ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (แยกคณะ)


คณะจำนวน(คน)FACULTYID
ผลิตกรรมการเกษตร2,2781
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร7043
วิทยาศาสตร์1,1274
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1,1325
บริหารธุรกิจ3,2266
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร3387
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8978
พัฒนาการท่องเที่ยว7569
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ48710
เศรษฐศาสตร์55512
ศิลปศาสตร์1,19114
วิทยาลัยพลังงานทดแทน67615
วิทยาลัยนานาชาติ10716
สารสนเทศและการสื่อสาร83918
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม49219
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี95722
พยาบาลศาสตร์5430
รวม15,816 
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล ณ เวลาใดๆ เท่านั้น เนื่องจากสถานภาพนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH