ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้า

ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2565


ปริญญาตรี

คณะจำนวน(คน)FACULTYID
ผลิตกรรมการเกษตร7471
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2413
วิทยาศาสตร์4354
วิทยาลัยบริหารศาสตร์3885
บริหารธุรกิจ1,4746
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1277
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2968
พัฒนาการท่องเที่ยว2899
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ17410
เศรษฐศาสตร์19612
ศิลปศาสตร์45914
วิทยาลัยพลังงานทดแทน22015
สารสนเทศและการสื่อสาร38818
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11119
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี30922
พยาบาลศาสตร์5630
รวม5910 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH