รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (วิทยาเขตแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 17/10/2562 ถึงวันที่ 18/10/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 50 / 50
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/10/2562 11:18:10
2 ชญานิศ ปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ30/9/2562 10:37:04
3 วีรนันท์ ไชยมณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 15:54:25
4 สุภารัตน์ อำนาจมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 15:04:37
5 จันทร์จิรา นันตามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 14:57:01
6 ธิติ วานิชดิลกรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 13:47:39
7 วิจิตรา กระต่ายทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 13:34:27
8 วาศิณี ปานจันทร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 13:24:55
9 กรรณิการ์ กาญจันดามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 13:00:57
10 สิทธิเดศ ศรีน้อยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 12:37:56
11 อภิพงศ์ ปิงยศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 12:25:52
12 อิสรีย์ ฮาวปินใจมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 12:13:13
13 ศิริลักษณ์ สุขเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 12:08:00
14 ต่อลาภ คำโยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 11:17:28
15 พิชิตร์ วรรณคำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 10:21:12
16 วาสนา วรรณคำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 10:20:15
17 ถมรัตน์ ชัชวาลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ26/9/2562 9:47:07
18 ปัญจพร คำโยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ25/9/2562 14:51:44
19 มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ25/9/2562 13:42:50
20 วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ24/9/2562 15:33:58
21 ฉลวย จันศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ24/9/2562 8:40:49
22 ทิพารัตน์ สถิตสุขมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ12/9/2562 6:19:52
23 อภิรดี เสียงสืบชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 23:18:43
24 ณัฐพร จันทร์ฉายมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 16:44:13
25 สมบัติ กันบุตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 13:05:39
26 วิลาสินี บุญธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9/9/2562 6:45:01
27 ดวงพร เพิ่มสุวรรณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 18:20:51
28 อิศรา วัฒนนภาเกษมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 18:15:08
29 จักรกฤช เตโชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7/9/2562 15:18:50
30 วรรณา มังกิตะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 20:42:00
31 จันทร์ธิมา ปินคำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ6/9/2562 15:48:39
32 รรินธร ธรรมกุลกระจ่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ4/9/2562 13:53:17
33 พัชรณัฐ ดาวดึงษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2/9/2562 16:05:05
34 วัชรี เลขะวิพัฒน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2/9/2562 15:59:50
35 ละออทิพย์ ไมตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ30/8/2562 10:39:17
36 ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 15:41:28
37 ประกิตต์ โกะสูงเนินมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 14:59:42
38 สรียา ทรัพย์ศิริมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 14:24:48
39 วรศิลป์ มาลัยทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 14:03:12
40 นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 13:47:31
41 มณฑล นอแสงศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 13:46:39
42 ดุจดาว คนยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 13:44:52
43 ฑีฆา โยธาภักดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 13:42:46
44 พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัสมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 13:39:10
45 สิริยุพา เลิศกาญจนาพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 13:37:58
46 ศรายุทธ ตรีรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ28/8/2562 13:32:58
47 อโนชา สุภาวกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ20/8/2562 12:59:52
48 พิชญาพร ภิญญ์ญาพัชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ20/8/2562 10:25:50
49 วิกานดา ใหม่เฟยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ19/8/2562 21:50:57
50 อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ19/8/2562 14:42:38