รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ Startup
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 18/12/2562 ถึงวันที่ 16/10/2562
วิทยากร : ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่สนใจ
เวลา : 08:30 - 12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 15 / 100
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 พิริยะ กาญจนคงคาสารสนเทศและการสื่อสาร9/12/2562 0:46:12
2 วาที คงบรรทัดวิทยาศาสตร์3/12/2562 13:27:44
3 วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี29/11/2562 5:45:03
4 ภานาถ แสงเจริญรัตน์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร19/11/2562 11:29:27
5 ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ผลิตกรรมการเกษตร6/11/2562 20:18:54
6 นิสรา กิจเจริญเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ6/11/2562 10:36:57
7 นภัสถ์ จันทร์มีวิทยาศาสตร์24/10/2562 9:42:47
8 ณภัทร เรืองนภากุลสารสนเทศและการสื่อสาร22/10/2562 11:40:58
9 วาริน สุทนต์ผลิตกรรมการเกษตร21/10/2562 22:23:45
10 ชูพงษ์ ภาคภูมิวิทยาศาสตร์21/10/2562 15:00:19
11 ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์วิทยาศาสตร์15/10/2562 19:10:45
12 นิตยา ใจทนงวิทยาศาสตร์15/10/2562 14:24:23
13 รัชดาภรณ์ ปันทะรสวิทยาศาสตร์15/10/2562 9:48:14
14 รรินธร ธรรมกุลกระจ่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ12/10/2562 8:28:38
15 ศักดินันท์ นันตังวิทยาศาสตร์11/10/2562 16:56:08