รายชื่อนักศึกษาที่ถูกล็อคระบบ reg.mju.ac.th


ลำดับคณะสาขารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลระงับโดยหมายเหตุSTUDENTID
1ผลิตกรรมการเกษตรเกษตรศาสตร์6501126434ปนัดดา บุญพิมล
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756501126434
2ผลิตกรรมการเกษตรเกษตรศาสตร์6501126475ภูวนาถ จันทร์นาม
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756501126475
3ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6501102521สุรชัย คำตอง
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756501102521
4วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร6503101367ปรัชญา วันแก้ว
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756503101367
5วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ5904102301ก่อกุศล คำภูษา
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่ง มจท.32 คำร้องขอลงทะเบียนเกินกว่าหรือต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนดที่งานทะเบียน5904102301
6วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6104106318นคร อิ่นแก้ว
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่ง มจท.32 คำร้องขอลงทะเบียนเกินกว่าหรือต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนดที่งานทะเบียน6104106318
7วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ6504106399วรกร บ้านกระโทก
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756504106399
8วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์6504101325ณัฏฐพล แก้วเลื่อน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756504101325
9วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6505101421พิชญธิดา ใจแก้ว
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756505101421
10วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์6505101443ลักษณารีย์ ไหวธรณี
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756505101443
11บริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน6506104304กาญจนศักดิ์ เพ็งพุฒ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506104304
12บริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน6506104384ปี ลุงเอ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506104384
13บริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน6506104480วริศรา กวีศรศักดิ์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506104480
14บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล6506102020วีตนุพงษ์ สุขเกษม
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506102020
15บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล6506102465ประพฤทร์ ปัญญาพรเลิศ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506102465
16บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล6506102486พรรณิภา สุพันธ์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506102486
17บริหารธุรกิจการตลาด6206102334ณัฐพล เกตุโตกุล
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่ง มจท.32 คำร้องขอลงทะเบียนเกินกว่าหรือต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนดที่งานทะเบียน6206102334
18บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่6506106323ธนภัทร อาญาคำ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506106323
19บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล6506105327ปาริชาติ เธียรพิเชฐ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506105327
20บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล6506105350ศุภกฤต ศุกระโชติวงค์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756506105350
21บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ5806105313บรรณฑวรรณ กิ่งชนะ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนค้างชำระค่าเทอม5806105313
22มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ6207103304ปณชัย อาษาจิต
Lock โดย อ.ที่ปรึกษา
Lock โดย อ.ที่ปรึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา6207103304
23มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช6207107310มลธิชา สีพูแพน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนลงทะเบียนซ้ำในรายวิชาเดิม ติดต่อคุณหทัยชนก ภายในกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 2 ธ.ค. 2565 โทร 0538734596207107310
24พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6309101385สุวพล ผาติอมรรัตน์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนลงทะเบียนซ้ำในรายวิชาเดิม ติดต่อคุณหทัยชนก ภายในกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 2 ธ.ค. 2565 โทร 0538734596309101385
25พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6509101341ธีรพงษ์ สมเรือง
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให่ส่งรูปถ่ายนักศึกษาใหม่ที่เพจเฟสบุค รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้6509101341
26พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว6509101343นคเรศ ไชยศรี
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756509101343
27เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ6510201027วรรณชนะ แสงทอง
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6510201027
28เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ6510201035สุนันท์ ศรีสอาด
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6510201035
29เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6510102311วราภรณ์ สมบุญ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756510102311
30เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์6512101377บวรทัต ทรัพย์เจริญมี
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนลงทะเบียนซ้ำในรายวิชาเดิม ติดต่อคุณหทัยชนก ภายในกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 2 ธ.ค. 2565 โทร 0538734596512101377
31เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์6512101383ณัฐธัญญา พิกาพวง
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756512101383
32เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ6312107302กรรณิกา กล่ำเทพ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนตืดต่อเรื่อง W ที่คุณหทัยชนก 053873459 ค่ะ6312107302
33ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300001Eka Nur Cholifah
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300001
34ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300002Dewinta Dwi Kusuma
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300002
35ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300003Laili Rahma Dewi Perangin Angin
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300003
36ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300004Ayu Fadhilah
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300004
37ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300005Tefanya Laili Mukhibbah
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300005
38ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300006Wulan Indah Sukma Praiswati
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300006
39ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300007Retno Ayu Ningsih
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300007
40ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300008Dani Chandra Yudho Pranoto
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300008
41ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300009 Sesilia Yuliani
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300009
42ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300010Nur Octaviana Putri
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300010
43ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300011Sekar Mayangsari
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300011
44ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300012Nazar Ferdiansah
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300012
45ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300013Gigih Prayoga Adi Nugraha
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300013
46ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300014Dinanda Nour Mansyah
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300014
47ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300015Adinda Nirwasita Prameswari
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300015
48ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300016Asma Nadifa
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300016
49ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300017Elvyana Dwi Safitri
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300017
50ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300018Nabilur Rohman
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300018
51ศิลปศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยน6560300019Wisnu Janur Windo
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6560300019
52ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ6514101488อสมาภรณ์ ปัญญาฟู
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756514101488
53ศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6514103308Jiaxu Yu
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6514103308
54วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125003กฤษฎา รายะนาคร
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125003
55วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125008กิติมา ชาติภูมิตระกุล
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125008
56วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125018ชัยพร บัวตองพัฒนา
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125018
57วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125027ธัญสินี รัตนสกุลวาที
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125027
58วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125033นิรชา จอมมงคล
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125033
59วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125035ปนัดดา พรมแสง
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125035
60วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125037ประสพชัย แก้วมูล
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125037
61วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125038ปรารถนา สอนนวล
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125038
62วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125043ไพรวัลย์ -
Lock โดย อ.ที่ปรึกษา
Lock โดย อ.ที่ปรึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา6515125043
63วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125044ภาคภูมิ ทรงสุขใจ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125044
64วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125047มูฮำหมัดซูไฮมี กาแม
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125047
65วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125053วิศรุท มรุพงศ์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125053
66วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร6515125057สกาวรัตน์ คำมา
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th และ ให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่งานพยาบาลชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข จากนั้นจะปลดล็อค โทรสอบถาม 0538730756515125057
67สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6218102389อภิสิทธิ์ มะลิกา
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่ง มจท.32 คำร้องขอลงทะเบียนเกินกว่าหรือต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนดที่งานทะเบียน6218102389
68สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6518102558สุธินันท์ วงค์สุ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756518102558
69สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล6518102592พัชรพิชญ์ ฐิติกวินภัค
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756518102592
70สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิทัศน์6519101315มะลิวรรณ จันแก้ว
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ส่งใบตรวจร่างกายและผลเอ็กเรย์ที่ห้องพยาบาลชั้น 1 ค่ะ จากนั้นจะปลดล็อคให้ค่ะ หรือสอบถามโทร 0538730756519101315
71สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม5619102517เพชรรัตน์ เพ็ชร์ประยูร
Lock โดย อ.ที่ปรึกษา
Lock โดย อ.ที่ปรึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา5619102517
72สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ6522264016รจเรข เล็งอุดมลาภ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้ศึกษาข้อบังคับ ขั้นตอนการลงทะเบียน และขอปลดล็อคระบบที่เว็บ education.mju.ac.th6522264016
73โครงการไม่ระบุ6416001304ธนัญพรรธน์ สินใหม่วงษ์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่งใบ ปพ.1 ที่ห้องทะเบียนด่วนที่สุด6416001304
74โครงการไม่ระบุ6416001305ธรรมพร กันเขตต์
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่งใบ ปพ.1 ที่ห้องทะเบียนด่วนที่สุด6416001305
75โครงการไม่ระบุ6416001306ปภาวรินทร์ ลอมแปลง
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่งใบ ปพ.1 ที่ห้องทะเบียนด่วนที่สุด6416001306
76โครงการไม่ระบุ6416001309ศุภิสรา สิงห์เงิน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่งใบ ปพ.1 ที่ห้องทะเบียนด่วนที่สุด6416001309
77โครงการไม่ระบุ6416001311กวีกานต์ ดุมคำ
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่งใบ ปพ.1 ที่ห้องทะเบียนด่วนที่สุด6416001311
78โครงการไม่ระบุ6516001313วริศรา วิญญวเลขา
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Lock โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนติดต่อส่งใบ ปพ.1/รบ.1 ที่ระบบรายงานตัว นศ. ใหม่ ด่วนที่สุด6516001313

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH