รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์"
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 27/11/2562
วิทยากร : รศ.ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว และคณะ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่สนใจ
เวลา : 09:00 - 12:00 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 39 / 50
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 ดารชาต์ เทียมเมืองเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ26/11/2562 11:11:13
2 ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิชวิทยาศาสตร์25/11/2562 12:36:29
3 กฤษณะ ลาน้ำเที่ยงวิทยาศาสตร์25/11/2562 9:28:59
4 น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุลเศรษฐศาสตร์21/11/2562 9:11:20
5 วศิน เจริญตัณธนกุลวิทยาศาสตร์19/11/2562 18:24:37
6 ภานาถ แสงเจริญรัตน์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร19/11/2562 11:16:16
7 ธีรนิติ พวงกฤษผลิตกรรมการเกษตร19/11/2562 9:25:24
8 สาวิกา กอนแสงผลิตกรรมการเกษตร18/11/2562 16:48:48
9 พิริยะ กาญจนคงคาสารสนเทศและการสื่อสาร18/11/2562 11:22:30
10 ณภัทร เรืองนภากุลสารสนเทศและการสื่อสาร18/11/2562 2:35:59
11 บัญชา พงศ์พิศาลธรรมสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี16/11/2562 7:04:41
12 สายสกุล ฟองมูลผลิตกรรมการเกษตร13/11/2562 10:41:23
13 กังสดาล กนกหงษ์ผลิตกรรมการเกษตร13/11/2562 10:37:19
14 วีณา นิลวงศ์ผลิตกรรมการเกษตร11/11/2562 14:12:17
15 ทุเรียน ทาเจริญวิทยาศาสตร์10/11/2562 15:43:56
16 พิภัทร เจียมพิริยะกุลผลิตกรรมการเกษตร8/11/2562 20:05:29
17 ยุพเยาว์ คบพิมายวิทยาศาสตร์8/11/2562 16:38:22
18 พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติวิทยาศาสตร์8/11/2562 16:27:37
19 สิทธิเดศ ศรีน้อยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8/11/2562 10:32:32
20 ถมรัตน์ ชัชวาลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8/11/2562 10:31:39
21 พัชรี กองภาควิทยาศาสตร์7/11/2562 14:50:33
22 รจพรรณ นิรัญศิลป์วิทยาลัยพลังงานทดแทน7/11/2562 13:49:52
23 เจนจิรา ทิพย์ชะวิทยาศาสตร์7/11/2562 11:59:13
24 สมคิด ดีจริงวิทยาศาสตร์7/11/2562 10:42:46
25 สุนทร คำยอดศิลปศาสตร์6/11/2562 21:41:52
26 ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ผลิตกรรมการเกษตร6/11/2562 20:15:02
27 จุฑามาศ มณีวงศ์วิทยาศาสตร์6/11/2562 17:29:06
28 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์วิทยาศาสตร์6/11/2562 17:18:34
29 หนึ่งหทัย ชัยอาภรวิทยาศาสตร์6/11/2562 15:09:48
30 นิสรา กิจเจริญเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ6/11/2562 10:33:32
31 รัชดาภรณ์ ปันทะรสวิทยาศาสตร์6/11/2562 10:13:26
32 ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์วิทยาศาสตร์6/11/2562 9:27:33
33 ดริญญา มูลชัยวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร6/11/2562 8:42:47
34 ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวยวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร5/11/2562 20:54:33
35 สุดาพร ตงศิริเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ5/11/2562 20:50:13
36 พิไลวรรณ พรประสิทธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร5/11/2562 19:34:39
37 รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะวิทยาศาสตร์5/11/2562 18:08:13
38 ศิวโรฒ บุญราศรีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร5/11/2562 10:32:01
39 ลัคนา วัฒนะชีวะกุลวิทยาศาสตร์4/11/2562 17:04:28