ตรวจสอบรายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดที่อัพโหลดแล้ว (ก่อนเปิดภาคเรียนปัจจุบัน) สำหรับตรวจสอบรายการอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมดทุกรายวิชา (ก่อนเปิดภาคเรียนปัจจุบัน)

รายการไฟล์ มคอ.3 ทั้งหมด ประจำภาคเรียนที่ -

ลำดับรายวิชาวันที่อัพโหลดผู้อัพโหลดfilePathfolderตรวจสอบไฟล์
1 10100214-1 เกษตรเพื่อชีวิต16/11/2566 9:13:08ธีรนุช เจริญกิจ25662_8895629_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
2 10100214-1 เกษตรเพื่อชีวิต17/11/2566 23:08:28ขวัญจรัส เชิงปัญญา25662_8895629_54.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
3 10100407-1 แมลงกับสังคมมนุษย์13/11/2566 2:34:16ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์25662_8896182_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
4 10100420-1 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่19/11/2566 21:33:21เนตรนภา อินสลุด25662_8896195_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
5 10100496-1 สัมมนา14/11/2566 18:26:21จุฑามาศ อาจนาเสียว25662_8896036_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
6 10102192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 216/11/2566 14:17:03อำพล สอนสระเกษ25662_8896678_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
7 10102291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 119/11/2566 16:11:59เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี25662_8896686_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
8 10102292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 215/11/2566 13:29:13เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี25662_8896687_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
9 10102311-1 เกษตรอินทรีย์21/11/2566 11:51:16ทวีป เสนคำวงศ์25662_8897148_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
10 10103210-1 การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ19/11/2566 21:40:14ประนอม ยังคำมั่น25662_8896700_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
11 10104301-1 หลักการผลิตผัก21/11/2566 11:51:46ทวีป เสนคำวงศ์25662_8896701_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
12 10113302-1 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน17/11/2566 12:12:29นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย25662_8898092_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
13 10113312-1 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร10/11/2566 11:07:08ปิยะ พละปัญญา25662_8898097_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
14 10113321-1 การวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร13/11/2566 13:46:08พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8898098_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
15 10119101-1 หลักเกษตรกรรม16/11/2566 17:53:00กาญจนา จอมสังข์25662_8896026_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
16 10119190-1 การปฏิบัติงานฟาร์มทั่วไป16/11/2566 11:29:53ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์25662_8896025_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
17 10119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร6/11/2566 16:14:46ปัทมา หาญนอก25662_8896028_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
18 10119204-1 หลักการอารักขาพืช10/11/2566 13:58:14ณัฐดนัย ลิขิตตระการ25662_8896030_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
19 10119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ15/11/2566 2:21:56จักรพงษ์ ไชยวงศ์25662_8896031_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
20 10119206-1 ธุรกิจเกษตร17/11/2566 23:03:32สาวิกา กอนแสง25662_8896032_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
21 10119208-1 เทคโนโลยี เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลผลิตพืช16/11/2566 14:28:52จักรพงษ์ กางโสภา25662_8896034_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
22 10119209-1 หลักการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร10/11/2566 13:47:23ปิยะ พละปัญญา25662_8896035_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
23 10119301-1 หลักพืชกรรม16/11/2566 11:28:23ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์25662_8898014_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
24 10120402-1 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช14/11/2566 17:44:03จุฑามาศ อาจนาเสียว25662_8896043_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
25 10120403-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชไร่20/11/2566 14:28:52ภรนาลินท์ สิงหบำรุง25662_8896044_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
26 10120404-1 กระบวนการผลิตข้าว19/11/2566 16:06:21เนตรนภา อินสลุด25662_8896047_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
27 10120405-1 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่19/11/2566 21:39:54เนตรนภา อินสลุด25662_8896048_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
28 10120406-1 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช6/11/2566 16:26:38ปัทมา หาญนอก25662_8896049_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
29 10120496-1 ปัญหาพิเศษด้านพืชไร่16/11/2566 17:22:56ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์25662_8896046_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
30 10120497-1 การฝึกงานด้านพืชไร่16/11/2566 17:39:24ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์25662_8896058_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
31 10121405-1 พืชสมุนไพรวงศ์ขิง20/11/2566 15:17:46เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์25662_8896072_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
32 10121408-1 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม19/11/2566 20:33:18วาริน สุทนต์25662_8896075_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
33 10121496-1 ปัญหาพิเศษด้านวิทยาการสมุนไพร19/11/2566 20:33:56วาริน สุทนต์25662_8896065_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
34 10126391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มเกษตรอินทรีย์16/11/2566 15:19:48ระวี คเณชาบริรักษ์25662_8896164_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
35 10126496-1 ปัญหาพิเศษด้านเกษตรอินทรีย์16/11/2566 15:18:12ระวี คเณชาบริรักษ์25662_8896167_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
36 20102502-6501 เทคนิคการวางแผนวิจัยและการทดลองทางพืชสวน15/11/2566 12:39:30เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี25662_8897388_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
37 20102506-6501 สื่อและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางพืชสวน19/11/2566 18:56:46ประนอม ยังคำมั่น25662_8897644_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
38 20102522-6501 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 215/11/2566 12:40:33เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี25662_8897647_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
39 20110501-6601 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์13/11/2566 15:35:40ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8898822_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
40 20110571-1 การกำเนิดดินและการจำแนกดิน16/11/2566 4:12:43จักรพงษ์ ไชยวงศ์25662_8898824_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
41 20110591-6601 สัมมนา 113/11/2566 15:04:16ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8898823_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
42 20110641-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง20/11/2566 13:19:53จีราภรณ์ อินทสาร25662_8898825_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
43 20117501-6501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา14/11/2566 11:23:51รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย25662_8897795_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
44 20117502-6501 สัมมนา 113/11/2566 15:19:44ปรมินทร์ นาระทะ25662_8896794_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
45 20117504-6501 สัมมนา 313/11/2566 15:20:36ปรมินทร์ นาระทะ25662_8897797_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
46 20117505-6501 สัมมนา 47/11/2566 14:36:33ปรมินทร์ นาระทะ25662_8897798_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
47 20117515-6501 การบริหารโครงการพัฒนาตามภูมิสังคม7/11/2566 14:17:18ปรมินทร์ นาระทะ25662_8897778_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
48 20117516-6501 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา20/11/2566 11:45:51ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8897779_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
49 20117536-6501 วิทยานิพนธ์ 614/11/2566 11:24:20รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย25662_8897794_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
50 20118501-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร16/11/2566 11:31:50กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895937_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
51 20118511-6401 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากร17/11/2566 14:37:28รัชนีวรรณ คำตัน25662_8895939_54.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
52 20118512-6401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร16/11/2566 14:41:32สนิท สิทธิ25662_8895940_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
53 20118513-6401 การวางแผนและประเมินผลโครงการด้านทรัพยากร14/11/2566 16:00:14วิกานดา ใหม่เฟย25662_8895951_54.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
54 20118514-6401 กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร20/11/2566 9:21:21วีณา นิลวงศ์25662_8895985_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
55 20118521-6401 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากร17/11/2566 14:39:04รัชนีวรรณ คำตัน25662_8895986_54.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
56 20118522-6401 การจัดการทรัพยากรเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม20/11/2566 9:21:49วีณา นิลวงศ์25662_8895941_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
57 20118531-6401 จิตวิทยาสำหรับนักจัดการและพัฒนาทรัพยากร17/11/2566 14:46:28พิณนภา หมวกยอด25662_8895952_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
58 20118591-6401 สัมมนา 116/11/2566 11:26:20ภาวิณี อารีศรีสม25662_8895938_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
59 20118592-6401 สัมมนา 214/11/2566 16:00:31วิกานดา ใหม่เฟย25662_8895950_54.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
60 20118594-6401 สัมมนา 420/11/2566 9:20:02วีณา นิลวงศ์25662_8895980_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
61 20118691-6401 วิทยานิพนธ์ 117/11/2566 9:29:37กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895981_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
62 20118692-6401 วิทยานิพนธ์ 217/11/2566 9:32:49กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895982_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
63 20118695-6401 การค้นคว้าอิสระ17/11/2566 9:11:42กอบลาภ อารีศรีสม25662_8896287_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
64 30115701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง13/11/2566 13:58:48พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895714_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
65 30115722-6401 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง13/11/2566 13:59:21พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895717_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
66 30115791-6401 สัมมนา 110/11/2566 9:07:17ปิยะ พละปัญญา25662_8895715_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
67 30115795-6401 สัมมนา 520/11/2566 10:59:49พุฒิสรรค์ เครือคำ25662_8895722_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
68 30115892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 213/11/2566 14:22:35พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895724_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
69 30115894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 413/11/2566 14:17:14พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895726_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
70 30115895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 513/11/2566 14:22:58พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895727_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
71 30115896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 613/11/2566 14:25:43พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895732_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
72 30118701-6401 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง16/11/2566 11:31:21กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895942_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
73 30118711-6401 การบริหารทรัพยากรเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง20/11/2566 9:20:42วีณา นิลวงศ์25662_8895955_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
74 30118712-6401 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักบริหารทรัพยากร16/11/2566 14:53:55สนิท สิทธิ25662_8895956_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
75 30118743-6401 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรขั้นสูง17/11/2566 14:45:26รัชนีวรรณ คำตัน25662_8895976_54.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
76 30118791-6401 สัมมนา 116/11/2566 11:25:55ภาวิณี อารีศรีสม25662_8895943_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
77 30118792-6401 สัมมนา 217/11/2566 14:35:19พิณนภา หมวกยอด25662_8895953_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
78 30118793-6401 สัมมนา 320/11/2566 9:19:21วีณา นิลวงศ์25662_8895957_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
79 30118794-6401 สัมมนา 416/11/2566 11:30:19กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895958_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
80 30118795-6401 สัมมนา 516/11/2566 11:30:48กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895959_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
81 30118891-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 117/11/2566 9:29:12กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895944_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
82 30118892-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 217/11/2566 9:28:46กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895954_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
83 30118893-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 317/11/2566 9:28:25กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895961_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
84 30118894-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 417/11/2566 9:27:25กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895962_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
85 30118895-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 517/11/2566 9:46:19กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895963_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
86 30118895-6402 ดุษฎีนิพนธ์ 517/11/2566 9:46:49กอบลาภ อารีศรีสม25662_8898688_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
87 30118896-6401 ดุษฎีนิพนธ์ 617/11/2566 9:45:28กอบลาภ อารีศรีสม25662_8895964_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
88 กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 217/11/2566 23:00:52สาวิกา กอนแสง25662_8892815_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
89 กค411-1 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต17/11/2566 22:59:51สาวิกา กอนแสง25662_8892816_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
90 กค481-1 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี17/11/2566 23:01:23สาวิกา กอนแสง25662_8892819_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
91 กค489-1 ปัญหาพิเศษ17/11/2566 23:01:45สาวิกา กอนแสง25662_8892820_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
92 กค499-1 สัมมนา17/11/2566 23:02:10สาวิกา กอนแสง25662_8890582_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
93 กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์15/11/2566 2:45:30ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์25662_8889218_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
94 กฏ301-3 กีฏวิทยาทางการเกษตร9/11/2566 16:14:24ณัฐดนัย ลิขิตตระการ25662_626353_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
95 กฏ431-3 สัณฐานวิทยาของแมลง13/11/2566 2:22:40ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์25662_8890304_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
96 กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์10/11/2566 13:57:55ณัฐดนัย ลิขิตตระการ25662_626370_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
97 ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์16/11/2566 21:01:51จักรพงษ์ ไชยวงศ์25662_25300_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
98 ดป432-1 การวิเคราะห์ดินและพืช11/11/2566 11:31:44ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_25432_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
99 ดป432-6101 การวิเคราะห์ดินและพืช11/11/2566 11:31:12ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8893959_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
100 ดป441-1 การสำรวจดิน15/11/2566 2:21:08จักรพงษ์ ไชยวงศ์25662_25441_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
101 ดป448-6101 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเกษตร14/11/2566 17:33:40วาสนา วิรุญรัตน์25662_8893957_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
102 ดป461-1 ฟิสิกส์ของดิน20/11/2566 9:25:35วีณา นิลวงศ์25662_25461_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
103 ดป491-6101 สัมมนา16/11/2566 5:29:35จักรพงษ์ ไชยวงศ์25662_8893958_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
104 ดป498-1 ปัญหาพิเศษ16/11/2566 5:08:43จักรพงษ์ ไชยวงศ์25662_25498_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
105 ดป593-1 สัมมนา 310/11/2566 11:04:06ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8890991_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
106 ดป593-6101 สัมมนา 310/11/2566 11:03:29ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8895162_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
107 ดป594-1 สัมมนา 410/11/2566 11:07:28ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8890992_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
108 ดป594-6101 สัมมนา 410/11/2566 11:07:07ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8895163_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
109 ดป603-3 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 316/11/2566 20:38:53จักรพงษ์ ไชยวงศ์25662_8891030_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
110 ดป691-1 วิทยานิพนธ์ 114/11/2566 17:43:42วาสนา วิรุญรัตน์25662_8891022_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
111 ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 213/11/2566 15:09:21ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8891023_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
112 ดป692-2 วิทยานิพนธ์ 213/11/2566 15:10:17ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8892123_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
113 ดป692-6101 วิทยานิพนธ์ 213/11/2566 15:10:33ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร25662_8895165_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
114 ผษ101-1 เกษตรเพื่อชีวิต16/11/2566 9:12:40ธีรนุช เจริญกิจ25662_626823_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
115 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต17/11/2566 23:07:19ขวัญจรัส เชิงปัญญา25662_8891453_54.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
116 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต16/11/2566 22:59:52ปิยนุช จันทรัมพร25662_8891453_86.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
117 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ20/11/2566 21:23:11ชินพันธ์ ธนารุจ25662_8888983_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
118 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ20/11/2566 21:33:31ชินพันธ์ ธนารุจ25662_8888984_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
119 พก896-2558 ดุษฎีนิพนธ์ 613/11/2566 14:16:24พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895308_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
120 พภ690-6001 การค้นคว้าอิสระ7/11/2566 15:57:51ผานิตย์ นาขยัน25662_8894438_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
121 พภ696-1 วิทยานิพนธ์ 19/11/2566 15:25:22ปรมินทร์ นาระทะ25662_8889242_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
122 พภ696-2 วิทยานิพนธ์ 39/11/2566 15:25:48ปรมินทร์ นาระทะ25662_8890508_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
123 พภ696-3 วิทยานิพนธ์ 69/11/2566 15:26:04ปรมินทร์ นาระทะ25662_8892980_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
124 พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ16/11/2566 11:27:49ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์25662_8893137_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
125 พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่17/11/2566 16:20:45กาญจนา จอมสังข์25662_8893138_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
126 พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช6/11/2566 15:57:32ปัทมา หาญนอก25662_8893952_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
127 พร411-6001 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช6/11/2566 16:18:45ปัทมา หาญนอก25662_8893701_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
128 พร421-6001 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช14/11/2566 17:43:36จุฑามาศ อาจนาเสียว25662_8893702_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
129 พร452-6001 วนเกษตร20/11/2566 9:45:11สุธีระ เหิมฮึก25662_8893953_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
130 พร471-1 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่16/11/2566 13:43:32จักรพงษ์ กางโสภา25662_8893267_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
131 พร499-2 สัมมนา14/11/2566 17:43:15จุฑามาศ อาจนาเสียว25662_8890897_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
132 พร501-6201 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร9/11/2566 11:09:02วิชญ์ภาส สังพาลี25662_8894429_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
133 พร520-6201 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ขั้นสูง16/11/2566 22:07:30เนตรนภา อินสลุด25662_8894440_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
134 พร540-6201 นวัตกรรมการผลิตพืชอย่างแม่นยำ9/11/2566 11:04:57วิชญ์ภาส สังพาลี25662_8894957_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
135 พร541-6201 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช16/11/2566 22:08:25เนตรนภา อินสลุด25662_8894456_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
136 พร592-6201 สัมมนา 216/11/2566 21:50:07เนตรนภา อินสลุด25662_8894443_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
137 พร593-6201 สัมมนา 316/11/2566 21:50:27เนตรนภา อินสลุด25662_8894444_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
138 พร594-6201 สัมมนา 416/11/2566 21:50:46เนตรนภา อินสลุด25662_8894445_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
139 พร691-6201 วิทยานิพนธ์ 116/11/2566 13:44:06จักรพงษ์ กางโสภา25662_8894446_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
140 พร692-6201 วิทยานิพนธ์ 216/11/2566 13:44:27จักรพงษ์ กางโสภา25662_8894970_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
141 พร694-6201 วิทยานิพนธ์ 416/11/2566 14:29:50จักรพงษ์ กางโสภา25662_8894972_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
142 พร791-6201 สัมมนา 116/11/2566 21:55:39เนตรนภา อินสลุด25662_8894460_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
143 พร796-6201 สัมมนา 616/11/2566 21:56:10เนตรนภา อินสลุด25662_8894950_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
144 พร891-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 116/11/2566 21:56:33เนตรนภา อินสลุด25662_8894955_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
145 พร896-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 616/11/2566 21:56:55เนตรนภา อินสลุด25662_8894965_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
146 พส210-6001 พืชสวนประดับเบื้องต้น16/11/2566 15:04:56จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์25662_8893890_86.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
147 พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 216/11/2566 16:18:27อำพล สอนสระเกษ25662_626356_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
148 พส300-2 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอก20/11/2566 16:02:59จุฑามาศ พิลาดี25662_8893910_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
149 พส303-1 กล้วยไม้เบื้องต้น16/11/2566 22:12:42ธนะภูมิ เหล่าจันตา25662_12303_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
150 พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวน19/11/2566 21:21:43ปิยธิดา อำนวยการ25662_625961_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
151 พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน18/11/2566 12:55:58เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี25662_626360_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
152 พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน15/11/2566 12:32:21เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี25662_8893887_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
153 พส360-1 การออกแบบจัดสวน16/11/2566 22:14:32ธนะภูมิ เหล่าจันตา25662_12360_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
154 พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 419/11/2566 18:51:03ประนอม ยังคำมั่น25662_626358_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
155 พส410-6001 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า16/11/2566 22:15:42ธนะภูมิ เหล่าจันตา25662_8893892_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
156 พส411-1 การผลิตไม้กระถาง19/11/2566 21:21:02ปิยธิดา อำนวยการ25662_12411_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
157 พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน16/11/2566 14:18:12นพพร บุญปลอด25662_12416_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
158 พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว20/11/2566 21:16:48ชินพันธ์ ธนารุจ25662_12417_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
159 พส420-6001 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน13/11/2566 16:33:49ปรีดา นาเทเวศน์25662_8895131_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
160 พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน19/11/2566 18:51:42ประนอม ยังคำมั่น25662_12423_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
161 พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน19/11/2566 18:47:43ประนอม ยังคำมั่น25662_8893893_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
162 พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน19/11/2566 18:53:03ประนอม ยังคำมั่น25662_12430_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
163 พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน19/11/2566 18:54:16ประนอม ยังคำมั่น25662_8893888_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
164 พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก13/11/2566 16:38:21ปรีดา นาเทเวศน์25662_626362_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
165 พส454-1 ไม้ผลอุตสาหกรรม 116/11/2566 14:16:21อำพล สอนสระเกษ25662_12454_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
166 พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน21/11/2566 9:29:09ธีรนิติ พวงกฤษ25662_626628_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
167 พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน21/11/2566 9:28:55ธีรนิติ พวงกฤษ25662_8893897_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
168 พส465-1 การประกวดและตัดสินพืช20/11/2566 16:03:26จุฑามาศ พิลาดี25662_12465_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
169 พส467-1 การจัดและตกแต่งดอกไม้16/11/2566 22:13:25ธนะภูมิ เหล่าจันตา25662_12467_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
170 พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม16/11/2566 14:18:27นพพร บุญปลอด25662_626366_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
171 พส475-1 ไม้ผลเศรษฐกิจ16/11/2566 14:18:45นพพร บุญปลอด25662_626367_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
172 พส499-1 สัมมนา20/11/2566 21:15:51ชินพันธ์ ธนารุจ25662_12499_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
173 พส531-60 สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวนขั้นสูง20/11/2566 22:36:21ชินพันธ์ ธนารุจ25662_8895926_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
174 รพ301-1 โรคพืชทั่วไป16/11/2566 11:29:10ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว25662_625948_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
175 รพ400-1 วิทยาการเชื้อรา17/11/2566 11:09:01สุรีย์วัลย์ เมฆกมล25662_17400_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
176 รพ420-1 โรคพืชเศรษฐกิจ16/11/2566 15:28:58พิภัทร เจียมพิริยะกุล25662_17420_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
177 วพ330-1 การจำแนกวัชพืช30/11/2566 17:09:39กุลชา ชยรพ25662_8890312_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
178 วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช14/11/2566 16:03:06เจนจิรา หม่องอ้น25662_8890316_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
179 วส312-6001 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร20/11/2566 10:15:47เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์25662_8893930_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
180 วส313-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 320/11/2566 15:41:32เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์25662_8894811_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
181 วส321-6001 พืชสมุนไพรวิเคราะห์16/11/2566 11:26:47ภาวิณี อารีศรีสม25662_8893912_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
182 วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม16/11/2566 11:27:43ภาวิณี อารีศรีสม25662_8893928_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
183 วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ19/11/2566 20:35:20วาริน สุทนต์25662_8893929_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
184 วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์16/11/2566 11:29:18กอบลาภ อารีศรีสม25662_8893925_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
185 วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร20/11/2566 10:09:39เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์25662_8893825_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
186 วส431-6001 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร19/11/2566 20:36:04วาริน สุทนต์25662_8893924_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
187 วส432-6001 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร16/11/2566 11:27:15ภาวิณี อารีศรีสม25662_8893915_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
188 วส463-6001 หลักการส่งเสริมพืชสมุนไพรในชุมชน16/11/2566 11:29:38กอบลาภ อารีศรีสม25662_8893918_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
189 วส471-6001 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม19/11/2566 20:36:40วาริน สุทนต์25662_8893920_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
190 สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร20/11/2566 10:22:19พุฒิสรรค์ เครือคำ25662_8890831_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
191 สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร20/11/2566 10:21:36พุฒิสรรค์ เครือคำ25662_8893932_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
192 สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน17/11/2566 12:11:54นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย25662_8889124_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
193 สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน17/11/2566 12:11:22นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย25662_8893933_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
194 สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร10/11/2566 11:08:54ปิยะ พละปัญญา25662_8893947_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
195 สก314-6101 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร10/11/2566 9:33:06ปิยะ พละปัญญา25662_8893948_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
196 สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร13/11/2566 13:32:41พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8893949_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
197 สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร17/11/2566 11:25:44นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย25662_8889056_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
198 สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร17/11/2566 11:26:12นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย25662_8893938_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
199 สก411-1 การผลิตรายการวีดีทัศน์ทางการนิเทศศาสตร์เกษตร10/11/2566 10:18:40ปิยะ พละปัญญา25662_8891293_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
200 สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร10/11/2566 10:19:11ปิยะ พละปัญญา25662_8893942_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
201 สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร13/11/2566 13:32:11พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8893951_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
202 สก453-1 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม13/11/2566 13:33:07พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8889060_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
203 สก463-6101 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น20/11/2566 10:23:07พุฒิสรรค์ เครือคำ25662_8893940_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
204 สพ511-6201 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการพัฒนา10/11/2566 9:38:31ปิยะ พละปัญญา25662_8895355_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
205 สพ632-6201 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร13/11/2566 13:57:48พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895357_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
206 สพ692-6201 วิทยานิพนธ์ 213/11/2566 14:11:24พหล ศักดิ์คะทัศน์25662_8895527_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
207 อพ320-6101 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ16/11/2566 11:54:49ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว25662_8893882_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
208 อพ440-6101 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช13/11/2566 2:23:52ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์25662_8893883_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์
209 อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์10/11/2566 13:57:39ณัฐดนัย ลิขิตตระการ25662_8893898_50.pdf25662 ตรวจสอบไฟล์