ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดที่อัพโหลดแล้ว สำหรับตรวจสอบรายการอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดทุกรายวิชา

รายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ลำดับCOURSEIDรายวิชาCAMPUSIDวิทยาเขตสถานะ
1 8890581กค301-2 วัสดุเกษตรเบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
2 8892811กค301-3 วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
3 626674กค391-1 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
4 8889218กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 21:38:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
5 8890303กฏ300-2 กีฎวิทยาเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 21:47:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
6 8890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 17:02:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
7 16320กฏ320-1 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 20:21:33
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
8 16453กฏ453-1 การอารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 17:03:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
9 8890323กฏ470-3 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 21/6/2561 10:35:38
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
10 8892372กด692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
11 25300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
12 25311ดป311-1 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
13 25312ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
14 8891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
15 25422ดป422-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
16 8890583ดป423-2 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 29/3/2561 11:04:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
17 25431ดป431-1 เคมีของดินเบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
18 8891953ดป433-2 ดินปลูกข้าวและการจัดการ
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 29/3/2561 11:04:39
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
19 25434ดป434-1 ดินป่าไม้
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 18/6/2561 10:52:17
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
20 25436ดป436-1 ดินเขตร้อน
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 7/6/2561 10:32:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
21 25451ดป451-1 จุลชีววิทยาของดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
22 25473ดป473-1 ดินที่เป็นปัญหาและการปรับปรุง
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 29/3/2561 11:05:22
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
23 25488ดป488-1 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
24 8891987ดป492-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 7/6/2561 11:10:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
25 25498ดป498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
26 8891015ดป533-3 ดินและธาตุอาหารพืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
27 8890991ดป593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
28 8891030ดป603-3 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
29 8891022ดป691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
30 8892123ดป692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
31 8891412บส791-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
32 626823ผษ101-1 เกษตรเพื่อชีวิต50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
33 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : ขวัญจรัส เชิงปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/4/2561 15:45:00
54แพร่อ่านไฟล์
34 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต86ชุมพรยังไม่อัพโหลด
35 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
36 8892278พก501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
37 8892389พก511-1 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
38 8892280พก522-1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
39 8892390พก523-1 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
40 8892391พก531-1 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
41 8892281พก532-1 การพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชิงกลยุทธ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
42 8892279พก591-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
43 8892386พก592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
44 8892387พก593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
45 8892388พก594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
46 8892392พก611-1 การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
47 8892396พก632-1 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
48 8892397พก641-1 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
อัพโหลดโดย : สายสกุล ฟองมูล    เมื่อวันที่ : 13/6/2561 22:32:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
49 8892398พก691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
50 8892399พก692-1 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
51 8892997พก692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
52 8892310พก795-1 สัมมนา 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
53 8892408พก894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
54 8891053พช899-2 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (แบบ 2.1)50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
55 8890136พภ511-2 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 1/6/2561 11:11:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
56 50762พภ512-1 พระราชปรัชญา
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 14/6/2561 15:54:17
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
57 8890495พภ513-2 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
58 8890496พภ521-2 เศรษฐกิจพอเพียง50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
59 8890515พภ544-2 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 18:19:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
60 8890519พภ548-2 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
61 8892983พภ592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
62 8890503พภ599-14 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
63 8890505พภ693-1 การค้นคว้าอิสระ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
64 8892979พภ695-4 วิทยานิพนธ์ 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
65 8891486พภ699-3 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
66 8892992พร191-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
67 11250พร250-1 หลักพืชกรรม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
68 11251พร251-1 พืชเศรษฐกิจ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
69 8893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
70 8893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
71 8893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:36:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
72 626486พร393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
73 11410พร410-1 การปรับปรุงพันธุ์พืช
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 19/6/2561 13:16:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
74 8890893พร411-2 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
75 8890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 19/6/2561 13:17:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
76 11440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
77 8891304พร453-3 พืชอุตสาหกรรม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
78 8891307พร455-2 การผลิตพืชหัว50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
79 11456พร456-1 ระบบการปลูกพืช
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:35:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
80 8893161พร456-2 การจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชไร่
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:35:22
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
81 11498พร498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
82 8890897พร499-2 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
83 8890901พร510-3 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
84 8890903พร530-4 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืช
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 18:17:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
85 8890904พร590-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 18:20:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
86 8890940พร593-1 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 18:18:33
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
87 8890905พร596-1 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:41:20
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
88 8890906พร597-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:43:58
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
89 8890907พร598-1 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:43:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
90 8891949พร694-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
91 8890930พร698-3 วิทยานิพนธ์ 5
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:41:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
92 8892153พร699-18 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 22/6/2561 7:42:39
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
93 8891325พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
94 12200พส200-1 หลักการขยายพันธุ์พืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
95 12201พส201-1 หลักพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
96 626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
97 12301พส301-1 หลักการผลิตผัก50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
98 12302พส302-1 ไม้ผลเบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
99 12303พส303-1 กล้วยไม้เบื้องต้น
อัพโหลดโดย : ชิต อินปรา    เมื่อวันที่ : 8/5/2561 8:34:10
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
100 625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน
อัพโหลดโดย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ : 18/6/2561 10:27:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
101 12350พส350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
102 626360พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 14/6/2561 11:13:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
103 12360พส360-1 การออกแบบจัดสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
104 626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 12:08:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
105 626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 12:09:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
106 12413พส413-1 การผลิตเห็ด50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
107 12415พส415-1 ไม้ผลเขตร้อน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
108 12420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
109 12421พส421-1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
110 12423พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
111 12424พส424-1 เทคนิคการผสมพันธุ์ผัก50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
112 12430พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
113 12441พส441-1 การจัดการหญ้าสนาม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
114 12443พส443-1 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
115 12444พส444-1 การจัดการฟาร์มผัก50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
116 8891269พส446-1 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์
อัพโหลดโดย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ : 18/6/2561 10:30:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
117 8891248พส451-2 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 18/6/2561 15:04:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
118 12453พส453-1 พืชผักเพื่ออุตสาหกรรม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
119 12455พส455-1 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 12:09:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
120 626628พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์    เมื่อวันที่ : 19/6/2561 9:39:34
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
121 12466พส466-1 ผักสวนครัว50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
122 12470พส470-1 ไม้ผลประเภทนัท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
123 626364พส472-1 ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผล50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
124 626366พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
125 12497พส497-1 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
126 12498พส498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
127 12499พส499-1 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
128 8893187พส501-3 ระเบียบและวิธีวิจัยทางพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
129 50301พส521-2 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 1
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 14/6/2561 11:15:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
130 50302พส533-2 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชสวน
อัพโหลดโดย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ : 18/6/2561 10:37:13
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
131 8890665พส534-3 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
132 8890666พส535-3 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารให้สีในพืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
133 8890667พส574-3 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
134 8890064พส591-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
135 8890065พส592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
136 8890067พส594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
137 8890068พส691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
138 8891550พส694-2 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
139 8890671พส697-1 วิทยานิพนธ์ 750เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
140 8891549พส697-2 วิทยานิพนธ์ 750เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
141 8890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 19/6/2561 15:50:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
142 625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป
อัพโหลดโดย : วิชชา ชาลีพรหม    เมื่อวันที่ : 18/6/2561 11:49:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
143 17411รพ411-1 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 21/6/2561 10:04:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
144 17470รพ470-1 การวินิจฉัยโรคพืช
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 19/6/2561 15:46:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
145 8890311วพ320-1 วัชพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : เจนจิรา หม่องอ้น    เมื่อวันที่ : 21/6/2561 9:56:03
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
146 8890312วพ330-1 การจำแนกวัชพืช
อัพโหลดโดย : เจนจิรา หม่องอ้น    เมื่อวันที่ : 21/6/2561 9:56:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
147 8889692วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 21/6/2561 10:32:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
148 8890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 21/6/2561 10:32:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
149 8893160วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
150 8889734วส221-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
151 8889729วส301-1 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
152 8889736วส323-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 7/6/2561 12:51:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
153 8889726วส330-1 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
154 8889724วส334-1 การแปรรูปสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 14/6/2561 0:16:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
155 8889741วส413-1 สมุนไพรเพื่อการเกษตร
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 7/6/2561 12:49:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
156 8889738วส498-1 วิทยานิพนธ์
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 7/6/2561 12:53:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
157 8890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
158 8890833สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 10:14:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
159 37312สก312-1 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
160 8890842สก314-1 การถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์เกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 20/6/2561 10:36:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
161 8890847สก316-1 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
162 8888990สก320-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
163 37351สก351-1 การพัฒนาชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
164 8890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
165 8889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
166 8891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
167 8889175สก452-3 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
168 8891300สก459-2 ชุมชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
169 8890844สก499-2 สัมมนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด