รายชื่อผู้ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (วิทยาเขตแม่โจ้-ชุมพร)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 16/10/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 30 / 30
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-สกุลคณะลงทะเบียนเมื่อ
1 ยุทธนา สว่างอารมย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร20/9/2562 10:49:53
2 ฉัตรนลิน แก้วสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร20/9/2562 10:41:53
3 ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร20/9/2562 10:32:08
4 อำนาจ รักษาพลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร20/9/2562 10:26:25
5 บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร20/9/2562 10:24:45
6 เบญจมาศ ณ ทองแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 14:10:08
7 เชษฐ์ ใจเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 13:52:56
8 วีรภรณ์ โตคีรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 13:46:20
9 ฐิระ ทองเหลือมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 13:42:59
10 อรวรรณ อินสตูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 13:41:12
11 ชรินทร ศรีวิฑูรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 13:29:10
12 เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 11:45:12
13 ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร19/9/2562 9:11:49
14 ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร18/9/2562 10:56:32
15 นาตาลี อาร์ ใจเย็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร15/9/2562 20:10:47
16 สุทธิรักษ์ ผลเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร13/9/2562 11:53:24
17 มัลลิกา จินดาซิงห์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร13/9/2562 11:52:39
18 ชลดรงค์ ทองสงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร12/9/2562 10:48:10
19 พรลภัส พงษ์พานิชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร12/9/2562 8:58:15
20 อนิรุต หนูปลอดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10/9/2562 12:44:03
21 ชุมพล แก้วสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10/9/2562 12:29:03
22 วิชชุดา เอื้ออารีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10/9/2562 12:14:20
23 จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10/9/2562 10:27:10
24 พรพิมล พิมลรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร9/9/2562 11:47:12
25 พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร9/9/2562 10:00:12
26 กมลวรรณ ศุภวิญญูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร8/9/2562 15:29:36
27 วีรชัย เพชรสุทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร8/9/2562 14:03:39
28 ภารวี ขจรไพบูลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร8/9/2562 7:31:45
29 ศุทธิกานต์ คงคล้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร7/9/2562 18:30:42
30 อุทัยวรรณ ศรีวิชัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร7/9/2562 17:35:13