รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประเมิน AUNQA ครั้งที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 7/10/2562
วิทยากร : ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres และวิทยากรร่วม
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 50 / 50
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 ประกิตต์ โกะสูงเนินมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ30/9/2562 13:36:03
2 พัชรินทร์ สุภาพันธ์เศรษฐศาสตร์30/9/2562 13:19:57
3 พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์เศรษฐศาสตร์30/9/2562 13:09:30
4 กัญชลิกา คงย่องเศรษฐศาสตร์30/9/2562 12:31:26
5 นภัสวรรณ กันศิริเศรษฐศาสตร์30/9/2562 12:03:34
6 นฤมล แก้วป้อมเศรษฐศาสตร์30/9/2562 12:00:46
7 นิโรจน์ สินณรงค์เศรษฐศาสตร์30/9/2562 12:00:40
8 ทวีพร อดเหนียวเศรษฐศาสตร์30/9/2562 11:54:43
9 พัชรียา ข่ายสุวรรณสารสนเทศและการสื่อสาร27/9/2562 13:37:11
10 สมพร เกตุตะคุสารสนเทศและการสื่อสาร27/9/2562 13:37:08
11 ปริญ คงกระพันธ์วิทยาลัยพลังงานทดแทน9/9/2562 15:48:37
12 บัวเรียม มณีวรรณ์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี9/9/2562 15:43:28
13 ณัจฉรียา ชัยประภาวิทยาลัยนานาชาติ9/9/2562 14:51:09
14 กรรณิกา หงษ์พงษ์วิทยาลัยนานาชาติ9/9/2562 14:51:06
15 แพรวพรรณ จอมงามวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9/9/2562 14:50:59
16 กัลย์ กัลยาณมิตรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9/9/2562 14:50:50
17 ดวงใจ น้อยวันวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9/9/2562 14:50:47
18 ธิดารัตน์ แก้วคำวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9/9/2562 14:50:45
19 ปวาลี ชมภูรัตน์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9/9/2562 14:50:42
20 ชมชวน บุญระหงษ์วิทยาลัยบริหารศาสตร์9/9/2562 14:50:39
21 จิระชัย ยมเกิดพัฒนาการท่องเที่ยว9/9/2562 14:50:36
22 วิลาสินี บุญธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 13:03:26
23 สมบัติ กันบุตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 13:03:06
24 พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัสมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 12:40:59
25 จำเนียร บุญมากบริหารธุรกิจ9/9/2562 11:43:07
26 จุฑาภรณ์ ชนะถาวรวิทยาลัยพลังงานทดแทน9/9/2562 11:34:36
27 อำนวยพร ใหญ่ยิ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 11:32:55
28 ศริญณา มาปลูกวิทยาศาสตร์9/9/2562 11:00:42
29 พิรานันท์ จันทาพูนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 10:59:45
30 หนึ่งหทัย ชัยอาภรวิทยาศาสตร์9/9/2562 10:53:55
31 ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์วิทยาศาสตร์9/9/2562 10:44:19
32 สุลักษณา มงคลวิทยาลัยพลังงานทดแทน9/9/2562 10:30:02
33 ประยงค์ คูศิริสินพัฒนาการท่องเที่ยว8/9/2562 18:22:37
34 กริ่งกาญจน์ เจริญกุลสารสนเทศและการสื่อสาร8/9/2562 16:46:37
35 มาณวิน สงเคราะห์บริหารธุรกิจ8/9/2562 15:55:12
36 วินิตรา ลีละพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยว8/9/2562 10:11:27
37 ภูสิต ปุกมณีวิทยาศาสตร์7/9/2562 17:28:53
38 รัชนีวรรณ คำตันมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 11:30:08
39 วิชญา โคตรฐิติธรรมสารสนเทศและการสื่อสาร7/9/2562 11:05:09
40 วรรณา มังกิตะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 20:41:09
41 ปิยะพิศ ขอนแก่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 20:41:00
42 ณภัทร เรืองนภากุลสารสนเทศและการสื่อสาร6/9/2562 19:46:37
43 โชคชัย ยาทองไชยวิทยาศาสตร์6/9/2562 19:15:48
44 วิจิตรา กระต่ายทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 16:29:46
45 ฉลวย จันศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 16:11:01
46 จันทร์ธิมา ปินคำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 15:55:46
47 ฑีฆา โยธาภักดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 15:54:23
48 ยุวลี อันพาพรมวิทยาศาสตร์6/9/2562 14:12:51
49 กนกวรรณ ตาลดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร5/9/2562 19:02:30
50 น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุลเศรษฐศาสตร์5/9/2562 10:11:12