ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดที่อัพโหลดแล้ว สำหรับตรวจสอบรายการอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดทุกรายวิชา

รายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

เมนูนี้จะแสดงข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน และมีนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเท่านั้น รายวิชาที่ยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ให้ตรวจสอบได้ที่เมนู มคอ.3 ก่อนเปิดเทอม
ลำดับCOURSEIDรายวิชาCAMPUSIDวิทยาเขตสถานะ
1 626673กค302-1 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม
อัพโหลดโดย : มธุรส ชัยหาญ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 10:30:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
2 8892815กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 12:46:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
3 8892817กค412-1 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 12:45:34
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
4 8892819กค481-1 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 12:45:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
5 8890582กค499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์    เมื่อวันที่ : 18/12/2563 15:36:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
6 8889218กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 23:36:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
7 8890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 12:05:20
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
8 626353กฏ301-3 กีฏวิทยาทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 12:04:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
9 8895562กฏ320-6101 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
10 8890304กฏ431-3 สัณฐานวิทยาของแมลง
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 23:06:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
11 8890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 1:42:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
12 8891757กฏ453-2 การอารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 12:04:09
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
13 626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 15:41:22
54แพร่อ่านไฟล์
14 8890323กฏ470-3 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม
อัพโหลดโดย : วงค์พันธ์ พรหมวงศ์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 10:30:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
15 16499กฏ499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 14:10:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
16 25300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 18/11/2563 12:23:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
17 8891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 18/11/2563 12:24:17
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
18 8894389ดป423-6101 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
19 8894390ดป426-6101 วัสดุปรับปรุงดิน
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 17/12/2563 10:10:29
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
20 25431ดป431-1 เคมีของดินเบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
21 8893959ดป432-6101 การวิเคราะห์ดินและพืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
22 8894391ดป433-6101 ดินปลูกข้าวและการจัดการ
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 24/11/2563 9:12:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
23 8894392ดป434-6101 ดินป่าไม้50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
24 25441ดป441-1 การสำรวจดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
25 8894397ดป445-6101 การประยุกต์ใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
26 25447ดป447-1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 7:02:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
27 25461ดป461-1 ฟิสิกส์ของดิน
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 18/11/2563 12:16:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
28 625456ดป489-1 เกษตรธรรมชาติ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
29 8891987ดป492-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 7:54:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
30 25498ดป498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
31 8893270ดป501-6101 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 20/10/2563 14:12:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
32 8895177ดป543-6101 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 10:32:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
33 8893779ดป563-6101 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
34 8893271ดป591-6101 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
35 8893272ดป592-6101 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
36 8890991ดป593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
37 8891030ดป603-3 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 18/12/2563 13:57:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
38 8893780ดป641-6101 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 18/12/2563 11:37:29
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
39 8895164ดป691-6101 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
40 8891023ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 8:07:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
41 8895166ดป693-6101 วิทยานิพนธ์ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
42 8892064ดป696-3 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
43 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : สิทธิเดศ ศรีน้อย    เมื่อวันที่ : 28/11/2563 6:40:23
54แพร่อ่านไฟล์
44 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
45 10200ผษ200-1 บัณฑิตเกษตรศาสตร์ในอุดมคติ
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 12:03:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
46 8892388พก594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
47 8892399พก692-1 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
48 8894839พก794-2558 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
49 8894840พก795-2558 สัมมนา 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
50 8894845พก894-2558 ดุษฎีนิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
51 8893725พก895-2 ดุษฎีนิพนธ์ 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
52 8892981พภ501-1 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
53 8890497พภ531-2 การบริหารโครงการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 20/10/2563 14:13:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
54 8890498พภ532-2 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
55 8892982พภ591-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
56 8892984พภ593-1 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 6/11/2563 12:10:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
57 8892985พภ594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
58 8894438พภ690-6001 การค้นคว้าอิสระ
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 6/11/2563 12:11:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
59 8890505พภ693-1 การค้นคว้าอิสระ
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 6/11/2563 12:09:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
60 8892980พภ696-3 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
61 8890511พภ699-2 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
62 8892993พร192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 2
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 14:14:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
63 11250พร250-1 หลักพืชกรรม
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 16:34:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
64 8893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
65 8893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 16:34:58
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
66 8893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 10/1/2564 16:47:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
67 8893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
68 8893952พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 7:58:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
69 8893701พร411-6001 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
อัพโหลดโดย : รัชนี พุทธา    เมื่อวันที่ : 22/11/2563 17:17:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
70 8893702พร421-6001 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 28/11/2563 20:05:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
71 8890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 10:20:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
72 11440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
73 8893150พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 21/11/2563 16:05:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
74 8893953พร452-6001 วนเกษตร
อัพโหลดโดย : สุธีระ เหิมฮึก    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 11:42:33
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
75 8893955พร453-6001 กระบวนการผลิตยาสูบ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
76 8893954พร455-6001 ระบบการเกษตร
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 16:35:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
77 11456พร456-1 ระบบการปลูกพืช
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 10/1/2564 17:27:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
78 8893267พร471-1 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ กางโสภา    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 8:41:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
79 11497พร497-1 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
80 11498พร498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
81 8890897พร499-2 สัมมนา
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 28/11/2563 16:49:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
82 8894440พร520-6201 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 10/1/2564 17:21:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
83 8894451พร521-6201 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ กางโสภา    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 8:41:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
84 8894453พร524-6201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 28/11/2563 19:50:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
85 8894957พร540-6201 นวัตกรรมการผลิตพืชอย่างแม่นยำ
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 13/12/2563 11:52:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
86 8894442พร591-6201 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 21/11/2563 16:29:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
87 8894443พร592-6201 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 9:54:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
88 8894445พร594-6201 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 9:54:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
89 8894970พร692-6201 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 10:29:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
90 8892153พร699-18 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 13/12/2563 12:12:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
91 8894958พร712-6201 ทฤษฎีในการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณในพืช
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 11:17:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
92 8894946พร792-6201 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 9:55:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
93 8894948พร794-6201 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 9:55:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
94 8894956พร892-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 10:31:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
95 8894962พร893-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
96 8891326พส192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2
อัพโหลดโดย : ฉันทนา วิชรัตน์    เมื่อวันที่ : 8/12/2563 10:09:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
97 8891955พส201-2 หลักการพืชสวน
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ พิลาดี    เมื่อวันที่ : 7/12/2563 14:29:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
98 8893890พส210-6001 พืชสวนประดับเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 17:58:35
86ชุมพรอ่านไฟล์
99 8893890พส210-6001 พืชสวนประดับเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 13:22:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
100 626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
101 8893910พส300-2 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอก
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ พิลาดี    เมื่อวันที่ : 7/12/2563 14:32:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
102 625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
103 8893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 21:20:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
104 626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
105 626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 15/12/2563 22:49:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
106 8893892พส410-6001 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
อัพโหลดโดย : ชิต อินปรา    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 10:06:00
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
107 12411พส411-1 การผลิตไม้กระถาง
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 13:23:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
108 12416พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 20/1/2564 13:58:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
109 12417พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 15/12/2563 22:50:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
110 8895131พส420-6001 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
111 12423พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 7:19:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
112 8893893พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
113 12430พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
114 12442พส442-1 การดูแลรักษาพฤกษชาติ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
115 8894385พส443-6001 การจัดจำหน่ายและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
116 8893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
117 626362พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
118 12454พส454-1 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 20/1/2564 14:11:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
119 626628พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : ธีรนิติ พวงกฤษ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 17:31:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
120 626363พส471-2 พืชน้ำหอม
อัพโหลดโดย : อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ    เมื่อวันที่ : 29/11/2563 23:06:38
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
121 626365พส473-1 การผลิตไม้ผลนอกฤดู50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
122 626366พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 20/1/2564 13:58:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
123 626367พส475-1 ไม้ผลเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 20/1/2564 13:59:10
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
124 8893187พส501-3 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 21:15:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
125 8893190พส502-2 ธาตุอาหารพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
126 8893193พส522-3 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 26/11/2563 21:31:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
127 8890664พส524-3 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช
อัพโหลดโดย : อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 1:10:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
128 8890988พส531-3 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนขั้นสูง50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
129 8890665พส534-3 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
130 8890658พส551-3 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนขั้นสูง50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
131 8890667พส574-3 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
132 8890065พส592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
133 8890066พส593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
134 8890067พส594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
135 8890068พส691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
136 8893188พส692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
137 8893189พส694-3 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
138 8890671พส697-1 วิทยานิพนธ์ 750เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
139 8890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
140 17400รพ400-1 วิทยาการเชื้อรา
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 19:31:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
141 17412รพ412-1 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
อัพโหลดโดย : ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 11:59:41
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
142 17420รพ420-1 โรคพืชเศรษฐกิจ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
143 626329รพ430-1 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 19:32:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
144 17499รพ499-1 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
145 8890312วพ330-1 การจำแนกวัชพืช
อัพโหลดโดย : กุลชา ชยรพ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 17:52:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
146 8889692วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 19:34:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
147 8890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 30/11/2563 19:35:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
148 8890317วพ452-1 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
อัพโหลดโดย : กุลชา ชยรพ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 19:03:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
149 8890318วพ499-1 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
150 8893696วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
151 8893694วส212-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
152 8894811วส313-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 12:06:33
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
153 8893928วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 12:08:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
154 8893929วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
155 8893925วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 12:05:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
156 8893825วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
157 8893920วส471-6001 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
158 8889738วส498-1 วิทยานิพนธ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
159 8890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 14:15:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
160 8893932สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 25/11/2563 15:02:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
161 8893933สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
อัพโหลดโดย : นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย    เมื่อวันที่ : 2/12/2563 14:25:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
162 8890845สก303-2 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
163 8890840สก304-2 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
164 8893956สก304-6101 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
165 8890832สก305-1 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 14/12/2563 10:26:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
166 8890841สก312-2 การผลิตสื่อในการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 14/12/2563 10:57:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
167 8893947สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 14/12/2563 10:14:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
168 8890834สก313-1 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
169 8893948สก314-6101 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
170 8893941สก316-6101 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
171 8893950สก320-6101 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
172 8890843สก321-4 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
173 8893949สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 10:58:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
174 8890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
175 8890838สก403-2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
176 8893937สก403-6101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
177 8889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ชุมมาศ แป้งหอม    เมื่อวันที่ : 4/12/2563 14:59:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
178 8893938สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ชุมมาศ แป้งหอม    เมื่อวันที่ : 12/12/2563 14:41:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
179 8891293สก411-1 การผลิตรายการวีดีทัศน์ทางการนิเทศศาสตร์เกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
180 8893942สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 14/12/2563 10:51:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
181 8891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
182 8895358สก415-6101 การสื่อสารเพื่อชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
183 8893951สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 11:03:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
184 8889060สก453-1 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 11:01:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
185 8890839สก462-3 การจัดการความรู้ในชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
186 8893939สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
187 8893940สก463-6101 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 14/12/2563 10:22:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
188 8891085สก497-2 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
189 8890844สก499-2 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
190 8895146สพ501-6201 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
191 8895355สพ511-6201 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
192 8895150สพ522-6201 การวิเคราะห์ข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 11:13:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
193 8895148สพ523-6201 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
194 8895356สพ531-6201 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
195 8895149สพ532-6201 การพัฒนาทรัพยากรเชิงกลยุทธในการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
196 8895147สพ591-6201 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
197 8895354สพ592-6201 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
198 8895524สพ593-6201 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 14/12/2563 10:47:38
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
199 8895531สพ611-6201 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
200 8895357สพ632-6201 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 1/12/2563 11:10:34
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
201 8895535สพ641-6201 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
202 8895526สพ691-6201 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
203 8893882อพ320-6101 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 12:01:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
204 8890319อพ397-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม
อัพโหลดโดย : วงค์พันธ์ พรหมวงศ์    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 15:59:34
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
205 8893883อพ440-6101 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 29/11/2563 22:49:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
206 8893885อพ451-6101 หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
207 8893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 27/11/2563 14:10:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์