ตรวจสอบเกรด I และเกรดว่าง สำหรับตรวจสอบข้อมูลเกรด I และเกรดว่างในแต่ละรายวิชา

ลำดับรายวิชาจำนวน
1 กด692-2 วิทยานิพนธ์ 2 4
2 ดป447-1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ 1
3 ทป493-1 ปัญหาพิเศษ 16
4 ทป692-2 วิทยานิพนธ์ 2 1
5 นว501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 11
6 นว591-1 สัมมนา 1 11
7 นว691-1 วิทยานิพนธ์ 1 11
8 บธ690-1 การค้นคว้าอิสระ 10
9 บธ696-1 วิทยานิพนธ์ 6 7
10 บธ696-2 วิทยานิพนธ์ 6 6
11 บธ794-1 สัมมนา 5 1
12 บศ711-1 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารและองค์การ 2
13 บศ721-1 การวิเคราะห์สังคมเพื่อการบริหาร 1
14 บศ894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4 1
15 บส512-1 สหวิทยาการเกษตร 1 1
16 ผษ101-1 เกษตรเพื่อชีวิต 1
17 ผส676-2 วิทยานิพนธ์ 6 3
18 พง501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1
19 พง502-1 หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1
20 พง511-1 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1
21 พง512-1 การออกแบบระบบพลังงานทดแทน 1
22 พง531-1 การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 1
23 พง591-1 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1 1
24 พภ544-2 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 11
25 พภ599-14 สัมมนา 4 3
26 พภ699-3 วิทยานิพนธ์ 6 1
27 พร498-1 ปัญหาพิเศษ 1
28 รป694-2 วิทยานิพนธ์ 2 1
29 รป695-2 การค้นคว้าอิสระ 1
30 วท498-1 การเรียนรู้อิสระ 1
31 วอ795-1 สัมมนา 5 1
32 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 1
33 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 2