รายชื่อนักศึกษาที่รักษาสภาพไม่ครบตามขั้นตอนนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่องานทะเบียนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขการรักษาสภาพนักศึกษาให้ถูกต้อง
#คณะสาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลSTUDENTIDสถานภาพปัจจุบันชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อวันที่
1 ผลิตกรรมการเกษตรการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร6001222013ชยาภรณ์ ติใหม่600122201311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/1/2566
26/1/2566
2 ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222041อนุรักษ์ ใจศิริ620122204111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/1/2566
9/1/2566
3 ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6301222006ธนากร สมรโสภิตวงษ์630122200611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/1/2566
10/1/2566
4 ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6301222012พีรวัส เกะโพ630122201211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/1/2566
10/1/2566
5 ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6301222026สุธิมนต์ แดนคีรีราษฎร์630122202611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/1/2566
10/1/2566
1ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6101101338ปรเมตต์ ไชยศิริ610110133872 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 19/12/2565
19/12/2565
7 ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102502อาหมัด ตำภู610110250211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 18/1/2566
18/1/2566
8 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6003101354ศิริประภา สีทะหา600310135411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/12/2565
29/12/2565
9 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6303101316ธันยธรณ์ ทีเจริญวารี630310131612
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/6/2565
20/6/2565
10 วิทยาศาสตร์เคมี6104103319นฤมล นามกันยา610410331911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/1/2566
16/1/2566
11 วิทยาศาสตร์เคมี6104103329วรรณพร กิจโชคประเสริฐ610410332911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 11/1/2566
11/1/2566
12 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6104102302กีรภัทร์ จินะ610410230211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
13 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6104102305จริญญา แสงสว่าง610410230511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/1/2566
13/1/2566
14 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6104102315ธนพร สาหร่ายรักษ์610410231511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
15 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6104102331สหรัฐ ตั๋นก้อน610410233111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/1/2566
13/1/2566
16 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ6204102305ธนากร น้อยเมือง620410230511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
17 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์5804107335ยรรณยงณรธร กงสิทธิ์580410733511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
18 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107316พงศ์พิสุทธิ์ ทองวรรณ600410731611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
19 วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์6004107337สุรินทร์ทิพย์ ใจเมือง600410733711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
20 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์5904101340พันธการ เลิศศักดิ์พณิชย์590410134011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 25/1/2566
25/1/2566
21 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6004101335ณัฐภัทร บุญชุ่มใจ600410133511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/1/2566
16/1/2566
22 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101404ณัฐวดี คงแก้ว610110235311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 27/1/2566
27/1/2566
23 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101303กมลนัทธ์ สุขุมิน610410130311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/1/2566
26/1/2566
24 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101305กษิดิ์เดช จายโจง610410130511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/1/2566
26/1/2566
25 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101318เชษฐ์สุดา สมปาน610410131811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/1/2566
30/1/2566
26 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101369เมวิกา กันภัย610410136911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 25/1/2566
25/1/2566
27 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101372วชิราพงษ์ ขวัญถาวร610410137211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/1/2566
5/1/2566
28 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6104101383สกล วันแต่ง610410138311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/1/2566
6/1/2566
29 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6204101370ฉัตรธำรงณ์ ฮั่นพงษ์กุล620812130412
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/1/2566
20/1/2566
30 วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6304101380อาชากร ขจีเจริญกุล630410138012
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 18/5/2565
18/5/2565
31 วิทยาศาสตร์สถิติ6104104303ธนัตม์ ชุมภูพเยาว์610410430311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 19/1/2566
19/1/2566
32 วิทยาลัยบริหารศาสตร์การบริหารท้องถิ่น5905104326ชานนทร์ พิทักษ์กิตติกร590510432611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
33 บริหารธุรกิจการจัดการ6106101309กาญจนาพร บานเย็น610610130912
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 25/11/2565
25/11/2565
2บริหารธุรกิจการจัดการ6206101338ณัฐวุฒิ คำยามา620610133810 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 28/10/2565
28/10/2565
35 บริหารธุรกิจการตลาด6106102340ณัฐวุฒิ ไชยวุฒิ610610234011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/1/2566
10/1/2566
36 บริหารธุรกิจการตลาด6206102445จักรพรรณ จอนค้าง620811030111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 6/1/2566
6/1/2566
37 บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5906105340ธนวัฒน์ ฉัตราธิกุล590610534011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/1/2566
31/1/2566
3บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ6106105303กิตติวุธ อุดอ้าย610610530372 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/1/2566
30/1/2566
39 พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว6009102308ไตรภพ ดวงแก้ว600910230811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/1/2566
5/1/2566
4พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6309101027ปวริศา แก้วเสน่หา630910102772 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 27/1/2566
27/1/2566
41 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง5910101406สรพงษ์ สีรุ้ง591010140611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 18/1/2566
18/1/2566
42 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101014เธียร อาจนาฝาย601010101411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/1/2566
10/1/2566
43 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6010101392ศิรินิภาภรณ์ สายบัว601010139211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/1/2566
31/1/2566
44 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101005ธนพล สุระรังสิต611010100511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 27/1/2566
27/1/2566
45 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101308จักรพันธ์ บุญพิทักษ์611010130811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 18/1/2566
18/1/2566
46 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101309จินดาวุธ ขันลา611010130911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/1/2566
5/1/2566
47 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101330ธนะวัฒน์ เจริญภักดี611010133011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/1/2566
26/1/2566
48 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101360ภานุพงศ์ สาริโน611010136011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 18/1/2566
18/1/2566
49 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101366ลัทธพล ปินธง611010136611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 27/1/2566
27/1/2566
50 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101382สัญหนัส เชียงทอง611010138211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 18/1/2566
18/1/2566
51 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6110101387สุวรรณา วิเศษแก้ว611010138711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/1/2566
13/1/2566
52 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6310101004ณัฏฐ์นรี ลักษณะสกุล631010100411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 19/1/2566
19/1/2566
53 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6310101016ศิริลักษณ์ เสถียร631010101611
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 19/1/2566
19/1/2566
54 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6310101018ศุภณัฐ คงสี631010101811
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/1/2566
16/1/2566
55 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6110102312ญาณกร นิลาพันธ์611010231211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/1/2566
26/1/2566
56 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6110102341ภูมินทร์ คำแก้ว611010234111
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
57 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6110102343มณีวรรณ ป๋าพนัสสัก611010234311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/1/2566
26/1/2566
58 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6110102345ลักษณพร ขันทะมา611010234511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/1/2566
26/1/2566
59 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6112107309ทิพย์สุภา แซ่หว้า611210730911
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/1/2566
20/1/2566
60 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6112107320สุพิชชา ทนันชัย611210732011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 20/1/2566
20/1/2566
61 ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ6114102324ทักษิณ ยุทธการกำธร611410232411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/1/2566
31/1/2566
62 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5815123334ณัฐพงศ์ เที่ยงเกตุ581512333411
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 10/1/2566
10/1/2566
63 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5915123365ภาคภูมิ อินทพงษ์591512336511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/1/2566
13/1/2566
64 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน5915123365ภาคภูมิ อินทพงษ์591512336511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 13/1/2566
13/1/2566
65 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6115123320ณดณ ทองบริสุทธิกุล611512332011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 31/1/2566
31/1/2566
66 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6115123363มลาภรณ์ เกตุแก้ว611512336311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 5/1/2566
5/1/2566
67 วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน6115123377วิยะดา บุญมายศ611512337711
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 12/1/2566
12/1/2566
68 วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6315124010ชัชธพล ช่างทอง631512401011
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 9/1/2566
9/1/2566
69 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6119101012ศุภวิชญ์ ใจสมุทร611910101211
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 27/1/2566
27/1/2566
5สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6219101004ฐาปนพงศ์ ณ เชียงใหม่621910100472 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/1/2566
30/1/2566
6สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6219101007นครินทร์ เจิมภักดี621910100772 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 30/1/2566
30/1/2566
7สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6319101014มณฑิรา มูลมัง631910101472 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 17/1/2566
17/1/2566
8สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6319101015มนต์ธัช นนทะโคตร631910101572 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 19/1/2566
19/1/2566
74 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5719102509ไอชวริยา อ้ายชุม571910250940
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/12/2565
23/12/2565
75 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม6219102507ณัฐสุดา โพธิ์ศรีทอง621910250712
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 26/9/2565
26/9/2565
76 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5719103503จิรพัทธ์ ถนอมเผ่า571910350311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/12/2565
29/12/2565
77 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม5719103515เปมิกา ทิพย์สถาพร571910351511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 27/1/2566
27/1/2566
78 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6322102023ดนัย กุณรินทร์632210202311
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 22/12/2565
22/12/2565
79 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6522102022Garja Man Rai652210202212
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 23/12/2565
23/12/2565
9สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)5822103018วราชัย ขุนสุข582210301872 : หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ)
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 29/9/2565
29/9/2565
81 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6222103005คณัสนันท์ นาโพธิ์622210300511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 22/12/2565
22/12/2565

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH