รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประเมิน AUNQA ครั้งที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 2/10/2562
วิทยากร : ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres และวิทยากรร่วม
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 50 / 50
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 ภาคภูมิ เสาวภาคย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี30/9/2562 15:15:14
2 เขต ศรีพรรณผลิตกรรมการเกษตร30/9/2562 14:40:19
3 อัชฌา เทพศิริผลิตกรรมการเกษตร30/9/2562 14:39:47
4 ประภากร ธาราฉายสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี30/9/2562 13:55:18
5 ทิพาพร คำแดงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร30/9/2562 13:43:36
6 สุลาวัลย์ อาทิตย์ผลิตกรรมการเกษตร27/9/2562 13:51:04
7 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตรผลิตกรรมการเกษตร27/9/2562 13:51:04
8 ผานิตย์ นาขยันผลิตกรรมการเกษตร27/9/2562 13:51:04
9 วีณา นิลวงศ์ผลิตกรรมการเกษตร27/9/2562 13:51:04
10 จักรพงษ์ กางโสภาผลิตกรรมการเกษตร27/9/2562 13:51:04
11 ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ผลิตกรรมการเกษตร27/9/2562 13:51:04
12 พิมพ์ชนก สังข์แก้วเศรษฐศาสตร์27/9/2562 13:51:04
13 ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27/9/2562 13:51:04
14 ศุภกิจ พานิชกุลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร27/9/2562 13:51:04
15 ชลินดา อริยเดชวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร27/9/2562 13:51:04
16 สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร27/9/2562 13:51:04
17 จตุรภัทร วาฤทธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร27/9/2562 13:51:04
18 มงคล ยะไชยสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี27/9/2562 13:51:04
19 อานนท์ ปะเสระกังสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี27/9/2562 13:51:04
20 วันทมาส จันทะสินธุ์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี27/9/2562 13:49:57
21 วินิตรา ลีละพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยว7/9/2562 19:49:27
22 พิริยะ กาญจนคงคาสารสนเทศและการสื่อสาร7/9/2562 19:15:18
23 ดวงพร เพิ่มสุวรรณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 18:16:23
24 วรศิลป์ มาลัยทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 18:10:56
25 ดุจดาว คนยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 17:35:53
26 ภูสิต ปุกมณีวิทยาศาสตร์7/9/2562 17:29:05
27 วิกานดา ใหม่เฟยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 16:23:27
28 ขวัญจรัส เชิงปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 15:37:36
29 ถมรัตน์ ชัชวาลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 15:31:04
30 สุจิตรา แก้วสีนวลสารสนเทศและการสื่อสาร7/9/2562 11:10:15
31 อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญาสารสนเทศและการสื่อสาร7/9/2562 11:05:59
32 อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 19:34:11
33 ณัฐพงศ์ พยัฆคินมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 17:36:43
34 อภิพงศ์ ปิงยศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 17:25:45
35 นิติกาญจน์ นาคประสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 16:13:35
36 เกศินี วีรศิลป์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 16:06:46
37 ศิริลักษณ์ สุขเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 15:50:52
38 วัชรี เลขะวิพัฒน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 15:49:06
39 อิสรีย์ ฮาวปินใจมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 15:48:08
40 ต่อลาภ คำโยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 15:47:49
41 กฤษณะ ลาน้ำเที่ยงวิทยาศาสตร์6/9/2562 13:53:45
42 วศิน เจริญตัณธนกุลวิทยาศาสตร์6/9/2562 13:18:53
43 พาสน์ ปราโมกข์ชนวิทยาศาสตร์6/9/2562 13:16:14
44 นิตยา ตาแม่ก๋งวิทยาศาสตร์6/9/2562 12:35:54
45 เนตราพร ด้วงสงวิทยาศาสตร์6/9/2562 12:31:27
46 วรวรรณ เพชรอุไรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร6/9/2562 11:05:22
47 ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์บริหารธุรกิจ5/9/2562 8:48:32
48 จิรัชยา สมบูรณ์ชัยวิทยาศาสตร์4/9/2562 14:18:10
49 กฤษณพรรณ ฉันทกิจวิทยาศาสตร์4/9/2562 14:15:19
50 วิวัฒน์ หวังเจริญวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4/9/2562 12:25:42