กลุ่มเรียนที่ไม่ระบุภาระสอน รายวิชา / กลุ่มเรียน ที่ไม่ได้ระบุภาระสอน

กลุ่มเรียนที่ไม่ระบุภาระสอน

#คณะรายวิชาระดับSECTIONรับ / ลง
1 ผลิตกรรมการเกษตรดป696 วิทยานิพนธ์ 6ปริญญาโท ปกติ11/1
2 ผลิตกรรมการเกษตรพภ699 วิทยานิพนธ์ 6ปริญญาโท สมทบ11/1
3 ผลิตกรรมการเกษตรพร699 วิทยานิพนธ์ 6ปริญญาโท ปกติ12/2
4 ผลิตกรรมการเกษตรพส697 วิทยานิพนธ์ 7ปริญญาโท ปกติ15/2
5 วิทยาศาสตร์ทช691 วิทยานิพนธ์ 2ปริญญาโท ปกติ11/1
6 วิทยาศาสตร์ทช895 ดุษฎีนิพนธ์ 6ปริญญาเอก ปกติ11/1
7 พัฒนาการท่องเที่ยวพท692 วิทยานิพนธ์ 2ปริญญาโท ปกติ11/1
8 พัฒนาการท่องเที่ยวพท894 ดุษฎีนิพนธ์ 4ปริญญาเอก ปกติ15/5
9 เศรษฐศาสตร์ศย694 วิทยานิพนธ์ 4ปริญญาโท ปกติ11/1
10 เศรษฐศาสตร์ศย696 วิทยานิพนธ์ 6ปริญญาโท ปกติ11/1
11 เศรษฐศาสตร์ศย894 ดุษฎีนิพนธ์ 5ปริญญาเอก สมทบ14/4
12 สารสนเทศและการสื่อสารสด695 การค้นคว้าอิสระปริญญาโท สมทบ110/2
13 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสศ694 วิทยานิพนธ์ 4ปริญญาโท ปกติ13/3
14 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสศ694 วิทยานิพนธ์ 4ปริญญาโท ปกติ11/1
15 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสศ895 ดุษฎีนิพนธ์ 5ปริญญาเอก ปกติ11/1