รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (เชียงใหม่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 5/11/2562 ถึงวันที่ 6/11/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 50 / 50
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์วิทยาศาสตร์13/9/2562 14:38:23
2 พิมพ์ชนก สังข์แก้วเศรษฐศาสตร์13/9/2562 13:24:56
3 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำผลิตกรรมการเกษตร12/9/2562 13:56:31
4 มุจลินทร์ ผลจันทร์วิทยาศาสตร์11/9/2562 14:18:32
5 ฐิตินันท์ รัตนพรหมวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 12:05:35
6 ดริญญา มูลชัยวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 9:56:41
7 ธเนศ ไชยชนะวิทยาลัยพลังงานทดแทน10/9/2562 8:52:27
8 พิไลวรรณ พรประสิทธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 8:22:37
9 วรวรรณ เพชรอุไรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 8:15:34
10 วิจิตรา แดงปรกวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9/9/2562 21:08:13
11 อานนท์ ปะเสระกังสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี9/9/2562 15:45:52
12 รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะวิทยาศาสตร์9/9/2562 11:30:55
13 สุลักษณา มงคลวิทยาลัยพลังงานทดแทน9/9/2562 10:26:32
14 วาริน สุทนต์ผลิตกรรมการเกษตร8/9/2562 20:26:24
15 ณภัทร เรืองนภากุลสารสนเทศและการสื่อสาร8/9/2562 10:17:12
16 สุจิตรา แก้วสีนวลสารสนเทศและการสื่อสาร7/9/2562 11:12:29
17 อานุภาพ วรรณคนาพลเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ5/9/2562 19:56:23
18 กนกวรรณ ตาลดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร5/9/2562 19:05:43
19 วิวัฒน์ หวังเจริญวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4/9/2562 12:26:18
20 อรรถวิท ชังคมานนท์วิทยาศาสตร์2/9/2562 10:42:13
21 ภูสิต ปุกมณีวิทยาศาสตร์31/8/2562 11:43:21
22 ลัคนา วัฒนะชีวะกุลวิทยาศาสตร์29/8/2562 11:56:16
23 วราภรณ์ แสงทองวิทยาศาสตร์29/8/2562 9:55:51
24 ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์บริหารธุรกิจ27/8/2562 13:38:42
25 อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญาสารสนเทศและการสื่อสาร24/8/2562 13:31:04
26 จิรัชยา สมบูรณ์ชัยวิทยาศาสตร์23/8/2562 9:29:40
27 พัชรี อินธนูวิทยาศาสตร์20/8/2562 15:13:07
28 พัชรินทร์ สุภาพันธ์เศรษฐศาสตร์20/8/2562 15:12:48
29 ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยมวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร20/8/2562 14:47:01
30 ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ผลิตกรรมการเกษตร15/8/2562 22:45:54
31 พิมพร มนเทียรอาสน์วิทยาศาสตร์15/8/2562 17:20:30
32 อรทัย มิ่งธิพลสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม15/8/2562 8:24:36
33 รัฐพงศ์ ปกแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ14/8/2562 14:28:08
34 พชรพร ตาดีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี14/8/2562 13:45:13
35 อัจฉรี เหมสันต์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม14/8/2562 12:01:43
36 โสภณ ฟองเพชรบริหารธุรกิจ14/8/2562 11:14:25
37 ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิชวิทยาศาสตร์14/8/2562 10:47:00
38 ปารดา เดชะประทุมวันศิลปศาสตร์14/8/2562 10:02:52
39 ผานิตย์ นาขยันผลิตกรรมการเกษตร14/8/2562 9:41:17
40 ธนิยาภรณ์ ศรีหาตาศิลปศาสตร์14/8/2562 9:18:18
41 มาณวิน สงเคราะห์บริหารธุรกิจ14/8/2562 7:56:20
42 ทำเนียบ อุฬารกุลสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม13/8/2562 23:00:43
43 พันธุ์ระวี กองบุญเทียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม13/8/2562 22:11:46
44 ยุทธนา สุนันตาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี13/8/2562 17:33:48
45 แสงทอง พงษ์เจริญกิตวิทยาศาสตร์13/8/2562 16:50:11
46 ยุพเยาว์ คบพิมายวิทยาศาสตร์13/8/2562 15:00:06
47 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์วิทยาศาสตร์13/8/2562 14:59:46
48 แสงเดือน อินชนบทผลิตกรรมการเกษตร7/8/2562 22:55:52
49 วาสิดา สาวงศ์ทะศิลปศาสตร์7/8/2562 15:36:42
50 อัญชนา พรรณรังษีศิลปศาสตร์7/8/2562 15:34:12