ตรวจสอบเกรด I และเกรดว่าง สำหรับตรวจสอบข้อมูลเกรด I และเกรดว่างในแต่ละรายวิชา

ตรวจสอบรายวิชาที่ค้างเกรด I และเกรดว่าง

#คณะรายวิชาวิทยาเขตจำนวน นศ.
1 ผลิตกรรมการเกษตรพก641-1 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 1 คน
2 ผลิตกรรมการเกษตรพร699-17 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 2 คน
3 ผลิตกรรมการเกษตรพส503-1 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชสวนเชียงใหม่ 2 คน
4 ผลิตกรรมการเกษตรพส593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
5 ผลิตกรรมการเกษตรพส692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
6 ผลิตกรรมการเกษตรพส693-1 วิทยานิพนธ์ 3เชียงใหม่ 1 คน
7 ผลิตกรรมการเกษตรพส697-1 วิทยานิพนธ์ 7เชียงใหม่ 1 คน
8 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรบส896-1 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
9 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวก524-2 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
10 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวอ896-1 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
11 วิทยาศาสตร์คม511-1 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงเชียงใหม่ 1 คน
12 วิทยาศาสตร์คม533-6001 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนินทรีย์เชียงใหม่ 1 คน
13 วิทยาศาสตร์คม565-2 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนทางเคมีเชียงใหม่ 2 คน
14 วิทยาศาสตร์คม578-6001 การออกแบบถังปฏิกรณ์เชียงใหม่ 1 คน
15 วิทยาศาสตร์คม701-6001 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเคมีประยุกต์เชียงใหม่ 1 คน
16 วิทยาศาสตร์คม791-6001 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
17 วิทยาศาสตร์คม891-6001 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
18 วิทยาศาสตร์ทช895-2 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
19 วิทยาศาสตร์ทช895-6001 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 1 คน
20 วิทยาศาสตร์วท497-1 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 4 คน
21 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รป541-6201 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ 3 คน
22 วิทยาลัยบริหารศาสตร์รป591-6201 สัมมนา 1เชียงใหม่ 3 คน
23 บริหารธุรกิจบช696-1 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
24 บริหารธุรกิจบธ510-6101 การบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรในยุคดิจิทัลเชียงใหม่ 2 คน
25 บริหารธุรกิจบธ511-6101 การจัดการการผลิตและห่วงโซ่อุปทานเชียงใหม่ 2 คน
26 บริหารธุรกิจบธ513-6101 การวินิจฉัยธุรกิจเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์เชียงใหม่ 1 คน
27 บริหารธุรกิจบธ530-4 การจัดการการตลาดสมัยใหม่เชียงใหม่ 5 คน
28 บริหารธุรกิจบธ593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
29 บริหารธุรกิจบธ630-6101 การจัดการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัลเชียงใหม่ 1 คน
30 บริหารธุรกิจบธ650-6101 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่เชียงใหม่ 1 คน
31 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำชป322-6001 โรคและปรสิตสัตว์น้ำเชียงใหม่ 1 คน
32 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำทป493-1 ปัญหาพิเศษเชียงใหม่ 65 คน
33 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำทป594-6101 สัมมนา 4เชียงใหม่ 1 คน
34 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำพล223-1 เทคนิคการเก็บเซลล์สืบพันธุ์สัตว์น้ำแช่แข็งเชียงใหม่ 1 คน
35 เศรษฐศาสตร์ศย791-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
36 เศรษฐศาสตร์ศย891-2 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
37 ศิลปศาสตร์ศป641-1 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเชียงใหม่ 5 คน
38 วิทยาลัยนานาชาติกท593-6201 สัมมนา 3เชียงใหม่ 22 คน
39 วิทยาลัยนานาชาติกท693-6201 วิทยานิพนธ์ 3เชียงใหม่ 22 คน
40 วิทยาลัยนานาชาติกท701-6201 ระเบียบวิธีวิจัยทางจัดการการท่องเที่ยวขั้นสูงเชียงใหม่ 2 คน
41 วิทยาลัยนานาชาติกท710-6201 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2 คน
42 วิทยาลัยนานาชาติกท791-6201 สัมมนา 1เชียงใหม่ 2 คน
43 วิทยาลัยนานาชาติกท793-6201 สัมมนา 3เชียงใหม่ 6 คน
44 วิทยาลัยนานาชาติกท891-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 2 คน
45 วิทยาลัยนานาชาติกท893-6201 ดุษฎีนิพนธ์ 3เชียงใหม่ 6 คน
46 วิทยาลัยนานาชาติกอ501-6201 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการการจัดการเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ 1 คน
47 วิทยาลัยนานาชาติกอ591-6201 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
48 วิทยาลัยนานาชาติกอ691-6201 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
49 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติปม693-6201 วิทยานิพนธ์ 3แพร่ 14 คน