ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)


คณะจำนวน(คน)FACULTYID
ผลิตกรรมการเกษตร2,7691
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9083
วิทยาศาสตร์1,6624
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1,4335
บริหารธุรกิจ5,0566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3497
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1,0898
พัฒนาการท่องเที่ยว1,0829
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ57310
เศรษฐศาสตร์1,03912
ศิลปศาสตร์1,30814
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1,02615
วิทยาลัยนานาชาติ11016
สารสนเทศและการสื่อสาร1,43418
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม51919
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1,16322
พยาบาลศาสตร์13630
รวม21,656 
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH