ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)


คณะจำนวน(คน)FACULTYID
ผลิตกรรมการเกษตร2,3431
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร7423
วิทยาศาสตร์1,2494
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1,2255
บริหารธุรกิจ4,0336
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3327
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9108
พัฒนาการท่องเที่ยว9279
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ47210
เศรษฐศาสตร์71712
ศิลปศาสตร์1,21514
วิทยาลัยพลังงานทดแทน74415
วิทยาลัยนานาชาติ10616
สารสนเทศและการสื่อสาร1,13918
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม48119
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี98622
พยาบาลศาสตร์10530
รวม17,726 
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH