รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (เชียงใหม่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 5/11/2562 ถึงวันที่ 6/11/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 64 / 64
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวยวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร24/10/2562 8:31:36
2 สุเนตร สืบค้าวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร23/10/2562 16:23:54
3 ธีรนิติ พวงกฤษผลิตกรรมการเกษตร22/10/2562 14:58:49
4 ปวันรัตน์ บัวเจริญศิลปศาสตร์21/10/2562 20:30:42
5 จิรวัฒน์ รักชาติศิลปศาสตร์21/10/2562 20:28:49
6 สุวรรณ เลียงหิรัญถาวรศิลปศาสตร์21/10/2562 15:46:03
7 เพชรรัตน์ ศรีนุตศิลปศาสตร์21/10/2562 15:33:48
8 พิริยะ กาญจนคงคาสารสนเทศและการสื่อสาร21/10/2562 15:10:45
9 ชูพงษ์ ภาคภูมิวิทยาศาสตร์21/10/2562 14:59:52
10 วิชญา โคตรฐิติธรรมสารสนเทศและการสื่อสาร21/10/2562 13:53:41
11 รมย์ชลีรดา ด่านวันดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม21/10/2562 13:44:48
12 รัชดาภรณ์ ปันทะรสวิทยาศาสตร์21/10/2562 13:41:57
13 กริ่งกาญจน์ เจริญกุลสารสนเทศและการสื่อสาร21/10/2562 13:35:29
14 ชยุตภัฎ คำมูลศิลปศาสตร์21/10/2562 13:34:15
15 ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์วิทยาศาสตร์13/9/2562 14:38:23
16 พิมพ์ชนก สังข์แก้วเศรษฐศาสตร์13/9/2562 13:24:56
17 อรพินธุ์ สฤษดิ์นำผลิตกรรมการเกษตร12/9/2562 13:56:31
18 มุจลินทร์ ผลจันทร์วิทยาศาสตร์11/9/2562 14:18:32
19 ฐิตินันท์ รัตนพรหมวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 12:05:35
20 ดริญญา มูลชัยวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 9:56:41
21 ธเนศ ไชยชนะวิทยาลัยพลังงานทดแทน10/9/2562 8:52:27
22 พิไลวรรณ พรประสิทธิ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 8:22:37
23 วรวรรณ เพชรอุไรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร10/9/2562 8:15:34
24 วิจิตรา แดงปรกวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร9/9/2562 21:08:13
25 อานนท์ ปะเสระกังสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี9/9/2562 15:45:52
26 รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะวิทยาศาสตร์9/9/2562 11:30:55
27 สุลักษณา มงคลวิทยาลัยพลังงานทดแทน9/9/2562 10:26:32
28 วาริน สุทนต์ผลิตกรรมการเกษตร8/9/2562 20:26:24
29 ณภัทร เรืองนภากุลสารสนเทศและการสื่อสาร8/9/2562 10:17:12
30 สุจิตรา แก้วสีนวลสารสนเทศและการสื่อสาร7/9/2562 11:12:29
31 อานุภาพ วรรณคนาพลเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ5/9/2562 19:56:23
32 กนกวรรณ ตาลดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร5/9/2562 19:05:43
33 วิวัฒน์ หวังเจริญวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร4/9/2562 12:26:18
34 อรรถวิท ชังคมานนท์วิทยาศาสตร์2/9/2562 10:42:13
35 ภูสิต ปุกมณีวิทยาศาสตร์31/8/2562 11:43:21
36 ลัคนา วัฒนะชีวะกุลวิทยาศาสตร์29/8/2562 11:56:16
37 วราภรณ์ แสงทองวิทยาศาสตร์29/8/2562 9:55:51
38 ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์บริหารธุรกิจ27/8/2562 13:38:42
39 อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญาสารสนเทศและการสื่อสาร24/8/2562 13:31:04
40 จิรัชยา สมบูรณ์ชัยวิทยาศาสตร์23/8/2562 9:29:40
41 พัชรี อินธนูวิทยาศาสตร์20/8/2562 15:13:07
42 พัชรินทร์ สุภาพันธ์เศรษฐศาสตร์20/8/2562 15:12:48
43 ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยมวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร20/8/2562 14:47:01
44 ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ผลิตกรรมการเกษตร15/8/2562 22:45:54
45 พิมพร มนเทียรอาสน์วิทยาศาสตร์15/8/2562 17:20:30
46 อรทัย มิ่งธิพลสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม15/8/2562 8:24:36
47 รัฐพงศ์ ปกแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ14/8/2562 14:28:08
48 พชรพร ตาดีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี14/8/2562 13:45:13
49 อัจฉรี เหมสันต์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม14/8/2562 12:01:43
50 โสภณ ฟองเพชรบริหารธุรกิจ14/8/2562 11:14:25
51 ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิชวิทยาศาสตร์14/8/2562 10:47:00
52 ปารดา เดชะประทุมวันศิลปศาสตร์14/8/2562 10:02:52
53 ผานิตย์ นาขยันผลิตกรรมการเกษตร14/8/2562 9:41:17
54 ธนิยาภรณ์ ศรีหาตาศิลปศาสตร์14/8/2562 9:18:18
55 มาณวิน สงเคราะห์บริหารธุรกิจ14/8/2562 7:56:20
56 ทำเนียบ อุฬารกุลสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม13/8/2562 23:00:43
57 พันธุ์ระวี กองบุญเทียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม13/8/2562 22:11:46
58 ยุทธนา สุนันตาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี13/8/2562 17:33:48
59 แสงทอง พงษ์เจริญกิตวิทยาศาสตร์13/8/2562 16:50:11
60 ยุพเยาว์ คบพิมายวิทยาศาสตร์13/8/2562 15:00:06
61 ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์วิทยาศาสตร์13/8/2562 14:59:46
62 แสงเดือน อินชนบทผลิตกรรมการเกษตร7/8/2562 22:55:52
63 วาสิดา สาวงศ์ทะศิลปศาสตร์7/8/2562 15:36:42
64 อัญชนา พรรณรังษีศิลปศาสตร์7/8/2562 15:34:12