ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดที่อัพโหลดแล้ว สำหรับตรวจสอบรายการอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดทุกรายวิชา

รายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ลำดับCOURSEIDรายวิชาCAMPUSIDวิทยาเขตสถานะ
1 626673กค302-1 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม
อัพโหลดโดย : ประจวบ ฉายบุ    เมื่อวันที่ : 12/11/2561 10:50:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
2 8892815กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
อัพโหลดโดย : เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 21:06:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
3 626805กค401-1 การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 22:19:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
4 8892819กค481-1 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 22:20:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
5 8892820กค489-1 ปัญหาพิเศษ
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 22:20:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
6 8890582กค499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 21:12:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
7 626370กฎ453-2 การอารักขาพืชประยุกต์
อัพโหลดโดย : ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์    เมื่อวันที่ : 1/11/2561 16:17:36
54แพร่อ่านไฟล์
8 8889218กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 22:01:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
9 8890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:20:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
10 16430กฏ430-1 นิเวศวิทยาของแมลง
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 8:35:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
11 8890304กฏ431-2 สัณฐานวิทยาของแมลง
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 22:02:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
12 8890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 22:03:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
13 8890306กฏ450-2 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 8:35:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
14 8890307กฏ452-2 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 8:35:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
15 8890323กฏ470-3 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม
อัพโหลดโดย : ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:31:19
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
16 16499กฏ499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : วงค์พันธ์ พรหมวงศ์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 10:18:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
17 8892372กด692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
18 25300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
19 25312ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น54แพร่ยังไม่อัพโหลด
20 8891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
อัพโหลดโดย : มัลลิกา จินดาซิงห์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 10:04:11
86ชุมพรอ่านไฟล์
21 8891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
22 8890583ดป423-2 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 10:14:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
23 25432ดป432-1 การวิเคราะห์ดินและพืช
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 26/11/2561 11:51:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
24 8891953ดป433-2 ดินปลูกข้าวและการจัดการ
อัพโหลดโดย : ศุภธิดา อ่ำทอง    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 10:16:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
25 25436ดป436-1 ดินเขตร้อน
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 7/11/2561 11:57:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
26 25441ดป441-1 การสำรวจดิน
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2561 12:22:54
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
27 25444ดป444-1 การประเมินที่ดิน
อัพโหลดโดย : จักรพงษ์ ไชยวงศ์    เมื่อวันที่ : 20/11/2561 12:22:17
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
28 25447ดป447-1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 28/11/2561 5:19:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
29 25471ดป471-1 ดินและการจัดการดินในประเทศไทย
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 12/11/2561 12:22:41
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
30 25475ดป475-1 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 7/11/2561 11:39:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
31 25481ดป481-1 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
32 625456ดป489-1 เกษตรธรรมชาติ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
33 8891986ดป491-1 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 16:06:59
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
34 8891987ดป492-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : วีณา นิลวงศ์    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 16:07:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
35 25498ดป498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
36 8893270ดป501-6101 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
37 8893777ดป551-6101 การประเมินที่ดินและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางดิน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
38 8893778ดป552-6101 การสำรวจระยะไกล เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 28/11/2561 5:33:40
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
39 8893779ดป563-6101 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 9:24:14
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
40 8893271ดป591-6101 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
41 8890990ดป592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
42 8890992ดป594-1 สัมมนา 4
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 28/11/2561 5:41:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
43 8893780ดป641-6101 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
44 8891023ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : วาสนา วิรุญรัตน์    เมื่อวันที่ : 28/11/2561 5:46:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
45 8892123ดป692-2 วิทยานิพนธ์ 2
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 26/11/2561 12:03:13
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
46 8892064ดป696-3 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
47 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 16:32:10
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
48 8891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต
อัพโหลดโดย : ขวัญจรัส เชิงปัญญา    เมื่อวันที่ : 20/11/2561 5:03:55
54แพร่อ่านไฟล์
49 8892278พก501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
50 8892389พก511-1 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
51 8892280พก522-1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 13:39:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
52 8892390พก523-1 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
53 8892391พก531-1 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
54 8892281พก532-1 การพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชิงกลยุทธ์
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 13:32:43
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
55 8892279พก591-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
56 8892386พก592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
57 8892387พก593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
58 8892388พก594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
59 8892392พก611-1 การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
60 8892396พก632-1 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 13:40:36
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
61 8892397พก641-1 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
62 8892398พก691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
63 8892399พก692-1 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
64 8892997พก692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
65 8892284พก721-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
66 8892283พก722-1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 14:08:34
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
67 8892285พก723-1 ปรัชญาและทฤษฎีของการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
68 8892306พก791-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
69 8893725พก895-2 ดุษฎีนิพนธ์ 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
70 8892981พภ501-1 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
71 8890497พภ531-2 การบริหารโครงการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 9:55:42
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
72 8890498พภ532-2 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา
อัพโหลดโดย : ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร    เมื่อวันที่ : 26/11/2561 11:58:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
73 8892982พภ591-1 สัมมนา 1
อัพโหลดโดย : ขนิษฐา เสถียรพีระกุล    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 15:36:38
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
74 8892984พภ593-1 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 15:55:51
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
75 8890505พภ693-1 การค้นคว้าอิสระ
อัพโหลดโดย : ผานิตย์ นาขยัน    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 10:29:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
76 8892980พภ696-3 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : ปรมินทร์ นาระทะ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 15:58:21
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
77 8890511พภ699-2 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
78 8891486พภ699-3 วิทยานิพนธ์ 650เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
79 8892993พร192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
80 11250พร250-1 หลักพืชกรรม50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
81 11251พร251-1 พืชเศรษฐกิจ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
82 626481พร254-1 หลักเกษตรกรรมทั่วไป
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 22:42:08
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
83 11351พร351-1 กระบวนการผลิตยาสูบ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
84 8893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
85 8893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
86 625985พร394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
87 8890893พร411-2 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 16:57:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
88 8893701พร411-6001 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 8/11/2561 15:02:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
89 8893702พร421-6001 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 16:57:59
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
90 8890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 8/11/2561 14:18:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
91 11440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
92 11441พร441-1 การผลิตเมล็ดพันธุ์50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
93 8893150พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 10:10:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
94 11451พร451-1 พืชน้ำมัน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
95 11456พร456-1 ระบบการปลูกพืช
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 14:56:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
96 8893161พร456-2 การจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชไร่
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 10:14:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
97 8893712พร461-6001 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 14:36:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
98 11497พร497-1 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
99 11498พร498-1 ปัญหาพิเศษ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
100 8890897พร499-2 สัมมนา
อัพโหลดโดย : ปัทมา หาญนอก    เมื่อวันที่ : 8/11/2561 16:06:18
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
101 8890933พร515-3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 16:58:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
102 8890906พร597-1 สัมมนา 2
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 22:26:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
103 8890907พร598-1 สัมมนา 3
อัพโหลดโดย : จุฑามาศ อาจนาเสียว    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 22:26:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
104 8891962พร695-3 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
105 8891964พร697-3 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
106 8890930พร698-3 วิทยานิพนธ์ 550เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
107 8890931พร699-17 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 10:26:12
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
108 8892153พร699-18 วิทยานิพนธ์ 6
อัพโหลดโดย : เนตรนภา อินสลุด    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 10:41:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
109 8891326พส192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2
อัพโหลดโดย : ฉันทนา วิชรัตน์    เมื่อวันที่ : 7/11/2561 10:25:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
110 8891955พส201-2 หลักการพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
111 625876พส210-1 พืชสวนประดับเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 15:29:23
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
112 626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
113 12300พส300-1 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
114 12302พส302-1 ไม้ผลเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 4:48:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
115 625961พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
116 626360พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 5/11/2561 10:40:34
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
117 626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 12/11/2561 15:40:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
118 12410พส410-1 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
อัพโหลดโดย : ชิต อินปรา    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 8:56:25
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
119 12411พส411-1 การผลิตไม้กระถาง
อัพโหลดโดย : ปิยธิดา อำนวยการ    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 15:30:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
120 12416พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
121 12417พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
122 12420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
123 12423พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน
อัพโหลดโดย : ประนอม ยังคำมั่น    เมื่อวันที่ : 12/11/2561 15:39:38
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
124 12425พส425-1 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์
อัพโหลดโดย : สาวิกา กอนแสง    เมื่อวันที่ : 17/11/2561 22:22:15
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
125 12430พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
อัพโหลดโดย : ธีรนุช เจริญกิจ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 16:15:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
126 12442พส442-1 การดูแลรักษาพฤกษชาติ50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
127 8891269พส446-1 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์
อัพโหลดโดย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ : 9/11/2561 10:38:50
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
128 12450พส450-1 เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้
อัพโหลดโดย : ชิต อินปรา    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 8:58:58
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
129 626362พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
130 626628พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 6:20:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
131 12470พส470-1 ไม้ผลประเภทนัท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
132 626363พส471-2 พืชน้ำหอม
อัพโหลดโดย : อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 4:47:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
133 626365พส473-1 การผลิตไม้ผลนอกฤดู
อัพโหลดโดย : วินัย วิริยะอลงกรณ์    เมื่อวันที่ : 24/10/2561 14:24:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
134 626366พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 11:20:59
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
135 626367พส475-1 ไม้ผลเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : นพพร บุญปลอด    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 11:21:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
136 12497พส497-1 การฝึกงาน
อัพโหลดโดย : สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 15:05:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
137 8890663พส503-1 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
138 8893192พส511-3 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อการค้า50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
139 8893193พส522-3 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 2
อัพโหลดโดย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี    เมื่อวันที่ : 5/11/2561 10:42:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
140 8890988พส531-3 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนขั้นสูง
อัพโหลดโดย : นพดล จรัสสัมฤทธิ์    เมื่อวันที่ : 9/11/2561 10:43:24
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
141 8890658พส551-3 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนขั้นสูง
อัพโหลดโดย : ธีรนุช เจริญกิจ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 16:16:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
142 8890667พส574-3 เรื่องเฉพาะทางพืชสวน
อัพโหลดโดย : ธีรนุช เจริญกิจ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 16:20:11
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
143 8890064พส591-1 สัมมนา 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
144 8890065พส592-1 สัมมนา 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
145 8890066พส593-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
146 8890067พส594-1 สัมมนา 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
147 8890068พส691-1 วิทยานิพนธ์ 150เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
148 8893188พส692-2 วิทยานิพนธ์ 250เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
149 8890673พส693-1 วิทยานิพนธ์ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
150 8891550พส694-2 วิทยานิพนธ์ 450เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
151 8890671พส697-1 วิทยานิพนธ์ 750เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
152 8891549พส697-2 วิทยานิพนธ์ 750เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
153 8890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 20:42:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
154 625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป
อัพโหลดโดย : วิชชา ชาลีพรหม    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:38:04
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
155 17400รพ400-1 วิทยาการเชื้อรา
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:25:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
156 17412รพ412-1 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
อัพโหลดโดย : ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:23:13
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
157 8890324รพ413-2 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 20:43:00
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
158 17420รพ420-1 โรคพืชเศรษฐกิจ
อัพโหลดโดย : พิภัทร เจียมพิริยะกุล    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 20:43:32
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
159 626329รพ430-1 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช
อัพโหลดโดย : สุรีย์วัลย์ เมฆกมล    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:25:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
160 8890309รพ450-2 หลักการควบคุมโรคพืช
อัพโหลดโดย : ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:23:29
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
161 17471รพ471-1 วิทยาการเห็ด
อัพโหลดโดย : ศมาพร แสงยศ    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 8:36:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
162 17499รพ499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:22:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
163 8890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:38:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
164 8889692วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:38:45
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
165 8890314วพ430-1 นิเวศวิทยาของวัชพืช
อัพโหลดโดย : เจนจิรา หม่องอ้น    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:24:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
166 8890315วพ440-1 สารกำจัดวัชพืช
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:38:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
167 8890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:39:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
168 8890317วพ452-1 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
อัพโหลดโดย : ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:39:16
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
169 8890318วพ499-1 สัมมนา
อัพโหลดโดย : เจนจิรา หม่องอ้น    เมื่อวันที่ : 18/11/2561 21:24:26
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
170 8893160วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 1:30:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
171 8893696วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร
อัพโหลดโดย : วินัย แสงแก้ว    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 13:15:06
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
172 8893694วส212-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 2
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 1:14:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
173 8893695วส213-6001 หลักการผลิตพืชสมุนไพร
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 21:51:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
174 8889734วส221-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 13:32:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
175 8889735วส222-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 2
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 0:52:31
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
176 8889730วส302-1 หลักการผลิตและควบคุมคุณภาพสมุนไพร
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 9/11/2561 13:40:46
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
177 8889737วส324-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 4
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 9/11/2561 13:49:05
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
178 8889728วส333-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร
อัพโหลดโดย : เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 13:32:34
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
179 8889731วส403-1 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 23:22:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
180 8889732วส404-1 สมุนไพรวิเคราะห์
อัพโหลดโดย : ภาวิณี อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 9/11/2561 13:39:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
181 8889733วส405-1 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์
อัพโหลดโดย : กอบลาภ อารีศรีสม    เมื่อวันที่ : 9/11/2561 13:48:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
182 8893825วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
183 8889741วส413-1 สมุนไพรเพื่อการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
184 8889738วส498-1 วิทยานิพนธ์
อัพโหลดโดย : วาริน สุทนต์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 1:40:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
185 8890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
186 8889124สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
อัพโหลดโดย : นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 13:40:35
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
187 8890845สก303-2 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
อัพโหลดโดย : สายสกุล ฟองมูล    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 15:17:55
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
188 8890840สก304-2 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
อัพโหลดโดย : กังสดาล กนกหงษ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 12:42:07
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
189 8890832สก305-1 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 12/11/2561 15:47:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
190 37312สก312-1 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร
อัพโหลดโดย : ปิยะ พละปัญญา    เมื่อวันที่ : 13/11/2561 10:19:48
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
191 8890834สก313-1 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 13:29:56
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
192 8890843สก321-4 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
อัพโหลดโดย : พหล ศักดิ์คะทัศน์    เมื่อวันที่ : 14/11/2561 13:30:37
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
193 8889177สก401-2 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
194 8890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อัพโหลดโดย : กังสดาล กนกหงษ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 12:12:53
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
195 8890838สก403-2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
196 8889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร
อัพโหลดโดย : ชุมมาศ แป้งหอม    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 16:02:02
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
197 8891293สก411-1 การผลิตรายการวีดีทัศน์ทางการนิเทศศาสตร์เกษตร50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
198 8891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน
อัพโหลดโดย : กังสดาล กนกหงษ์    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 12:49:57
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
199 8891299สก458-4 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
อัพโหลดโดย : พุฒิสรรค์ เครือคำ    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 13:31:52
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
200 8890839สก462-3 การจัดการความรู้ในชุมชน
อัพโหลดโดย : สายสกุล ฟองมูล    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 15:20:44
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
201 8891085สก497-2 การฝึกงาน50เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
202 8890844สก499-2 สัมมนา
อัพโหลดโดย : สายสกุล ฟองมูล    เมื่อวันที่ : 16/11/2561 15:21:27
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
203 8890319อพ397-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม
อัพโหลดโดย : วงค์พันธ์ พรหมวงศ์    เมื่อวันที่ : 15/11/2561 10:25:30
50เชียงใหม่อ่านไฟล์
204 8891602อพ598-1 สัมมนา 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด
205 8891609อพ693-1 วิทยานิพนธ์ 350เชียงใหม่ยังไม่อัพโหลด