ตรวจสอบเกรด I และเกรดว่าง สำหรับตรวจสอบข้อมูลเกรด I และเกรดว่างในแต่ละรายวิชา

ตรวจสอบรายวิชาที่ค้างเกรด I และเกรดว่าง

#รายวิชาวิทยาเขตจำนวน นศ.
1 กค301-2 วัสดุเกษตรเบื้องต้นเชียงใหม่ 1 คน
2 กค391-1 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1เชียงใหม่ 1 คน
3 กจ210-1 หลักการจัดการธุรกิจเชียงใหม่ 1 คน
4 กจ301-1 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเชียงใหม่ 3 คน
5 กจ402-1 การจัดการเชิงกลยุทธ์เชียงใหม่ 3 คน
6 กช242-1 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแพร่ 1 คน
7 กช251-1 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแพร่ 8 คน
8 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนเชียงใหม่ 1 คน
9 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมพร 11 คน
10 กช400-1 สัมมนาและประชุมทางวิชาการการจัดการชุมชนแพร่ 2 คน
11 กด692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
12 กต330-2 การจัดการช่องทางการตลาดเชียงใหม่ 2 คน
13 กต460-1 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรเชียงใหม่ 7 คน
14 กป321-2 การจัดการระบบเกษตรป่าไม้แพร่ 6 คน
15 กป412-1 การจัดการปศุสัตว์และสัตว์น้ำในระบบเกษตรป่าไม้แพร่ 5 คน
16 กป431-2 การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้แพร่ 13 คน
17 คพ438-1 การเข้ารหัสและความปลอดภัยในเครือข่ายเชียงใหม่ 1 คน
18 คพ491-1 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ 1 คน
19 คม100-2 เคมีทั่วไปแพร่ 1 คน
20 คม100-3 เคมีทั่วไปชุมพร 2 คน
21 คม106-1 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานเชียงใหม่ 1 คน
22 คม210-1 เคมีวิเคราะห์เชียงใหม่ 2 คน
23 คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตันชุมพร 5 คน
24 คม560-1 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์เชียงใหม่ 1 คน
25 คม565-2 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนทางเคมีเชียงใหม่ 1 คน
26 คม711-1 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับนักเคมีเชียงใหม่ 2 คน
27 จป112-2 สมุทรศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการประมงเชียงใหม่ 34 คน
28 จป315-2 การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมงเชียงใหม่ 8 คน
29 จป413-3 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำเชียงใหม่ 15 คน
30 จป415-3 เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 2 คน
31 ชป211-2 มีนวิทยาเชียงใหม่ 21 คน
32 ชป241-2 ทรัพยากรสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพเชียงใหม่ 1 คน
33 ชป312-3 สรีรวิทยาสัตว์น้ำเชียงใหม่ 2 คน
34 ชป322-6001 โรคและปรสิตสัตว์น้ำเชียงใหม่ 35 คน
35 ชป571-1 เทคนิคทางชีววิทยาของการประมงเชียงใหม่ 3 คน
36 ชว251-4 หลักวิศวกรรมชีวภาพเชียงใหม่ 1 คน
37 ชว460-2 การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียแพร่ 12 คน
38 ดป423-2 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเชียงใหม่ 1 คน
39 ดป434-1 ดินป่าไม้เชียงใหม่ 1 คน
40 ดป492-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
41 ดป553-6101 การเกษตรที่เป็นมิตรสภาพภูมิอากาศเชียงใหม่ 1 คน
42 ดป561-6101 การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 1 คน
43 ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
44 ทช524-3 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เชียงใหม่ 1 คน
45 ทป594-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 2 คน
46 ทป692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
47 ทป795-1 สัมมนา 5เชียงใหม่ 1 คน
48 ทพ322-2 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรชุมพร 5 คน
49 ทพ443-2 เทคโนโลยีชีวภาพพืชชุมพร 2 คน
50 ทพ494-2 สัมมนาชุมพร 1 คน
51 ทว593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
52 ทส311-2 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์เชียงใหม่ 3 คน
53 ทส322-2 การทดสอบซอฟต์แวร์เชียงใหม่ 1 คน
54 ธท241-1 การจัดการโรงแรมและภัตตาคารเชียงใหม่ 3 คน
55 นท512-2 วิทยาศาสตร์นาโนเชียงใหม่ 1 คน
56 นท523-1 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนทางเคมีเชียงใหม่ 1 คน
57 นท537-1 การวิเคราะห์วัสดุนาโนเชิงฟิสิกส์เชียงใหม่ 1 คน
58 นว501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเชียงใหม่ 3 คน
59 นว591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 3 คน
60 นว592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
61 นว691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 3 คน
62 นว692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
63 นศ112-2 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้นเชียงใหม่ 1 คน
64 นศ115-1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเชียงใหม่ 1 คน
65 นศ122-1 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อสารเชียงใหม่ 4 คน
66 นศ212-2 วาทวิทยาเชียงใหม่ 4 คน
67 บช311-4 การบัญชีบริหารเชียงใหม่ 2 คน
68 บช512-1 กรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเชียงใหม่ 8 คน
69 บช513-1 การบัญชีบริหารขั้นสูงเชียงใหม่ 8 คน
70 บช552-1 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขั้นสูงเชียงใหม่ 8 คน
71 บช591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 8 คน
72 บช593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 12 คน
73 บธ201-1 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่เชียงใหม่ 1 คน
74 บธ497-4 สหกิจศึกษาชุมพร 1 คน
75 บธ499-5 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 1 คน
76 บธ501-3 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจเชียงใหม่ 1 คน
77 บธ502-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเชียงใหม่ 1 คน
78 บธ510-4 ทฤษฎีและการพัฒนาองค์กรเชียงใหม่ 2 คน
79 บธ530-4 การจัดการการตลาดสมัยใหม่เชียงใหม่ 2 คน
80 บธ540-3 การบัญชีการเงินเชียงใหม่ 19 คน
81 บธ591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
82 บธ592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
83 บธ605-2 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เชียงใหม่ 4 คน
84 บธ632-3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเชียงใหม่ 14 คน
85 บธ692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
86 บธ696-2 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
87 บศ703-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบริหารขั้นสูงเชียงใหม่ 10 คน
88 บส591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 5 คน
89 บส694-1 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 2 คน
90 บส894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 2 คน
91 บส896-2 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 4 คน
92 ผษ101-1 เกษตรเพื่อชีวิตเชียงใหม่ 6 คน
93 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิตแพร่ 4 คน
94 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิตชุมพร 4 คน
95 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 14 คน
96 ผส331-2 การจัดการพืชอาหารสัตว์แพร่ 1 คน
97 ผส360-2 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์แพร่ 38 คน
98 ผส460-2 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์แพร่ 1 คน
99 ผส496-2 สัมมนาแพร่ 1 คน
100 ผส499-1 สัมมนาแพร่ 1 คน
101 ผส514-1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์เชียงใหม่ 1 คน
102 ผส643-2 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่งเชียงใหม่ 1 คน
103 ผส651-1 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองเชียงใหม่ 1 คน
104 พก692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
105 พง312-2 เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์เชียงใหม่ 1 คน
106 พง315-1 การปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านพลังงานเชียงใหม่ 1 คน
107 พง414-1 โครงงานพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 14 คน
108 พง421-2 การวางแผนธุรกิจพลังงานเชียงใหม่ 4 คน
109 พง502-1 หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 5 คน
110 พง692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 4 คน
111 พง692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 21 คน
112 พช899-2 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (แบบ 2.1)เชียงใหม่ 1 คน
113 พท100-2 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 1 คน
114 พท210-2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 4 คน
115 พท240-1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเชียงใหม่ 14 คน
116 พท437-1 มัคคุเทศก์ทางการเดินป่าเชียงใหม่ 1 คน
117 พท440-2 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 1 คน
118 พท637-1 การสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิผลเชียงใหม่ 1 คน
119 พท683-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
120 พท691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
121 พท692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 3 คน
122 พร191-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 1เชียงใหม่ 1 คน
123 พร250-1 หลักพืชกรรมเชียงใหม่ 2 คน
124 พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3เชียงใหม่ 3 คน
125 พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 22 คน
126 พร498-1 ปัญหาพิเศษเชียงใหม่ 1 คน
127 พร510-3 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูงเชียงใหม่ 1 คน
128 พร521-3 การปรับตัวของพืชเชียงใหม่ 1 คน
129 พร530-4 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืชเชียงใหม่ 1 คน
130 พร590-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
131 พร593-1 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่เชียงใหม่ 1 คน
132 พร598-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
133 พร697-3 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
134 พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชียงใหม่ 29 คน
135 พล421-2 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชียงใหม่ 1 คน
136 พล441-2 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมงชุมพร 48 คน
137 พส201-1 หลักพืชสวนเชียงใหม่ 1 คน
138 พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 1เชียงใหม่ 1 คน
139 พส350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผลเชียงใหม่ 1 คน
140 พส691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
141 พส697-1 วิทยานิพนธ์ 7เชียงใหม่ 4 คน
142 พส697-2 วิทยานิพนธ์ 7เชียงใหม่ 1 คน
143 ภท110-2 หลักการออกแบบเบื้องต้นเชียงใหม่ 2 คน
144 ภท112-1 เลขะนิเทศเชียงใหม่ 2 คน
145 ภท252-1 วัสดุพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ 1เชียงใหม่ 1 คน
146 ภท283-1 การสำรวจเพื่องานภูมิทัศน์เชียงใหม่ 1 คน
147 ภท354-1 เทคนิคและการผลิตวัสดุพืชพรรณเชิงธุรกิจภูมิทัศน์เชียงใหม่ 20 คน
148 ภท382-2 ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 2เชียงใหม่ 57 คน
149 ภท445-1 การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์เชียงใหม่ 62 คน
150 ภส599-4 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 8 คน
151 รป151-1 เศรษฐกิจสาธารณะเพื่อการบริหารเชียงใหม่ 4 คน
152 รป261-1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ 4 คน
153 รป311-1 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชียงใหม่ 1 คน
154 รป333-1 การบริหารการพัฒนาเชียงใหม่ 1 คน
155 รป426-1 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่นเชียงใหม่ 1 คน
156 รป433-2 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การสาธารณะเชียงใหม่ 1 คน
157 รป512-2 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์เชียงใหม่ 1 คน
158 รป692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
159 รป695-2 การค้นคว้าอิสระเชียงใหม่ 1 คน
160 รพ470-1 การวินิจฉัยโรคพืชเชียงใหม่ 4 คน
161 รศ101-3 รัฐศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 3 คน
162 รศ212-2 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 1 คน
163 รศ311-2 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งเชียงใหม่ 1 คน
164 รศ324-3 ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่นเชียงใหม่ 1 คน
165 รศ328-2 พลเมืองศึกษาเชียงใหม่ 1 คน
166 รศ329-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานราชการเชียงใหม่ 1 คน
167 รศ423-2 การพัฒนาการเมืองท้องถิ่นไทยเชียงใหม่ 1 คน
168 วก512-1 การจำลองระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่ 7 คน
169 วส413-1 สมุนไพรเพื่อการเกษตรเชียงใหม่ 1 คน
170 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์เชียงใหม่ 6 คน
171 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิตเชียงใหม่ 10 คน
172 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษาชุมพร 2 คน
173 ศท103-1 หลักพุทธธรรมแพร่ 3 คน
174 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 1 คน
175 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1เชียงใหม่ 5 คน
176 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1แพร่ 6 คน
177 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชนชุมพร 3 คน
178 ศป235-1 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1ชุมพร 1 คน
179 ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2แพร่ 8 คน
180 ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3เชียงใหม่ 4 คน
181 ศป641-1 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเชียงใหม่ 1 คน
182 ศย711-2 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูงเชียงใหม่ 1 คน
183 ศย724-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 3 คน
184 ศย791-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 3 คน
185 ศล111-1 เกษตรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเชียงใหม่ 1 คน
186 ศล341-1 ธุรกิจเกษตรเชียงใหม่ 5 คน
187 ศศ111-1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1เชียงใหม่ 7 คน
188 ศศ311-2 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่ 1 คน
189 ศศ417-1 เศรษฐกิจของประเทศไทยเชียงใหม่ 1 คน
190 สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตรเชียงใหม่ 3 คน
191 สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตรเชียงใหม่ 3 คน
192 สก314-1 การถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์เกษตรเชียงใหม่ 7 คน
193 สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงใหม่ 1 คน
194 สก499-2 สัมมนาเชียงใหม่ 1 คน
195 สด102-3 ความเข้าใจสี่อดิจิทัลเชียงใหม่ 1 คน
196 สด103-2 ทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 4 คน
197 สด281-2 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์เชียงใหม่ 1 คน
198 สด384-2 การสร้างแบบจำลองและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเชียงใหม่ 1 คน
199 สด481-1 การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 1 คน
200 สด501-2 ทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์เชียงใหม่ 4 คน
201 สด503-2 การวิจัยทางการสื่อสารดิจิทัล 2เชียงใหม่ 2 คน
202 สด505-2 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 3 คน
203 สด514-2 การศึกษาหัวข้อสนใจด้านการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 2 คน
204 สด531-2 การถ่ายภาพดิจิทัลและออกแบบการนำเสนอเชียงใหม่ 7 คน
205 สด541-2 การผลิตสื่อดิจิทัลเชียงใหม่ 5 คน
206 สด595-2 การฝึกความเชี่ยวชาญอาชีพเชียงใหม่ 1 คน
207 สด598-2 สัมมนา 1เชียงใหม่ 3 คน
208 สด599-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
209 สถ541-1 ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 1 คน
210 สถ561-1 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเชียงใหม่ 2 คน
211 สศ242-2 การผลิตโคและกระบือเชียงใหม่ 8 คน
212 สศ243-2 การผลิตสุกรเชียงใหม่ 1 คน
213 สศ308-6101 พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารหยาบเชียงใหม่ 9 คน
214 สศ407-2 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้าเชียงใหม่ 4 คน
215 สศ411-2 การเจริญเติบโตของสัตว์เชียงใหม่ 1 คน
216 สศ452-2 การจัดการฟาร์มโคนมเชียงใหม่ 5 คน
217 สศ460-2 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์เชียงใหม่ 6 คน
218 สศ492-2 สัมมนาเชียงใหม่ 4 คน
219 สศ497-2 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 93 คน
220 สศ499-3 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 4 คน
221 สศ510-6101 สรีรวิทยาการผลิตสัตว์เชียงใหม่ 7 คน