ตรวจสอบเกรด I และเกรดว่าง สำหรับตรวจสอบข้อมูลเกรด I และเกรดว่างในแต่ละรายวิชา

ตรวจสอบรายวิชาที่ค้างเกรด I และเกรดว่าง

#รายวิชาวิทยาเขตจำนวน นศ.
1 กค301-2 วัสดุเกษตรเบื้องต้นเชียงใหม่ 17 คน
2 กค301-3 วัสดุและสารเคมีทางการเกษตรเชียงใหม่ 25 คน
3 กค391-1 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1เชียงใหม่ 15 คน
4 กง201-3 การเงินธุรกิจเชียงใหม่ 654 คน
5 กง201-3 การเงินธุรกิจแพร่ 24 คน
6 กง202-1 การบริหารการเงินเชียงใหม่ 5 คน
7 กง301-2 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเชียงใหม่ 167 คน
8 กง304-2 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเชียงใหม่ 51 คน
9 กง331-2 เศรษฐมิติทางการเงินเชียงใหม่ 169 คน
10 กง341-2 การลงทุนเชียงใหม่ 167 คน
11 กง361-2 การเงินระหว่างประเทศเชียงใหม่ 169 คน
12 กง401-2 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เชียงใหม่ 230 คน
13 กง441-2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเชียงใหม่ 227 คน
14 กง471-1 ปัญหาและประเด็นทางการเงินเชียงใหม่ 228 คน
15 กจ202-1 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำเชียงใหม่ 345 คน
16 กจ210-1 หลักการจัดการธุรกิจเชียงใหม่ 424 คน
17 กจ210-1 หลักการจัดการธุรกิจแพร่ 21 คน
18 กจ300-1 องค์การและการจัดการชุมพร 10 คน
19 กจ301-1 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเชียงใหม่ 186 คน
20 กจ302-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจแพร่ 1 คน
21 กจ303-1 การจัดการโครงการเชียงใหม่ 186 คน
22 กจ304-1 สถิติธุรกิจชุมพร 15 คน
23 กจ305-1 การจัดการสำนักงานชุมพร 42 คน
24 กจ306-1 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานเชียงใหม่ 356 คน
25 กจ307-1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจชุมพร 5 คน
26 กจ311-1 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมชุมพร 7 คน
27 กจ322-1 การพัฒนาบุคลิกภาพชุมพร 10 คน
28 กจ400-1 การจัดการของผู้ประกอบการเชียงใหม่ 217 คน
29 กจ402-1 การจัดการเชิงกลยุทธ์เชียงใหม่ 204 คน
30 กจ402-1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ชุมพร 12 คน
31 กจ403-1 พฤติกรรมองค์การชุมพร 8 คน
32 กจ404-1 การวิจัยธุรกิจเชียงใหม่ 173 คน
33 กจ405-1 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การเชียงใหม่ 212 คน
34 กจ405-1 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การชุมพร 8 คน
35 กจ406-1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์เชียงใหม่ 205 คน
36 กจ406-1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ชุมพร 3 คน
37 กจ410-1 ทฤษฎีองค์การเชียงใหม่ 188 คน
38 กจ431-1 การจัดการคุณภาพชุมพร 14 คน
39 กจ493-1 สัมมนาทางการจัดการเชียงใหม่ 206 คน
40 กจ493-1 สัมมนาทางการจัดการชุมพร 15 คน
41 กช100-2 แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาชุมชนแพร่ 8 คน
42 กช101-2 สังคมวิทยาเมืองและชนบทแพร่ 7 คน
43 กช102-1 จิตวิทยาสังคมเพื่อชุมชนแพร่ 9 คน
44 กช202-2 กฎหมายในชีวิตประจำวันแพร่ 13 คน
45 กช203-1 การสร้างและการจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชนแพร่ 11 คน
46 กช211-1 นโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการชุมชนแพร่ 11 คน
47 กช242-1 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแพร่ 19 คน
48 กช251-1 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแพร่ 18 คน
49 กช311-2 การบริหารงานคลังท้องถิ่นแพร่ 11 คน
50 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนเชียงใหม่ 435 คน
51 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนแพร่ 159 คน
52 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมพร 96 คน
53 กช322-2 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนแพร่ 22 คน
54 กช332-1 การวางแผนและประเมินผลโครงการชุมชนแพร่ 17 คน
55 กช334-1 การออกแบบและการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชนแพร่ 16 คน
56 กช335-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนแพร่ 18 คน
57 กช336-1 การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนแพร่ 18 คน
58 กช400-1 สัมมนาและประชุมทางวิชาการการจัดการชุมชนแพร่ 22 คน
59 กช421-1 ผู้นำและการจัดการความขัดแย้งในชุมชนแพร่ 22 คน
60 กฏ200-1 แมลงกับสังคมมนุษย์เชียงใหม่ 101 คน
61 กฏ300-2 กีฎวิทยาเบื้องต้นเชียงใหม่ 115 คน
62 กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตรเชียงใหม่ 203 คน
63 กฏ320-1 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจเชียงใหม่ 41 คน
64 กฏ453-1 การอารักขาพืชประยุกต์เชียงใหม่ 50 คน
65 กฏ470-3 การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมเชียงใหม่ 79 คน
66 กด692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
67 กต101-1 หลักการตลาดเชียงใหม่ 268 คน
68 กต101-1 หลักการตลาดแพร่ 28 คน
69 กต210-2 ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดเชียงใหม่ 171 คน
70 กต320-2 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาเชียงใหม่ 243 คน
71 กต320-2 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาแพร่ 22 คน
72 กต330-2 การจัดการช่องทางการตลาดเชียงใหม่ 234 คน
73 กต331-2 การบริหารงานขายเชียงใหม่ 198 คน
74 กต331-2 การบริหารงานขายแพร่ 17 คน
75 กต341-2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชียงใหม่ 230 คน
76 กต341-2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแพร่ 21 คน
77 กต353-2 การตลาดทางอินเตอร์เน็ตแพร่ 22 คน
78 กต451-2 การวางแผนการตลาดเชียงใหม่ 201 คน
79 กต451-2 การวางแผนการตลาดแพร่ 17 คน
80 กต460-1 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรเชียงใหม่ 230 คน
81 กต470-2 การวิจัยการตลาดเชียงใหม่ 200 คน
82 กต470-2 การวิจัยการตลาดแพร่ 17 คน
83 กต490-1 สัมมนาการตลาดเชียงใหม่ 199 คน
84 กต490-1 สัมมนาการตลาดแพร่ 17 คน
85 กป126-1 เกษตรป่าไม้เบื้องต้นแพร่ 80 คน
86 กป201-1 รุกขวิทยาแพร่ 71 คน
87 กป202-1 หลักวนวัฒนวิทยาแพร่ 65 คน
88 กป211-2 การจัดการด้านการเกษตรแพร่ 93 คน
89 กป221-2 การปลูกป่าแพร่ 68 คน
90 กป222-1 ป่าและการป่าไม้แพร่ 12 คน
91 กป321-2 การจัดการระบบเกษตรป่าไม้แพร่ 116 คน
92 กป324-2 นิเวศวิทยาเกษตรป่าไม้แพร่ 46 คน
93 กป325-2 การจัดการป่าชุมชนเบื้องต้นแพร่ 54 คน
94 กป412-1 การจัดการปศุสัตว์และสัตว์น้ำในระบบเกษตรป่าไม้แพร่ 115 คน
95 กป422-1 ระบบเกษตรป่าไม้เพื่อการจัดการลุ่มน้ำแพร่ 7 คน
96 กป423-1 เกษตรป่าไม้ภูมิทัศน์แพร่ 16 คน
97 กป424-2 การเกษตรป่าไม้แบบยั่งยืนแพร่ 34 คน
98 กป425-2 การจัดการไม้เอนกประสงค์แพร่ 22 คน
99 กป431-2 การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้แพร่ 114 คน
100 กป454-1 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแพร่ 17 คน
101 กป493-1 การศึกษาหัวข้อสนใจแพร่ 18 คน
102 กป495-2 การปฏิบัติการทางเกษตรป่าไม้ 1แพร่ 80 คน
103 กป497-1 การฝึกงานแพร่ 25 คน
104 กป498-2 ปัญหาพิเศษแพร่ 2 คน
105 คพ111-1 วิทยาการคอมพิวเตอร์1เชียงใหม่ 99 คน
106 คพ117-1 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเชียงใหม่ 99 คน
107 คพ203-1 เทคโนโลยีสารสนเทศแพร่ 65 คน
108 คพ213-2 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชียงใหม่ 86 คน
109 คพ216-2 เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ 26 คน
110 คพ216-3 เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ 39 คน
111 คพ217-2 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นเชียงใหม่ 8 คน
112 คพ221-2 โครงสร้างข้อมูลเชียงใหม่ 86 คน
113 คพ231-1 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลีเชียงใหม่ 86 คน
114 คพ241-1 ระบบฐานข้อมูลเชียงใหม่ 86 คน
115 คพ312-2 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชียงใหม่ 74 คน
116 คพ313-2 หลักการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเชียงใหม่ 79 คน
117 คพ343-2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชียงใหม่ 82 คน
118 คพ351-2 วิธีการนิวเมอริคัลเชียงใหม่ 45 คน
119 คพ421-2 ระบบปฏิบัติการเชียงใหม่ 78 คน
120 คพ438-1 การเข้ารหัสและความปลอดภัยในเครือข่ายเชียงใหม่ 38 คน
121 คพ453-1 การเรียนรู้ของเครื่องจักรเชียงใหม่ 40 คน
122 คพ462-1 การประมวลผลเชิงภาพเชียงใหม่ 13 คน
123 คพ491-1 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ 56 คน
124 คม100-2 เคมีทั่วไปแพร่ 136 คน
125 คม100-3 เคมีทั่วไปเชียงใหม่ 456 คน
126 คม100-3 เคมีทั่วไปชุมพร 72 คน
127 คม101-2 หลักเคมี 1เชียงใหม่ 369 คน
128 คม102-2 ปฏิบัติการเคมี 1เชียงใหม่ 271 คน
129 คม105-1 เคมีพื้นฐานเชียงใหม่ 113 คน
130 คม105-1 เคมีพื้นฐานแพร่ 20 คน
131 คม106-1 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานเชียงใหม่ 109 คน
132 คม106-1 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานแพร่ 20 คน
133 คม200-1 การจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุมีพิษเชียงใหม่ 52 คน
134 คม210-1 เคมีวิเคราะห์เชียงใหม่ 137 คน
135 คม210-2 เคมีวิเคราะห์แพร่ 6 คน
136 คม211-3 เคมีวิเคราะห์ 1เชียงใหม่ 65 คน
137 คม212-3 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1เชียงใหม่ 64 คน
138 คม240-1 เคมีอนินทรีย์เชียงใหม่ 13 คน
139 คม250-2 เคมีอินทรีย์แพร่ 73 คน
140 คม250-4 เคมีอินทรีย์เชียงใหม่ 658 คน
141 คม251-1 เคมีอินทรีย์ 1เชียงใหม่ 93 คน
142 คม252-2 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1เชียงใหม่ 88 คน
143 คม260-1 เคมีเชิงฟิสิกส์เชียงใหม่ 129 คน
144 คม260-1 เคมีเชิงฟิสิกส์แพร่ 20 คน
145 คม311-3 เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือเชียงใหม่ 76 คน
146 คม312-3 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือเชียงใหม่ 68 คน
147 คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้นเชียงใหม่ 318 คน
148 คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้นแพร่ 39 คน
149 คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตันชุมพร 61 คน
150 คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมีเชียงใหม่ 100 คน
151 คม323-1 ชีวเคมี 1เชียงใหม่ 38 คน
152 คม324-1 ปฏิบัติการชีวเคมี 1เชียงใหม่ 35 คน
153 คม331-1 เคมีอนินทรีย์ 1เชียงใหม่ 44 คน
154 คม332-1 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1เชียงใหม่ 38 คน
155 คม351-1 การใช้สเปกโทรเมตรีในการพิสูจน์สารประกอบอินทรีย์เชียงใหม่ 35 คน
156 คม361-3 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2เชียงใหม่ 69 คน
157 คม362-3 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2เชียงใหม่ 59 คน
158 คม420-1 หัวข้อพิเศษทางชีวเคมีเชียงใหม่ 5 คน
159 คม443-3 เคมีและเทคโนโลยีของปิโตรเลียมเชียงใหม่ 26 คน
160 คม491-1 สัมมนาเชียงใหม่ 36 คน
161 คม500-1 เคมีประยุกต์สมัยใหม่เชียงใหม่ 1 คน
162 คม513-2 การวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโคปีเชียงใหม่ 2 คน
163 คม553-1 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูงเชียงใหม่ 2 คน
164 คม560-1 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์เชียงใหม่ 1 คน
165 คม565-2 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนทางเคมีเชียงใหม่ 1 คน
166 คม692-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
167 คม693-2 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
168 คม695-1 ระเบียบวิธีวิจัยเชียงใหม่ 1 คน
169 คม700-1 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเชียงใหม่ 2 คน
170 คม711-1 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับนักเคมีเชียงใหม่ 2 คน
171 คม715-2 หัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีวิเคราะห์เชียงใหม่ 1 คน
172 คม791-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
173 คม792-2 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
174 คม794-2 สัมมนา 5เชียงใหม่ 1 คน
175 คม796-2 สัมมนา 7เชียงใหม่ 1 คน
176 คม890-2 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
177 คม891-2 ดุษฎีนิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
178 คม892-2 ดุษฎีนิพนธ์ 3เชียงใหม่ 1 คน
179 คม893-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
180 คม894-3 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 2 คน
181 คศ100-3 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานเชียงใหม่ 981 คน
182 คศ100-3 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานแพร่ 88 คน
183 คศ101-2 แคลคูลัส 1เชียงใหม่ 162 คน
184 คศ101-3 แคลคูลัส1แพร่ 27 คน
185 คศ103-2 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1เชียงใหม่ 222 คน
186 คศ105-2 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1เชียงใหม่ 424 คน
187 คศ105-2 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1แพร่ 7 คน
188 คศ105-2 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1ชุมพร 8 คน
189 คศ108-1 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่ 31 คน
190 คศ131-4 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1เชียงใหม่ 63 คน
191 คศ131-5 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1เชียงใหม่ 34 คน
192 คศ131-5 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1แพร่ 3 คน
193 คศ203-1 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3เชียงใหม่ 104 คน
194 คศ205-1 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 56 คน
195 คศ206-1 พีชคณิตเชิงเส้นเชียงใหม่ 35 คน
196 คศ211-1 หลักการคณิตศาสตร์เชียงใหม่ 39 คน
197 คศ233-3 แคลคูลัสขั้นสูง 1เชียงใหม่ 83 คน
198 คศ238-1 แคลคูลัสขั้นสูงเชียงใหม่ 38 คน
199 คศ324-2 พีชคณิตแบบใหม่ 1เชียงใหม่ 41 คน
200 คศ335-1 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้นเชียงใหม่ 39 คน
201 คศ341-1 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเชียงใหม่ 17 คน
202 คศ351-2 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1เชียงใหม่ 49 คน
203 คศ361-2 สมการเชิงอนุพันธ์เชียงใหม่ 114 คน
204 คศ363-1 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เชียงใหม่ 24 คน
205 คศ366-1 คณิตศาสตร์การเงินเชียงใหม่ 28 คน
206 คศ368-1 คณิตศาสตร์ประกันภัยเชียงใหม่ 18 คน
207 คศ371-1 การหาค่าเหมาะที่สุดเชียงใหม่ 26 คน
208 คศ464-2 ปัญหาค่าขอบเชียงใหม่ 35 คน
209 คศ465-2 คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยาเชียงใหม่ 34 คน
210 คศ491-2 สัมมนาทางคณิตศาสตร์เชียงใหม่ 43 คน
211 คอ210-6001 พื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอเชียงใหม่ 18 คน
212 คอ311-1 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1เชียงใหม่ 16 คน
213 คอ323-1 เทคโนโลยีชีวเคมีในอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 16 คน
214 คอ325-1 มาตรฐานระบบจัดการในอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 28 คน
215 คอ331-1 เคมีโลหกรรมเชียงใหม่ 4 คน
216 คอ332-1 กระบวนการเคมีโลหกรรมเชียงใหม่ 10 คน
217 คอ351-1 อุตสาหกรรมการผลิตแก้วเชียงใหม่ 12 คน
218 คอ352-1 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตแก้วเชียงใหม่ 5 คน
219 คอ356-1 ปฏิบัติการเซรามิกเบื้องต้นและอุตสาหกรรมเซรามิกเชียงใหม่ 1 คน
220 คอ361-1 วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้าเชียงใหม่ 14 คน
221 คอ441-1 เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงเชียงใหม่ 12 คน
222 คอ442-1 ปฏิบัติการปิโตรเคมีและเชื้อเพลิงเชียงใหม่ 10 คน
223 คอ443-1 การแปรรูปพอลิเมอร์เชียงใหม่ 3 คน
224 คอ451-1 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของแก้วเชียงใหม่ 10 คน
225 คอ462-1 ปฏิบัติการการทดสอบสิ่งทอเชียงใหม่ 3 คน
226 คอ491-1 สัมมนาเชียงใหม่ 18 คน
227 จป111-1 การประมงทั่วไปเชียงใหม่ 149 คน
228 จป112-2 สมุทรศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการประมงเชียงใหม่ 37 คน
229 จป312-4 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมงเชียงใหม่ 79 คน
230 จป313-3 หลักการส่งเสริมทางการประมงเชียงใหม่ 38 คน
231 จป315-2 การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมงเชียงใหม่ 283 คน
232 จป321-1 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชียงใหม่ 78 คน
233 จป321-1 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมพร 43 คน
234 จป323-1 การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจเชียงใหม่ 70 คน
235 จป331-2 องค์ความรู้ทางประมงและการจัดการเบื้องต้นเชียงใหม่ 50 คน
236 จป412-2 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ำเชียงใหม่ 285 คน
237 จป413-3 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำเชียงใหม่ 540 คน
238 จป415-3 เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 54 คน
239 ชป211-2 มีนวิทยาเชียงใหม่ 71 คน
240 ชป211-6001 ชีววิทยาของปลาเชียงใหม่ 107 คน
241 ชป211-6001 ชีววิทยาของปลาชุมพร 16 คน
242 ชป232-2 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำเชียงใหม่ 108 คน
243 ชป241-2 ทรัพยากรสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพเชียงใหม่ 100 คน
244 ชป312-3 สรีรวิทยาสัตว์น้ำเชียงใหม่ 5 คน
245 ชป312-3 สรีรวิทยาสัตว์น้ำชุมพร 44 คน
246 ชป322-6001 โรคและปรสิตสัตว์น้ำเชียงใหม่ 35 คน
247 ชป331-2 แพลงก์ตอนวิทยาเชียงใหม่ 132 คน
248 ชป571-1 เทคนิคทางชีววิทยาของการประมงเชียงใหม่ 3 คน
249 ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไปเชียงใหม่ 368 คน
250 ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไปแพร่ 106 คน
251 ชว101-4 หลักชีววิทยาเชียงใหม่ 61 คน
252 ชว102-1 ปฏิบัติการหลักชีววิทยาเชียงใหม่ 61 คน
253 ชว210-2 พฤกษศาสตร์เชียงใหม่ 298 คน
254 ชว220-2 สัตววิทยาเชียงใหม่ 159 คน
255 ชว251-3 หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1เชียงใหม่ 4 คน
256 ชว251-4 หลักวิศวกรรมชีวภาพเชียงใหม่ 41 คน
257 ชว300-1 เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสิ่งมีชีวิตเชียงใหม่ 36 คน
258 ชว300-1 เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสิ่งมีชีวิตแพร่ 15 คน
259 ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์เชียงใหม่ 70 คน
260 ชว310-2 สรีรวิทยาของพืชแพร่ 29 คน
261 ชว310-2 สรีรวิทยาของพืชชุมพร 6 คน
262 ชว330-2 จุลชีววิทยาเชียงใหม่ 618 คน
263 ชว330-2 จุลชีววิทยาแพร่ 37 คน
264 ชว330-2 จุลชีววิทยาชุมพร 48 คน
265 ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 242 คน
266 ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้นแพร่ 15 คน
267 ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้นชุมพร 12 คน
268 ชว350-3 เทคโนโลยีชีวภาพ 1เชียงใหม่ 1 คน
269 ชว350-4 เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 41 คน
270 ชว351-4 ฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 41 คน
271 ชว352-2 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 1เชียงใหม่ 40 คน
272 ชว352-2 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 1แพร่ 15 คน
273 ชว390-2 สัมมนา 1เชียงใหม่ 41 คน
274 ชว390-2 สัมมนา 1แพร่ 16 คน
275 ชว403-2 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นแพร่ 18 คน
276 ชว412-2 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชเชียงใหม่ 10 คน
277 ชว412-2 หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชแพร่ 7 คน
278 ชว421-1 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เชียงใหม่ 5 คน
279 ชว430-1 สรีรวิทยาของแบคทีเรียเชียงใหม่ 6 คน
280 ชว432-1 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์เชียงใหม่ 3 คน
281 ชว450-2 เทคโนโลยีการหมักเชียงใหม่ 55 คน
282 ชว450-2 เทคโนโลยีการหมักแพร่ 16 คน
283 ชว451-1 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพแพร่ 12 คน
284 ชว452-3 เทคโนโลยีของเอนไซม์เชียงใหม่ 7 คน
285 ชว452-3 เทคโนโลยีของเอนไซม์แพร่ 6 คน
286 ชว454-3 การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพแพร่ 4 คน
287 ชว455-3 เทคโนโลยีชีวภาพของอาหารฟังก์ชั่นเชียงใหม่ 2 คน
288 ชว460-2 การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียเชียงใหม่ 40 คน
289 ชว460-2 การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียแพร่ 16 คน
290 ชว462-2 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแพร่ 2 คน
291 ชว466-2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงเชียงใหม่ 12 คน
292 ชว470-2 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลเชียงใหม่ 42 คน
293 ชว470-2 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลแพร่ 19 คน
294 ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์เชียงใหม่ 81 คน
295 ดป311-1 ปฐพีศาสตร์ทั่วไปเชียงใหม่ 82 คน
296 ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 106 คน
297 ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 66 คน
298 ดป422-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดินเชียงใหม่ 47 คน
299 ดป423-2 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเชียงใหม่ 32 คน
300 ดป431-1 เคมีของดินเบื้องต้นเชียงใหม่ 3 คน
301 ดป434-1 ดินป่าไม้เชียงใหม่ 24 คน
302 ดป436-1 ดินเขตร้อนเชียงใหม่ 21 คน
303 ดป451-1 จุลชีววิทยาของดินเชียงใหม่ 41 คน
304 ดป473-1 ดินที่เป็นปัญหาและการปรับปรุงเชียงใหม่ 21 คน
305 ดป488-1 ระบบการปลูกพืชไร้ดินเชียงใหม่ 55 คน
306 ดป492-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 40 คน
307 ดป498-1 ปัญหาพิเศษเชียงใหม่ 40 คน
308 ดป501-6101 ระเบียบวิธีวิจัยทางปฐพีศาสตร์เชียงใหม่ 1 คน
309 ดป533-3 ดินและธาตุอาหารพืชเชียงใหม่ 2 คน
310 ดป541-6101 ดินและธาตุอาหารพืชเชียงใหม่ 1 คน
311 ดป553-6101 การเกษตรที่เป็นมิตรสภาพภูมิอากาศเชียงใหม่ 1 คน
312 ดป561-6101 การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 1 คน
313 ดป564-6101 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทางเกษตรเชียงใหม่ 3 คน
314 ดป581-6101 การกำเนิดและการจำแนกดินเชียงใหม่ 1 คน
315 ดป591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
316 ดป593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
317 ดป603-3 หัวข้อพิเศษในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3เชียงใหม่ 1 คน
318 ดป691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
319 ดป692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
320 ดป692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 3 คน
321 ดป696-3 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
322 ทก220-1 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตรเชียงใหม่ 36 คน
323 ทก311-1 สรีรวิทยาของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวเชียงใหม่ 7 คน
324 ทก320-2 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้เชียงใหม่ 20 คน
325 ทก331-1 ชีวเคมีของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเชียงใหม่ 24 คน
326 ทก332-1 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตผลเกษตรเชียงใหม่ 19 คน
327 ทก341-2 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรเชียงใหม่ 25 คน
328 ทก370-1 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกผลิตผลเกษตรเชียงใหม่ 13 คน
329 ทก442-2 ระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งผลิตผลเกษตรเชียงใหม่ 13 คน
330 ทก462-1 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืชเชียงใหม่ 13 คน
331 ทช112-6001 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1แพร่ 6 คน
332 ทช500-3 กระบวนทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 7 คน
333 ทช501-3 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 7 คน
334 ทช502-3 เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพทางห้องปฏิบัติการเชียงใหม่ 8 คน
335 ทช503-3 เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 6 คน
336 ทช504-3 ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงเชียงใหม่ 14 คน
337 ทช517-1 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเชียงใหม่ 3 คน
338 ทช524-3 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์เชียงใหม่ 1 คน
339 ทช530-3 เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์เชียงใหม่ 5 คน
340 ทช534-2 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์เชียงใหม่ 2 คน
341 ทช591-4 สัมมนา 1เชียงใหม่ 7 คน
342 ทช592-4 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
343 ทช593-4 สัมมนา 4เชียงใหม่ 1 คน
344 ทช593-5 สัมมนา 3เชียงใหม่ 4 คน
345 ทช691-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
346 ทช691-3 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 3 คน
347 ทช691-4 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 4 คน
348 ทช693-3 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
349 ทช700-4 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 3 คน
350 ทช720-1 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ขั้นสูงเชียงใหม่ 1 คน
351 ทช740-1 วิศวกรรมวิถีเมแทบอลิซึมในพืชขั้นสูงเชียงใหม่ 3 คน
352 ทช792-3 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
353 ทช793-2 สัมมนา 4เชียงใหม่ 1 คน
354 ทช793-3 สัมมนา 3เชียงใหม่ 2 คน
355 ทช798-1 สัมมนา 9เชียงใหม่ 2 คน
356 ทช891-3 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
357 ทช893-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
358 ทช895-2 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
359 ทช895-3 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 3 คน
360 ทป492-1 การฝึกงานเชียงใหม่ 16 คน
361 ทป492-1 การฝึกงานชุมพร 16 คน
362 ทป493-1 ปัญหาพิเศษเชียงใหม่ 23 คน
363 ทป493-1 ปัญหาพิเศษชุมพร 12 คน
364 ทป494-1 สัมมนาเชียงใหม่ 1 คน
365 ทป495-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1เชียงใหม่ 187 คน
366 ทป495-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1ชุมพร 36 คน
367 ทป497-1 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 100 คน
368 ทป497-1 สหกิจศึกษาชุมพร 19 คน
369 ทป498-1 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 10 คน
370 ทป499-1 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 2 คน
371 ทป499-1 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศชุมพร 1 คน
372 ทป501-6101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำขั้นสูงเชียงใหม่ 1 คน
373 ทป511-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำเชียงใหม่ 6 คน
374 ทป511-6001 เทคโนโลยีทางการประมงและการพัฒนาเชียงใหม่ 2 คน
375 ทป515-6101 เรื่องเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1เชียงใหม่ 1 คน
376 ทป591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
377 ทป592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
378 ทป593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 3 คน
379 ทป594-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 2 คน
380 ทป691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 3 คน
381 ทป692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 10 คน
382 ทป692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
383 ทป701-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำเชียงใหม่ 2 คน
384 ทป712-1 นวัตกรรมทางการประมงเชียงใหม่ 2 คน
385 ทป791-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 2 คน
386 ทป792-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
387 ทป794-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 1 คน
388 ทป795-1 สัมมนา 5เชียงใหม่ 2 คน
389 ทป796-1 สัมมนา 6เชียงใหม่ 1 คน
390 ทป891-1 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 2 คน
391 ทป892-1 ดุษฎีนิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
392 ทป893-1 ดุษฎีนิพนธ์ 3เชียงใหม่ 1 คน
393 ทป894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
394 ทป895-1 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 1 คน
395 ทป895-2 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 2 คน
396 ทพ200-1 เทคโนโลยีการผลิตพืชแพร่ 29 คน
397 ทพ260-2 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1แพร่ 22 คน
398 ทพ260-2 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1ชุมพร 20 คน
399 ทพ302-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชแพร่ 28 คน
400 ทพ302-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชชุมพร 6 คน
401 ทพ311-2 เทคโนโลยีการผลิตธัญพืชแพร่ 5 คน
402 ทพ320-2 เทคโนโลยีการผลิตผักเศรษฐกิจแพร่ 11 คน
403 ทพ322-2 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรชุมพร 38 คน
404 ทพ324-2 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจแพร่ 13 คน
405 ทพ341-2 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชชุมพร 3 คน
406 ทพ350-1 กีฏวิทยาการเกษตรแพร่ 16 คน
407 ทพ350-1 กีฏวิทยาการเกษตรชุมพร 10 คน
408 ทพ351-2 โรคพืชวิทยาแพร่ 16 คน
409 ทพ364-1 ระบบการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มเชิงการค้าชุมพร 8 คน
410 ทพ365-2 การจัดการดินและน้ำทางการเกษตรแพร่ 16 คน
411 ทพ365-2 การจัดการดินและน้ำทางการเกษตรชุมพร 11 คน
412 ทพ366-1 ธุรกิจการเกษตรชุมพร 8 คน
413 ทพ374-2 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมแพร่ 29 คน
414 ทพ390-1 การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยแพร่ 2 คน
415 ทพ390-2 การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยแพร่ 16 คน
416 ทพ403-1 การผลิตพืชแบบอินทรีย์แพร่ 6 คน
417 ทพ443-2 เทคโนโลยีชีวภาพพืชแพร่ 12 คน
418 ทพ443-2 เทคโนโลยีชีวภาพพืชชุมพร 3 คน
419 ทพ445-2 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินแพร่ 12 คน
420 ทพ480-2 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์แพร่ 14 คน
421 ทพ480-2 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ชุมพร 9 คน
422 ทพ483-2 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวชุมพร 11 คน
423 ทพ492-2 การฝึกงานชุมพร 5 คน
424 ทพ493-2 ปัญหาพิเศษแพร่ 13 คน
425 ทพ493-2 ปัญหาพิเศษชุมพร 9 คน
426 ทพ494-2 สัมมนาแพร่ 13 คน
427 ทพ494-2 สัมมนาชุมพร 7 คน
428 ทว501-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 3 คน
429 ทว511-2 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 3 คน
430 ทว512-2 การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 3 คน
431 ทว513-2 เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษเชียงใหม่ 3 คน
432 ทว523-1 การกำจัดขยะ ของเสียอันตรายและการจัดการเชียงใหม่ 2 คน
433 ทว525-1 กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 2 คน
434 ทว591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 3 คน
435 ทว593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 3 คน
436 ทว691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 2 คน
437 ทว692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
438 ทว692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
439 ทว693-1 วิทยานิพนธ์ 3เชียงใหม่ 1 คน
440 ทส101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ 46 คน
441 ทส102-2 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชียงใหม่ 50 คน
442 ทส212-1 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้เชียงใหม่ 1 คน
443 ทส213-2 แนวคิดเชิงวัตถุเชียงใหม่ 43 คน
444 ทส241-2 ระบบบริหารจัดการเว็บไซด์เชียงใหม่ 33 คน
445 ทส311-2 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์เชียงใหม่ 48 คน
446 ทส321-2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชียงใหม่ 20 คน
447 ทส322-2 การทดสอบซอฟต์แวร์เชียงใหม่ 46 คน
448 ทส332-2 การโปรแกรมฐานข้อมูลเชียงใหม่ 30 คน
449 ทส341-2 การจัดการระบบเครือข่ายเชียงใหม่ 30 คน
450 ทส351-2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรเชียงใหม่ 51 คน
451 ทส352-1 วีดีโอเกมศึกษาเชียงใหม่ 55 คน
452 ทส396-2 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศเชียงใหม่ 1 คน
453 ทส493-2 การศึกษาหัวข้อสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชียงใหม่ 29 คน
454 ทส496-2 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชียงใหม่ 29 คน
455 ทอ210-2 จุลชีววิทยาทางอาหารแพร่ 24 คน
456 ทอ220-6001 โภชนศาสตร์ของมนุษย์เชียงใหม่ 65 คน
457 ทอ230-3 โภชนศาสตร์ของมนุษย์แพร่ 15 คน
458 ทอ231-1 การจัดการและความปลอดภัยของวัตถุดิบแพร่ 15 คน
459 ทอ270-6001 อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเชียงใหม่ 65 คน
460 ทอ300-2 การแปรรูปอาหาร 2เชียงใหม่ 53 คน
461 ทอ300-3 การแปรรูปอาหาร 2แพร่ 20 คน
462 ทอ320-1 เคมีอาหารเชียงใหม่ 52 คน
463 ทอ320-3 เคมีอาหารแพร่ 24 คน
464 ทอ330-3 การประกันคุณภาพและกฎหมายอาหารเชียงใหม่ 53 คน
465 ทอ330-3 การประกันคุณภาพและกฎหมายอาหารแพร่ 20 คน
466 ทอ360-1 การจัดการและการตลาดอาหารเชียงใหม่ 53 คน
467 ทอ410-1 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 20 คน
468 ทอ440-2 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่ 7 คน
469 ทอ442-0 การแปรรูปผักและผลไม้เชียงใหม่ 18 คน
470 ทอ445-3 การแปรรูปเนื้อสัตว์แพร่ 25 คน
471 ทอ451-3 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเชียงใหม่ 13 คน
472 ทอ464-3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชียงใหม่ 10 คน
473 ทอ490-2 สัมมนาเชียงใหม่ 20 คน
474 ทอ493-2 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3เชียงใหม่ 25 คน
475 ทอ496-1 ปัญหาพิเศษเชียงใหม่ 40 คน
476 ทอ496-1 ปัญหาพิเศษแพร่ 23 คน
477 ทอ696-1 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
478 ทอ696-2 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 2 คน
479 ธท100-1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเชียงใหม่ 46 คน
480 ธท221-1 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเชียงใหม่ 37 คน
481 ธท230-1 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 37 คน
482 ธท241-1 การจัดการโรงแรมและภัตตาคารเชียงใหม่ 37 คน
483 นท501-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์นาโนเชียงใหม่ 1 คน
484 นท512-2 วิทยาศาสตร์นาโนเชียงใหม่ 1 คน
485 นท521-3 เคมีวิเคราะห์ประยุกต์เชียงใหม่ 1 คน
486 นท523-1 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนทางเคมีเชียงใหม่ 1 คน
487 นท536-1 นาโนเซ็นเซอร์เชียงใหม่ 1 คน
488 นท537-1 การวิเคราะห์วัสดุนาโนเชิงฟิสิกส์เชียงใหม่ 1 คน
489 นท542-1 วัสดุฉลาดเชียงใหม่ 1 คน
490 นท591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
491 นท593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
492 นท691-2 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
493 นท694-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 2 คน
494 นท697-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
495 นป111-1 หลักชีววิทยาเพื่อการประมงเชียงใหม่ 64 คน
496 นป211-1 ความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรมทางการประมงเชียงใหม่ 39 คน
497 นป215-1 กฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานสากลด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชียงใหม่ 39 คน
498 นป313-1 การทำฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์เชียงใหม่ 50 คน
499 นว501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเชียงใหม่ 3 คน
500 นว591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 3 คน
501 นว592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
502 นว593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 11 คน
503 นว691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 3 คน
504 นว692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
505 นว693-1 วิทยานิพนธ์ 3เชียงใหม่ 11 คน
506 นศ111-2 ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้นเชียงใหม่ 109 คน
507 นศ112-2 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้นเชียงใหม่ 110 คน
508 นศ115-1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเชียงใหม่ 109 คน
509 นศ121-2 การถ่ายภาพชุมพร 40 คน
510 นศ122-1 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อสารเชียงใหม่ 108 คน
511 นศ211-2 การวิเคราะห์ผู้รับสารและการออกแบบสารเชียงใหม่ 75 คน
512 นศ212-2 วาทวิทยาเชียงใหม่ 74 คน
513 นศ311-2 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชนเชียงใหม่ 75 คน
514 นศ312-2 การรู้เท่าทันสื่อเชียงใหม่ 75 คน
515 นศ321-2 สื่อสิ่งพิมพ์เชียงใหม่ 76 คน
516 นศ331-2 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่ 77 คน
517 นศ333-2 ดนตรีเพื่อการสื่อสารและสุนทรีย์เชียงใหม่ 25 คน
518 นศ341-2 การจัดกิจกรรมพิเศษเชียงใหม่ 25 คน
519 นศ345-2 การผลิตงานโฆษณาเชียงใหม่ 31 คน
520 นศ352-2 การสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานโทรทัศน์และภาพยนตร์เชียงใหม่ 35 คน
521 นศ411-1 การวิจัยด้านการสื่อสารเชียงใหม่ 83 คน
522 นศ412-1 สถานการณ์ปัจจุบันเชียงใหม่ 85 คน
523 นศ441-1 การสัมมนานิเทศศาสตร์บูรณาการเชียงใหม่ 82 คน
524 นศ442-1 การวางแผนการสื่อสารเชียงใหม่ 83 คน
525 นศ451-1 การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์เชียงใหม่ 82 คน
526 บช101-3 การบัญชีขั้นต้นเชียงใหม่ 232 คน
527 บช101-3 การบัญชีขั้นต้นแพร่ 21 คน
528 บช161-2 การบัญชีการเงินเชียงใหม่ 598 คน
529 บช161-2 การบัญชีการเงินแพร่ 11 คน
530 บช201-3 การบัญชีขั้นกลาง 2เชียงใหม่ 193 คน
531 บช201-3 การบัญชีขั้นกลาง 2แพร่ 25 คน
532 บช202-2 การบัญชีขั้นสูง 1เชียงใหม่ 41 คน
533 บช211-2 การบัญชีต้นทุนเชียงใหม่ 46 คน
534 บช251-1 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชีเชียงใหม่ 367 คน
535 บช251-1 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชีแพร่ 19 คน
536 บช301-2 การบัญชีขั้นสูง 1เชียงใหม่ 211 คน
537 บช301-2 การบัญชีขั้นสูง 1แพร่ 44 คน
538 บช311-4 การบัญชีบริหารเชียงใหม่ 180 คน
539 บช311-4 การบัญชีบริหารแพร่ 38 คน
540 บช311-5 การบัญชีบริหารเชียงใหม่ 45 คน
541 บช321-3 การสอบบัญชีเชียงใหม่ 205 คน
542 บช321-3 การสอบบัญชีแพร่ 41 คน
543 บช322-3 การสอบบัญชีเชียงใหม่ 46 คน
544 บช323-1 บัญชีเพื่อการจัดการเชียงใหม่ 209 คน
545 บช331-2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชียงใหม่ 155 คน
546 บช341-4 การบัญชีภาษีอากรเชียงใหม่ 46 คน
547 บช342-2 การบัญชีภาษีอากรเชียงใหม่ 184 คน
548 บช342-2 การบัญชีภาษีอากรแพร่ 42 คน
549 บช401-2 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์เชียงใหม่ 183 คน
550 บช401-2 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์แพร่ 68 คน
551 บช402-2 การบัญชีเฉพาะกิจการเชียงใหม่ 142 คน
552 บช431-4 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเชียงใหม่ 190 คน
553 บช431-4 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีแพร่ 68 คน
554 บช441-2 การวางแผนภาษีอากรเชียงใหม่ 92 คน
555 บช451-12 วิจัยทางการบัญชีเชียงใหม่ 60 คน
556 บช496-1 สัมมนาการบัญชีเชียงใหม่ 190 คน
557 บช496-1 สัมมนาการบัญชีแพร่ 68 คน
558 บช500-1 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชีเชียงใหม่ 8 คน
559 บช511-1 เศรษฐศาสตร์การเงินขั้นสูงเชียงใหม่ 8 คน
560 บช512-1 กรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเชียงใหม่ 8 คน
561 บช513-1 การบัญชีบริหารขั้นสูงเชียงใหม่ 8 คน
562 บช532-1 การกำกับดูแลกิจการและการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชียงใหม่ 12 คน
563 บช533-1 ทฤษฎีบัญชีขั้นสูงเชียงใหม่ 9 คน
564 บช552-1 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขั้นสูงเชียงใหม่ 8 คน
565 บช561-1 ประเด็นทางการบัญชีร่วมสมัยเชียงใหม่ 12 คน
566 บช591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 8 คน
567 บช593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 12 คน
568 บช695-1 วิทยานิพนธ์ 5เชียงใหม่ 7 คน
569 บธ201-1 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่เชียงใหม่ 608 คน
570 บธ301-1 องค์การและการจัดการแพร่ 40 คน
571 บธ307-1 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจแพร่ 22 คน
572 บธ406-1 การจัดการเชิงกลยุทธ์แพร่ 68 คน
573 บธ497-4 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 140 คน
574 บธ497-4 สหกิจศึกษาชุมพร 1 คน
575 บธ498-3 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 5 คน
576 บธ499-5 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 8 คน
577 บธ501-3 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจเชียงใหม่ 18 คน
578 บธ502-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเชียงใหม่ 1 คน
579 บธ510-4 ทฤษฎีและการพัฒนาองค์กรเชียงใหม่ 19 คน
580 บธ530-4 การจัดการการตลาดสมัยใหม่เชียงใหม่ 19 คน
581 บธ540-3 การบัญชีการเงินเชียงใหม่ 19 คน
582 บธ550-4 การจัดการการเงินเชียงใหม่ 23 คน
583 บธ560-2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเชียงใหม่ 23 คน
584 บธ591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 18 คน
585 บธ592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
586 บธ593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 21 คน
587 บธ605-2 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เชียงใหม่ 4 คน
588 บธ609-3 สัมมนาการจัดการทั่วไปเชียงใหม่ 7 คน
589 บธ632-3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเชียงใหม่ 14 คน
590 บธ639-3 สัมมนาการจัดการด้านการตลาดเชียงใหม่ 14 คน
591 บธ690-1 การค้นคว้าอิสระเชียงใหม่ 8 คน
592 บธ692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
593 บธ695-1 วิทยานิพนธ์ 5เชียงใหม่ 5 คน
594 บธ696-1 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 4 คน
595 บธ696-2 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 10 คน
596 บธ792-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 3 คน
597 บธ794-1 สัมมนา 5เชียงใหม่ 4 คน
598 บธ811-1 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการจัดการกลยุทธ์เชียงใหม่ 3 คน
599 บธ823-1 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการจัดการการตลาดเชียงใหม่ 3 คน
600 บธ824-1 ประเด็นคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชียงใหม่ 3 คน
601 บธ898-1 ดุษฎีนิพนธ์ 9เชียงใหม่ 4 คน
602 บธ899-2 ดุษฎีนิพนธ์ 10เชียงใหม่ 9 คน
603 บศ497-1 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 8 คน
604 บศ497-1 สหกิจศึกษาชุมพร 2 คน
605 บศ703-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบริหารขั้นสูงเชียงใหม่ 10 คน
606 บศ793-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 10 คน
607 บศ794-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 2 คน
608 บศ885-1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5เชียงใหม่ 1 คน
609 บศ892-1 ดุษฎีนิพนธ์ 2เชียงใหม่ 10 คน
610 บศ894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 2 คน
611 บศ895-1 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 2 คน
612 บศ895-2 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 12 คน
613 บศ896-1 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
614 บศ899-1 ดุษฎีนิพนธ์เชียงใหม่ 1 คน
615 บศ899-6 ดุษฎีนิพนธ์เชียงใหม่ 4 คน
616 บส501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการเกษตรเชียงใหม่ 5 คน
617 บส512-1 สหวิทยาการเกษตร 1เชียงใหม่ 5 คน
618 บส513-1 สหวิทยาการเกษตร 2เชียงใหม่ 1 คน
619 บส582-1 หัวข้อที่สนใจเพื่อการสัมมนาทางสหวิทยาการเกษตรเชียงใหม่ 1 คน
620 บส591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 5 คน
621 บส592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
622 บส691-1 วิทยานิพนธ์1เชียงใหม่ 5 คน
623 บส692-1 วิทยานิพนธ์2เชียงใหม่ 2 คน
624 บส692-2 วิทยานิพนธ์2เชียงใหม่ 2 คน
625 บส694-1 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 2 คน
626 บส694-2 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
627 บส701-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาสหวิทยาการเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
628 บส711-1 ปรัชญาสหวิทยาการเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
629 บส791-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 2 คน
630 บส793-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
631 บส795-1 สัมมนา 5เชียงใหม่ 2 คน
632 บส796-1 สัมมนา 6เชียงใหม่ 2 คน
633 บส891-1 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 2 คน
634 บส893-1 ดุษฎีนิพนธ์ 3เชียงใหม่ 3 คน
635 บส894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 2 คน
636 บส895-1 ดุษฎีนิพนธ์5เชียงใหม่ 2 คน
637 บส896-1 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 2 คน
638 บส896-2 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 8 คน
639 ผม501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมเชียงใหม่ 2 คน
640 ผม531-1 ทฤษฎีการวางแผนเมืองและสภาพแวดล้อมเชียงใหม่ 2 คน
641 ผม532-1 ปฏิบัติการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 1เชียงใหม่ 5 คน
642 ผม541-1 สัณฐานวิทยาเมืองกับการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเชียงใหม่ 4 คน
643 ผม551-1 กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมเชียงใหม่ 2 คน
644 ผม552-1 เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อการวางแผนภาคและเมืองเชียงใหม่ 2 คน
645 ผม553-1 การบริหารจัดการเมืองและนิเวศแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเชียงใหม่ 4 คน
646 ผม571-1 วิทยาการร่วมสมัยเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการวางแผนภาคและเมืองเชียงใหม่ 2 คน
647 ผม581-1 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่ 5 คน
648 ผม591-1 สัมมนาทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 1เชียงใหม่ 2 คน
649 ผม592-1 สัมมนาทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2เชียงใหม่ 4 คน
650 ผม593-1 สัมมนาทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 3เชียงใหม่ 1 คน
651 ผม595-1 การฝึกงานทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมเชียงใหม่ 1 คน
652 ผม691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
653 ผม692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
654 ผม692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 4 คน
655 ผษ101-1 เกษตรเพื่อชีวิตเชียงใหม่ 1086 คน
656 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิตเชียงใหม่ 2 คน
657 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิตแพร่ 99 คน
658 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิตชุมพร 56 คน
659 ผษ497-2 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 180 คน
660 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 19 คน
661 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 29 คน
662 ผส220-3 เทคโนโลยีการผลิตสุกรแพร่ 38 คน
663 ผส230-3 เทคโนโลยีการผลิตโคนมและโคเนื้อแพร่ 39 คน
664 ผส290-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2แพร่ 38 คน
665 ผส310-1 การจัดการฟาร์มไก่เชิงการค้าแพร่ 37 คน
666 ผส331-2 การจัดการพืชอาหารสัตว์แพร่ 37 คน
667 ผส340-2 โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้นแพร่ 35 คน
668 ผส350-2 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงแพร่ 36 คน
669 ผส360-2 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์แพร่ 38 คน
670 ผส361-2 สารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์แพร่ 36 คน
671 ผส451-2 การจัดการของเสียปศุสัตว์แพร่ 36 คน
672 ผส460-2 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์แพร่ 29 คน
673 ผส496-2 สัมมนาแพร่ 29 คน
674 ผส499-1 สัมมนาแพร่ 1 คน
675 ผส514-1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์เชียงใหม่ 1 คน
676 ผส521-1 ปฏิบัติการวางแผนและออกแบบสิ่งแวดล้อม 1เชียงใหม่ 1 คน
677 ผส572-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
678 ผส643-2 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่งเชียงใหม่ 1 คน
679 ผส651-1 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองเชียงใหม่ 1 คน
680 ผส672-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
681 ผส674-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
682 พก501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชียงใหม่ 6 คน
683 พก511-1 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเชียงใหม่ 2 คน
684 พก522-1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชียงใหม่ 6 คน
685 พก523-1 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนาเชียงใหม่ 6 คน
686 พก531-1 สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
687 พก532-1 การพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชิงกลยุทธ์เชียงใหม่ 6 คน
688 พก591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 6 คน
689 พก592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
690 พก593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 6 คน
691 พก594-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 5 คน
692 พก611-1 การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตรเชียงใหม่ 6 คน
693 พก632-1 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
694 พก641-1 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 5 คน
695 พก691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 6 คน
696 พก692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 7 คน
697 พก692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 5 คน
698 พก795-1 สัมมนา 6เชียงใหม่ 1 คน
699 พก894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 5 คน
700 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวันเชียงใหม่ 138 คน
701 พง101-1 พลังงานทดแทนเชียงใหม่ 109 คน
702 พง200-2 เทอร์โมไดนามิกส์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้นเชียงใหม่ 85 คน
703 พง202-1 ไฟฟ้าเบื้องต้นเชียงใหม่ 83 คน
704 พง203-1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพลังงาน 1เชียงใหม่ 94 คน
705 พง204-1 ชีววิทยาทางพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 82 คน
706 พง211-1 พืชพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 12 คน
707 พง220-2 การวางแผนพลังงานชุมชนเชียงใหม่ 34 คน
708 พง301-2 การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นเชียงใหม่ 84 คน
709 พง311-2 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวลเชียงใหม่ 94 คน
710 พง312-2 เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์เชียงใหม่ 92 คน
711 พง315-1 การปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านพลังงานเชียงใหม่ 92 คน
712 พง316-1 เครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนเชียงใหม่ 10 คน
713 พง317-1 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเชียงใหม่ 7 คน
714 พง318-1 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เชียงใหม่ 20 คน
715 พง414-1 โครงงานพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 94 คน
716 พง420-2 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 90 คน
717 พง421-2 การวางแผนธุรกิจพลังงานเชียงใหม่ 97 คน
718 พง423-1 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 96 คน
719 พง424-1 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรมเชียงใหม่ 8 คน
720 พง497-1 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 5 คน
721 พง498-1 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 4 คน
722 พง501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 29 คน
723 พง502-1 หลักพื้นฐานทางวิศวกรรมพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 28 คน
724 พง511-1 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 17 คน
725 พง512-1 การออกแบบระบบพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 17 คน
726 พง522-1 หลักพื้นฐานวิศวกรรมพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพเชียงใหม่ 8 คน
727 พง523-1 วิศวกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงใหม่ 10 คน
728 พง527-1 หัวข้อเลือกศึกษาวิศวกรรมพลังงานทดแทนเชียงใหม่ 3 คน
729 พง533-1 เทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานและการแปรรูปเชียงใหม่ 3 คน
730 พง542-1 การบริหารจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานเชียงใหม่ 11 คน
731 พง591-1 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 1เชียงใหม่ 23 คน
732 พง592-1 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 2เชียงใหม่ 7 คน
733 พง593-1 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 3เชียงใหม่ 15 คน
734 พง594-1 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน 4เชียงใหม่ 4 คน
735 พง691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 23 คน
736 พง692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 6 คน
737 พง692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 26 คน
738 พง693-1 วิทยานิพนธ์ 3เชียงใหม่ 3 คน
739 พช899-2 ดุษฎีนิพนธ์ 4 (แบบ 2.1)เชียงใหม่ 4 คน
740 พท100-2 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 21 คน
741 พท100-3 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 110 คน
742 พท100-3 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมชุมพร 22 คน
743 พท140-1 การขนส่งและลอจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 50 คน
744 พท210-2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 75 คน
745 พท220-1 การจัดการงานเลี้ยงสำหรับธุรกิจ MICEเชียงใหม่ 41 คน
746 พท221-6001 การท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารเชียงใหม่ 37 คน
747 พท240-1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเชียงใหม่ 75 คน
748 พท240-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมชุมพร 25 คน
749 พท241-2 หลักการมัคคุเทศก์เชียงใหม่ 8 คน
750 พท241-2 หลักการมัคคุเทศก์แพร่ 33 คน
751 พท241-3 หลักการมัคคุเทศก์เชียงใหม่ 179 คน
752 พท242-1 จิตวิทยาการบริการแพร่ 33 คน
753 พท242-2 จิตวิทยาการบริการเชียงใหม่ 110 คน
754 พท243-1 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 18 คน
755 พท243-1 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแพร่ 34 คน
756 พท243-2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 109 คน
757 พท243-2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมพร 18 คน
758 พท244-1 สุขภาวะและความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 50 คน
759 พท300-3 กฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 56 คน
760 พท300-4 กฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวชุมพร 19 คน
761 พท310-2 กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 316 คน
762 พท310-3 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 68 คน
763 พท320-1 การจัดการที่พักแรมเชียงใหม่ 44 คน
764 พท320-1 การจัดการที่พักแรมแพร่ 66 คน
765 พท320-2 การจัดการที่พักแรมเชียงใหม่ 38 คน
766 พท320-2 การจัดการที่พักแรมชุมพร 19 คน
767 พท330-2 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 18 คน
768 พท330-2 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวแพร่ 44 คน
769 พท332-2 ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวแพร่ 44 คน
770 พท340-2 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 51 คน
771 พท340-2 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมพร 16 คน
772 พท341-1 การขนส่งและลอจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวชุมพร 13 คน
773 พท342-1 การจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในลักษณะบูรณาการเชียงใหม่ 123 คน
774 พท342-1 การจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในลักษณะบูรณาการแพร่ 66 คน
775 พท342-2 การจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในลักษณะบูรณาการชุมพร 18 คน
776 พท343-1 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแพร่ 44 คน
777 พท343-1 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวชุมพร 17 คน
778 พท344-1 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชียงใหม่ 109 คน
779 พท345-1 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชียงใหม่ 108 คน
780 พท345-1 การท่องเที่ยวโดยชุมชนแพร่ 44 คน
781 พท350-2 การจัดการเทศกาลและงานแสดงเชียงใหม่ 79 คน
782 พท351-1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 157 คน
783 พท437-1 มัคคุเทศก์ทางการเดินป่าเชียงใหม่ 57 คน
784 พท438-1 มัคคุเทศก์ทางทะเลชุมพร 21 คน
785 พท440-2 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 122 คน
786 พท440-2 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยวแพร่ 66 คน
787 พท440-2 การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยวชุมพร 16 คน
788 พท441-1 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 1 คน
789 พท450-1 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 124 คน
790 พท450-1 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแพร่ 66 คน
791 พท451-2 การจัดการธุรกิจ MICEเชียงใหม่ 51 คน
792 พท451-2 การจัดการธุรกิจ MICEแพร่ 44 คน
793 พท460-3 การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรมเชียงใหม่ 3 คน
794 พท460-3 การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรมแพร่ 66 คน
795 พท460-4 การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรมเชียงใหม่ 50 คน
796 พท460-4 การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมพร 19 คน
797 พท461-3 การบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการธุรกิจ MICEเชียงใหม่ 72 คน
798 พท470-2 สัมมนาทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 66 คน
799 พท470-2 สัมมนาทางการท่องเที่ยวแพร่ 64 คน
800 พท470-2 สัมมนาทางการท่องเที่ยวชุมพร 16 คน
801 พท497-3 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 11 คน
802 พท498-2 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 2 คน
803 พท625-2 การประเมินผลโครงการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 5 คน
804 พท637-1 การสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิผลเชียงใหม่ 5 คน
805 พท683-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 5 คน
806 พท691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 5 คน
807 พท692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 6 คน
808 พท694-2 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
809 พท885-2 สัมมนา 5เชียงใหม่ 6 คน
810 พท894-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 4 คน
811 พท894-2 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 17 คน
812 พท895-1 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 2 คน
813 พท896-2 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 4 คน
814 พท899-3 ดุษฎีนิพนธ์เชียงใหม่ 1 คน
815 พธ240-1 พันธุศาสตร์เชียงใหม่ 14 คน
816 พธ241-1 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เชียงใหม่ 14 คน
817 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 140 คน
818 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้นแพร่ 6 คน
819 พธ402-1 ทักษะวิจัยทางพันธุศาสตร์เชียงใหม่ 9 คน
820 พธ501-3 ระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตร์เชียงใหม่ 1 คน
821 พธ502-2 พันธุศาสตร์ขั้นกลางเชียงใหม่ 2 คน
822 พธ505-3 พันธุศาสตร์โมเลกุลเชียงใหม่ 2 คน
823 พธ513-3 พันธุวิศวกรรมพืชเชียงใหม่ 3 คน
824 พธ591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
825 พธ593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 2 คน
826 พธ691-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 3 คน
827 พธ691-3 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 2 คน
828 พธ693-2 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
829 พธ701-3 ระเบียบวิธีวิจัยทางพันธุศาสตร์เชียงใหม่ 1 คน
830 พธ708-1 เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลขั้นสูงเชียงใหม่ 3 คน
831 พธ791-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
832 พธ793-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 2 คน
833 พธ884-1 สัมมนา 5เชียงใหม่ 1 คน
834 พธ892-2 ดุษฎีนิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
835 พธ893-1 ดุษฎีนิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
836 พภ511-2 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาเชียงใหม่ 16 คน
837 พภ512-1 พระราชปรัชญาเชียงใหม่ 16 คน
838 พภ513-2 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริเชียงใหม่ 16 คน
839 พภ521-2 เศรษฐกิจพอเพียงเชียงใหม่ 16 คน
840 พภ544-2 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชียงใหม่ 7 คน
841 พภ548-2 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาเชียงใหม่ 7 คน
842 พภ592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 14 คน
843 พภ599-14 สัมมนา 4เชียงใหม่ 18 คน
844 พภ693-1 การค้นคว้าอิสระเชียงใหม่ 11 คน
845 พภ695-4 วิทยานิพนธ์ 5เชียงใหม่ 7 คน
846 พภ699-2 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 7 คน
847 พภ699-3 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 18 คน
848 พร191-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 1เชียงใหม่ 83 คน
849 พร250-1 หลักพืชกรรมเชียงใหม่ 218 คน
850 พร251-1 พืชเศรษฐกิจเชียงใหม่ 31 คน
851 พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3เชียงใหม่ 143 คน
852 พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจเชียงใหม่ 82 คน
853 พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่เชียงใหม่ 49 คน
854 พร393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3เชียงใหม่ 72 คน
855 พร410-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชเชียงใหม่ 125 คน
856 พร411-2 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเชียงใหม่ 13 คน
857 พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์เชียงใหม่ 139 คน
858 พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 66 คน
859 พร453-3 พืชอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 100 คน
860 พร455-2 การผลิตพืชหัวเชียงใหม่ 5 คน
861 พร456-1 ระบบการปลูกพืชเชียงใหม่ 66 คน
862 พร456-2 การจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชไร่เชียงใหม่ 28 คน
863 พร461-2 วนเกษตรเบื้องต้นเชียงใหม่ 25 คน
864 พร498-1 ปัญหาพิเศษเชียงใหม่ 4 คน
865 พร499-2 สัมมนาเชียงใหม่ 65 คน
866 พร510-3 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูงเชียงใหม่ 3 คน
867 พร521-3 การปรับตัวของพืชเชียงใหม่ 1 คน
868 พร530-4 การวางแผนทดลองสำหรับงานวิจัยพืชเชียงใหม่ 1 คน
869 พร590-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
870 พร593-1 เรื่องเฉพาะทางพืชไร่เชียงใหม่ 1 คน
871 พร596-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
872 พร597-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
873 พร598-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 2 คน
874 พร694-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
875 พร698-3 วิทยานิพนธ์ 5เชียงใหม่ 2 คน
876 พร699-17 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
877 พร699-18 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 2 คน
878 พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชียงใหม่ 233 คน
879 พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมพร 32 คน
880 พล222-3 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเชียงใหม่ 89 คน
881 พล222-4 หลักการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำชุมพร 15 คน
882 พล223-1 เทคนิคการเก็บเซลล์สืบพันธุ์สัตว์น้ำแช่แข็งเชียงใหม่ 6 คน
883 พล312-2 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชียงใหม่ 1 คน
884 พล321-1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเชียงใหม่ 31 คน
885 พล321-3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร 29 คน
886 พล322-2 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้นเชียงใหม่ 12 คน
887 พล341-2 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 1 คน
888 พล341-2 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนชุมพร 29 คน
889 พล421-2 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชียงใหม่ 139 คน
890 พล422-2 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอนชุมพร 15 คน
891 พล425-6001 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำเชียงใหม่ 23 คน
892 พล427-6001 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเชียงใหม่ 32 คน
893 พล428-1 วิทยาต่อมไร้ท่อการสืบพันธ์ของปลาเชียงใหม่ 30 คน
894 พล441-2 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมงชุมพร 54 คน
895 พล451-2 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงเชียงใหม่ 33 คน
896 พล452-1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรในน้ำชุมพร 16 คน
897 พล511-2 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชียงใหม่ 2 คน
898 พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1เชียงใหม่ 210 คน
899 พส200-1 หลักการขยายพันธุ์พืชเชียงใหม่ 105 คน
900 พส201-1 หลักพืชสวนเชียงใหม่ 208 คน
901 พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 1เชียงใหม่ 210 คน
902 พส301-1 หลักการผลิตผักเชียงใหม่ 72 คน
903 พส302-1 ไม้ผลเบื้องต้นเชียงใหม่ 77 คน
904 พส303-1 กล้วยไม้เบื้องต้นเชียงใหม่ 53 คน
905 พส330-2 สรีรวิทยาพืชสวนเชียงใหม่ 124 คน
906 พส350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผลเชียงใหม่ 78 คน
907 พส351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวนเชียงใหม่ 21 คน
908 พส360-1 การออกแบบจัดสวนเชียงใหม่ 53 คน
909 พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3เชียงใหม่ 196 คน
910 พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4เชียงใหม่ 6 คน
911 พส413-1 การผลิตเห็ดเชียงใหม่ 26 คน
912 พส415-1 ไม้ผลเขตร้อนเชียงใหม่ 66 คน
913 พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเชียงใหม่ 113 คน
914 พส421-1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเชียงใหม่ 26 คน
915 พส423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวนเชียงใหม่ 1 คน
916 พส424-1 เทคนิคการผสมพันธุ์ผักเชียงใหม่ 24 คน
917 พส430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนเชียงใหม่ 119 คน
918 พส441-1 การจัดการหญ้าสนามเชียงใหม่ 35 คน
919 พส443-1 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ 4 คน
920 พส444-1 การจัดการฟาร์มผักเชียงใหม่ 49 คน
921 พส446-1 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์เชียงใหม่ 141 คน
922 พส451-2 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชียงใหม่ 22 คน
923 พส453-1 พืชผักเพื่ออุตสาหกรรมเชียงใหม่ 58 คน
924 พส455-1 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2เชียงใหม่ 8 คน
925 พส457-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวนเชียงใหม่ 148 คน
926 พส466-1 ผักสวนครัวเชียงใหม่ 43 คน
927 พส470-1 ไม้ผลประเภทนัทเชียงใหม่ 24 คน
928 พส472-1 ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเชียงใหม่ 27 คน
929 พส474-1 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสมเชียงใหม่ 98 คน
930 พส497-1 การฝึกงานเชียงใหม่ 49 คน
931 พส498-1 ปัญหาพิเศษเชียงใหม่ 1 คน
932 พส499-1 สัมมนาเชียงใหม่ 172 คน
933 พส501-3 ระเบียบและวิธีวิจัยทางพืชสวนเชียงใหม่ 9 คน
934 พส521-2 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง 1เชียงใหม่ 9 คน
935 พส533-2 สรีรวิทยาขั้นสูงของพืชสวนเชียงใหม่ 9 คน
936 พส534-3 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวนเชียงใหม่ 9 คน
937 พส535-3 สรีรวิทยาและชีววิทยาของสารให้สีในพืชเชียงใหม่ 2 คน
938 พส574-3 เรื่องเฉพาะทางพืชสวนเชียงใหม่ 2 คน
939 พส591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 5 คน
940 พส592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 4 คน
941 พส594-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 4 คน
942 พส691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 3 คน
943 พส692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
944 พส694-2 วิทยานิพนธ์ 4เชียงใหม่ 1 คน
945 พส697-1 วิทยานิพนธ์ 7เชียงใหม่ 2 คน
946 พส697-2 วิทยานิพนธ์ 7เชียงใหม่ 1 คน
947 ฟส101-2 ฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์เชียงใหม่ 88 คน
948 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐานเชียงใหม่ 362 คน
949 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐานแพร่ 29 คน
950 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐานชุมพร 29 คน
951 ฟส105-1 ฟิสิกส์ทั่วไป 1เชียงใหม่ 141 คน
952 ฟส108-1 ฟิสิกส์ทันโลกเชียงใหม่ 19 คน
953 ฟส109-1 ฟิสิกส์เบื้องต้นเชียงใหม่ 96 คน
954 ฟส109-1 ฟิสิกส์เบื้องต้นแพร่ 3 คน
955 ฟส110-1 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นเชียงใหม่ 80 คน
956 ฟส110-1 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นแพร่ 3 คน
957 ฟส111-1 ฟิสิกส์ 1เชียงใหม่ 113 คน
958 ฟส210-1 คลื่น ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าเชียงใหม่ 13 คน
959 ฟส211-1 ปฏิบัติการคลื่น ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าเชียงใหม่ 13 คน
960 ฟส310-1 กลศาสตร์และพลศาสตร์ของไหลเชียงใหม่ 27 คน
961 ฟส311-1 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ประยุกต์ขั้นสูงเชียงใหม่ 27 คน
962 ฟส322-1 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเชียงใหม่ 27 คน
963 ฟส323-1 ซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณทางฟิสิกส์เชียงใหม่ 16 คน
964 ฟส326-1 วงจรดิจิตอลเบื้องต้นเชียงใหม่ 12 คน
965 ฟส332-1 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเชียงใหม่ 3 คน
966 ฟส334-1 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นเชียงใหม่ 16 คน
967 ฟส341-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 7 คน
968 ภท110-2 หลักการออกแบบเบื้องต้นเชียงใหม่ 19 คน
969 ภท112-1 เลขะนิเทศเชียงใหม่ 19 คน
970 ภท211-2 เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 2เชียงใหม่ 27 คน
971 ภท252-1 วัสดุพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ 1เชียงใหม่ 30 คน
972 ภท283-1 การสำรวจเพื่องานภูมิทัศน์เชียงใหม่ 17 คน
973 ภท284-1 กลศาสตร์โครงสร้างในงานภูมิทัศน์เชียงใหม่ 14 คน
974 ภท291-1 คอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ 1เชียงใหม่ 27 คน
975 ภท332-3 การออกแบบภูมิทัศน์ 2เชียงใหม่ 57 คน
976 ภท333-1 ภูมิทัศน์และนวัตกรรมเชียงใหม่ 48 คน
977 ภท334-1 การออกแบบร่างภูมิทัศน์ 2เชียงใหม่ 48 คน
978 ภท342-1 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์เชียงใหม่ 92 คน
979 ภท354-1 เทคนิคและการผลิตวัสดุพืชพรรณเชิงธุรกิจภูมิทัศน์เชียงใหม่ 76 คน
980 ภท382-2 ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 2เชียงใหม่ 57 คน
981 ภท391-2 กฎหมายในงานภูมิทัศน์เชียงใหม่ 48 คน
982 ภท430-2 การวางแผนและออกแบบพื้นที่นันทนาการเชียงใหม่ 35 คน
983 ภท443-1 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์เชียงใหม่ 63 คน
984 ภท445-1 การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์เชียงใหม่ 63 คน
985 ภท456-1 พืชพรรณและการออกแบบ 2เชียงใหม่ 62 คน
986 ภส112-2 การออกแบบเบื้องต้นเชียงใหม่ 22 คน
987 ภส113-3 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 22 คน
988 ภส114-3 เลขะนิเทศ 1เชียงใหม่ 22 คน
989 ภส121-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้นเชียงใหม่ 69 คน
990 ภส223-2 เทคโนโลยีการเขียนแบบเชียงใหม่ 27 คน
991 ภส224-1 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 27 คน
992 ภส226-3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในงานภูมิสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 27 คน
993 ภส251-1 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 1เชียงใหม่ 27 คน
994 ภส330-2 แนวคิดและปรัชญาในงานภูมิสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 31 คน
995 ภส332-1 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2เชียงใหม่ 31 คน
996 ภส338-1 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 2เชียงใหม่ 31 คน
997 ภส341-2 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 1เชียงใหม่ 31 คน
998 ภส391-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 1เชียงใหม่ 79 คน
999 ภส393-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 3เชียงใหม่ 63 คน
1000 ภส434-2 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4เชียงใหม่ 29 คน
1001 ภส443-3 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 3เชียงใหม่ 31 คน
1002 ภส445-1 การจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์เชียงใหม่ 29 คน
1003 ภส453-1 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 1เชียงใหม่ 31 คน
1004 ภส471-3 การวางผังเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 29 คน
1005 ภส473-1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ 15 คน
1006 ภส499-2 ภูมิทัศนศึกษาต่างประเทศเชียงใหม่ 20 คน
1007 ภส593-1 ปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 25 คน
1008 ภส598-1 วิทยานิพนธ์เชียงใหม่ 24 คน
1009 ภส599-4 สัมมนาภูมิสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 8 คน
1010 ภอ112-1 การอ่านภาษาอังกฤษเชียงใหม่ 1 คน
1011 ภอ216-2 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชียงใหม่ 50 คน
1012 ภอ217-2 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการเชียงใหม่ 32 คน
1013 ภอ221-2 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 5 คน
1014 ภอ311-2 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์เชียงใหม่ 71 คน
1015 ภอ312-2 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชียงใหม่ 66 คน
1016 ภอ313-2 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเชียงใหม่ 1 คน
1017 ภอ314-2 การแปล 2เชียงใหม่ 62 คน
1018 ภอ316-2 การแปลงานสื่อสารมวลชนเชียงใหม่ 2 คน
1019 ภอ318-1 การอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษเชียงใหม่ 10 คน
1020 ภอ401-2 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเชียงใหม่ 72 คน
1021 ภอ402-2 ภาษาอังกฤษผ่านบทละครเชียงใหม่ 72 คน
1022 ภอ403-1 สัมมนาเชียงใหม่ 71 คน
1023 มพ497-3 สหกิจศึกษาแพร่ 41 คน
1024 มพ498-3 การเรียนรู้อิสระแพร่ 2 คน
1025 ยพ201-2 วัสดุศาสตร์พื้นฐานเชียงใหม่ 16 คน
1026 ยพ221-2 ยางธรรมชาติเชียงใหม่ 35 คน
1027 ยพ311-2 วัสดุพอลิเมอร์พื้นฐานเชียงใหม่ 16 คน
1028 ยพ321-2 ยางสังเคราะห์เชียงใหม่ 20 คน
1029 ยพ322-2 เทคโนโลยีน้ำยางเชียงใหม่ 20 คน
1030 ยพ341-2 กระบวนการแปรรูปยางเชียงใหม่ 21 คน
1031 ยพ343-1 ผลิตภัณฑ์ยาง 1เชียงใหม่ 1 คน
1032 ยพ343-2 ผลิตภัณฑ์ยาง 1เชียงใหม่ 20 คน
1033 ยพ421-1 พอลิเมอร์ผสมและเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เชียงใหม่ 17 คน
1034 ยพ441-1 การจัดการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เชียงใหม่ 18 คน
1035 ยพ491-1 สัมมนาเชียงใหม่ 19 คน
1036 รป111-2 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 3 คน
1037 รป141-1 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 254 คน
1038 รป151-1 เศรษฐกิจสาธารณะเพื่อการบริหารเชียงใหม่ 113 คน
1039 รป212-2 การบริหารองค์การสาธารณะเชียงใหม่ 106 คน
1040 รป213-1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชนแพร่ 65 คน
1041 รป213-1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชนชุมพร 35 คน
1042 รป215-2 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนเชียงใหม่ 51 คน
1043 รป232-1 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบเชียงใหม่ 103 คน
1044 รป242-2 จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ 104 คน
1045 รป242-3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเชียงใหม่ 158 คน
1046 รป243-1 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นเชียงใหม่ 27 คน
1047 รป261-1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ 150 คน
1048 รป311-1 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชียงใหม่ 144 คน
1049 รป311-1 นโยบายสาธารณะและการวางแผนแพร่ 66 คน
1050 รป311-1 นโยบายสาธารณะและการวางแผนชุมพร 39 คน
1051 รป315-1 การบริหารวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่ 55 คน
1052 รป321-2 การบริหารการเงินท้องถิ่นเชียงใหม่ 147 คน
1053 รป321-2 การบริหารการเงินท้องถิ่นชุมพร 41 คน
1054 รป333-1 การบริหารการพัฒนาเชียงใหม่ 162 คน
1055 รป335-2 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ 147 คน
1056 รป337-1 การบริหารกิจการท้องถิ่นเชียงใหม่ 284 คน
1057 รป337-1 การบริหารกิจการท้องถิ่นแพร่ 48 คน
1058 รป426-1 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่นเชียงใหม่ 142 คน
1059 รป433-2 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การสาธารณะเชียงใหม่ 148 คน
1060 รป460-1 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ 80 คน
1061 รป501-1 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ 1 คน
1062 รป512-2 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์เชียงใหม่ 1 คน
1063 รป514-2 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชียงใหม่ 1 คน
1064 รป592-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
1065 รป621-2 เทคนิคการจัดการและเครื่องมือการบริหารองค์การเชียงใหม่ 1 คน
1066 รป624-2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ทาง รัฐประศาสนศาสตร์เชียงใหม่ 1 คน
1067 รป692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 4 คน
1068 รป692-3 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 4 คน
1069 รป695-2 การค้นคว้าอิสระเชียงใหม่ 4 คน
1070 รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้นเชียงใหม่ 114 คน
1071 รพ301-1 โรคพืชทั่วไปเชียงใหม่ 70 คน
1072 รพ411-1 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเชียงใหม่ 25 คน
1073 รพ451-1 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธีเชียงใหม่ 9 คน
1074 รพ470-1 การวินิจฉัยโรคพืชเชียงใหม่ 42 คน
1075 รศ101-3 รัฐศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 249 คน
1076 รศ101-3 รัฐศาสตร์เบื้องต้นแพร่ 3 คน
1077 รศ103-3 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการเมืองและจริยศาสตร์ชุมพร 43 คน
1078 รศ201-2 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองเชียงใหม่ 11 คน
1079 รศ211-2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองไทยแพร่ 50 คน
1080 รศ212-2 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 103 คน
1081 รศ212-2 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแพร่ 50 คน
1082 รศ212-2 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นชุมพร 34 คน
1083 รศ213-2 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชียงใหม่ 107 คน
1084 รศ213-2 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแพร่ 48 คน
1085 รศ213-2 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชุมพร 26 คน
1086 รศ214-2 สังคมวิทยาการเมืองเบื้องต้นเชียงใหม่ 100 คน
1087 รศ214-2 สังคมวิทยาการเมืองเบื้องต้นชุมพร 34 คน
1088 รศ215-2 กฎหมายรัฐธรรมนูญเชียงใหม่ 108 คน
1089 รศ215-2 กฎหมายรัฐธรรมนูญแพร่ 52 คน
1090 รศ216-2 กฎหมายปกครองเชียงใหม่ 135 คน
1091 รศ216-2 กฎหมายปกครองชุมพร 34 คน
1092 รศ311-2 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งเชียงใหม่ 155 คน
1093 รศ311-2 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้งแพร่ 68 คน
1094 รศ312-2 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบเชียงใหม่ 134 คน
1095 รศ312-2 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบชุมพร 39 คน
1096 รศ313-2 อาเซียนในบริบทของภูมิภาคและโลกชุมพร 45 คน
1097 รศ314-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์แพร่ 68 คน
1098 รศ314-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์ชุมพร 39 คน
1099 รศ321-3 หลักปรัชญาพื้นฐานชุมพร 34 คน
1100 รศ324-3 ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่นเชียงใหม่ 37 คน
1101 รศ325-2 นิเวศวิทยาการเมืองเชียงใหม่ 9 คน
1102 รศ327-2 จิตวิทยาการเมืองแพร่ 56 คน
1103 รศ328-2 พลเมืองศึกษาเชียงใหม่ 83 คน
1104 รศ329-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานราชการเชียงใหม่ 93 คน
1105 รศ331-2 องค์การระหว่างประเทศเชียงใหม่ 58 คน
1106 รศ331-2 องค์การระหว่างประเทศแพร่ 33 คน
1107 รศ332-1 กฎหมายอาญาหลักทั่วไปเชียงใหม่ 48 คน
1108 รศ332-1 กฎหมายอาญาหลักทั่วไปชุมพร 31 คน
1109 รศ411-2 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์เชียงใหม่ 133 คน
1110 รศ411-2 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์แพร่ 91 คน
1111 รศ411-2 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์ชุมพร 43 คน
1112 รศ422-2 ชุมชนกับการจัดการสาธารณะภัยชุมพร 44 คน
1113 รศ423-2 การพัฒนาการเมืองท้องถิ่นไทยเชียงใหม่ 92 คน
1114 รศ424-2 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบเชียงใหม่ 60 คน
1115 รศ425-2 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการเมือง และจริยศาสตร์ตะวันออกแพร่ 35 คน
1116 รศ426-2 เหตุการณ์โลกปัจจุบันเชียงใหม่ 96 คน
1117 รศ426-2 เหตุการณ์โลกปัจจุบันแพร่ 61 คน
1118 รศ427-2 ความมั่นคงและสันติภาพศึกษาชุมพร 42 คน
1119 รศ429-1 กฎหมายอาญาภาคความผิดเชียงใหม่ 45 คน
1120 รศ429-1 กฎหมายอาญาภาคความผิดแพร่ 45 คน
1121 รศ429-1 กฎหมายอาญาภาคความผิดชุมพร 24 คน
1122 รศ431-1 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชียงใหม่ 60 คน
1123 รศ432-1 กฎหมายลักษณะพยานเชียงใหม่ 27 คน
1124 รศ432-1 กฎหมายลักษณะพยานแพร่ 51 คน
1125 วก101-1 การเขียนแบบวิศวกรรม 1เชียงใหม่ 85 คน
1126 วก102-4 เขียนแบบวิศวกรรมเชียงใหม่ 78 คน
1127 วก110-1 วัสดุวิศวกรรมเชียงใหม่ 93 คน
1128 วก120-3 คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรเชียงใหม่ 65 คน
1129 วก191-2 การฝึกงานโรงงานเชียงใหม่ 112 คน
1130 วก201-2 สถิตยศาสตร์วิศวกรรมเชียงใหม่ 95 คน
1131 วก203-3 อุณหพลศาสตร์เชียงใหม่ 95 คน
1132 วก204-2 กลศาสตร์ของแข็งเชียงใหม่ 59 คน
1133 วก206-3 กลศาสตร์ของไหลเชียงใหม่ 55 คน
1134 วก207-2 วิศวกรรมสำรวจเชียงใหม่ 9 คน
1135 วก208-1 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเชียงใหม่ 35 คน
1136 วก210-2 กรรมวิธีการผลิตเชียงใหม่ 41 คน
1137 วก301-3 การถ่ายเทความร้อนและมวลสารเชียงใหม่ 9 คน
1138 วก301-4 การถ่ายเทความร้อนเชียงใหม่ 73 คน
1139 วก302-3 การเผาไหม้เชียงใหม่ 7 คน
1140 วก303-3 การออกแบบเครื่องจักรกลเชียงใหม่ 42 คน
1141 วก306-3 การทำความเย็นเชียงใหม่ 34 คน
1142 วก308-2 การสั่นสะเทือนเชิงกลเชียงใหม่ 48 คน
1143 วก309-2 เครื่องยนต์สันดาปภายในเชียงใหม่ 14 คน
1144 วก330-2 แทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตรเชียงใหม่ 2 คน
1145 วก330-3 แทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตรเชียงใหม่ 48 คน
1146 วก340-3 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหารเชียงใหม่ 57 คน
1147 วก366-2 วิศวกรรมอาหาร 1เชียงใหม่ 51 คน
1148 วก366-2 วิศวกรรมอาหาร 1แพร่ 20 คน
1149 วก367-1 วิศวกรรมอาหาร 2เชียงใหม่ 12 คน
1150 วก370-2 อุปกรณ์ในฟาร์มเชียงใหม่ 103 คน
1151 วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์มเชียงใหม่ 63 คน
1152 วก372-1 อุตุนิยมวิทยาเกษตรเชียงใหม่ 88 คน
1153 วก403-3 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเชียงใหม่ 15 คน
1154 วก423-1 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสูงเชียงใหม่ 31 คน
1155 วก433-1 เครื่องสูบและพัดลมเชียงใหม่ 41 คน
1156 วก450-2 วิศวกรรมชลประทานเชียงใหม่ 38 คน
1157 วก470-1 การออกแบบโครงสร้างอาคารเกษตรเชียงใหม่ 21 คน
1158 วก492-1 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2เชียงใหม่ 125 คน
1159 วก496-2 สัมมนาเชียงใหม่ 48 คน
1160 วก498-4 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 16 คน
1161 วก501-3 ระเบียบวิธีวิจัยเชียงใหม่ 8 คน
1162 วก511-3 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่ 8 คน
1163 วก512-1 การจำลองระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่ 8 คน
1164 วก534-1 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตเกษตรเชียงใหม่ 8 คน
1165 วก591-2 สัมมนา 1เชียงใหม่ 8 คน
1166 วก593-2 สัมมนา 3เชียงใหม่ 6 คน
1167 วก695-4 วิทยานิพนธ์ 5เชียงใหม่ 6 คน
1168 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเชียงใหม่ 913 คน
1169 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแพร่ 66 คน
1170 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตชุมพร 20 คน
1171 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่ 767 คน
1172 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแพร่ 52 คน
1173 วท497-1 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 55 คน
1174 วท498-1 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 50 คน
1175 วท499-1 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 3 คน
1176 วพ320-1 วัชพืชสำคัญทางเศรษฐกิจเชียงใหม่ 20 คน
1177 วพ330-1 การจำแนกวัชพืชเชียงใหม่ 20 คน
1178 วพ361-1 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้าเชียงใหม่ 224 คน
1179 วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืชเชียงใหม่ 62 คน
1180 วศ101-1 วัสดุเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรเชียงใหม่ 9 คน
1181 วศ201-3 โครงสร้างผลึกสำหรับวัสดุศาสตร์เชียงใหม่ 29 คน
1182 วศ202-2 ผลึกเชิงเคมีสำหรับวัสดุศาสตร์เชียงใหม่ 10 คน
1183 วศ202-3 ปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองโครงสร้างผลึกเชียงใหม่ 37 คน
1184 วศ203-2 พอลิเมอร์เชียงใหม่ 30 คน
1185 วศ204-2 โลหะวิทยาเชียงใหม่ 30 คน
1186 วศ205-3 เซรามิกส์เชียงใหม่ 31 คน
1187 วศ208-2 ปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองโครงสร้างผลึกเชียงใหม่ 1 คน
1188 วศ301-2 วัฏภาคสมดุลและการเปลี่ยนวัฏภาคเชียงใหม่ 11 คน
1189 วศ302-2 สมบัติของวัสดุ 2เชียงใหม่ 11 คน
1190 วศ303-2 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2เชียงใหม่ 10 คน
1191 วศ304-1 ปฏิบัติการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2เชียงใหม่ 10 คน
1192 วศ305-2 ปฏิบัติการสมบัติของวัสดุเชียงใหม่ 10 คน
1193 วศ321-2 พอลิเมอร์และการประยุกต์เชียงใหม่ 12 คน
1194 วศ322-1 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์เชียงใหม่ 4 คน
1195 วศ331-2 โลหะวิทยาทางกายภาพเชียงใหม่ 7 คน
1196 วศ334-1 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะเชียงใหม่ 4 คน
1197 วศ341-2 เซรามิกส์เบื้องต้นเชียงใหม่ 10 คน
1198 วศ441-1 เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกส์เชียงใหม่ 8 คน
1199 วศ443-2 เซรามิกส์ขั้นสูงเชียงใหม่ 7 คน
1200 วศ444-1 เทคโนโลยีซีเมนต์เชียงใหม่ 7 คน
1201 วศ491-2 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 2เชียงใหม่ 20 คน
1202 วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1เชียงใหม่ 19 คน
1203 วส221-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1เชียงใหม่ 26 คน
1204 วส301-1 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเชียงใหม่ 26 คน
1205 วส323-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3เชียงใหม่ 1 คน
1206 วส330-1 สรีรวิทยาพืชสมุนไพรเชียงใหม่ 26 คน
1207 วส334-1 การแปรรูปสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 26 คน
1208 วส413-1 สมุนไพรเพื่อการเกษตรเชียงใหม่ 26 คน
1209 วส498-1 วิทยานิพนธ์เชียงใหม่ 26 คน
1210 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวันเชียงใหม่ 78 คน
1211 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยาเชียงใหม่ 154 คน
1212 วอ310-1 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหารเชียงใหม่ 41 คน
1213 วอ326-1 วิศวกรรมการแปรรูปผักและผลไม้เชียงใหม่ 51 คน
1214 วอ340-1 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการด้านวิศวกรรมอาหารเชียงใหม่ 44 คน
1215 วอ370-1 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหารเชียงใหม่ 24 คน
1216 วอ471-1 การออกแบบโรงงานอาหารเชียงใหม่ 12 คน
1217 วอ480-1 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารเชียงใหม่ 47 คน
1218 วอ484-1 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปต่ำเชียงใหม่ 27 คน
1219 วอ490-1 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหารเชียงใหม่ 43 คน
1220 วอ497-1 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 9 คน
1221 วอ498-1 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 18 คน
1222 วอ501-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหารเชียงใหม่ 6 คน
1223 วอ511-1 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในงานวิศวกรรมอาหารเชียงใหม่ 6 คน
1224 วอ512-1 สุขลักษณะในการออกแบบด้านวิศวกรรมอาหารเชียงใหม่ 6 คน
1225 วอ526-5901 เทคโนโลยีการสกัดสารโภชนเภสัชเชียงใหม่ 3 คน
1226 วอ541-1 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเชียงใหม่ 6 คน
1227 วอ591-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 5 คน
1228 วอ592-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
1229 วอ593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 3 คน
1230 วอ691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 3 คน
1231 วอ701-1 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหารเชียงใหม่ 1 คน
1232 วอ791-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 1 คน
1233 วอ793-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
1234 วอ795-1 สัมมนา 5เชียงใหม่ 1 คน
1235 วอ796-1 สัมมนา 6เชียงใหม่ 1 คน
1236 วอ891-1 ดุษฎีนิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
1237 วอ893-1 ดุษฎีนิพนธ์ 3เชียงใหม่ 1 คน
1238 วอ895-1 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 1 คน
1239 วอ896-1 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
1240 วอ896-2 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 4 คน
1241 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะเชียงใหม่ 398 คน
1242 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์เชียงใหม่ 1333 คน
1243 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์แพร่ 103 คน
1244 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิตเชียงใหม่ 1242 คน
1245 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิตแพร่ 194 คน
1246 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษาเชียงใหม่ 973 คน
1247 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษาแพร่ 124 คน
1248 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษาชุมพร 48 คน
1249 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวันเชียงใหม่ 1456 คน
1250 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวันแพร่ 116 คน
1251 ศท022-2 อารยธรรมโลกเชียงใหม่ 832 คน
1252 ศท022-2 อารยธรรมโลกแพร่ 157 คน
1253 ศท031-2 การใช้ภาษาไทยเชียงใหม่ 2258 คน
1254 ศท031-2 การใช้ภาษาไทยแพร่ 182 คน
1255 ศท031-2 การใช้ภาษาไทยชุมพร 100 คน
1256 ศท103-1 หลักพุทธธรรมแพร่ 97 คน
1257 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 313 คน
1258 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อมแพร่ 6 คน
1259 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1เชียงใหม่ 2184 คน
1260 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1แพร่ 260 คน
1261 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1ชุมพร 131 คน
1262 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2เชียงใหม่ 1023 คน
1263 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2แพร่ 85 คน
1264 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์เชียงใหม่ 212 คน
1265 ศท202-1 จิตวิทยาการปรับตัวเชียงใหม่ 54 คน
1266 ศท241-4 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1เชียงใหม่ 700 คน
1267 ศท242-4 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2เชียงใหม่ 1 คน
1268 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1เชียงใหม่ 509 คน
1269 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1แพร่ 87 คน
1270 ศท245-3 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1เชียงใหม่ 1392 คน
1271 ศท245-3 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1แพร่ 46 คน
1272 ศท245-3 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1ชุมพร 58 คน
1273 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ 440 คน
1274 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชนเชียงใหม่ 199 คน
1275 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชนชุมพร 114 คน
1276 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนาเชียงใหม่ 103 คน
1277 ศท307-1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชียงใหม่ 34 คน
1278 ศท311-1 การจัดการนันทนาการแพร่ 17 คน
1279 ศท331-1 คติชนวิทยาเชียงใหม่ 59 คน
1280 ศท343-1 สนทนาภาษาอังกฤษเชียงใหม่ 46 คน
1281 ศท347-2 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์แพร่ 38 คน
1282 ศท440-2 ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์เชียงใหม่ 1 คน
1283 ศป025-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชียงใหม่ 9 คน
1284 ศป038-1 ล้านนาคดีเชียงใหม่ 40 คน
1285 ศป130-1 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น 1เชียงใหม่ 9 คน
1286 ศป150-1 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1เชียงใหม่ 78 คน
1287 ศป151-1 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2เชียงใหม่ 32 คน
1288 ศป160-1 ภาษาจีนขั้นต้น 1เชียงใหม่ 128 คน
1289 ศป160-1 ภาษาจีนขั้นต้น 1แพร่ 36 คน
1290 ศป160-1 ภาษาจีนขั้นต้น 1ชุมพร 21 คน
1291 ศป161-1 ภาษาจีนขั้นต้น 2เชียงใหม่ 26 คน
1292 ศป161-1 ภาษาจีนขั้นต้น 2ชุมพร 6 คน
1293 ศป205-1 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยเพื่อสุนทรียะเชียงใหม่ 18 คน
1294 ศป230-1 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1เชียงใหม่ 74 คน
1295 ศป232-1 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1เชียงใหม่ 45 คน
1296 ศป234-1 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเชียงใหม่ 32 คน
1297 ศป235-1 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1เชียงใหม่ 91 คน
1298 ศป235-1 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1แพร่ 45 คน
1299 ศป235-1 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 1ชุมพร 11 คน
1300 ศป237-1 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1เชียงใหม่ 69 คน
1301 ศป237-1 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1แพร่ 63 คน
1302 ศป237-1 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1ชุมพร 16 คน
1303 ศป239-1 ภาษาจีนธุรกิจเชียงใหม่ 37 คน
1304 ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1เชียงใหม่ 1049 คน
1305 ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1แพร่ 245 คน
1306 ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1ชุมพร 82 คน
1307 ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2เชียงใหม่ 1855 คน
1308 ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2แพร่ 227 คน
1309 ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2ชุมพร 18 คน
1310 ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3เชียงใหม่ 1357 คน
1311 ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3แพร่ 265 คน
1312 ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3ชุมพร 89 คน
1313 ศป341-1 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชีเชียงใหม่ 54 คน
1314 ศป497-2 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 9 คน
1315 ศป641-1 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเชียงใหม่ 47 คน
1316 ศย501-3 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เชียงใหม่ 22 คน
1317 ศย512-2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชียงใหม่ 5 คน
1318 ศย514-2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เชียงใหม่ 18 คน
1319 ศย516-2 พลวัตเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 6 คน
1320 ศย544-2 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจสีเขียวเชียงใหม่ 5 คน
1321 ศย591-2 สัมมนา 1เชียงใหม่ 23 คน
1322 ศย592-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
1323 ศย593-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 6 คน
1324 ศย691-1 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 6 คน
1325 ศย692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
1326 ศย696-2 วิทยานิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
1327 ศย701-2 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงเชียงใหม่ 5 คน
1328 ศย711-2 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูงเชียงใหม่ 5 คน
1329 ศย724-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชียงใหม่ 5 คน
1330 ศย726-1 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่ 2 คน
1331 ศย791-1 สัมมนา 1เชียงใหม่ 5 คน
1332 ศย793-1 สัมมนา 3เชียงใหม่ 2 คน
1333 ศย892-2 ดุษฎีนิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
1334 ศย894-2 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 16 คน
1335 ศร211-1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศเชียงใหม่ 41 คน
1336 ศร242-1 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชียงใหม่ 42 คน
1337 ศร262-1 หลักการตลาดสินค้าเกษตรเชียงใหม่ 43 คน
1338 ศร314-1 ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศเชียงใหม่ 40 คน
1339 ศร315-1 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศเชียงใหม่ 42 คน
1340 ศร322-1 เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเชียงใหม่ 38 คน
1341 ศร346-1 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายทางเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่ 40 คน
1342 ศร363-1 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาหารของโลกเชียงใหม่ 58 คน
1343 ศล111-1 เกษตรและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเชียงใหม่ 74 คน
1344 ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้นเชียงใหม่ 117 คน
1345 ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้นแพร่ 17 คน
1346 ศล232-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเชียงใหม่ 82 คน
1347 ศล261-1 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเชียงใหม่ 60 คน
1348 ศล332-2 เศรษฐศาสตร์การผลิตเชียงใหม่ 72 คน
1349 ศล341-1 ธุรกิจเกษตรเชียงใหม่ 51 คน
1350 ศล424-2 การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่นเชียงใหม่ 59 คน
1351 ศล425-2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 63 คน
1352 ศล443-1 นโยบายเกษตรและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 84 คน
1353 ศล464-2 เทคนิคการประเมินมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 84 คน
1354 ศล465-1 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ 83 คน
1355 ศล491-1 สัมมนาเชียงใหม่ 84 คน
1356 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการแพร่ 81 คน
1357 ศศ111-1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1เชียงใหม่ 239 คน
1358 ศศ112-1 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1เชียงใหม่ 168 คน
1359 ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปเชียงใหม่ 835 คน
1360 ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปแพร่ 103 คน
1361 ศศ213-3 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2เชียงใหม่ 160 คน
1362 ศศ214-4 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1เชียงใหม่ 23 คน
1363 ศศ214-5 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2เชียงใหม่ 166 คน
1364 ศศ216-3 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1เชียงใหม่ 24 คน
1365 ศศ217-4 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2เชียงใหม่ 1 คน
1366 ศศ221-1 คณิตเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่ 76 คน
1367 ศศ231-1 การเงินการธนาคารเชียงใหม่ 78 คน
1368 ศศ311-2 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่ 187 คน
1369 ศศ311-2 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แพร่ 17 คน
1370 ศศ312-3 เศรษฐศาสตร์การจัดการแพร่ 1 คน
1371 ศศ321-1 เศรษฐสถิติเชียงใหม่ 95 คน
1372 ศศ324-1 เศรษฐมิติ 1แพร่ 16 คน
1373 ศศ325-2 คณิตเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่ 11 คน
1374 ศศ325-2 คณิตเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์แพร่ 5 คน
1375 ศศ331-1 การเงินการธนาคารเชียงใหม่ 47 คน
1376 ศศ331-1 การเงินการธนาคารแพร่ 1 คน
1377 ศศ341-1 การคลังสาธารณะเชียงใหม่ 7 คน
1378 ศศ351-1 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเชียงใหม่ 48 คน
1379 ศศ411-1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3แพร่ 16 คน
1380 ศศ412-1 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3เชียงใหม่ 96 คน
1381 ศศ413-1 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์แพร่ 17 คน
1382 ศศ415-1 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชียงใหม่ 101 คน
1383 ศศ415-1 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาแพร่ 14 คน
1384 ศศ417-1 เศรษฐกิจของประเทศไทยเชียงใหม่ 173 คน
1385 ศศ419-2 สัมมนาเชียงใหม่ 100 คน
1386 ศศ422-2 เศรษฐมิติ 2เชียงใหม่ 83 คน
1387 ศศ424-2 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลผลิตและเมทริกซ์บัญชีสังคมเชียงใหม่ 82 คน
1388 ศศ431-1 ทฤษฎีและนโยบายการเงินเชียงใหม่ 77 คน
1389 ศศ432-2 การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงินเชียงใหม่ 82 คน
1390 ศศ432-3 การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงินแพร่ 18 คน
1391 ศศ434-3 เศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคลเชียงใหม่ 82 คน
1392 ศศ434-3 เศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคลแพร่ 18 คน
1393 ศศ437-1 การบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์การเงินเชียงใหม่ 94 คน
1394 ศศ441-3 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรแพร่ 18 คน
1395 ศศ497-2 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 3 คน
1396 ศส111-1 คุณค่าและหลักการสหกรณ์เชียงใหม่ 54 คน
1397 ศส311-2 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์แพร่ 17 คน
1398 ศส312-3 การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์เชียงใหม่ 6 คน
1399 ศส321-2 ระบบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 112 คน
1400 ศส331-2 การตลาดสหกรณ์เชียงใหม่ 108 คน
1401 ศส332-2 กฎหมายธุรกิจและสหกรณ์เชียงใหม่ 93 คน
1402 ศส333-1 องค์การธุรกิจและการบริหารธุรกิจสหกรณ์เชียงใหม่ 105 คน
1403 ศส334-2 ระบบสารสนเทศทางสหกรณ์เชียงใหม่ 108 คน
1404 ศส412-2 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เชียงใหม่ 94 คน
1405 ศส431-2 การจัดทำและวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เชียงใหม่ 93 คน
1406 ศส432-2 การควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการเชียงใหม่ 89 คน
1407 ศส491-2 สัมมนาเชียงใหม่ 94 คน
1408 ศอ111-1 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นเชียงใหม่ 82 คน
1409 ศอ201-1 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเชียงใหม่ 11 คน
1410 ศอ232-1 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าเชียงใหม่ 43 คน
1411 ศอ241-1 เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษเชียงใหม่ 45 คน
1412 ศอ251-1 บันเทิงคดีเบื้องต้นเชียงใหม่ 43 คน
1413 ศอ261-1 การแปลเบื้องต้นเชียงใหม่ 43 คน
1414 สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตรเชียงใหม่ 155 คน
1415 สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตรเชียงใหม่ 235 คน
1416 สก312-1 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 37 คน
1417 สก314-1 การถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์เกษตรเชียงใหม่ 55 คน
1418 สก316-1 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตรเชียงใหม่ 163 คน
1419 สก320-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 159 คน
1420 สก351-1 การพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ 147 คน
1421 สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงใหม่ 126 คน
1422 สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตรเชียงใหม่ 37 คน
1423 สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชนเชียงใหม่ 55 คน
1424 สก452-3 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 169 คน
1425 สก459-2 ชุมชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 25 คน
1426 สก499-2 สัมมนาเชียงใหม่ 116 คน
1427 สด101-3 หลักการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 82 คน
1428 สด102-3 ความเข้าใจสี่อดิจิทัลเชียงใหม่ 82 คน
1429 สด103-2 ทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 82 คน
1430 สด201-2 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสารเชียงใหม่ 74 คน
1431 สด281-2 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์เชียงใหม่ 75 คน
1432 สด282-2 การออกแบบกราฟิกเชียงใหม่ 76 คน
1433 สด283-2 หลักการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ดิจิทัลเชียงใหม่ 75 คน
1434 สด284-2 การผลิตรายการวิทยุออนไลน์เชียงใหม่ 75 คน
1435 สด313-2 การแสดงและการกำกับการแสดงเชียงใหม่ 24 คน
1436 สด316-1 การผลิตนิตยสารดิจิทัลเชียงใหม่ 27 คน
1437 สด317-1 การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์เชียงใหม่ 58 คน
1438 สด381-2 กลยุทธ์การเล่าเรื่องและการเขียนสตอรี่บอร์ดเชียงใหม่ 70 คน
1439 สด382-2 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเบื้องต้นเชียงใหม่ 70 คน
1440 สด383-2 การนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัลเชียงใหม่ 69 คน
1441 สด384-2 การสร้างแบบจำลองและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเชียงใหม่ 69 คน
1442 สด481-1 การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 1 คน
1443 สด481-2 การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 72 คน
1444 สด482-1 การออกแบบนิทรรศการร่วมสมัยเชียงใหม่ 73 คน
1445 สด501-2 ทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์เชียงใหม่ 4 คน
1446 สด502-2 การวิจัยทางการสื่อสารดิจิทัล 1เชียงใหม่ 4 คน
1447 สด503-2 การวิจัยทางการสื่อสารดิจิทัล 2เชียงใหม่ 2 คน
1448 สด505-2 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 4 คน
1449 สด514-2 การศึกษาหัวข้อสนใจด้านการสื่อสารดิจิทัลเชียงใหม่ 2 คน
1450 สด531-2 การถ่ายภาพดิจิทัลและออกแบบการนำเสนอเชียงใหม่ 7 คน
1451 สด541-2 การผลิตสื่อดิจิทัลเชียงใหม่ 5 คน
1452 สด598-2 สัมมนา 1เชียงใหม่ 4 คน
1453 สด599-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 2 คน
1454 สด692-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 4 คน
1455 สด692-3 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 2 คน
1456 สด698-2 การค้นคว้าอิสระเชียงใหม่ 1 คน
1457 สต201-2 สถิติวิเคราะห์ 1เชียงใหม่ 16 คน
1458 สต203-1 สถิติสำหรับบริหารธุรกิจเชียงใหม่ 513 คน
1459 สต204-1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเชียงใหม่ 412 คน
1460 สต204-1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจแพร่ 19 คน
1461 สต221-2 ทฤษฎีสถิติ 1เชียงใหม่ 16 คน
1462 สต222-1 ทฤษฎีสถิติ 1เชียงใหม่ 5 คน
1463 สต300-1 สถิติทั่วไปเชียงใหม่ 7 คน
1464 สต300-1 สถิติทั่วไปแพร่ 42 คน
1465 สต300-1 สถิติทั่วไปชุมพร 21 คน
1466 สต301-1 หลักสถิติเชียงใหม่ 393 คน
1467 สต301-1 หลักสถิติแพร่ 60 คน
1468 สต301-1 หลักสถิติชุมพร 9 คน
1469 สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้นเชียงใหม่ 318 คน
1470 สต315-1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเชียงใหม่ 27 คน
1471 สต316-2 ประชากรศาสตร์เชียงใหม่ 25 คน
1472 สต323-2 การวางแผนการทดลองเชียงใหม่ 27 คน
1473 สต325-2 เทคนิคการชักตัวอย่างเชียงใหม่ 25 คน
1474 สต331-2 หลักการวิจัยดำเนินงานเชียงใหม่ 37 คน
1475 สต413-2 สถิติสำหรับวิจัยทางการเกษตรเชียงใหม่ 44 คน
1476 สต414-2 สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพเชียงใหม่ 47 คน
1477 สต422-2 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชียงใหม่ 5 คน
1478 สต423-2 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เชียงใหม่ 45 คน
1479 สต431-2 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์เชียงใหม่ 47 คน
1480 สถ111-1 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นเชียงใหม่ 25 คน
1481 สถ112-1 การแสดงแบบสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 25 คน
1482 สถ211-1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1เชียงใหม่ 27 คน
1483 สถ241-1 สำรวจและการวางผังบริเวณเชียงใหม่ 27 คน
1484 สถ270-1 กลศาสตร์โครงสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์เชียงใหม่ 27 คน
1485 สถ271-1 เทคโนโลยีอาคาร 1เชียงใหม่ 27 คน
1486 สถ272-1 กลศาสตร์โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 27 คน
1487 สถ281-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2เชียงใหม่ 27 คน
1488 สถ311-2 ปรัชญาในการออกแบบสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 31 คน
1489 สถ371-1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางอาคาร 1เชียงใหม่ 32 คน
1490 สถ372-1 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในงานสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 32 คน
1491 สถ373-1 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับงานสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 32 คน
1492 สถ381-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4เชียงใหม่ 32 คน
1493 สถ391-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 1เชียงใหม่ 34 คน
1494 สถ421-2 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นเชียงใหม่ 30 คน
1495 สถ451-2 การออกแบบสิ่งแวดล้อม ในงานสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 33 คน
1496 สถ461-1 ผังเมืองเบื้องต้นเชียงใหม่ 33 คน
1497 สถ481-1 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6เชียงใหม่ 31 คน
1498 สถ492-2 การฝึกงานเชียงใหม่ 26 คน
1499 สถ541-1 ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ 28 คน
1500 สถ561-1 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเชียงใหม่ 27 คน
1501 สถ581-3 เตรียมวิทยานิพนธ์เชียงใหม่ 29 คน
1502 สธ111-2 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเชียงใหม่ 48 คน
1503 สธ211-3 การออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้นเชียงใหม่ 86 คน
1504 สธ212-1 ระบบสื่อประสมสำหรับธุรกิจแพร่ 1 คน
1505 สธ311-2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจเชียงใหม่ 116 คน
1506 สธ312-2 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจเชียงใหม่ 122 คน
1507 สธ312-2 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจแพร่ 8 คน
1508 สธ313-2 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเชียงใหม่ 92 คน
1509 สธ313-2 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจแพร่ 8 คน
1510 สธ314-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเชียงใหม่ 29 คน
1511 สธ315-2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเชียงใหม่ 93 คน
1512 สธ316-2 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กรทางธุรกิจ 1เชียงใหม่ 28 คน
1513 สธ316-2 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กรทางธุรกิจ 1แพร่ 8 คน
1514 สธ317-2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 1แพร่ 8 คน
1515 สธ334-2 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแพร่ 13 คน
1516 สธ411-2 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์แพร่ 13 คน
1517 สธ412-2 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศแพร่ 14 คน
1518 สธ491-1 การศึกษาหัวข้อสนใจเชียงใหม่ 121 คน
1519 สธ492-1 สัมมนาแพร่ 13 คน
1520 สธ496-2 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจแพร่ 13 คน
1521 สศ200-2 โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้นเชียงใหม่ 107 คน
1522 สศ210-6101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงเชียงใหม่ 81 คน
1523 สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์เชียงใหม่ 107 คน
1524 สศ241-1 การผลิตสัตว์ปีกเชียงใหม่ 169 คน
1525 สศ242-2 การผลิตโคและกระบือเชียงใหม่ 42 คน
1526 สศ243-2 การผลิตสุกรเชียงใหม่ 158 คน
1527 สศ244-1 การผลิตกระต่ายเชียงใหม่ 20 คน
1528 สศ307-1 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์เชียงใหม่ 21 คน
1529 สศ308-6101 พืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารหยาบเชียงใหม่ 36 คน
1530 สศ310-1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงเชียงใหม่ 18 คน
1531 สศ311-6101 การเจริญเติบโตของสัตว์เชียงใหม่ 26 คน
1532 สศ320-2 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์เชียงใหม่ 121 คน
1533 สศ340-6101 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่างเชียงใหม่ 21 คน
1534 สศ351-2 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีกเชียงใหม่ 36 คน
1535 สศ354-6101 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีกเชียงใหม่ 20 คน
1536 สศ356-1 โรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเชียงใหม่ 2 คน
1537 สศ390-2 การปฏิบัติงานฟาร์มสัตว์ปีกเชียงใหม่ 35 คน
1538 สศ391-2 การปฏิบัติงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อเชียงใหม่ 31 คน
1539 สศ392-3 การปฏิบัติงานฟาร์มสุกรเชียงใหม่ 34 คน
1540 สศ401-2 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีกเชียงใหม่ 16 คน
1541 สศ407-2 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้าเชียงใหม่ 43 คน
1542 สศ410-2 การสืบพันธุ์และผสมเทียมในสัตว์เลี้ยงเชียงใหม่ 43 คน
1543 สศ411-2 การเจริญเติบโตของสัตว์เชียงใหม่ 58 คน
1544 สศ412-2 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเชียงใหม่ 26 คน
1545 สศ430-1 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 60 คน
1546 สศ440-2 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่างเชียงใหม่ 35 คน
1547 สศ443-2 การเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองเชียงใหม่ 31 คน
1548 สศ450-1 การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์เชียงใหม่ 35 คน
1549 สศ452-2 การจัดการฟาร์มโคนมเชียงใหม่ 27 คน
1550 สศ453-2 การจัดการฟาร์มโคเนื้อเชียงใหม่ 34 คน
1551 สศ457-2 การจัดการโรงฆ่าสัตว์และผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ 25 คน
1552 สศ460-2 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์เชียงใหม่ 63 คน
1553 สศ463-2 เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อเชียงใหม่ 17 คน
1554 สศ471-2 โรคและสุขาภิบาลสัตว์ปีกเชียงใหม่ 16 คน
1555 สศ474-1 ยาและการใช้ยาในสัตว์เชียงใหม่ 116 คน
1556 สศ480-1 การตลาดปศุสัตว์เชียงใหม่ 12 คน
1557 สศ492-2 สัมมนาเชียงใหม่ 65 คน
1558 สศ497-2 สหกิจศึกษาเชียงใหม่ 93 คน
1559 สศ498-3 การเรียนรู้อิสระเชียงใหม่ 40 คน
1560 สศ499-3 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศเชียงใหม่ 4 คน
1561 สศ501-6101 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสัตวศาสตร์เชียงใหม่ 8 คน
1562 สศ502-3 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องเชียงใหม่ 1 คน
1563 สศ510-6101 สรีรวิทยาการผลิตสัตว์เชียงใหม่ 7 คน
1564 สศ520-6101 เมตาโบลิซึมของโภชนะเชียงใหม่ 7 คน
1565 สศ521-6101 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องเชียงใหม่ 2 คน
1566 สศ524-6101 สารเสริมในอาหารเพื่อการผลิตปศุสัตว์เชียงใหม่ 3 คน
1567 สศ542-4 อิมมูโนวิทยาทางสัตวแพทย์เชียงใหม่ 1 คน
1568 สศ550-6101 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูงเชียงใหม่ 2 คน
1569 สศ560-3 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูงเชียงใหม่ 3 คน
1570 สศ591-6101 สัมมนา 1เชียงใหม่ 8 คน
1571 สศ593-2 สัมมนา 3เชียงใหม่ 6 คน
1572 สศ594-1 สัมมนา 4เชียงใหม่ 2 คน
1573 สศ671-1 การค้นคว้าอิสระเชียงใหม่ 1 คน
1574 สศ691-6101 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 1 คน
1575 สศ692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
1576 สศ693-1 วิทยานิพนธ์ 3เชียงใหม่ 2 คน
1577 สศ695-2 วิทยานิพนธ์ 1เชียงใหม่ 4 คน
1578 สศ696-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
1579 สศ696-2 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
1580 สศ792-2 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
1581 สศ793-2 สัมมนา 3เชียงใหม่ 1 คน
1582 สศ892-2 ดุษฎีนิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน
1583 สศ893-6001 Dissertation 3เชียงใหม่ 1 คน
1584 สศ895-12 ดุษฎีนิพนธ์ 5เชียงใหม่ 1 คน
1585 สศ896-2 ดุษฎีนิพนธ์ 6เชียงใหม่ 1 คน
1586 อพ597-1 สัมมนา 2เชียงใหม่ 1 คน
1587 อพ692-1 วิทยานิพนธ์ 2เชียงใหม่ 1 คน