ตรวจสอบเกรด I และเกรดว่าง สำหรับตรวจสอบข้อมูลเกรด I และเกรดว่างในแต่ละรายวิชา

ลำดับรายวิชาจำนวน
1 กด692-2 วิทยานิพนธ์ 2 2
2 ดป447-1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ 1
3 บธ690-1 การค้นคว้าอิสระ 4
4 บธ696-1 วิทยานิพนธ์ 6 6
5 บธ696-2 วิทยานิพนธ์ 6 5
6 บส512-1 สหวิทยาการเกษตร 1 1
7 ผษ101-1 เกษตรเพื่อชีวิต 1
8 พง501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1
9 พง502-1 หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1
10 พง511-1 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1
11 พง512-1 การออกแบบระบบพลังงานทดแทน 1
12 พง531-1 การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 1
13 พง591-1 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1 1
14 พท894-2 ดุษฎีนิพนธ์ 4 3
15 พภ599-14 สัมมนา 4 2
16 วท498-1 การเรียนรู้อิสระ 1
17 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 1
18 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 1