จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ในระยะเวลาของหลักสูตร)

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ในระยะเวลาของหลักสูตร)


แยกจำนวนรายคณะ

#คณะจำนวน (คน)CNT
1ผลิตกรรมการเกษตร 501 501
2วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 152 152
3วิทยาศาสตร์ 112 112
4วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 167 167
5บริหารธุรกิจ 521 521
6มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 89 89
7มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 218 218
8พัฒนาการท่องเที่ยว 152 152
9เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 79 79
10เศรษฐศาสตร์ 172 172
11ศิลปศาสตร์ 139 139
12วิทยาลัยพลังงานทดแทน 62 62
13สารสนเทศและการสื่อสาร 66 66
14สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 39 39
15สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 142 142
 รวม2,611 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH