ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดที่อัพโหลดแล้ว สำหรับตรวจสอบรายการอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดทุกรายวิชา

รายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ลำดับCOURSEIDรายวิชาCAMPUSIDวิทยาเขตสถานะ
1 626673กค302-1 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม
อัพโหลดโดย : ประจวบ ฉายบุ    เมื่อวันที่ : 31/10/2560 20:23:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
2 626791กค392-1 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 24/10/2560 10:56:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
3 626805กค401-1 การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 24/10/2560 10:56:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
4 8892819กค481-1 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 5/11/2560 14:53:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
5 8890582กค499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 24/10/2560 10:59:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
6 626370กฎ453-1 การอารักขาพืชประยุกต์54แพร่ยังไม่อัพโหลด
7 8889218กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 5/11/2560 15:49:03
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
8 16301กฏ301-1 กีฏวิทยาทางการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
9 16430กฏ430-1 นิเวศวิทยาของแมลง
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 11:25:03
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
10 8890304กฏ431-2 สัณฐานวิทยาของแมลง
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 0:19:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
11 8890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 5/11/2560 15:52:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
12 8890306กฏ450-2 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 6/3/2561 16:26:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
13 8890307กฏ452-2 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 11:24:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
14 16453กฏ453-1 การอารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 9:33:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
15 8890323กฏ470-3 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 10:09:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
16 16499กฏ499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 6/3/2561 16:25:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
17 8892372กด692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
18 25300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 2/11/2560 22:57:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
19 25312ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น54แพร่ยังไม่อัพโหลด
20 8891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 2/11/2560 22:56:17
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
21 8891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น86ชุมพรยังไม่อัพโหลด
22 8890583ดป423-2 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 2/11/2560 11:02:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
23 25432ดป432-1 การวิเคราะห์ดินและพืช
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 2/11/2560 22:58:09
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
24 8891953ดป433-2 ดินปลูกข้าวและการจัดการ
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 2/11/2560 11:02:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
25 25441ดป441-1 การสำรวจดิน
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 12/3/2561 6:13:18
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
26 25443ดป443-1 การกำเนิดและการจำแนกดิน
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 12/3/2561 6:13:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
27 25447ดป447-1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 21/11/2560 16:24:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
28 25475ดป475-1 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 8/11/2560 12:26:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
29 25481ดป481-1 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
30 625456ดป489-1 เกษตรธรรมชาติ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
31 8891986ดป491-1 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 13/3/2561 11:43:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
32 8891987ดป492-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 13/3/2561 12:04:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
33 25498ดป498-1 ปัญหาพิเศษ
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 10/11/2560 11:26:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
34 8891014ดป532-3 ดินปลูกข้าวและการจัดการ
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 13/11/2560 9:49:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
35 50108ดป582-2 นิเวศวิทยาของดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
36 8890990ดป592-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 13/3/2561 12:01:00
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
37 8890992ดป594-1 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 13/3/2561 12:01:18
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
38 8891033ดป641-1 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 21/11/2560 16:27:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
39 8891023ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 13/3/2561 14:23:03
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
40 8892123ดป692-2 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 15/3/2561 22:04:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
41 8892062ดป694-2 วิทยานิพนธ์ 4
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 15/3/2561 23:19:20
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
42 8892064ดป696-3 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 13/3/2561 14:20:38
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
43 8891412บส791-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
44 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : ขวัญจรัส เชิงปัญญา    เมื่อวันที่ : 1/11/2560 22:34:34
54แพร่อ่านไฟล์
45 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์    เมื่อวันที่ : 1/11/2560 11:07:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
46 8888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
47 8892278พก501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
48 8892389พก511-1 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
49 8892280พก522-1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
50 8892390พก523-1 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
51 8892391พก531-1 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
52 8892281พก532-1 การพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชิงกลยุทธ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
53 8892279พก591-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
54 8892386พก592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
55 8892387พก593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
56 8892388พก594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
57 8892392พก611-1 การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
58 8892396พก632-1 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
59 8892397พก641-1 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
60 8892398พก691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
61 8892399พก692-1 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
62 8892997พก692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
63 8892309พก794-1 สัมมนา 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
64 8892310พก795-1 สัมมนา 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
65 8892407พก893-1 ดุษฎีนิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
66 8891053พช899-2 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (แบบ 2.1)50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
67 8890497พภ531-2 การบริหารโครงการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 15/1/2561 10:56:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
68 8890498พภ532-2 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 2/11/2560 22:59:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
69 8890499พภ533-2 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
อัพโหลดโดย : รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย    เมื่อวันที่ : 31/10/2560 15:35:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
70 8890500พภ596-1 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : ขนิษฐา เสถียรพีระกุล    เมื่อวันที่ : 1/11/2560 16:30:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
71 8890502พภ598-2 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย    เมื่อวันที่ : 31/10/2560 15:40:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
72 8890505พภ693-1 การค้นคว้าอิสระ
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 31/10/2560 15:55:09
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
73 8890511พภ699-2 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 31/10/2560 15:54:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
74 8891486พภ699-3 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 20/10/2560 11:50:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
75 8892993พร192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
76 11250พร250-1 หลักพืชกรรม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
77 626481พร254-1 หลักเกษตรกรรมทั่วไป
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 3/11/2560 11:28:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
78 626484พร292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
79 8893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
80 625985พร394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
81 8890893พร411-2 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 3/11/2560 11:28:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
82 8890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 29/10/2560 7:43:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
83 8890896พร431-2 เทคนิคการวิจัยพืชไร่50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
84 11440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
อัพโหลดโดย : ศุภิสรา สิงหบำรุง    เมื่อวันที่ : 15/11/2560 9:22:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
85 11441พร441-1 การผลิตเมล็ดพันธุ์
อัพโหลดโดย : ศุภิสรา สิงหบำรุง    เมื่อวันที่ : 15/11/2560 9:26:13
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
86 8891305พร450-2 ธัญพืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
87 8891304พร453-3 พืชอุตสาหกรรม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
88 8891307พร455-2 การผลิตพืชหัว50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
89 11457พร457-1 ระบบการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
90 625533พร459-1 พืชอาหารสัตว์
อัพโหลดโดย : ศุภิสรา สิงหบำรุง    เมื่อวันที่ : 15/11/2560 9:24:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
91 8890083พร462-2 การจัดการป่าชุมชนเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 8/11/2560 10:30:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
92 11497พร497-1 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
93 11498พร498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
94 8890897พร499-2 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
95 8890902พร520-3 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
96 8890937พร523-1 การผลิตพืชไร่ในสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 14/3/2561 13:27:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
97 8890909พร540-3 สรีวิทยาของเมล็ดพันธุ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
98 8890905พร596-1 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 3/11/2560 11:26:36
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
99 8890906พร597-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 3/11/2560 11:27:29
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
100 8890908พร599-1 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 3/11/2560 11:27:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
101 8891964พร697-3 วิทยานิพนธ์ 4
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 14/3/2561 13:28:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
102 8890931พร699-17 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 14/3/2561 13:31:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
103 8892153พร699-18 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 14/3/2561 13:30:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
104 50087พร699-3 วิทยานิพนธ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
105 625956พศ192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 4/11/2560 11:28:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
106 8891325พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
107 8891326พส192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2
อัพโหลดโดย : ฉันทนา วิชรัตน์    เมื่อวันที่ : 31/10/2560 11:21:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
108 12201พส201-1 หลักพืชสวน
อัพโหลดโดย : อภิรยา เทพสุคนธ์    เมื่อวันที่ : 3/11/2560 16:24:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
109 625876พส210-1 พืชสวนประดับเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 1/11/2560 14:14:20
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
110 626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
111 626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 2
อัพโหลดโดย : นเรศ ศิริเกษร    เมื่อวันที่ : 7/11/2560 13:17:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
112 12300พส300-1 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ พิลาดี    เมื่อวันที่ : 7/11/2560 11:31:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
113 8889120พส311-1 เกษตรอินทรีย์
อัพโหลดโดย : ปรีดา นาเทเวศน์    เมื่อวันที่ : 12/11/2560 9:42:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
114 625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
115 626360พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 13:08:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
116 626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
117 626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 27/10/2560 5:40:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
118 12410พส410-1 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
อัพโหลดโดย : ชิต อินปรา    เมื่อวันที่ : 30/10/2560 8:55:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
119 12411พส411-1 การผลิตไม้กระถาง
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 1/11/2560 14:14:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
120 12416พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
121 12417พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 28/2/2561 9:13:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
122 12420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
อัพโหลดโดย : ปรีดา นาเทเวศน์    เมื่อวันที่ : 12/11/2560 9:35:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
123 12423พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 27/10/2560 5:40:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
124 12425พส425-1 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
125 12430พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
อัพโหลดโดย : ธีรนุช เจริญกิจ    เมื่อวันที่ : 19/10/2560 17:29:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
126 12442พส442-1 การดูแลรักษาพฤกษชาติ
อัพโหลดโดย : นเรศ ศิริเกษร    เมื่อวันที่ : 7/11/2560 13:16:39
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
127 8891269พส446-1 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์
อัพโหลดโดย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ : 27/10/2560 11:59:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
128 12450พส450-1 เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้
อัพโหลดโดย : ชิต อินปรา    เมื่อวันที่ : 30/10/2560 8:56:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
129 12452พส452-1 เทคโนโลยีการผลิตผัก
อัพโหลดโดย : ปรีดา นาเทเวศน์    เมื่อวันที่ : 12/11/2560 9:36:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
130 12454พส454-1 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
อัพโหลดโดย : สัณห์ ละอองศรี    เมื่อวันที่ : 2/3/2561 17:58:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
131 626628พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์    เมื่อวันที่ : 1/11/2560 10:07:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
132 12466พส466-1 ผักสวนครัว50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
133 626363พส471-2 พืชน้ำหอม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
134 626365พส473-1 การผลิตไม้ผลนอกฤดู
อัพโหลดโดย : วินัย วิริยะอลงกรณ์    เมื่อวันที่ : 27/10/2560 21:47:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
135 626366พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 14/12/2560 13:22:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
136 626367พส475-1 ไม้ผลเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 14/12/2560 13:23:22
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
137 8890758พส502-1 ธาตุอาหารพืชสวน
อัพโหลดโดย : วินัย วิริยะอลงกรณ์    เมื่อวันที่ : 27/10/2560 21:49:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
138 8890663พส503-1 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
139 50339พส511-2 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อการค้า
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 27/10/2560 5:40:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
140 50340พส522-2 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 8/11/2560 12:40:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
141 8890988พส531-3 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนขั้นสูง
อัพโหลดโดย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ : 27/10/2560 11:59:59
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
142 8890658พส551-3 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนขั้นสูง
อัพโหลดโดย : ธีรนุช เจริญกิจ    เมื่อวันที่ : 19/10/2560 17:30:41
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
143 8890667พส574-3 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
144 8890064พส591-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
145 8890065พส592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
146 8890066พส593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
147 8890067พส594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
148 8890068พส691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
149 8891550พส694-2 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
150 8890672พส696-1 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
151 8890671พส697-1 วิทยานิพนธ์ 750เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
152 8891549พส697-2 วิทยานิพนธ์ 750เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
153 8890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 25/10/2560 20:39:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
154 625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป
อัพโหลดโดย : วิชชา ชาลีพรหม    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:19:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
155 17400รพ400-1 วิทยาการเชื้อรา
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:13:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
156 17413รพ413-1 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสิ่งเกี่ยวข้อง
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 25/10/2560 20:40:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
157 17420รพ420-1 โรคพืชเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 25/10/2560 20:41:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
158 626329รพ430-1 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:15:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
159 8890309รพ450-2 หลักการควบคุมโรคพืช
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:15:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
160 17499รพ499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : วิชชา ชาลีพรหม    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:37:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
161 8890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:31:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
162 8889692วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:32:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
163 8890314วพ430-1 นิเวศวิทยาของวัชพืช
อัพโหลดโดย : กมลเนตร ศรีธิ    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 10:12:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
164 8890315วพ440-1 สารกำจัดวัชพืช
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:32:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
165 8890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:32:36
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
166 8890317วพ452-1 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:32:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
167 8890318วพ499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : กมลเนตร ศรีธิ    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 16:33:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
168 8889735วส222-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 2
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 0:08:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
169 8889737วส324-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 4
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/10/2560 14:06:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
170 8889725วส332-1 หลักการผลิตพืชสมุนไพร
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 6/11/2560 0:23:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
171 8889728วส333-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 4/11/2560 11:09:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
172 8889731วส403-1 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 5/11/2560 23:37:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
173 8889732วส404-1 สมุนไพรวิเคราะห์
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/10/2560 14:18:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
174 8889733วส405-1 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/10/2560 14:06:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
175 8889743วส415-1 สมุนไพรเพื่อน้ำมันหอมระเหย
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 25/10/2560 14:18:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
176 8889738วส498-1 วิทยานิพนธ์
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 5/11/2560 23:50:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
177 8890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
178 8889124สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
179 8889057สก303-1 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
180 8890840สก304-2 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
181 8890832สก305-1 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
182 37312สก312-1 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
183 8890834สก313-1 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
184 8889173สก321-3 การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
185 8889177สก401-2 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
186 8890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
187 8889055สก403-1 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
188 8889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
189 8891293สก411-1 การผลิตรายการวีดีทัศน์ทางการนิเทศศาสตร์เกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
190 8891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
191 8889060สก453-1 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
192 8889179สก458-3 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
193 8890839สก462-3 การจัดการความรู้ในชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
194 8891085สก497-2 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
195 8890844สก499-2 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
196 8890319อพ397-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
197 8891430อพ596-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
198 8891429อพ670-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางอารักขาพืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
199 8891605อพ691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด