-1 ปัญหาพิเศษด้านพืชไร่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
55 34256410120496-1 ปัญหาพิเศษด้านพืชไร่2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
56 34283410120496-1 ปัญหาพิเศษด้านพืชไร่3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
57 34380810120496-1 ปัญหาพิเศษด้านพืชไร่4ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
58 34382510120496-1 ปัญหาพิเศษด้านพืชไร่5ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
59 34197310120497-1 การฝึกงานด้านพืชไร่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
60 34272510121405-1 พืชสมุนไพรวงศ์ขิง1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
61 34272610121408-1 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
62 34272310121496-1 ปัญหาพิเศษด้านวิทยาการสมุนไพร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
63 34272410121497-1 การฝึกงานด้านสมุนไพร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
64 34257410126302-1 การผลิต เก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหารอินทรีย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
65 34326410126405-1 เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
66 34257310126496-1 ปัญหาพิเศษด้านเกษตรอินทรีย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
67 34257210126497-1 การฝึกงานด้านเกษตรอินทรีย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
68 34213520102502-6501 เทคนิคการวางแผนวิจัยและการทดลองทางพืชสวน1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
69 34217320102505-6501 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
70 34216720102522-6501 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
71 34219120102523-6501 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
72 34247620102532-6501 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
73 34239920102591-6501 สัมมนา 11โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
74 34213220102592-6501 สัมมนา 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
75 34398820102593-6501 สัมมนา 31โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
76 34361520102594-6501 สัมมนา 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
77 34240020102691-6501 วิทยานิพนธ์ 11โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
78 34213420102692-6501 วิทยานิพนธ์ 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
79 34361220102694-6501 วิทยานิพนธ์ 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
80 34309220110501-6601 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
81 34395020110571-01 การกำเนิดดินและการจำแนกดิน1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
82 34309320110591-6601 สัมมนา 11โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
83 34395120110641-01 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
84 34395320110671-01 การจัดการและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
85 34102620117501-6501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
86 34102720117502-6501 สัมมนา 11โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
87 34102920117504-6501 สัมมนา 31โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
88 34102820117505-6501 สัมมนา 41โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
89 34102420117515-6501 การบริหารโครงการพัฒนาตามภูมิสังคม1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
90 34102520117516-6501 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
91 34103320117536-6501 วิทยานิพนธ์ 61โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
92 34252020118501-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
93 34252220118511-6401 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
94 34252420118512-6401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
95 34251520118513-6401 การวางแผนและประเมินผลโครงการด้านทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
96 34251720118514-6401 กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
97 34251820118521-6401 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
98 34252320118522-6401 การจัดการทรัพยากรเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
99 34251620118531-6401 จิตวิทยาสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
100 34252120118591-6401 สัมมนา 12โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
101 34251420118592-6401 สัมมนา 22โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
102 34255620118594-6401 สัมมนา 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
103 34255720118594-6401 สัมมนา 42โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
104 34251920118691-6401 วิทยานิพนธ์ 12โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
105 34251320118692-6401 วิทยานิพนธ์ 22โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
106 34228420118695-6401 การค้นคว้าอิสระ2โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
107 34351220119593-6501 สัมมนา 31โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
108 34354820119594-6501 สัมมนา 42โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
109 34355020119692-6501 วิทยานิพนธ์ 22โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
110 34351620119693-6501 วิทยานิพนธ์ 31โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
111 34240930115701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
112 34241030115722-6401 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
113 34241130115723-6401 ปรัชญาและทฤษฎีของการพัฒนา1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
114 34241230115791-6401 สัมมนา 11เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
115 34206030115793-6401 สัมมนา 31เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
116 34205830115795-6401 สัมมนา 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
117 34250730115796-6401 สัมมนา 61เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
118 34206130115892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 21เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
119 34205930115894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 41เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
120 34250830115895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 51เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
121 34255430118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
122 34255530118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง2เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
123 34255030118711-6401 การบริหารทรัพยากรเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
124 34255130118711-6401 การบริหารทรัพยากรเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง2เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
125 34254830118712-6401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักบริหารทรัพยากร1เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
126 34254930118712-6401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักบริหารทรัพยากร2เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
127 34254530118791-6401 สัมมนา 11เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
128 34254330118791-6401 สัมมนา 12เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
129 34254130118792-6401 สัมมนา 21เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
130 34254230118792-6401 สัมมนา 22เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
131 34253830118794-6401 สัมมนา 41เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
132 34271230118794-6401 สัมมนา 42เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
133 34254030118795-6401 สัมมนา 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
134 34253930118795-6401 สัมมนา 52เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
135 34253730118891-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 11เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
136 34253630118891-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 12เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
137 34253430118892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 21เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
138 34253530118892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 22เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
139 34253330118893-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 31เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
140 34253130118894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 41เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
141 34253230118894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 42เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
142 34252630118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
143 34253030118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 52เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
144 34252530118896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 62เอก สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
145 34351930120792-6501 สัมมนา 21เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
146 34352930120892-6501 ดุษฎีนิพนธ์ 21เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
147 343255กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 21ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
148 343254กค411-1 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
149 343252กค481-1 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
150 344050กค481-1 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
151 343257กค489-1 ปัญหาพิเศษ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
152 343256กค499-1 สัมมนา1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
153 343767กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
154 343768กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
155 341481กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
156 341482กฏ301-3 กีฏวิทยาทางการเกษตร2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
157 342562กฏ320-1 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
158 342563กฏ431-3 สัณฐานวิทยาของแมลง1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
159 341483กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
160 341383ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
161 343459ดป432-6101 การวิเคราะห์ดินและพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
162 343443ดป441-1 การสำรวจดิน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
163 343442ดป448-6101 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
164 343444ดป461-1 ฟิสิกส์ของดิน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
165 343438ดป491-6101 สัมมนา1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
166 343439ดป498-1 ปัญหาพิเศษ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
167 343448ดป593-6101 สัมมนา 31โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
168 343447ดป594-1 สัมมนา 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
169 343982ดป603-3 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 31โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
170 343450ดป691-1 วิทยานิพนธ์ 11โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
171 343449ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
172 344425บส694-1 วิทยานิพนธ์ 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
173 344344บส795-1 สัมมนา 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
174 344345บส895-1 ดุษฎีนิพนธ์ 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
175 341045ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต1ตรี ปกติชุมพรยังไม่ได้อัพโหลด
176 340305ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต1ตรี ปกติแพร่ยังไม่ได้อัพโหลด
177 341389ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
178 341388ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
179 342056พก692-1 วิทยานิพนธ์ 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
180 342057พก692-1 วิทยานิพนธ์ 21โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
181 342062พก896-2558 ดุษฎีนิพนธ์ 61เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
182 341030พภ690-6001 การค้นคว้าอิสระ1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
183 341034พภ696-3 วิทยานิพนธ์ 61โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
184 341459พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
185 341458พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
186 344218พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
187 341931พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
188 341904พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
189 342565พร421-6001 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
190 343904พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
191 343905พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
192 344173พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
193 342746พร452-6001 วนเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
194 341915พร471-1 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
195 343884พร498-1 ปัญหาพิเศษ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
196 342806พร501-6201 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
197 342808พร520-6201 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
198 342807พร540-6201 นวัตกรรมการผลิตพืชอย่างแม่นยำ1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
199 342809พร541-6201 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
200 342810พร592-6201 สัมมนา 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
201 342811พร593-6201 สัมมนา 31โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
202 342812พร594-6201 สัมมนา 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
203 342813พร691-6201 วิทยานิพนธ์ 11โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
204 342815พร692-6201 วิทยานิพนธ์ 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
205 342816พร692-6201 วิทยานิพนธ์ 22โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
206 342817พร692-6201 วิทยานิพนธ์ 23โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
207 342818พร692-6201 วิทยานิพนธ์ 24โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
208 342819พร694-6201 วิทยานิพนธ์ 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
209 343985พร694-6201 วิทยานิพนธ์ 42โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
210 342414พร791-6201 สัมมนา 11เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
211 342820พร796-6201 สัมมนา 61เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
212 342415พร891-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 11เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
213 342821พร895-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 51เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
214 342823พร896-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 61เอก ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
215 343991พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
216 342139พส300-1 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
217 342133พส303-1 กล้วยไม้เบื้องต้น1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
218 342175พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
219 342138พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
220 342176พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
221 342910พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
222 342914พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน4ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
223 342504พส360-1 การออกแบบจัดสวน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
224 342137พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
225 342154พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 42ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
226 342900พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 43ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
227 342129พส410-6001 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
228 342925พส413-1 การผลิตเห็ด1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
229 342235พส415-1 ไม้ผลเขตร้อน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
230 342179พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
231 342178พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
232 341896พส420-6001 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
233 342136พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
234 342919พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
235 342920พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน4ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
236 341394พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
237 341393พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
238 341395พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
239 344318พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
240 341905พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
241 342172พส454-1 ไม้ผลอุตสาหกรรม 11ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
242 342130พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
243 342140พส465-1 การประกวดและตัดสินพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
244 342928พส466-1 ผักสวนครัว1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
245 342131พส467-1 การจัดและตกแต่งดอกไม้1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
246 342241พส471-2 พืชน้ำหอม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
247 342160พส473-1 การผลิตไม้ผลนอกฤดู1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
248 342180พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
249 342162พส475-1 ไม้ผลเศรษฐกิจ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
250 342128พส499-1 สัมมนา1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
251 343987พส531-60 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนขั้นสูง1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
252 342190พส692-2 วิทยานิพนธ์ 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
253 344324พส694-3 วิทยานิพนธ์ 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
254 342611รพ301-1 โรคพืชทั่วไป1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
255 342566รพ400-1 วิทยาการเชื้อรา1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
256 342567รพ420-1 โรคพืชเศรษฐกิจ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
257 342568วพ330-1 การจำแนกวัชพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
258 342569วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
259 342721วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
260 342713วส312-6001 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
261 342720วส313-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 31ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
262 342714วส321-6001 พืชสมุนไพรวิเคราะห์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
263 342719วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
264 342729วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
265 342728วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
266 342727วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
267 342716วส431-6001 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
268 342717วส432-6001 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
269 342718วส463-6001 หลักการส่งเสริมพืชสมุนไพรในชุมชน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
270 342730วส471-6001 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
271 342731วส472-6001 สมุนไพรเพื่อน้ำมันหอมระเหย1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
272 342722วส498-6001 ปัญหาพิเศษ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
273 341431สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
274 341432สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
275 341928สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
276 341944สก304-6101 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
277 341930สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
278 341935สก314-6101 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
279 341933สก316-6101 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
280 341932สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
281 341940สก402-6101 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
282 341936สก403-6101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
283 341942สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
284 341943สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
285 341938สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
286 341954สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร1ตรี สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
287 341948สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
288 341955สก415-6101 การสื่อสารเพื่อชุมชน1ตรี สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
289 341939สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
290 341934สก453-1 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
291 341941สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
292 341949สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
293 341957สก463-6101 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น1ตรี สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
294 341950สก463-6101 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
295 341953สก497-2 การฝึกงาน1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
296 341959สก497-2 การฝึกงาน1ตรี สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
297 342044สพ511-6201 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการพัฒนา1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
298 342051สพ511-6201 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการพัฒนา1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
299 342053สพ531-6201 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
300 342046สพ531-6201 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
301 342045สพ592-6201 สัมมนา 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
302 342052สพ592-6201 สัมมนา 21โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
303 342048สพ594-6201 สัมมนา 41โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
304 342047สพ632-6201 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร1โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
305 342054สพ632-6201 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร1โท สมทบเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
306 342049สพ692-6201 วิทยานิพนธ์ 21โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
307 342050สพ692-6201 วิทยานิพนธ์ 22โท ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
308 342544อพ320-6101 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
309 342546อพ440-6101 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
310 342547อพ451-6101 หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
311 341435อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์1ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
312 341434อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์2ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด
313 341433อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3ตรี ปกติเชียงใหม่ยังไม่ได้อัพโหลด