ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้าแต่ละปีการศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้าแต่ละปีการศึกษา


ระดับจำนวน(คน)
ปริญญาตรี6326
ปริญญาโท167
ปริญญาเอก97
รวม6,590

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH