เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเข้าใช้งานระบบ   

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ/หลักสูตร ที่มี User Account ระบบ E-Manage
สำหรับอาจารย์ที่มี User Account ระบบงานทะเบียน(reg.mju.ac.th)เท่านั้น