ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดที่อัพโหลดแล้ว สำหรับตรวจสอบรายการอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดทุกรายวิชา

รายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

เมนูนี้จะแสดงข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน และมีนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเท่านั้น รายวิชาที่ยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ให้ตรวจสอบได้ที่เมนู มคอ.3 ก่อนเปิดเทอม
ลำดับCOURSEIDรายวิชาCAMPUSIDวิทยาเขตสถานะ
1 889562910100214-01 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : ขวัญจรัส เชิงปัญญา    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 23:08:28
54แพร่อ่านไฟล์
2 889562910100214-01 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : ธีรนุช เจริญกิจ    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 9:13:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
3 889618210100407-1 แมลงกับสังคมมนุษย์
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 2:34:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
4 889618510100410-1 พืชทะเลทราย50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
5 889619510100420-1 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 21:33:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
6 889603610100496-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 14/11/2566 18:26:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
7 889667810102192-01 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2
อัพโหลดโดย : อำพล สอนสระเกษ    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:17:03
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
8 889668610102291-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 1
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 16:11:59
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
9 889668710102292-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 2
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 15/11/2566 13:29:13
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
10 889714810102311-01 เกษตรอินทรีย์
อัพโหลดโดย : ทวีป เสนคำวงศ์    เมื่อวันที่ : 21/11/2566 11:51:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
11 889669710102393-01 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
12 889670010103210-01 การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 21:40:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
13 889670110104301-01 หลักการผลิตผัก
อัพโหลดโดย : ทวีป เสนคำวงศ์    เมื่อวันที่ : 21/11/2566 11:51:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
14 889670210105302-01 ไม้ผลเบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
15 889809210113302-01 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
อัพโหลดโดย : นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 12:12:29
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
16 889809610113303-01 ศาสตร์พระราชากับงานส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
17 889809710113312-01 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 11:07:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
18 889809810113321-01 การวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 13:46:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
19 889602610119101-1 หลักเกษตรกรรม
อัพโหลดโดย : กาญจนา จอมสังข์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 17:53:00
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
20 889602510119190-1 การปฏิบัติงานฟาร์มทั่วไป
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:29:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
21 889602810119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 6/11/2566 16:14:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
22 889603010119204-1 หลักการอารักขาพืช
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 13:58:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
23 889603110119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 15/11/2566 2:21:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
24 889603210119206-1 ธุรกิจเกษตร
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 23:03:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
25 889603310119207-1 การใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
26 889603410119208-1 เทคโนโลยี เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลผลิตพืช
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ กางโสภา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:28:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
27 889603510119209-1 หลักการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 13:47:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
28 889801410119301-01 หลักพืชกรรม
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:28:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
29 889604410120403-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชไร่
อัพโหลดโดย : ภรนาลินท์ สิงหบำรุง    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 14:28:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
30 889604710120404-1 กระบวนการผลิตข้าว
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 16:06:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
31 889604810120405-1 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 21:39:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
32 889604610120496-1 ปัญหาพิเศษด้านพืชไร่
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 17:22:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
33 889605810120497-1 การฝึกงานด้านพืชไร่
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 17:39:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
34 889607210121405-1 พืชสมุนไพรวงศ์ขิง
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 15:17:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
35 889607510121408-1 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 20:33:18
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
36 889606510121496-1 ปัญหาพิเศษด้านวิทยาการสมุนไพร
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 20:33:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
37 889607810121497-1 การฝึกงานด้านสมุนไพร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
38 889616210126302-1 การผลิต เก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหารอินทรีย์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
39 889617010126405-1 เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
40 889616710126496-1 ปัญหาพิเศษด้านเกษตรอินทรีย์
อัพโหลดโดย : ระวี คเณชาบริรักษ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 15:18:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
41 889617510126497-1 การฝึกงานด้านเกษตรอินทรีย์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
42 889738820102502-6501 เทคนิคการวางแผนวิจัยและการทดลองทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 15/11/2566 12:39:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
43 889755320102505-6501 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
44 889764720102522-6501 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 15/11/2566 12:40:33
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
45 889751720102523-6501 เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
46 889764820102532-6501 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
47 889738620102591-6501 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
48 889757420102592-6501 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
49 889755220102593-6501 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
50 889764020102594-6501 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
51 889738720102691-6501 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
52 889764120102692-6501 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
53 889764320102694-6501 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
54 889882220110501-6601 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 15:35:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
55 889882420110571-01 การกำเนิดดินและการจำแนกดิน
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 4:12:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
56 889882320110591-6601 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 15:04:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
57 889882520110641-01 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง
อัพโหลดโดย : จีราภรณ์ อินทสาร    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 13:19:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
58 889882620110671-01 การจัดการและใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
59 889779520117501-6501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
อัพโหลดโดย : รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย    เมื่อวันที่ : 14/11/2566 11:23:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
60 889679420117502-6501 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 15:19:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
61 889779720117504-6501 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 15:20:36
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
62 889779820117505-6501 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 7/11/2566 14:36:33
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
63 889777820117515-6501 การบริหารโครงการพัฒนาตามภูมิสังคม
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 7/11/2566 14:17:18
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
64 889777920117516-6501 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 11:45:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
65 889779420117536-6501 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย    เมื่อวันที่ : 14/11/2566 11:24:20
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
66 889593720118501-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:31:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
67 889593920118511-6401 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
68 889594020118512-6401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร
อัพโหลดโดย : สนิท สิทธิ    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:41:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
69 889595120118513-6401 การวางแผนและประเมินผลโครงการด้านทรัพยากร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
70 889598520118514-6401 กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 9:21:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
71 889598620118521-6401 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
72 889594120118522-6401 การจัดการทรัพยากรเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 9:21:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
73 889595220118531-6401 จิตวิทยาสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร
อัพโหลดโดย : พิณนภา หมวกยอด    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 14:46:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
74 889593820118591-6401 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:26:20
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
75 889595020118592-6401 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
76 889598020118594-6401 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 9:20:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
77 889598120118691-6401 วิทยานิพนธ์ 1
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:29:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
78 889598220118692-6401 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:32:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
79 889628720118695-6401 การค้นคว้าอิสระ
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:11:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
80 889852920119593-6501 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
81 889853020119594-6501 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
82 889780520119692-6501 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
83 889853120119693-6501 วิทยานิพนธ์ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
84 889571430115701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 13:58:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
85 889571730115722-6401 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 13:59:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
86 889571830115723-6401 ปรัชญาและทฤษฎีของการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
87 889571530115791-6401 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 9:07:17
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
88 889571930115793-6401 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
89 889572230115795-6401 สัมมนา 5
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 10:59:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
90 889572330115796-6401 สัมมนา 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
91 889572430115892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 14:22:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
92 889572630115894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 4
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 14:17:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
93 889572730115895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 5
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 14:22:58
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
94 889594230118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:31:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
95 889595530118711-6401 การบริหารทรัพยากรเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 9:20:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
96 889595630118712-6401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักบริหารทรัพยากร
อัพโหลดโดย : สนิท สิทธิ    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:53:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
97 889594330118791-6401 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:25:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
98 889595330118792-6401 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : พิณนภา หมวกยอด    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 14:35:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
99 889595830118794-6401 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:30:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
100 889595930118795-6401 สัมมนา 5
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:30:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
101 889594430118891-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 1
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:29:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
102 889595430118892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:28:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
103 889596130118893-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 3
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:28:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
104 889596230118894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 4
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:27:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
105 889596330118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 5
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:46:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
106 889596430118896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 9:45:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
107 889853330120792-6501 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
108 889854230120892-6501 ดุษฎีนิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
109 8892815กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 23:00:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
110 8892816กค411-1 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 22:59:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
111 8892819กค481-1 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 23:01:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
112 8892820กค489-1 ปัญหาพิเศษ
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 23:01:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
113 8890582กค499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 23:02:10
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
114 8889218กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 15/11/2566 2:45:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
115 8890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
116 626353กฏ301-3 กีฏวิทยาทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 9/11/2566 16:14:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
117 16320กฏ320-1 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
118 8890304กฏ431-3 สัณฐานวิทยาของแมลง
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 2:22:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
119 626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 13:57:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
120 25300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:01:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
121 8893959ดป432-6101 การวิเคราะห์ดินและพืช
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 11/11/2566 11:31:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
122 25441ดป441-1 การสำรวจดิน
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 15/11/2566 2:21:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
123 8893957ดป448-6101 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเกษตร
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 14/11/2566 17:33:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
124 25461ดป461-1 ฟิสิกส์ของดิน
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 9:25:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
125 8893958ดป491-6101 สัมมนา
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 5:29:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
126 25498ดป498-1 ปัญหาพิเศษ
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 5:08:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
127 8895162ดป593-6101 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 11:03:29
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
128 8890992ดป594-1 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 11:07:28
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
129 8891030ดป603-3 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 20:38:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
130 8891022ดป691-1 วิทยานิพนธ์ 1
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 14/11/2566 17:43:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
131 8891023ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 15:09:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
132 8892292บส694-1 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
133 8892288บส795-1 สัมมนา 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
134 8892291บส895-1 ดุษฎีนิพนธ์ 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
135 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : ปิยนุช จันทรัมพร    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 22:59:52
86ชุมพรอ่านไฟล์
136 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
137 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : ขวัญจรัส เชิงปัญญา    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 23:07:19
54แพร่อ่านไฟล์
138 8892399พก692-1 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
139 8895308พก896-2558 ดุษฎีนิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 14:16:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
140 8894438พภ690-6001 การค้นคว้าอิสระ
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 7/11/2566 15:57:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
141 8892980พภ696-3 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 9/11/2566 15:26:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
142 8893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:27:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
143 8893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่
อัพโหลดโดย : กาญจนา จอมสังข์    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 16:20:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
144 8893952พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 6/11/2566 15:57:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
145 8893702พร421-6001 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 14/11/2566 17:43:36
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
146 8890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
147 11440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
148 8893953พร452-6001 วนเกษตร
อัพโหลดโดย : สุธีระ เหิมฮึก    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 9:45:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
149 8893267พร471-1 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ กางโสภา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 13:43:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
150 11498พร498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
151 8894429พร501-6201 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 9/11/2566 11:09:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
152 8894440พร520-6201 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 22:07:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
153 8894957พร540-6201 นวัตกรรมการผลิตพืชอย่างแม่นยำ
อัพโหลดโดย : วิชญ์ภาส สังพาลี    เมื่อวันที่ : 9/11/2566 11:04:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
154 8894456พร541-6201 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 22:08:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
155 8894443พร592-6201 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:50:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
156 8894444พร593-6201 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:50:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
157 8894445พร594-6201 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:50:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
158 8894446พร691-6201 วิทยานิพนธ์ 1
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ กางโสภา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 13:44:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
159 8894970พร692-6201 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ กางโสภา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 13:44:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
160 8894972พร694-6201 วิทยานิพนธ์ 4
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ กางโสภา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:29:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
161 8894460พร791-6201 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:55:39
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
162 8894950พร796-6201 สัมมนา 6
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:56:10
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
163 8894955พร891-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 1
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:56:33
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
164 8894964พร895-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
165 8894965พร896-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 21:56:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
166 626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 2
อัพโหลดโดย : อำพล สอนสระเกษ    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 16:18:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
167 12300พส300-1 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
168 12303พส303-1 กล้วยไม้เบื้องต้น
อัพโหลดโดย : ธนะภูมิ เหล่าจันตา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 22:12:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
169 625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 21:21:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
170 626360พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 18/11/2566 12:55:58
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
171 8893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 15/11/2566 12:32:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
172 12360พส360-1 การออกแบบจัดสวน
อัพโหลดโดย : ธนะภูมิ เหล่าจันตา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 22:14:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
173 626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 18:51:03
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
174 8893892พส410-6001 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
อัพโหลดโดย : ธนะภูมิ เหล่าจันตา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 22:15:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
175 12413พส413-1 การผลิตเห็ด50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
176 12415พส415-1 ไม้ผลเขตร้อน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
177 12416พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:18:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
178 12417พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 21:16:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
179 8895131พส420-6001 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
อัพโหลดโดย : ปรีดา นาเทเวศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 16:33:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
180 12423พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 18:51:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
181 8893893พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 18:47:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
182 8893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 18:54:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
183 8893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
184 626362พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก
อัพโหลดโดย : ปรีดา นาเทเวศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 16:38:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
185 12454พส454-1 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
อัพโหลดโดย : อำพล สอนสระเกษ    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:16:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
186 8893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : ธีรนิติ พวงกฤษ    เมื่อวันที่ : 21/11/2566 9:28:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
187 12465พส465-1 การประกวดและตัดสินพืช
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ พิลาดี    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 16:03:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
188 12466พส466-1 ผักสวนครัว50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
189 12467พส467-1 การจัดและตกแต่งดอกไม้
อัพโหลดโดย : ธนะภูมิ เหล่าจันตา    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 22:13:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
190 626363พส471-2 พืชน้ำหอม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
191 626365พส473-1 การผลิตไม้ผลนอกฤดู50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
192 626366พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:18:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
193 626367พส475-1 ไม้ผลเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 14:18:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
194 12499พส499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 21:15:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
195 8895926พส531-60 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนขั้นสูง
อัพโหลดโดย : ชินพันธ์ ธนารุจ    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 22:36:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
196 8893188พส692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
197 8893189พส694-3 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
198 625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป
อัพโหลดโดย : ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:29:10
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
199 17400รพ400-1 วิทยาการเชื้อรา
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 11:09:01
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
200 17420รพ420-1 โรคพืชเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 15:28:58
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
201 8890312วพ330-1 การจำแนกวัชพืช
อัพโหลดโดย : กุลชา ชยรพ    เมื่อวันที่ : 30/11/2566 17:09:39
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
202 8890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช
อัพโหลดโดย : เจนจิรา หม่องอ้น    เมื่อวันที่ : 14/11/2566 16:03:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
203 8893696วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
204 8893930วส312-6001 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 10:15:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
205 8894811วส313-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 15:41:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
206 8893912วส321-6001 พืชสมุนไพรวิเคราะห์
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:26:47
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
207 8893928วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:27:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
208 8893929วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 20:35:20
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
209 8893925วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:29:18
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
210 8893825วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 10:09:39
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
211 8893924วส431-6001 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 20:36:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
212 8893915วส432-6001 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:27:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
213 8893918วส463-6001 หลักการส่งเสริมพืชสมุนไพรในชุมชน
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:29:38
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
214 8893920วส471-6001 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 19/11/2566 20:36:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
215 8893921วส472-6001 สมุนไพรเพื่อน้ำมันหอมระเหย50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
216 8893914วส498-6001 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
217 8890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 10:22:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
218 8893932สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 10:21:36
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
219 8893933สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
อัพโหลดโดย : นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 12:11:22
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
220 8893956สก304-6101 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
221 8893947สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 11:08:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
222 8893948สก314-6101 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 9:33:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
223 8893941สก316-6101 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
224 8893949สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 13:32:41
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
225 8893936สก402-6101 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
226 8893937สก403-6101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
227 8893938สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย    เมื่อวันที่ : 17/11/2566 11:26:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
228 8893942สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 10:19:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
229 8895358สก415-6101 การสื่อสารเพื่อชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
230 8893951สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 13:32:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
231 8889060สก453-1 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 13:33:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
232 8893939สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
233 8893940สก463-6101 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 20/11/2566 10:23:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
234 8891085สก497-2 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
235 8895355สพ511-6201 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 9:38:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
236 8895356สพ531-6201 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
237 8895354สพ592-6201 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
238 8895525สพ594-6201 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
239 8895357สพ632-6201 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 13:57:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
240 8895527สพ692-6201 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 14:11:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
241 8893882อพ320-6101 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว    เมื่อวันที่ : 16/11/2566 11:54:49
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
242 8893883อพ440-6101 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 13/11/2566 2:23:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
243 8893885อพ451-6101 หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
244 8893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 10/11/2566 13:57:39
50เชียงใหม่อ่านไฟล์