ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ที่อัพโหลดแล้ว แยกตามรายวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ที่อัพโหลดแล้ว แยกตามรายวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก

รายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

PROGRAMIDPROGRAMCODENAMELEVELNAMESTUDYYEARCNTดูรายวิชาเอกบังคับ/เอกเลือก
64901186การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก สมทบ373
64901184การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก สมทบ37
64801186การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก ปกติ317
64801184การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก ปกติ315
64701183การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบ216
64701182การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบ21
64601182การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท ปกติ25
65701163การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนปริญญาโท สมทบ212
65701162การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนปริญญาโท สมทบ210
60701163การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนปริญญาโท สมทบ223
60701162การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนปริญญาโท สมทบ211
55301140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรปริญญาตรี ปกติ43
55201140การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรปริญญาตรี สมทบ22
66301140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี ปกติ446
66201140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี สมทบ221
66101140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี ปกติ249
61301140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี ปกติ4140
61201140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี สมทบ224
61101140การส่งเสริมและสื่อสารเกษตรปริญญาตรี ปกติ260
60301120เกษตรเคมีปริญญาตรี ปกติ433
65301230เกษตรศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ4590
65101250เกษตรอินทรีย์ปริญญาตรี ปกติ220
61601114ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติ 2
61601112ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติ27
61601111ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติ22
61301110ปฐพีศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ427
56301110ปฐพีศาสตร์ปริญญาตรี ปกติ41
58801214พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรปริญญาเอก ปกติ39
58701212พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรปริญญาโท สมทบ21
58601212พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรปริญญาโท ปกติ21
65101010พืชไร่ปริญญาตรี ปกติ289
63101010พืชไร่ปริญญาตรี ปกติ225
62801016พืชไร่ปริญญาเอก ปกติ31
62801014พืชไร่ปริญญาเอก ปกติ34
62601012พืชไร่ปริญญาโท ปกติ28
62601011พืชไร่ปริญญาโท ปกติ22
60301010พืชไร่ปริญญาตรี ปกติ4111
60101010พืชไร่ปริญญาตรี ปกติ21
65601022พืชสวนปริญญาโท ปกติ211
65601021พืชสวนปริญญาโท ปกติ23
65301020พืชสวนปริญญาตรี ปกติ4204
60601022พืชสวนปริญญาโท ปกติ27
60301060พืชสวนปริญญาตรี ปกติ4173
60301050พืชสวนปริญญาตรี ปกติ4115
60301040พืชสวนปริญญาตรี ปกติ468
55601021พืชสวนปริญญาโท ปกติ21
65301050พืชสวน (พืชผัก)ปริญญาตรี ปกติ474
65301040พืชสวน (พืชสวนประดับ)ปริญญาตรี ปกติ458
65301060พืชสวน (ไม้ผล)ปริญญาตรี ปกติ490
65101150วิทยาการสมุนไพรปริญญาตรี ปกติ23
60301150วิทยาการสมุนไพรปริญญาตรี ปกติ434
64801226ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาเอก ปกติ32
64701226ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาเอก สมทบ38
62701222ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาโท สมทบ29
62601222ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาโท ปกติ218
65801064สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติ35
65601061สหวิทยาการเกษตรปริญญาโท ปกติ21
61803064สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติ31
61603062สหวิทยาการเกษตรปริญญาโท ปกติ21
61301070อารักขาพืชปริญญาตรี ปกติ456

ไม่มีข้อมูล