รายชื่อนักศึกษาที่รักษาสภาพไม่ครบตามขั้นตอนนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่องานทะเบียนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขการรักษาสภาพนักศึกษาให้ถูกต้อง
#คณะสาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลSTUDENTIDสถานภาพปัจจุบันชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อวันที่
1 บริหารธุรกิจบัญชี6406103048ปณิฏฐา ปรีชาวัชระ640610304811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/11/2566
13/11/2566
2 พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว6309102316ปัณณวิชญ์ ไชยเดช630910231611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 24/11/2566
24/11/2566
3 พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว6309102330สกาวเดือน แววศรีทิม630910233011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 24/11/2566
24/11/2566

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH