รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ยืนยันการลงทะเบียน (ได้รับการสำรองที่นั่ง)


ลำดับรายวิชาSECTIONรหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลคณะสาขาSTUDENTIDCOURSEID
1 10100410 พืชทะเลทราย16501102424ปวเรศ กระจ่างโชคสุขผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน65011024248896185
110100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16422102015สกลภัทร เรือนเงินสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)64221020158896195
3 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123339ษเมธ เลิศปภศิลป์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233398896195
4 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16322101326ชัยทัศน์ กลึงสำโรงสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)63221013268896195
5 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16322101330ณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)63221013308896195
6 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123311จุลลเพชร อุ่นเรือนวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233118896195
7 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16406102383อิศริยา บุญรอดบริหารธุรกิจการตลาด64061023838896195
8 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123316ณัฐวรรณ ฟักเจริญวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233168896195
9 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123318ธนบดี ดำนิลวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233188896195
10 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123322เพ็ญนภา มั่งปริกวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233228896195
11 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123328ภาณุวิชญ์ อูปทองวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233288896195
12 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123342สุริยัน คำดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233428896195
13 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16322101332ณัฐชนน วาดสูงเนินสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)63221013328896195
14 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16406102428สฐิรวิศ สุขเป็งบริหารธุรกิจการตลาด64061024288896195
15 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123360วาทิต ฉัตรฐาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233608896195
16 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16406102409ธภัทร ไกยสวนบริหารธุรกิจการตลาด64061024098896195
17 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16406102422ภควัต โคตรพัฒน์บริหารธุรกิจการตลาด64061024228896195
18 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123355พณพล คงจันทร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233558896195
19 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16415123364อภิวัฒน์ ซื่อตรงวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233648896195
20 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16401101012จิราภรณ์ ผลบุญผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010128896195
21 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16401101023ณัฐนันท์ พวงดอกไม้ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010238896195
22 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16401101036นันทัชพร กานาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010368896195
23 10100420 กัญชง กัญชา และพืชกระท่อม : พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่16401101071อาริสา จิตรถวิลผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010718896195
24 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101376ยุพารัตน์ นิยมกิจพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013768895619
25 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101352ประทุมมาพร วิเศษรัตน์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013528895619
26 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101302กมลภพ นวลสนิทพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013028895619
27 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101320ชนิตา นันยะพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013208895619
28 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101403สุวิทย์ พงษ์พันธุ์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091014038895619
29 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101351ปนัสยา แสนปัญญาพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013518895619
30 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101355พชรสร คำพุกกะพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013558895619
210200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16506101330เกศมณี โนชัยบริหารธุรกิจการจัดการ65061013308895619
32 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101381รุ่งนภา ผู้มีบารมีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013818895619
33 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101341ธีรพงษ์ สมเรืองพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013418895619
34 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101408อิงกมล สองนิธกุลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091014088895619
35 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101405อัครพล ย้อยดวงชัยพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091014058895619
36 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101398สิริยากร ทองยากลั่นพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013988895619
37 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน16509101336ธนัชพร แสงแก้วพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013368895619
38 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26506102023สรนันท์ กาตาสายบริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล65061020238895619
39 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26506102010ธัญญลักษณ์ อิตุพรบริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล65061020108895619
40 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26506102011นนธกร ใจคำปันบริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล65061020118895619
41 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26509101357พลอยชมพู โนกุลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013578895619
42 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26509101311เกวลิน เปรมวิรัตน์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013118895619
43 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26506101442ประภาภรณ์ อุปนันไชยบริหารธุรกิจการจัดการ65061014428895619
44 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26506101421นรมน ทัดชวดบริหารธุรกิจการจัดการ65061014218895619
45 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน26509101414นราทิพย์ สุขุมานันท์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091014148895619
310200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101360พิมผกา วิมลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013608895619
47 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101331ณัฐวดี วรรณศิริวิศาลพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013318895619
48 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101396สหรัฐ สายก้อนแก้วพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013968895619
49 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101392ศิรวิชญ์ บุญมีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013928895619
50 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101363เพชรลดา มาญราชพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013638895619
51 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101343นคเรศ ไชยศรีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013438895619
52 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101335ทิตญา มีชัยพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013358895619
53 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101332ณัฐวุฒิ สินปรีดีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013328895619
54 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101304กรวิชญ์ ชุมแสงพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013048895619
55 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101368ภัสนันท์ จอกมาพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013688895619
410200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101356พรชิตา เวียงขวาพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013568895619
57 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101333ณิชกมล พุ่มคล้ายพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013338895619
58 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101329ณัฐดนัย คำภิระพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091013298895619
59 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102312สัตยา ปู่ดอกเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023128895619
60 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102311วราภรณ์ สมบุญเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023118895619
61 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102308พงศภัค กาญจนรัตน์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023088895619
62 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102304ไกรสร ลุงจิ่งเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023048895619
63 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102303เกียรติภูมิ ลังกากาศเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023038895619
64 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102301กัญญารัตน์ โลบไธสงเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023018895619
65 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101406อัญจรีย์ อินประภักตร์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091014068895619
66 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102306ณัฏฐณิชา ชาภักดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023068895619
67 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36510102316สืบศักดิ์ กันฉิ่งเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023168895619
68 10200505 การตลาดบนสมาร์ทโฟน36509101400สุพิชฌาย์ ต่อมสังข์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว65091014008895619
69 10200507 ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ16506104013สังวาลย์ แซ่เจ่าบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061040138895622
70 10200507 ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ16506104006ปรารถนา นพคุณบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061040068895622
71 10200507 ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ16506104001กมลพรรณ โปธาบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061040018895622
72 10200507 ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ16506104004ธันย์ชนก ตันสุขบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061040048895622
73 10200507 ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ16506104005ธีรทัศน์ ไตรพรหมบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061040058895622
74 10201201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ26506102360ชลรดา แซ่ลีบริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล65061023608896304
75 10201301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน16506105033มัชฌิมา นพรัตน์บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล65061050338896361
76 10202101 หลักการตลาด56406102469ธนสรณ์ หินดำบริหารธุรกิจการตลาด64041063128895669
77 10202101 หลักการตลาด56406102472อนุรักษ์ ลบทองบริหารธุรกิจการตลาด64041063468895669
78 10202215 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตลาดดิจิทัล16506105011ญาสุมินทร์ จิตเรือนบริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล65061050118896955
79 10202215 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตลาดดิจิทัล16506105033มัชฌิมา นพรัตน์บริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล65061050338896955
80 10202215 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตลาดดิจิทัล16506105018ธนภัทร เหลียวล้อมทองบริหารธุรกิจนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล65061050188896955
510203102 การบัญชีขั้นกลาง 136406103361อภิสิทธิ์ คิดอ่านบริหารธุรกิจบัญชี64061033618895673
610203102 การบัญชีขั้นกลาง 136406103414ปาณิสรา คำปินใจบริหารธุรกิจบัญชี64061034148895673
83 10203105 การบัญชีการเงิน66506101383ณัฐพล ปิ่นทองบริหารธุรกิจการจัดการ65061013838896296
84 10203241 การภาษีอากร16506103375ธัญวรัตม์ ปะวัลละบริหารธุรกิจบัญชี65061033758896202
85 10203241 การภาษีอากร26406103367กนกวรรณ แก้วทุ่งบริหารธุรกิจบัญชี64061033678896202
86 10203241 การภาษีอากร26406103325ปาริฉัตร อ๋อประเสริฐบริหารธุรกิจบัญชี64061033258896202
87 10203241 การภาษีอากร26406103354สุธิดา สีระสาบริหารธุรกิจบัญชี64061033548896202
88 10203241 การภาษีอากร26406103355สุนันทา รางวัลคำบริหารธุรกิจบัญชี64061033558896202
89 10203241 การภาษีอากร26406103457พิมลภา ปัญญามีบริหารธุรกิจบัญชี64061034578896202
90 10203241 การภาษีอากร26406103302กัลยา เลิศชัยสหกุลบริหารธุรกิจบัญชี64061033028896202
710203322 การสอบบัญชี26206103340ธัญลักษณ์ จันทรัศมีบริหารธุรกิจบัญชี62061033408896234
92 10203322 การสอบบัญชี26406103128จารุวรรณ จิตสารบริหารธุรกิจบัญชี64061031288896234
93 10205101 การเงินธุรกิจ26506102024อธิชา บุนนาคบริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล65061020248896364
94 10205101 การเงินธุรกิจ36506104414รวินันท์ อาจตราบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044148896364
95 10205101 การเงินธุรกิจ36506104398พีร์นิธิ วังเย็นบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061043988896364
96 10205101 การเงินธุรกิจ36506104411มัลลิกา คำชูบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044118896364
97 10205101 การเงินธุรกิจ36506104416รัฐภูมิ ส่องรสบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044168896364
98 10205101 การเงินธุรกิจ36506104470อัจฉริยะ กาฬภักดีบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044708896364
99 10205101 การเงินธุรกิจ36506104473อิลฮัม สะมาวีบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044738896364
100 10205101 การเงินธุรกิจ36506104349ณัฐวดี พิบูลย์บริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061043498896364
101 10205101 การเงินธุรกิจ36506104401เพชรรัตน์ เพชรแพบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044018896364
102 10205101 การเงินธุรกิจ36506104421วัชรธนิน วิ่งเร็วบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044218896364
103 10205101 การเงินธุรกิจ36506104384ปี ลุงเอบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061043848896364
104 10205101 การเงินธุรกิจ36506104380ปอรดา สุยะไชยบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061043808896364
105 10205101 การเงินธุรกิจ36506104372นันทพงศ์ ไข่ทาบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061043728896364
106 10205101 การเงินธุรกิจ46506104367นราธิป ลำพองชาติบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061043678896364
107 10205101 การเงินธุรกิจ46506104434ศุภกร บุบผาวรรณาบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044348896364
108 10205101 การเงินธุรกิจ46506104418เรืองชัย เจริญศุภมิตบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044188896364
109 10205101 การเงินธุรกิจ46506104409มงคล เจริญเนตรบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061044098896364
110 10205202 การเงินบริษัท16506103065นฤภร สุวรรณมาลีบริหารธุรกิจบัญชี65061030658895672
111 10205202 การเงินบริษัท26506103065นฤภร สุวรรณมาลีบริหารธุรกิจบัญชี65061030658895672
112 10205202 การเงินบริษัท36506103375ธัญวรัตม์ ปะวัลละบริหารธุรกิจบัญชี65061033758895672
113 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123004กัลยา มีจันโทผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230048895597
114 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123005การุณ อรุณเบิกฟ้าผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230058895597
115 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123007ฉวีวรรณ พยัพเดชผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230078895597
116 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123008ฉัตรลัดดา สมปานามีผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230088895597
117 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123010เชาวุฒม์ เจริญวงษ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230108895597
118 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123011ณัฐพงษ์ จันทร์ชูผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230118895597
119 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123012ณัฐพล ทรัพย์แก้วยอดผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230128895597
120 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123014ธนทรัพย์ เครื่องสกุลผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230148895597
121 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123031วิจิตรา อนันตภักดิ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230318895597
122 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123035สราวลี สุระกำแหงผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230358895597
123 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123041แสงจันทร์ ดงผักกาดผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230418895597
124 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501124003อานนท์ แก้วศรีนวลผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร65011240038895597
125 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125003ธีรชัย กาลคลอดผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250038895597
126 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125006สุจิตรา วงค์ตาตัดผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250068895597
127 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123045รักพงษ์ ศรีสง่าผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230458895597
128 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125008อภิยดา พิมมาผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250088895597
129 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123003กฤษติพงค์ สินันต๊ะผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230038895597
130 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123006กิตติธัช อิตฐากูรผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230068895597
131 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123009ชนสรณ์ กงประโคนผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230098895597
810300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123013ตวงพร แก้วศรีผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230138895597
133 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123016นฤมล บุญคงผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230168895597
134 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123020ปิยพงษ์ ประสมทรัพย์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230208895597
135 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123021ปิยะวุฒิ สุวรรณคำผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230218895597
136 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123024มานิตา เกตุชูผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230248895597
137 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123028วทัญญู เปอะโพผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230288895597
138 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123018บุรพล บุญเลิศรพผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230188895597
139 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123015นพดล วงค์ศรีผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230158895597
140 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123017นลินี สิงห์ทองสุขผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230178895597
141 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123019ประภัสสร เทียนชัยผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230198895597
142 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123022พัชรินทร์ แก้วศรีหาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230228895597
143 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123023พุฒิพงศ์ ขวัญทิพย์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230238895597
144 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123025ยุทธนา จ่าภาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230258895597
145 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123026รเณศ แสนหน่อผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230268895597
910300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123027รัชชานนท์ ราชดุษฎีผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230278895597
147 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123030วริทธิ์ธร โพธิสิทธิ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230308895597
148 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123032ศรัณย์ นันทวิเชียรชุ่มผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230328895597
149 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123034ศิริรัตน์ เรศร์คงธนวัฒน์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230348895597
150 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123036สำรวย จอมคำผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230368895597
151 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123037สิตาพร น้อยบุตรแก้วผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230378895597
152 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123039สุพรรษา พรแก้วผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230398895597
153 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123042อังคณา แผ้วพลสงผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230428895597
154 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123043อารีพร พรมวงศ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230438895597
155 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123044เอมอล ลุงลอดผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230448895597
156 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123046วัชระพงษ์ แสงมาศผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011220408895597
157 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501124001บุญเลิศ แซ่เล้าผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร65011240018895597
158 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501124002อนุชา ตาดีผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร65011240028895597
1010300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125001ณัฐดนัย คังคะโนผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250018895597
160 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125002ธัญลักษณ์ วงศ์บุญเอื้อผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250028895597
161 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125004ปรัญชัย เจ้าเห้งผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250048895597
162 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125005สิริพร บัวขาวผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250058895597
163 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501125007สุภัสสรา สัสดีเอี่ยมผลิตกรรมการเกษตรเกษตรอินทรีย์65011250078895597
1110300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123029วรางคณา เเจ่มใสผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230298895597
165 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123040สุริยพงศ์ สุดใจผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230408895597
166 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123001กมลชนก ภักดีอำนาจผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230018895597
167 10300402 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล26501123002กฤษณะ วรรณวงษ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65011230028895597
168 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน16509102378รวีโรจน์ วิยะโสพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023788895599
169 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน16509102301กชกร ใจทิพย์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023018895599
170 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102340ธัญรัตน์ นนท์คำจันทร์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023408895599
171 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102364เพ็ญสินี ศรีนุสญาพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023648895599
172 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102355พรพรรณ สิทธิแก้วพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023558895599
173 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26504104316สุเนติพล สุวรรณเพชรวิทยาศาสตร์สถิติและการจัดการสารสนเทศ65041043168895599
174 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102349นัสชฎาพร ภูเฉลิมพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023498895599
175 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102389ศิริกร คนแรงพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023898895599
176 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102383วรรณวดี บุญช่วยเหลือพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023838895599
177 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102387วิราพันธ์ พิถยชุณพงศ์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023878895599
178 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102401อลิศรา คำพ่วงพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091024018895599
179 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102372มณีรัตน์ ย่อมพันธ์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023728895599
180 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน26509102391ศุภสุดา ดีเจริญสกุลพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023918895599
181 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102333ดนญลักษณ์ กำยานพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023338895599
182 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102309กัญญาวีร์ ดอกไม้ไหวพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023098895599
183 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102305กรรวี เจริญสกุลวงศ์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023058895599
1210300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102362พีรภาว์ ปุระเสาร์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023628895599
185 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102359พิมพ์ทิวา ธนะแก้วพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023598895599
186 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102402อานุภาพ จะปูนพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091024028895599
187 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102395สุกัญญา มาตราพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023958895599
188 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102394สิริกัญญา พิมพ์สรพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023948895599
189 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102381วณิชยา บุบผาชาติพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023818895599
190 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102357พัชรินทร์ สิงห์จีนพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023578895599
191 10300404 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน36509102356พลอย นามวงษาพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023568895599
192 10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102330ชาลินี ใจเรือนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023308895600
193 10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102327เขมนันท์ คุณธรรมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023278895600
194 10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102328ภัทรชัย แก้วทองคำเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023288895600
195 10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102313ปรเมศวร์ สุทธิสารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023138895600
196 10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102304ไกรสิทธิ์ สกุลมหาทรัพย์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023048895600
197 10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102324อนุกุล สรรศรีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023248895600
1310300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102329อัครพล สายเผือกเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023298895600
1410300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่16512102319ศรินภัสร์ มหาวงศนันท์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023198895600
200 10300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่26504104316สุเนติพล สุวรรณเพชรวิทยาศาสตร์สถิติและการจัดการสารสนเทศ65041043168895600
1510300405 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่26512102325อนุวัฒน์ ดวงดีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์65121023258895600
202 10300410 ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่46509102339ธนศิลป์ วาจาทะศิลป์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023398895605
203 10306103 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์16304106327พันธกานต์ คนเที่ยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ63041063278896713
204 10306103 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์16304106307จุฑามาศ พงษ์เถื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ63041063078896713
205 10306103 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์16304106303กิตติพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ63041063038896713
206 10306103 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์16304106322ธนัญชัย ไชยชะนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ63041063228896713
207 10309112 ฟิสิกส์ 236503102303จารุจินดา ตาใจวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร65031023038895663
208 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106305กิจติ์ณุพงษ์ รุจิเลิศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063058895582
1610700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106308กีริน ทองศิริวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063088895582
210 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106313จักรภัทร ชัยวงษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063138895582
211 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106319จิรศักดิ์ จันทร์ต๊ะริมปิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063198895582
212 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106354ธนภัทร สิริประภาสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063548895582
213 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106365นิธิกอน ใจจันติ๊บวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063658895582
214 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106372ปิยฉัตร ถึงสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063728895582
215 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106380พีรพล เตจ๊ะบูรณ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063808895582
216 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106383ภัทราวุธ เมาใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063838895582
217 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106389ภูเบศ ฟักทองอยู่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063898895582
218 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106392มาร์ค หมอกเมฆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063928895582
219 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106420สิทธิโชค ละเลิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064208895582
220 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106423สุภัชสรา ศรีสว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064238895582
221 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106333ชัชวาลย์ ถกลพัฒนกุลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063338895582
222 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106378พันธกานต์ เสริมมติวงศ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063788895582
223 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106409ศิรประภา ทาบุตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064098895582
224 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106359ธีรภัทร งามคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063598895582
225 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106363นนทน์ชาติ ทุมนัสวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063638895582
226 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106379พิทักษ์พงศ์ มีบุญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063798895582
227 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106381พุฒิพัฒน์ ผลประเสริฐวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063818895582
228 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106387ภาราดร ลาละครวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063878895582
229 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106388ภาสกร จอมอูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063888895582
230 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106390ภูวดล ใจมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063908895582
1710700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106394รัตนาภรณ์ เดคำกาศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063948895582
232 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106398วนิดา ทองนาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063988895582
233 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106410ศิริชัย วัชราไชยกุลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064108895582
234 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106411ศิริธนากร มูลคำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064118895582
235 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106422สุทธิพงศ์ อินทะปัญโญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064228895582
236 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106424หนึ่งฤทัย เกตุแสงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064248895582
237 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106433วราลักษณ์ เชียงชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041064338895582
238 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106303ก้องภพ จันจองคำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063038895582
239 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106306กิตติพัทธ์ เคร่งครัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063068895582
240 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106309กุลกิจ แก้วโชติช่วงกูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063098895582
241 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106311เกศกาญจน์ฎา สังข์สุวรรณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063118895582
242 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106314จารุกฤษฎิ์ พิมมะหาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063148895582
243 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106317จิรภัทร์ ทองรัตน์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063178895582
244 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106325เจตนิพัทธ์ กรีสกลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063258895582
245 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106332ชัชพงศ์ สำราญศรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063328895582
246 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106336ชาญชัย เงินใสวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063368895582
247 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106337ชิติพัทธ์ ตั้งสวัสดิ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063378895582
248 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106340ชินภัทร ยะท่าตุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063408895582
249 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106343ณัฐนนท์ ธงซิววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063438895582
250 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106344ณัฐวุฒิ โตเกิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063448895582
251 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106304ก้องสกุล จันทราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063048895582
252 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106347เดชาภัทร เจริญทรัพย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063478895582
253 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106348ตรีเนตร จงงามวิไลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063488895582
254 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน46504106355ธนันดร บุญโชติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ65041063558895582
255 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103031ฉันชนก โทนแก้วบริหารธุรกิจบัญชี65061030318895582
256 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103034ชมพูนุช นวลมะบริหารธุรกิจบัญชี65061030348895582
257 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103035ชลธิชา ชัยกองบริหารธุรกิจบัญชี65061030358895582
258 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103037ญาณิศา ไชยวงศ์บริหารธุรกิจบัญชี65061030378895582
259 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103038ฐนิชา คำผงบริหารธุรกิจบัญชี65061030388895582
260 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103039ฐิดาพร เชื้อบางคู้บริหารธุรกิจบัญชี65061030398895582
261 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103041ฐิติพร วงศ์ไชยนิตย์บริหารธุรกิจบัญชี65061030418895582
262 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103043ณฐวรรณ เมืองก่อบริหารธุรกิจบัญชี65061030438895582
263 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103044ณัฎฐณิชา บางโม้บริหารธุรกิจบัญชี65061030448895582
264 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103045ณัฏฐพร ทรายหมอบริหารธุรกิจบัญชี65061030458895582
265 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103047ณัฐวรรณ ขันไชยบริหารธุรกิจบัญชี65061030478895582
266 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103048ณัฐสุดา สิทธิรักษ์บริหารธุรกิจบัญชี65061030488895582
267 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103050อรัชพร พงศาบริหารธุรกิจบัญชี65061030508895582
268 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103051ดารารัตน์ พุทธกิจบริหารธุรกิจบัญชี65061030518895582
269 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103053ทิพปภา มาหล้าบริหารธุรกิจบัญชี65061030538895582
270 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103054ธนพร แก้วสุตินบริหารธุรกิจบัญชี65061030548895582
271 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103057ธัญญาภรณ์ ใจคำบริหารธุรกิจบัญชี65061030578895582
272 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103058ธันยพร สมุทธารินทร์บริหารธุรกิจบัญชี65061030588895582
273 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103060ธิดาพรรณ นามดีบริหารธุรกิจบัญชี65061030608895582
274 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103061ธิดารัตน์ จะอื่อบวยบริหารธุรกิจบัญชี65061030618895582
275 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103062เธียรวิทย์ แสนเกียงบริหารธุรกิจบัญชี65061030628895582
276 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103065นฤภร สุวรรณมาลีบริหารธุรกิจบัญชี65061030658895582
277 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103066นฤมล ดวงฤทธิ์บริหารธุรกิจบัญชี65061030668895582
278 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103069นันทิยา ภิรมย์วราห์บริหารธุรกิจบัญชี65061030698895582
279 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103070นิรชา ชมภูศรีบริหารธุรกิจบัญชี65061030708895582
280 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103073บัวชมพู สิงห์แก้วบริหารธุรกิจบัญชี65061030738895582
281 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103074เบญจมาศ วิกันบริหารธุรกิจบัญชี65061030748895582
282 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103002กชพร หมื่นศรีบริหารธุรกิจบัญชี65061030028895582
283 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103004กมลลักษณ์ อยู่อ้นบริหารธุรกิจบัญชี65061030048895582
284 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103005กรรณิการ์ มุขไกรบริหารธุรกิจบัญชี65061030058895582
285 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103006กรองทอง ใจสดใสบริหารธุรกิจบัญชี65061030068895582
286 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103008กฤษดา นิลเพชรบริหารธุรกิจบัญชี65061030088895582
287 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103009กัญจนารักษ์ กังวาลบริหารธุรกิจบัญชี65061030098895582
288 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103011กัญชลา สื่อพาบริหารธุรกิจบัญชี65061030118895582
289 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103013กัญญาณัฐ ดับร้อนบริหารธุรกิจบัญชี65061030138895582
290 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103015กัญญารัตน์ เรือนชมภูบริหารธุรกิจบัญชี65061030158895582
291 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103016กัณฐมณี สุขร่วมบริหารธุรกิจบัญชี65061030168895582
292 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103018กิตติยา นนกระโทกบริหารธุรกิจบัญชี65061030188895582
293 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103029จุทาทิพ ศิริเกตุบริหารธุรกิจบัญชี65061030298895582
294 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103067นัทธมน วงศ์พรสิริบริหารธุรกิจบัญชี65061030678895582
295 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103033ชนิกานต์ แปงอุดบริหารธุรกิจบัญชี65061030338895582
296 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103003กนกวรรณ ไชยสิทธิ์บริหารธุรกิจบัญชี65061030038895582
297 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103007กฤษฎ์ แซ่ม้าบริหารธุรกิจบัญชี65061030078895582
298 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103010กัญชพร วงค์ชูแก้วบริหารธุรกิจบัญชี65061030108895582
299 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103014กัญญาพัชร หอมอบบริหารธุรกิจบัญชี65061030148895582
300 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103017กัลยกร เสสนนท์บริหารธุรกิจบัญชี65061030178895582
301 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103020เกรียติศักดิ์ สอนสั่งบริหารธุรกิจบัญชี65061030208895582
302 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103021เขมณัฏฐ์ ศรีกัลยานิวาทบริหารธุรกิจบัญชี65061030218895582
303 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103025จิตรวรรณ มุณีแก้วบริหารธุรกิจบัญชี65061030258895582
304 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103028จุฑามาศ ถาผ่องบริหารธุรกิจบัญชี65061030288895582
305 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103012กัญญา นากาบำรุงบริหารธุรกิจบัญชี65061030128895582
306 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103063นงนภัส สงวนพนาวัลย์บริหารธุรกิจบัญชี65061030638895582
307 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103042ฐิติพร อินแสงบริหารธุรกิจบัญชี65061030428895582
308 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103046ณัฐธิดา นิ่มอนงค์บริหารธุรกิจบัญชี65061030468895582
309 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103049ดนยา ชาลีวรรณบริหารธุรกิจบัญชี65061030498895582
310 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103055ธนพล ชื่นชมกลิ่นบริหารธุรกิจบัญชี65061030558895582
311 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103056ธัญชนก เหมือยมะโนบริหารธุรกิจบัญชี65061030568895582
312 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103059ธิดาจันทร์ พรหมรักษาบริหารธุรกิจบัญชี65061030598895582
313 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103064นภาพร อ่อนนิ่มบริหารธุรกิจบัญชี65061030648895582
314 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103068นันทลักษณ์ ลิปัญญาบริหารธุรกิจบัญชี65061030688895582
315 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103071นิรัฏชดา ยาสมุทรบริหารธุรกิจบัญชี65061030718895582
316 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103075เบญจวรรณ สุภาเลิศบริหารธุรกิจบัญชี65061030758895582
317 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103032ชนากานต์ บัวทองบริหารธุรกิจบัญชี65061030328895582
318 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103036ชุลีพร ทาประเสริฐบริหารธุรกิจบัญชี65061030368895582
319 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103040ฐิตินันท์ การสะสมบริหารธุรกิจบัญชี65061030408895582
320 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103019กุลธิดา ไชยนุรักษ์บริหารธุรกิจบัญชี65061030198895582
321 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103022คำพลอย อินคำบริหารธุรกิจบัญชี65061030228895582
322 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103023จตุพร แดงสักบริหารธุรกิจบัญชี65061030238895582
323 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103024จรรยาภรณ์ แซ่ย่างบริหารธุรกิจบัญชี65061030248895582
324 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103026จิราพร คำวงษาบริหารธุรกิจบัญชี65061030268895582
325 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103027จุฑาทิพย์ ตาปินบริหารธุรกิจบัญชี65061030278895582
326 10700101 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน56506103030เจ ตะดีบริหารธุรกิจบัญชี65061030308895582
1810700307 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21216515125043ไพรวัลย์ -วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250438895635
1910700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน26506102397ดรุพล กิ่งแก้วเพชรบริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล65061023978895637
329 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน26509102381วณิชยา บุบผาชาติพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ65091023818895637
330 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน136505105459อนุวัตน์ ปานน้อยวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054598895637
331 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน146505105346เดชา ทามาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053468895637
332 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน146505105428วัฒนไชย ไชยวงค์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054288895637
333 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน156505105335ฐิตาพร สุยะสืบวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053358895637
334 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105333ไชยภัทร ชาติวรรณวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053338895637
335 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105402ภานุสรณ์ จิตกล้าวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054028895637
336 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105382ปัณณทัต ศรัทธาพันธ์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053828895637
337 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105380ปริฉัตร ศรีธิใหญ่วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053808895637
338 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105354ธมลวรรณ สุนันตาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053548895637
2010700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105480เนติบัณฑิต บางสินธุวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054808895637
340 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105310กิตติธัช อ่อนทรัพย์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053108895637
341 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105313เกตสุดา แก้วลังกาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053138895637
342 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105317คมเวช นาคสุวรรณ์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053178895637
343 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105328ชลชาติ เสตะพะวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053288895637
344 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105403ภูบดินทร์ ไชยกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054038895637
345 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105478ธนัช ก๋าอินวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054788895637
346 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105476ธนภรณ์ สกุลพงศาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054768895637
2110700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105475เทวราช ทองมีวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054758895637
348 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105470ไชยวัฒน์ จรัสโชติอัมพรวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054708895637
349 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105441สวรรยา สุดประเสริฐวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054418895637
350 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105351ธนดล กิตติเมธีกุลวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053518895637
351 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105349ธนชล คงศิริวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053498895637
352 10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน296505105350ธนญชัย คำแปงวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053508895637
353 10700309 สนทนาภาษาอังกฤษ36409102316ชนัฐ คล่องหัดพลพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ64091023168895638
354 10700401 การรู้สารสนเทศ16501126463พีรพัฒน์ แสงปัญญาผลิตกรรมการเกษตรเกษตรศาสตร์65011264638895596
355 10703102 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 216514103308Jiaxu Yuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ65141033088897465
2210703104 ทักษะการฟังและการพูด 216514103308Jiaxu Yuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ65141033088897466
357 10703106 ทักษะการอ่านและการเขียน 216514103308Jiaxu Yuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ65141033088897467
358 10703107 ภาษาพูดและภาษาเขียน16514103308Jiaxu Yuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ65141033088897471
359 10703141 เอกลักษณ์ไทย16514103308Jiaxu Yuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ65141033088897472
360 10703142 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมล้านนา16514103308Jiaxu Yuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ65141033088897473
361 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101355ปวันรัตน์ ใจยวงวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013558895594
362 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101362พรหมพิริยะ พรมมาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013628895594
363 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101377รัฏฐวิชญ์ อุทัยจันทร์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013778895594
364 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101391ศักรินทร์ บุญมาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013918895594
365 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101395ศิวกร ธรรมมังวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013958895594
366 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101398ศุภเดช เดชคำวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013988895594
367 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101315เจษฎาภรณ์ สุยะวงศ์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013158895594
368 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101344ธรรมรักษ์ พวงมาลีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013448895594
369 10800113 พลเมืองดิจิทัล16506102526มาริสา ชัยวาลย์บริหารธุรกิจ นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล65061025268895594
370 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101304กัมปนาท กันทะยอดวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013048895594
2310800113 พลเมืองดิจิทัล16504101310จักกาย กระจ่างวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013108895594
2410800113 พลเมืองดิจิทัล16504101322ฌานวัฒน์ อินหน่อวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013228895594
373 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101325ณัฏฐพล แก้วเลื่อนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013258895594
374 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101329เดชาวุธ แก้วเอี้ยงวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013298895594
375 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101338ธนโชติ หมวกเหล็กวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013388895594
376 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101351ปภาวิน นายบุญวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013518895594
377 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101388วุฒิชัย ธรรมสาลีวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013888895594
378 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101410อภิเชษฐ์ เทพนันตาวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041014108895594
2510800113 พลเมืองดิจิทัล16404102307ธันน์ชนก ธารศรีศักดิ์สกุลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ64041023078895594
380 10800113 พลเมืองดิจิทัล16510101324ณัฏฐรินีย์ ลิ้มตระกูลเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ65101013248895594
381 10800113 พลเมืองดิจิทัล16510101377อรปรียา วงค์จุมปูเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ65101013778895594
382 10800113 พลเมืองดิจิทัล16510102301กัญญารัตน์ โลบไธสงเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023018895594
383 10800113 พลเมืองดิจิทัล16510102303เกียรติภูมิ ลังกากาศเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023038895594
384 10800113 พลเมืองดิจิทัล16510102312สัตยา ปู่ดอกเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง65101023128895594
385 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101331เตชินี ศรีหาวงษ์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013318895594
386 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101357ปัณณวัฒน์ ต้นคำวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013578895594
387 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101368ภัสนุพงค์ แสนศักดิ์หาญวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013688895594
388 10800113 พลเมืองดิจิทัล16504101372ภูวเดช หอมหวลวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์65041013728895594
389 10800114 ความฉลาดทางดิจิทัล16506101421นรมน ทัดชวดบริหารธุรกิจการจัดการ65061014218895595
390 10800114 ความฉลาดทางดิจิทัล16506104328ชยณัฏฐ์ ทวีพิริยะบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินและการลงทุน65061043288895595
391 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103113วรรณพร แนวจำเนียรบริหารธุรกิจบัญชี65061031138895593
392 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103081พงศกร คำชลทาบริหารธุรกิจบัญชี65061030818895593
393 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103143อาภาพร ชลธารกุลบริหารธุรกิจบัญชี65061031438895593
394 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103137อริสรา ชูพงศ์พันธุ์บริหารธุรกิจบัญชี65061031378895593
395 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103132อภิลาภ นันไชยบริหารธุรกิจบัญชี65061031328895593
396 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103130เสาวลักษณ์ คีรีเขตอำไพบริหารธุรกิจบัญชี65061031308895593
397 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103107ระวิวรรณ ทรงอภิวัฒน์กุลบริหารธุรกิจบัญชี65061031078895593
398 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103093ภัทรสุดา พุทธมณีบริหารธุรกิจบัญชี65061030938895593
399 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103128สโรชา สุขศรีเจริญพนาบริหารธุรกิจบัญชี65061031288895593
400 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103131หทัยรัตน์ ผาสิงห์บริหารธุรกิจบัญชี65061031318895593
401 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103146อินทิรา เจษฎาอนุพงค์กุลบริหารธุรกิจบัญชี65061031468895593
402 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103088พัชรีภรณ์ ได้รอดดีบริหารธุรกิจบัญชี65061030888895593
403 11400112 การต่อต้านการทุจริต16506103090พิมพ์ธีรา นันตาวงศ์บริหารธุรกิจบัญชี65061030908895593
404 11401112 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น16505105428วัฒนไชย ไชยวงค์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051054288897559
405 11401112 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น16505105310กิตติธัช อ่อนทรัพย์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053108897559
406 11401112 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น16505105346เดชา ทามาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์65051053468897559
2611504263 อากาศยานไร้คนขับและการบินเกษตร16515125011ขจรศักดิ์ ใหม่เสนวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250118895917
2711504263 อากาศยานไร้คนขับและการบินเกษตร16515125031นัฐพงษ์ วังคำมาวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250318895917
2811504263 อากาศยานไร้คนขับและการบินเกษตร16515125025ธรรมนูญ ลินต๊ะพานวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250258895917
2911504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125014ฉ่อแหระ -วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250148895921
3011504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125017ชวัลวิทย์ เตียวตระกูลวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250178895921
3111504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125021ชานน วัชรภัทรกุลวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250218895921
3211504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125031นัฐพงษ์ วังคำมาวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250318895921
3311504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125069พุฒิพล รัตนชัยโยวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250698895921
3411504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125068คุณานนท์ พรพนาสกุลทองวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250688895921
3511504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125043ไพรวัลย์ -วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250438895921
3611504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125058สมชาย เบเชวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250588895921
3711504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125050วชิรญาณ์ วัฒนสุขวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250508895921
3811504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125067อิสมาแอ ฮาเก็งวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250678895921
3911504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125040พิเชษฐ์ หล้าอ้ายวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250408895921
4011504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125011ขจรศักดิ์ ใหม่เสนวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250118895921
4111504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125024ธนาธิป สุขสวัสดิ์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250248895921
4211504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125032นันทวัฒน์ พงษ์วัฒนศิริวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250328895921
4311504271 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์16515125025ธรรมนูญ ลินต๊ะพานวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร65151250258895921
425 20102502 เทคนิคการวางแผนวิจัยและการทดลองทางพืชสวน16501302001ปฐมาพร จันทร์ศิริผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน65013020018897388
4420102506 สื่อและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางพืชสวน16501302009ธิดารัตน์ ขันทะผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน65013020098897644
427 20102506 สื่อและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางพืชสวน16501302008ฐาณมาศ ชัยวงศ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน65013020088897644
4520102506 สื่อและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางพืชสวน16501302010นวพร ตั้งมั่นผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน65013020108897644
429 20102513 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง16501302008ฐาณมาศ ชัยวงศ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน65013020088897646
4620102532 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน16501301010พิเชฐ คำมีแก่นผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่65013010108897648
431 20102532 สรีรวิทยาความเครียดของพืชสวน16501302003กัลยกร เรืองแจ่มผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน65013020038897648
432 กก203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ26207103304ปณชัย อาษาจิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ62071033048894088
433 กก331 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจใหม่16407103002เจริญรัตน์ ปรกติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ64071030028894100
434 กก401 การจัดการปฎิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน16407103002เจริญรัตน์ ปรกติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ64071030028894092
435 กก401 การจัดการปฎิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน26207103304ปณชัย อาษาจิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ62071033048894092
436 กก411 การจัดการเชิงกลยุทธ์16407103002เจริญรัตน์ ปรกติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ64071030028894101
437 กก411 การจัดการเชิงกลยุทธ์26207103304ปณชัย อาษาจิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ62071033048894101
438 กก422 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ16207103304ปณชัย อาษาจิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ62071033048894103
439 กง201 การเงินธุรกิจ26306102412กัญญารัตน์ จักร์ปัญญาบริหารธุรกิจการตลาด63061024128890768
440 กง201 การเงินธุรกิจ26306102402อคิราภ์ เสรีภาพบริหารธุรกิจการตลาด63061024028890768
441 กง212 การบริหารการเงิน16206104320ธีระศักดิ์ มานุบริหารธุรกิจการเงิน62061043208893553
442 กง212 การบริหารการเงิน16306104326ธนวัฒน์ กันธะวงค์บริหารธุรกิจการเงิน63061043268893553
443 กง212 การบริหารการเงิน16306104308ธนะพัฒน์ สกุลทับบริหารธุรกิจการเงิน63061043088893553
444 กง212 การบริหารการเงิน16306104314พัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์บริหารธุรกิจการเงิน63061043148893553
445 กจ202 การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ26406101469ธนภัทร ประจวบศิลป์บริหารธุรกิจการจัดการ64061014698892599
446 กจ220 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ16306101399ศศิวรรณ ปู่ทอนบริหารธุรกิจการจัดการ63061013998893561
447 กจ220 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ16306101355น้ำฝน ชมภูกลางบริหารธุรกิจการจัดการ63061013558893561
448 กจ220 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ16306101316จินดาพร อิ่นคำบริหารธุรกิจการจัดการ63061013168893561
449 กจ311 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ26306101399ศศิวรรณ ปู่ทอนบริหารธุรกิจการจัดการ63061013998892700
47กจ312 การวิจัยธุรกิจ16206101349ธัชพล มโนชมภูบริหารธุรกิจการจัดการ62061013498893537
451 กจ312 การวิจัยธุรกิจ16406101033พรรณนิภา บุญเฟรืองบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ64061050148893537
452 กจ312 การวิจัยธุรกิจ16306101439ภัทรนันท์ รัตนนิรมลสกุลบริหารธุรกิจการจัดการ63061014398893537
453 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105302กนกพร คำปวงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530216320
454 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105338วรรัญญู ใหม่ตาคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110533816320
455 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105337ภารดา คล้ายแก้วสกุลผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110533716320
456 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105336เปรมกมล ธุระวรณ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110533616320
457 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105315ธนกร เนียมเพราะผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531516320
458 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105329สัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532916320
48กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105324วรวุฒิ พลอยขาวผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532416320
460 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105320พีรณัฐ กาฬภักดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532016320
461 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105311ฐิติยาภรณ์ ญาณะตันผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531116320
462 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105308ชญาธร เกษมกิตติธราผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530816320
463 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105307จิตรกานต์ ทองดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530716320
464 กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ16301105305กัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530516320
465 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105338วรรัญญู ใหม่ตาคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053388890304
466 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16201105333สุทธิภัทร หอมจันทึกผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช62011053338890304
467 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105305กัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053058890304
468 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105307จิตรกานต์ ทองดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053078890304
469 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105336เปรมกมล ธุระวรณ์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053368890304
470 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105308ชญาธร เกษมกิตติธราผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053088890304
471 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105315ธนกร เนียมเพราะผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053158890304
472 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16201105338จักรินทร์ ศรีแสงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช62011053388890304
473 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105302กนกพร คำปวงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053028890304
474 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105329สัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053298890304
49กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105324วรวุฒิ พลอยขาวผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053248890304
476 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105337ภารดา คล้ายแก้วสกุลผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053378890304
477 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105320พีรณัฐ กาฬภักดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053208890304
478 กฏ431 สัณฐานวิทยาของแมลง16301105311ฐิติยาภรณ์ ญาณะตันผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053118890304
479 กต101 หลักการตลาด16106105343นารเมธ ไตรรัตนพงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ61101013418892596
480 กต101 หลักการตลาด16406102471อติกิจ เกษมสุขบริหารธุรกิจการตลาด64121013298892596
481 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26306102333ณัฐวุฒิ ภิระคำบริหารธุรกิจการตลาด63061023338893578
482 กต326 การเจรจาต่อรองทางการตลาด26306102371ฟ้าษิณ ณ ลำพูนบริหารธุรกิจการตลาด63061023718893578
483 กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102453สโรชา มะลิวรรณบริหารธุรกิจการตลาด62041063288893579
484 กต327 การตลาดเกษตรสมัยใหม่16206102452ภาสินี กาวรรณ์บริหารธุรกิจการตลาด62041063178893579
485 กท232 กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น16307108304ธนายุทธ พรหมหิตาทรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083048894134
486 กท331 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป16307108304ธนายุทธ พรหมหิตาทรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083048894160
487 กบ200 จิตวิทยาบริการ16407104005พัชรี ลุ่งกี่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ64071040058894174
488 กบ340 การจัดการที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยว16407104005พัชรี ลุ่งกี่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ64071040058894207
489 กป203 นิเวศวิทยาของพืช16308114367ธัชชัย อัมพาประเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้63081143678894082
490 กป203 นิเวศวิทยาของพืช26308114369รัชนก จันทร์เกตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้63081153158894082
491 คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย16304101368ศุภชัย รอดฤทธิ์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013688892988
492 คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย16304101328ทนัชชา ปละวุฒิวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013288892988
50คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย16204101368กรธวัช สะสมวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์62081213018892988
494 คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย16304101332ธนโชติ เตชะปฏิมานนท์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013328892988
495 คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย16104101403วัชรพงษ์ ใจเหล็กวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์61041014038892988
496 คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย16304101364ศิริมงคล ทารินวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013648892988
497 คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย26204101370ฉัตรธำรงณ์ ฮั่นพงษ์กุลวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์62081213048892988
51คพ222 การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย26404101346สมรัตน์ ศีลธรรมวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์64041013468892988
499 คพ313 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ16304103304ฐิติกร เรือนมนต์วิทยาศาสตร์เคมี63041033048893593
500 คพ313 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ16304101329ทิพากร ทรัพย์สอนวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์63041013298893593
501 คพ391 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์16304103304ฐิติกร เรือนมนต์วิทยาศาสตร์เคมี63041033048893601
502 คพ433 เครือข่ายคอมพิวเตอร์16204101317เดชาวัต ยุติธรรมวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์62041013178893606
503 คม250 เคมีอินทรีย์16401102365ธนาภรณ์ หวานแหลมผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011023658893628
504 คม250 เคมีอินทรีย์16207107307พลวัต สืบขจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073078892861
505 คม250 เคมีอินทรีย์16401102516สุปรีญา ไชยยืนผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011025168893628
506 คม250 เคมีอินทรีย์16407107311ญาตาวี ศักดิ์แก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071073118892861
507 คม250 เคมีอินทรีย์16407101311หฤษฎ์ ภัทราพรนันท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง64071013118892861
508 คม250 เคมีอินทรีย์16307107313กันตวิชญ์ นุชนิยมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073138892861
509 คม250 เคมีอินทรีย์16407107307ภูมิธรรม โพธิชัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071073078892861
510 คม250 เคมีอินทรีย์16407107303จินดาลักษณ์ ไชยเสนาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071073038892861
511 คม250 เคมีอินทรีย์16407107302คณิน วงศ์บุตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071073028892861
512 คม250 เคมีอินทรีย์16407107302คณิน วงศ์บุตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071073028892861
513 คม250 เคมีอินทรีย์16407101305พีรพล ท้วมศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง64071013058892861
514 คม250 เคมีอินทรีย์16307107308ภูริ์ แดงกนิษฐ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073088892861
515 คม250 เคมีอินทรีย์16307107311อภิสิทธิ์ สินประสงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073118892861
516 คม250 เคมีอินทรีย์16307107303ณัฐปพน เย็นบ้านควนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073038892861
517 คม250 เคมีอินทรีย์16307107301เกียรติศักดิ์ ศิริพรหมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073018892861
518 คม250 เคมีอินทรีย์16401102481เอกราช มาหวันผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011024818893628
519 คม250 เคมีอินทรีย์16401102431ศรีนฤเดช กลิ่นมณฑาผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011024318893628
520 คม250 เคมีอินทรีย์16401102426วรรธณพล ใหม่คามิผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011024268893628
521 คม250 เคมีอินทรีย์16401102423วชิรวิชญ์ จารุวสุศิริผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011024238893628
522 คม250 เคมีอินทรีย์36401102522ทรงชัย นงค์พยัคฆ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011025228893628
523 คม250 เคมีอินทรีย์36401102441สรวิศ สมอหมอบผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011024418893628
524 คม250 เคมีอินทรีย์36401102501บุญญภัทร แสงนิลผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011025018893628
52คม250 เคมีอินทรีย์36401102456สุริยะ ไชยชนะผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011024568893628
526 คม250 เคมีอินทรีย์36401102495ธนวินท์ อุดจอมผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011024958893628
527 คม250 เคมีอินทรีย์36401102357เทพนิมิตร ชุมชัยผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011023578893628
528 คม250 เคมีอินทรีย์56401102390ประเสริฐ สุประสงค์นิติผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011023908893628
529 คม250 เคมีอินทรีย์56401102388ประกอบบุญ ประดับวงษ์ผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน64011023888893628
530 คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น16222101301เคนชัย ทองสมัยสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์62221013018892901
531 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน16207107307พลวัต สืบขจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073078892907
532 คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน16207107309พัชริดา เพวงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073098892907
533 คศ105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 116312101355อริสรา โอระมิตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073208890802
534 คศ105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 116312101352ทะเลดาว รัตนสมาหารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073088890802
535 คศ105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 116312101354ภัทรพร เข็มทองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073138890802
536 คศ105 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 116312101353ธนัชพร จันภูมีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073108890802
537 คศ106 คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 216412101334ชนันนัทธ์ เฉียบแหลมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์64121013348893070
538 คศ132 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 216404105313พรหมพิริยะ ศรีสุพรรณวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์64041013268892703
539 คศ132 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 216304104303กฤติชัย โรจะนะวิทยาศาสตร์สถิติ63041063018892703
540 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303102328สุพิชชา กันทาวงศ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร63031023288889829
541 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303101336สุทธิดา หงษ์ศรีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013368889829
542 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303102315ธีระนันต์ วาสีอนุรักษ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร63031023158889829
543 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303101322ปนัดดา วัฒนาพันธุ์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013228889829
544 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303102309ชวลิต อินตาเส้าวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร63031023098889829
545 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303102318ปฏิญญา พาดาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร63031023188889829
546 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303102326รุ่งตะวัน สวนสวรรค์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร63031023268889829
547 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303102322ภัทริณี ฤทธิ์เรืองรุ่งวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร63031023228889829
548 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303101306ณัฐนรี มูลเมืองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013068889829
549 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303101308ณิชลดา อุ่นเมืองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013088889829
550 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303101311ทิพย์วรรณ แสงเรืองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013118889829
551 คศ203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 316303101318ธีรศักดิ์ ฮุนตระกูลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013188889829
552 คศ239 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์16115123336ธัชชัย บำรุงกิจวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน61151233368893961
553 คศ322 พีชคณิตเชิงเส้น 216304105306บรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุลวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์63041053068892744
554 คศ322 พีชคณิตเชิงเส้น 216204105308ธันย์ชนก สุยะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์62041053088892744
555 คศ366 การหาค่าเหมาะที่สุด16304105311อินทิดา มาพิทักษ์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์63041053118892760
53จป111 การประมงทั่วไป16306103358พนิดา บริสุทธิ์บริหารธุรกิจบัญชี63061033588893656
557 จป111 การประมงทั่วไป16310101309ชนัญญา ท้วมบ้านไทรเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง63101013098893656
558 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป16204101360อัจฉรา ตุแก้ววิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์62041013608890212
559 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป16401105321อภิวัฒน์ ตันถาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช64011053218890212
54ชว330 จุลชีววิทยา16207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6207101306625944
561 ชว330 จุลชีววิทยา26207101305ไรวินทร์ มุขประเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง6207101305625944
562 ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16107107317สุกฤษฎิ์ สุขแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073178894040
55ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16507107005พีรพัฒน์ ม่วงสวยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070058894040
56ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108894040
565 ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16407107007อับดุลฮาซัน ยะโกะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071070078894040
566 ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16507107313พันทิวัตถ์ ซุ้นฮ้อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071073138894040
57ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16507107010สุภาพร หาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070108894040
58ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16507107001กุญชเดช บุญเพ็ญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070018894040
59ทพ301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ16507107002ธนพล ภูมิวังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070028894040
570 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16307107313กันตวิชญ์ นุชนิยมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073138894043
571 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16507101322เชาวนนท์ เหมทานนท์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง65071013228894043
60ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16407101002ธนกิจ เพลินจิตต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง64071010028894043
573 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16307107308ภูริ์ แดงกนิษฐ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073088894043
574 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16307101314อภิรักษ์ รอดเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013148894043
575 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16307107309วีรชัย ขาวอ่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073098894043
576 ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16307107303ณัฐปพน เย็นบ้านควนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073038894043
61ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16407101003ภัทรพล ชะริทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง64071010038894043
62ทพ304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ16407101001กิตติพงศ์ ศรีสวนแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง64071010018894043
63ทพ306 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ16207107307พลวัต สืบขจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073078894045
64ทพ306 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108894045
65ทพ310 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108894030
66ทพ321 โรคพืชวิทยา16107107321ธีรภัทร์ บุตรบุญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61011023798894026
583 ทพ321 โรคพืชวิทยา16307107313กันตวิชญ์ นุชนิยมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073138894026
584 ทพ331 ระบบการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มเชิงการค้า16107107302กุสุมา แก่นกูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073028894031
585 ทพ360 การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัย ทางพืช16207107307พลวัต สืบขจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073078894034
586 ทพ360 การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัย ทางพืช16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108894034
587 ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16307107313กันตวิชญ์ นุชนิยมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073138894051
67ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16407107003คงกพัน เหล่าชรามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071070038894051
68ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16407107001กิตติบดี สำเนียงหวานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071070018894051
69ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16407107004ชลิดา วิริยะพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071070048894051
70ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16407107009ฮัมดัน ดือราแมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071070098894051
71ทพ451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16407107007อับดุลฮาซัน ยะโกะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช64071070078894051
593 ทพ493 ปัญหาพิเศษ16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108894038
594 ทพ494 สัมมนา16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108891739
595 นศ114 ศิลปะสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร26514101377นนท์วรงค์ นภัสจีราโชคศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ65141013778893815
596 นศ141 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์26514101377นนท์วรงค์ นภัสจีราโชคศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ65141013778893813
597 นศ151 การถ่ายภาพ26514101377นนท์วรงค์ นภัสจีราโชคศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ65141013778893812
598 นศ214 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ36414101308คณิศร ชมโกศลศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ64141013088893995
599 นศ214 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ36414101331เนติรักษ์ รักษ์กิตติวรกุลศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ64141013318893995
600 นศ231 เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์36414101308คณิศร ชมโกศลศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ64141013088894013
601 นศ261 การรู้เท่าทันสื่อ26514101377นนท์วรงค์ นภัสจีราโชคศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ65141013778893814
602 นศ311 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ16314101305กฤติน พรนิมิตรศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013058894003
603 นศ351 ภาพยนตร์16314101428ชญาดา กล้าคงศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141014288894016
604 นศ362 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์16314101428ชญาดา กล้าคงศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141014288894010
605 นศ362 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์16314101331เทพพิทักษ์ รัตนสากลศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013318894010
606 นศ362 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์16314101337ธันย์ชนก อ่องบางน้อยศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013378894010
607 นศ362 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์16314101342นราธิป ทาแจ่มศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013428894010
608 นศ362 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์26314101363พชรพล ดวงเพ็ชรศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013638894010
609 บช161 การบัญชีการเงิน46412106332อนัส พงษ์มณีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม64121063328890033
72บช201 การบัญชีขั้นกลาง 236406103361อภิสิทธิ์ คิดอ่านบริหารธุรกิจบัญชี64061033618892934
73บช201 การบัญชีขั้นกลาง 236406103414ปาณิสรา คำปินใจบริหารธุรกิจบัญชี64061034148892934
612 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์16206103391ศราวุธ ธิลังการ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033918893001
613 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์16206103359ปรางค์ทิพย์ คุณอนันต์บริหารธุรกิจบัญชี62061033598893001
614 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์16206103386วิมพ์วิภา ต้องใจบริหารธุรกิจบัญชี62061033868893001
615 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์16206103315จักรกฤต สินเปียงบริหารธุรกิจบัญชี62061033158893001
616 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์16206103314เกวลิน สิทธิปัญญาบริหารธุรกิจบัญชี62061033148893001
617 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์26206103375รัตนพร ไพรสมพงษ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033758893001
618 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์26206103331ณัฐรดี พลขันธ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033318893001
619 บช302 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์26206103334ตันติกร แสนพานบริหารธุรกิจบัญชี62061033348893001
620 บช322 การสอบบัญชี16206103411สุมินทร์ตรา ปะนามะสาบริหารธุรกิจบัญชี62061034118893003
621 บช322 การสอบบัญชี16206103377รุ่งรัตน์ ลมพัฒนาบริหารธุรกิจบัญชี62061033778893003
622 บช322 การสอบบัญชี16206103393ศศิวรรณ มะนุภาบริหารธุรกิจบัญชี62061033938893003
623 บช322 การสอบบัญชี16206103386วิมพ์วิภา ต้องใจบริหารธุรกิจบัญชี62061033868893003
624 บช322 การสอบบัญชี16206103367พันนฤทธิ์ โสมปานบริหารธุรกิจบัญชี62061033678893003
625 บช322 การสอบบัญชี16206103391ศราวุธ ธิลังการ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033918893003
626 บช322 การสอบบัญชี16206103427สุพัตรา กุลาชัยบริหารธุรกิจบัญชี62061034278893003
627 บช322 การสอบบัญชี26206103407สุธากุล หยังสูบริหารธุรกิจบัญชี62061034078893003
628 บช322 การสอบบัญชี26106103409วรภัทร โชติพรมบริหารธุรกิจบัญชี61061034098893003
629 บช322 การสอบบัญชี26106103341ดาราภรณ์ ชาติสุขบริหารธุรกิจบัญชี61061033418893003
630 บช322 การสอบบัญชี26206103340ธัญลักษณ์ จันทรัศมีบริหารธุรกิจบัญชี62061033408893003
631 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103336ธัญสุดา แสนเขื่อนบริหารธุรกิจบัญชี63061033368893006
632 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103342นราวิชญ์ ศรีโพธิ์วังบริหารธุรกิจบัญชี63061033428893006
633 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103377เยาวภา ก๋าถมบริหารธุรกิจบัญชี63061033778893006
634 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36206103407สุธากุล หยังสูบริหารธุรกิจบัญชี62061034078893006
635 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103387วศิน วงศ์สารบริหารธุรกิจบัญชี63061033878893006
636 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103395ศิรดา สามัคคีสาธรบริหารธุรกิจบัญชี63061033958893006
637 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103406สุชาดา สังเทพบริหารธุรกิจบัญชี63061034068893006
638 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103398ศุภกานต์ เรืองรัตน์วณิชยาบริหารธุรกิจบัญชี63061033988893006
639 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103400ศุภวิชญ์ คิดอ่านบริหารธุรกิจบัญชี63061034008893006
640 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103411สุภาพร สุทธเขตบริหารธุรกิจบัญชี63061034118893006
641 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36206103423นัทธพงศ์ แดงฟูบริหารธุรกิจบัญชี62061034238893006
642 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103415อมรรัตน์ ทิยะบริหารธุรกิจบัญชี63061034158893006
643 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103329ถิรพร กุศลทานบริหารธุรกิจบัญชี63061033298893006
644 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103315เฉลิมพล ทะตันบริหารธุรกิจบัญชี63061033158893006
645 บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103312จิรายุ คงคร้ามบริหารธุรกิจบัญชี63061033128893006
74บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี36306103314เจตนิพัทธ์ สังข์วิศิษฎ์บริหารธุรกิจบัญชี63061033148893006
647 บช341 การบัญชีภาษีอากร16206103411สุมินทร์ตรา ปะนามะสาบริหารธุรกิจบัญชี62061034118893004
648 บช341 การบัญชีภาษีอากร16206103402ศุมณฑา คำแหลงบริหารธุรกิจบัญชี62061034028893004
649 บช341 การบัญชีภาษีอากร16206103377รุ่งรัตน์ ลมพัฒนาบริหารธุรกิจบัญชี62061033778893004
650 บช341 การบัญชีภาษีอากร16206103375รัตนพร ไพรสมพงษ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033758893004
651 บช341 การบัญชีภาษีอากร16206103367พันนฤทธิ์ โสมปานบริหารธุรกิจบัญชี62061033678893004
652 บช341 การบัญชีภาษีอากร16206103412หยาดเพชร ญาสิทธิ์บริหารธุรกิจบัญชี62061034128893004
653 บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103427สุพัตรา กุลาชัยบริหารธุรกิจบัญชี62061034278893004
654 บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103428อรณัญช์ ชนะจิตทองบริหารธุรกิจบัญชี62061034288893004
655 บช341 การบัญชีภาษีอากร26006103475สาวิตรี คุณนะลาบริหารธุรกิจบัญชี60061034758893004
656 บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103331ณัฐรดี พลขันธ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033318893004
657 บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103386วิมพ์วิภา ต้องใจบริหารธุรกิจบัญชี62061033868893004
658 บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103414อรหทัย สีชะเดชบริหารธุรกิจบัญชี62061034148893004
659 บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103391ศราวุธ ธิลังการ์บริหารธุรกิจบัญชี62061033918893004
660 บช341 การบัญชีภาษีอากร26206103340ธัญลักษณ์ จันทรัศมีบริหารธุรกิจบัญชี62061033408893004
661 บธ201 ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่16406105013เบญจวรรณ ไชยมณีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ64061050138892597
662 บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ16406102471อติกิจ เกษมสุขบริหารธุรกิจการตลาด64121013298892598
663 บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ26306102401เสริมชาติ อินทะนามบริหารธุรกิจการตลาด63061024018892598
664 บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ26306104308ธนะพัฒน์ สกุลทับบริหารธุรกิจการเงิน63061043088892598
665 บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ26306104326ธนวัฒน์ กันธะวงค์บริหารธุรกิจการเงิน63061043268892598
666 บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ26306102338ต้นน้ำ เด่นดีบริหารธุรกิจการตลาด63061023388892598
75บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ26306104314พัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์บริหารธุรกิจการเงิน63061043148892598
668 บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ36406101032ธัญญรัตน์ พรมรินทร์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ64061050098892598
669 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต16407103002เจริญรัตน์ ปรกติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ64071030028891453
76พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน16322102020อภิวัฒน์ ขาวกุลชรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6322102020626894
671 พง203 เคมีและชีววิทยาทางวิศวกรรมพลังงาน16215123337ภูมิพิวากรณ์ ยาวุฒิวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233378893964
672 พง205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพลังงาน 116215123321ธีรภัทร์ สุโคมุตวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233218893966
673 พง205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพลังงาน 116215123316ทิพวรรณ ใจนวลวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233168893966
674 พง205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพลังงาน 116215123337ภูมิพิวากรณ์ ยาวุฒิวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233378893966
675 พง205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพลังงาน 116215123355อารีญา วงศ์สอนวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233558893966
676 พง205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพลังงาน 116215123353อาทิมา ใจคำวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน62151233538893966
677 พง210 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม16515123351สุจิรา ปรีสิงห์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน65151233518893969
678 พง210 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม16515123365ภานุวัฒน์ เลี้ยวกลางวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน65151233658893969
679 พง291 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม16415123324ภรดร น้ำสงค์วิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233248893967
680 พง291 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม16415123353ประทานพร ดวงเทพวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233538893967
681 พง291 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม16415123325ภราดร ลุงช้อยวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน64151233258893967
682 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16315123344เจตนิพัทธ์ เลสักวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน63151233448895285
683 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16315123309ณภัทร กันธวัฒนะวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน63151233098895285
684 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16315123313ธีรดนย์ ดวงไทยวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน63151233138895285
685 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16315123330วราธิษณ์ ใจกันทาวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน63151233308895285
686 พง428 การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์16315123323พฤกษ์ ปัทมานุชวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน63151233238895285
687 พช192 การปฏิบัติงานฟาร์มประมง 216207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013068893390
688 พช211 คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง16307101314อภิรักษ์ รอดเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013148893385
689 พช241 นิเวศวิทยาทางทะเล16307101314อภิรักษ์ รอดเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013148893444
690 พช243 ชีววิทยาของกุ้ง ปู และหอยทะเล16207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013068893402
691 พช243 ชีววิทยาของกุ้ง ปู และหอยทะเล16307101314อภิรักษ์ รอดเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013148893402
692 พช331 อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ16307101315นิติภัฑร์ อับดุลบุตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013158893414
693 พช461 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรทางทะเล16207101303บัวชมพู ประทุมทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013038893427
694 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108892589
695 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16507107008พรภคนันท์ รักเมืองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070088892589
696 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16507107007อารีนา อามะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070078892589
697 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16507107006อณิสา บุญยมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070068892589
698 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16507107005พีรพัฒน์ ม่วงสวยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070058892589
699 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16507107002ธนพล ภูมิวังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070028892589
700 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16507107010สุภาพร หาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช65071070108892589
701 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16307101314อภิรักษ์ รอดเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013148892589
702 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16307107315รวิชญ์ สุวรรณชาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073158892589
703 พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น16307107309วีรชัย ขาวอ่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073098892589
704 พพ233 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร26415124037ประสิทธิ์ จะมีวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน64151240378893904
705 พพ233 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร26415124128วีรวิชญ์ ไชยผลวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน64151241288893904
706 พพ233 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร26415124105ปวีณ์ ธุระเสนวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน64151241058893904
707 พพ236 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม26415124037ประสิทธิ์ จะมีวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน64151240378893907
708 พพ236 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม26415124128วีรวิชญ์ ไชยผลวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน64151241288893907
709 พพ236 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม26415124105ปวีณ์ ธุระเสนวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน64151241058893907
710 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101003กฤษณะ วิเวกผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010038893702
711 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101056วลี สุขสราญใจผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010568893702
712 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101026ตะวัน มานะพัฒนมงคลผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010268893702
713 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101009จักริน ปินตาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010098893702
714 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101061วิษณุ ปีติผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010618893702
715 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101065สุภารักษ์ แกดูผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010658893702
716 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101053ยลรดี คนัมพรศรีผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010538893702
717 พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช16401101022ณัฐณิชา สาครผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่64011010228893702
718 พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์16301101052เหมือนฝัน การปรีชาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่630112207111440
719 พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์16301101031ภัทราวดี แก้วกุกผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่630110103111440
720 พร497 การฝึกงาน16301101052เหมือนฝัน การปรีชาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่630112207111497
721 พร497 การฝึกงาน16301101031ภัทราวดี แก้วกุกผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่630110103111497
722 พร499 สัมมนา16301101052เหมือนฝัน การปรีชาผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่63011220718890897
723 พร499 สัมมนา16301101031ภัทราวดี แก้วกุกผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่63011010318890897
724 พล322 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น26206105310นาวิน ยารังษีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061053108891035
725 พล322 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น26206105306Sang Maiminhบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ62061053068891035
726 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107315รวิชญ์ สุวรรณชาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073158893890
727 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16407104303อมรรัตน์ คงมั่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ64071043038893890
728 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16407104301กมลวรรณ ภักดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ64071043018893890
729 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108301เจษฎา ตุลามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083018893890
730 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108307อารยา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083078893890
731 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108305ภานุวัฒน์ สิทธิพลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083058893890
732 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108306อรญา ชุมแสงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083068893890
733 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107311อภิสิทธิ์ สินประสงค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073118893890
734 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107310ศศิธร สินนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073108893890
735 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107305นฤมล ชูเพ็ชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073058893890
736 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107304ธิดารัตน์ รัตนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073048893890
737 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307107302เฉลิมชัย มีแก้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073028893890
738 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108308พิมพิชญา กลมแป้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071033048893890
77พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108304ธนายุทธ พรหมหิตาทรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083048893890
740 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16407104307ภาณุชาติ จันทร์แสงทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ64071043078893890
741 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108302ฐนิดา นาคเพชรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083028893890
742 พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น16307108303ธนพัฒน์ ทวยนาคมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น63071083038893890
743 พส394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 426101102317Chanthavong Chanthakhotผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102317626358
744 พส423 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน36301102422สุกัญญา เรืองหนีชาติผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน630110242212423
78พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน26201102346ณัฐวุฒิ จันทร์แก้วผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110234612430
79พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน26201101351ศุภราณันท์ ทิมทองคำผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่620110135112430
80พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน26201101345วิลาวัณย์ บุดดาเคนผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่620110134512430
748 พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน26301102392รมิตา ปากองวันผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน630110239212430
749 พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน26201102359ธนวัฒน์ ทวีหอมผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน620110235912430
750 พส452 เทคโนโลยีการผลิตผัก16101102317Chanthavong Chanthakhotผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102317626362
751 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26222101373ประดับศรี พันพาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6222101373625940
752 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26222101357นพวิชญ์ ไวยารัตน์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6222101357625940
753 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26222101339ณัฐดนัย คำมากสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6222101339625940
754 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26222101429สิริวิมล พิมสารสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6222101429625940
755 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26222101363นิธิพร บรรจงปรุสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6222101363625940
756 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน26222101389ภัทรวดี ทองน้อยสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6222101389625940
757 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36222101306กรรณิการ์ ทาต๊ะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)6222101306625940
758 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36201101337ระพีพัฒน์ แสงสว่างผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201101337625940
759 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36310101314ณัฐริกา อินชูใจเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6310101314625940
760 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36310101309ชนัญญา ท้วมบ้านไทรเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำการประมง6310101309625940
761 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36101101301ณัฐวลัญช์ วรโชติวานิชกุลผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6101101301625940
762 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36101102401พงศ์ศิริ บุญกอดผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6101102401625940
763 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36022101324ชลลดา แสนเสมอสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6022101324625940
764 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36508114357ปัณฑิตา พวงดอกไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้6508114357625940
765 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36201102422รุ่งเรือง เขียดคำผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6201102422625940
766 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36201102417รณชัย แม่นวิวัฒนกุลผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6201102417625940
767 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36201102306กฤษดง ขาวเถินผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6201102306625940
768 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36201102443สกุลนา สีตาลผลิตกรรมการเกษตรพืชสวน6201102443625940
769 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน36201101364ศิริธร ศรีภูมิผลิตกรรมการเกษตรพืชไร่6201102438625940
770 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน66322101326ชัยทัศน์ กลึงสำโรงสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6322101326625940
771 ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน66322101397วรวิทย์ ศศิปการสกุลสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)6322101397625940
772 ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 216215123316ทิพวรรณ ใจนวลวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน621512331666106
773 ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 216215123353อาทิมา ใจคำวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน621512335366106
774 ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 216215123355อารีญา วงศ์สอนวิทยาลัยพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน621512335566106
775 มช497 สหกิจศึกษา35807107310วีริศ คงเอียดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช58071073108894144
776 มช497 สหกิจศึกษา36107107310ธนพล แก้วอ่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช61071073108894144
81มช497 สหกิจศึกษา46107108320ศศิธร สมหิรัญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์61071083208894144
778 มช497 สหกิจศึกษา46107108329อนุพล พุ่มขจรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์61071083298894144
779 มช497 สหกิจศึกษา46107108318วิชยุตม์ สินพิชัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์61071083188894144
780 มช497 สหกิจศึกษา46107108312ธีรเมธ ทองรองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรัฐศาสตร์61071083128894144
781 มช498 การเรียนรู้อิสระ15807101326อนุพงษ์ ศรีแพ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการประมง58071013268894145
782 มพ498 การเรียนรู้อิสระ46208111303พิชญา วรฤทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติบัญชี62081113038891787
783 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105332สุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้นผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110533217400
784 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105313ดนุพล ล้านหล้าผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531317400
82รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105315ธนกร เนียมเพราะผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531517400
786 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105310ชลิตา รัชตะรุ่งเรืองผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531017400
787 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105323รัชรินทร์ บุรานนท์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532317400
788 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105309ชลภัทร รอสูงเนินผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530917400
789 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105327สมฤทัย ปัญโยกาศผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532717400
790 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105330สุดารัตน์ แบ่งเพ็ชรผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110533017400
791 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105301กชกร ดำสงค์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530117400
792 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105314ตะวัน ลองจำนงค์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531417400
793 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105326ศุภัทรโชค วงค์เสือผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532617400
794 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105304กัญจนพร ดำคำภาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530417400
795 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105322รัชฎามนี คำภิโลผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532217400
83รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105302กนกพร คำปวงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530217400
797 รพ400 วิทยาการเชื้อรา16301105312ณัชชา ฉิมมาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531217400
798 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105313ดนุพล ล้านหล้าผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531317420
799 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105312ณัชชา ฉิมมาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531217420
800 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105310ชลิตา รัชตะรุ่งเรืองผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531017420
801 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105309ชลภัทร รอสูงเนินผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530917420
802 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105332สุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้นผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110533217420
803 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105301กชกร ดำสงค์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530117420
804 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105314ตะวัน ลองจำนงค์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531417420
805 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105304กัญจนพร ดำคำภาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530417420
84รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105302กนกพร คำปวงผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110530217420
85รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105315ธนกร เนียมเพราะผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110531517420
808 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105327สมฤทัย ปัญโยกาศผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532717420
809 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105322รัชฎามนี คำภิโลผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532217420
810 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105323รัชรินทร์ บุรานนท์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532317420
811 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105326ศุภัทรโชค วงค์เสือผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110532617420
812 รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ16301105330สุดารัตน์ แบ่งเพ็ชรผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช630110533017420
813 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101440บุษกร ไพรพิชิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051014408894863
814 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101427ณัฐปกรณ์ ศรีออนวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051014278894863
815 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101419กฤตภาส กิตติชัยพานิชวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051014198894863
816 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16205105403ลักติชัย ดนตรีวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์62051054038894863
86รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101421กฤษณะ หิมสุภาพวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051014218894863
818 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101360ประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051013608894863
819 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101334ณัฐดนัย กันใจวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051013348894863
820 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16505101425พีระนวิชช์ ปันชัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์65051014258894863
821 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16505101379ธีรพัฒน์ สระทองพรมวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์65051013798894863
822 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101406สุวนันท์ รสฉ่ำวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051014068894863
823 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101379ภูวนาถ คำแสนโคตรวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051013798894863
824 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101357เบญจรงค์ แผนสมบูรณ์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051013578894863
825 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101397ศุภาพิธญ์ สิงห์จันทร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051013978894863
826 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101385รังสิการ รักมิตรวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051013858894863
827 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย16405101391ศราวุธ บุญอุตรวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์64051013918894863
828 รศ104 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย26505101337ชนกภัทร์ สุขเกษมวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์65051013378894863
829 รศ213 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ16105101358พงษ์ศักดิ์ ทองกลัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์61051013588891338
830 รศ311 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง26305101433พีรวิทญ์ พินเราวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์63051014338894557
831 รศ312 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ16305101320ชลดา ปิ่นเมธาวิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์63051013208891349
832 รศ332 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป16105101335ธิติวุฒิ มูลแก้ววิทยาลัยบริหารศาสตร์รัฐศาสตร์61051013358891383
87วก305 การออกแบบระบบทางความร้อน16203101340รัฐภูมิ วงษาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร62031013408891973
834 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16203101353อลิศรา ยาเก๋วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร62031013538889864
835 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101333วัชรพล บุญตาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013338889864
836 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101301กมลลดา ดิเรกศานต์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013018889864
837 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16203101354อานันท์ บุญพามาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร62031013548889864
838 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101312ธณนชัย ศรีภูมิวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013128889864
839 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101338สุรยุทธ์ กึกก้องโลกาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013388889864
840 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101314ธนดล ฤกษ์ดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013148889864
841 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101327ภคนันท์ สังวรวิตรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013278889864
842 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101323ประภัสสร เฮอวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013238889864
88วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16103101309เฉลิมพล เด่นดาวเรืองวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร61031013098889864
844 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101331มนัญชัย บุญคงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013318889864
845 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101329ภาคิน กองขุนทดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013298889864
846 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16203101321นครินทร์ อินแสนวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร62031013218889864
847 วก438 วิศวกรรมซ่อมบำรุง16303101337สุภัควี อินดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร63031013378889864
848 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105325ศิริมาศ มาลีการุณกิจผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053258890312
89วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105320พีรณัฐ กาฬภักดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053208890312
90วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105338วรรัญญู ใหม่ตาคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053388890312
851 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105317ประภาพร คุณาคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053178890312
852 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105316ธนากร เกียรตินพคุณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053168890312
853 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105306จักรินทร์ ปันคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053068890312
854 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105303กรภัทร์ ตุ่นโนจาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053038890312
855 วพ330 การจำแนกวัชพืช16201105344มัทธริกา อินต๊ะวินผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช62011053448890312
856 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105335สุกัญญา สงวนกลิ่นผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053358890312
857 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105334วรเมธ เครือวัลย์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053348890312
858 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105319ฝนมณี สามสาลีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053198890312
859 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105333อัครชัย จันทร์ศรีมาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053338890312
860 วพ330 การจำแนกวัชพืช16301105328สรัญญา แก้วเทศผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053288890312
91วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105338วรรัญญู ใหม่ตาคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053388890316
862 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105325ศิริมาศ มาลีการุณกิจผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053258890316
92วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105320พีรณัฐ กาฬภักดีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053208890316
864 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105319ฝนมณี สามสาลีผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053198890316
865 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105317ประภาพร คุณาคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053178890316
866 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105316ธนากร เกียรตินพคุณผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053168890316
867 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105328สรัญญา แก้วเทศผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053288890316
868 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105303กรภัทร์ ตุ่นโนจาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053038890316
869 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16201105344มัทธริกา อินต๊ะวินผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช62011053448890316
870 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105335สุกัญญา สงวนกลิ่นผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053358890316
871 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105333อัครชัย จันทร์ศรีมาผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053338890316
872 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105334วรเมธ เครือวัลย์ผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053348890316
873 วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช16301105306จักรินทร์ ปันคำผลิตกรรมการเกษตรอารักขาพืช63011053068890316
874 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์16307107315รวิชญ์ สุวรรณชาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073158891309
875 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103301Lan Danศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103301625568
876 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103310Liu Zinanศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103310625568
877 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103309 Yang Senศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103309625568
878 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103308 Luo Xuefangศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103308625568
879 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103307 Hu Yutingศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103307625568
880 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103306 Zhang Yuetingศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103306625568
881 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103304 Wentian Qiuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103304625568
882 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103303 JingQi Linศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103303625568
883 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน36314103302 JiaHao Shiศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ6314103302625568
884 ศท022 อารยธรรมโลก16314102431วิลาสินี เที่ยงทุกข์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024318891446
885 ศท022 อารยธรรมโลก16314102430วิญาดา ห้าด่านจากศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024308891446
886 ศท022 อารยธรรมโลก16314102429วิชุดา ขำฉนวนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024298891446
887 ศท022 อารยธรรมโลก26409101043วัชราภรณ์ หาบหาพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว64091010438891446
888 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103307 Hu Yutingศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033078891443
889 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103303 JingQi Linศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033038891443
890 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103308 Luo Xuefangศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033088891443
891 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103301Lan Danศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033018891443
892 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103304 Wentian Qiuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033048891443
893 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103302 JiaHao Shiศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033028891443
894 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103306 Zhang Yuetingศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033068891443
895 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103310Liu Zinanศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033108891443
896 ศท031 การใช้ภาษาไทย36314103309 Yang Senศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ63141033098891443
897 ศท031 การใช้ภาษาไทย56522103034ธนกร เชื่อมากสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)65221030348891443
898 ศท031 การใช้ภาษาไทย56522103017พีรพัฒน์ มะเทวินสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)65221030178891443
899 ศท031 การใช้ภาษาไทย56522103001กานต์ชนก จันทร์สร้อยงามสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)65221030018891443
900 ศท031 การใช้ภาษาไทย56522103003โชติวัต แก้วลือนามสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)65221030038891443
93ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม16207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013068891447
94ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม16314102369นลินี ลาไผ่ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141023698891447
903 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม16314102359ธัญภัค บริสุทธิ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141023598891447
904 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม16314101402ศิริลักษณ์ อินมีศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141014028891447
905 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม16314101370พีรวิชญ์ อุตวัฒน์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013708891447
906 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม16314101363พชรพล ดวงเพ็ชรศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013638891447
907 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102327ชัชนันท์ สัตรูพ่ายศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141023278891447
908 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102468อารียา หอมบุญศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024688891447
909 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26514101377นนท์วรงค์ นภัสจีราโชคศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ65141013778891447
910 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102419ลาภิสรา บุนนาคศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024198891447
911 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102435วชิรวิชญ์ ลุนจักรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024358891447
912 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102442สรายุธ ป้องคำศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024428891447
913 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102445สาวิตรี เทียนแก้วศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024458891447
914 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102450สุทธิชัย ใจมุขศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024508891447
915 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102451สุปริญา หมายมั่นศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024518891447
916 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102452สุพัตรา เพ็งหมูศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024528891447
95ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102454สุภัสสรา ลีเลิศตระกูลศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024548891447
918 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102460อภิวัฒน์ สุทธิพัฒน์อนันต์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024608891447
919 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102466อานีส ลานงศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024668891447
96ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314101331เทพพิทักษ์ รัตนสากลศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013318891447
97ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314101337ธันย์ชนก อ่องบางน้อยศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ63141013378891447
922 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102360ธัญวรัตน์ นิธิธรรมจริยาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141023608891447
98ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102344ณัฐมน เตชะขจรเกียรติศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141023448891447
924 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26303102301กรณิกา อัตนสูตรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหาร63031023018891447
925 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102457อดิศร เทียนใสศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024578891447
99ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม26314102375ภิรฎา เทียนดำศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141023758891447
927 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 216508115008สรศักดิ์ บุญบกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตพืช650811500830142
928 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 216407108314ศักรินทร์ พุทธรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น640710831430142
929 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 216407101003ภัทรพล ชะริทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง640710100330142
930 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 216408109321นัทธพงศ์ ชาวไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์640810932130142
931 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 226514101377นนท์วรงค์ นภัสจีราโชคศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ651410137730142
932 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 246101126324ภคพล ชาติดีผลิตกรรมการเกษตรวิทยาการสมุนไพร611910251330142
933 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103307 Hu Yutingศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330730142
934 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103308 Luo Xuefangศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330830142
935 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103310Liu Zinanศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410331030142
936 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103306 Zhang Yuetingศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330630142
937 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103304 Wentian Qiuศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330430142
938 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103303 JingQi Linศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330330142
939 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103309 Yang Senศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330930142
940 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103301Lan Danศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330130142
941 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2106314103302 JiaHao Shiศิลปศาสตร์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ631410330230142
942 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์16303101303กัญญาวีร์ ศรีบุญมาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310130330180
943 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์16303101314ธนดล ฤกษ์ดีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร630310131430180
944 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์16103105320พนิดา มะมาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์610310532030180
945 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 136415124105ปวีณ์ ธุระเสนวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน64151241058891450
946 ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 116407103002เจริญรัตน์ ปรกติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ64071030028891452
947 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย26219102526รุ้งตะวัน บุญพร้อมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมภูมิสถาปัตยกรรม62191025268891308
948 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102385ณัฐพล วงศ์ปานศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023858891308
949 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102387ณิชา บุญหลงศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023878891308
950 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102393ธนากร ณ ลำพูนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023938891308
951 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102398ธิติวุฒิ ยินดีศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023988891308
952 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102404นิรวิทย์ จักรแตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024048891308
953 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102411ปิยพัทธ์ ทองทับศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024118891308
100ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102343ศศิกาญจน์ ศรีนามศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023438891308
955 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102418พชรภรณ์ สุภาคมลศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024188891308
956 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102407ปภาวรินทร์ แซ่ย่างศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024078891308
957 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102397ธิติพร แย้มวจีศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023978891308
958 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102416พงศธร สุวรรณมาโจศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024168891308
959 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102367จิดาภา ไชยวงค์ษาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023678891308
960 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102415ฝ้าย -ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024158891308
961 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102423พิชิตา สนใจศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024238891308
962 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102427พีรณัฐ เหลืองอ่อนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024278891308
963 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102429ภัทรพงศ์ คำมูลศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024298891308
964 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102435ลลิตา วิทยพงษ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024358891308
965 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102441ศิลป์สุภา เล็กส่วยศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024418891308
966 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102442ษรฉัตร นารานิธิธนกุลศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024428891308
967 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102370จิราภา ปลองคีรีศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023708891308
968 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102457อาทิตยา ซุยสียาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024578891308
969 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102301กรรณิการ์ กลิ่นขจรไกลศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023018891308
970 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102315ชาติไทย ปู่แก้วศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023158891308
971 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102321ธิดา เลาเทาะศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023218891308
972 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102329พิชชามล มากเเก้วศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023298891308
101ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102342ศลิษา ศรีไพศาลศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023428891308
974 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102345สิวลี ยศศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023458891308
975 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102356เอเลนา ยองโก มาคาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023568891308
976 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102403นิธิกร คองศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141024038891308
977 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102361กนกวรรณ พันภักดีศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023618891308
978 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย36414102364กรรณิการ์ สัสดีศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ64141023648891308
979 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์26106101426ยามาโต๊ นิอีมือระบริหารธุรกิจการจัดการ61061014268893364
980 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์26406102387กชพร จะซาบริหารธุรกิจการตลาด64061023878893364
981 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์26406102429ภูรินท์ ประทุมมาบริหารธุรกิจการตลาด64061024298893364
982 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์26406102312เจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์บริหารธุรกิจการตลาด64061023128893364
983 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์26406102410ธัญลักษณ์ ภาคพรมบริหารธุรกิจการตลาด64061024108893364
984 ศท348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ16208109308ศักดิ์ดา พิมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีการผลิตสัตว์62081093088893365
102ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116409101377ทองทิพย์ บุตรเวียงพันธ์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว64091013778890116
103ศป160 ภาษาจีนขั้นต้น 116409101306ชุติพงศ์ สรรเสริญพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว64091013068890116
987 ศป207 สังคมวิทยาครอบครัว16414101308คณิศร ชมโกศลศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ64141013088889602
988 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102325วนาลี สุภาพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023258890201
989 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102334อาภารัตน์ กันธิยะพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023348890201
990 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102307เฌอร์รี เรซาเบกีพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023078890201
991 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102313ธีระนันท์ อนันมาพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023138890201
992 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102330สกาวเดือน แววศรีทิมพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023308890201
993 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102339กิตติมา สมบูรณ์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023398890201
994 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102333อนุชา แก้วมาพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023338890201
995 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102316ปัณณวิชญ์ ไชยเดชพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63091023168890201
996 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 116309102340พีรภัทร จันทะวงค์พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว63041063288890201
997 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101395ณัฎฐณิชา พรหมจันทร์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013958890201
998 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101400วรัญญา ตะติรัตน์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091014008890201
999 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101406สุดารัตน์ มากะนัตพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091014068890201
1000 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101392อาทิตยา วระรัตน์พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013928890201
1001 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101379สุชาดา สุเคพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013798890201
1002 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101367วีร์สุดา กาติ๊บพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013678890201
1003 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101364วสันต์ จันทร์อ่อนพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013648890201
1004 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101338นัทธมน จินะราชพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013388890201
1005 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101328ดาริกา บุญปั๋นพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013288890201
1006 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101316ชนนิศา สงวนนามพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013168890201
1007 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101409ปุณณภา กันทะเป็งพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091014098890201
1008 ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 136309101331ธัญวรัตน์ ไชยสลีพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว63091013318890201
1009 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216214102328ดวงพร มาสาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023288890202
1010 ศป236 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 216214102325ณัฐธิชา เสื้อมาศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ62141023258890202
1011 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116307107313กันตวิชญ์ นุชนิยมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช63071073138893350
1012 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116307101314อภิรักษ์ รอดเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง63071013148893350
1013 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116207101305ไรวินทร์ มุขประเสริฐมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013058893350
1014 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 116207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013068893350
1015 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 316207101303บัวชมพู ประทุมทองมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013038893352
1016 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 316207107310มลธิชา สีพูแพนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเทคโนโลยีการผลิตพืช62071073108893352
1017 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 316207101302นิจจนันท์ ผันสืบมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง62071013028893352
1018 ศป341 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี16208111303พิชญา วรฤทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติบัญชี62081113038893005
1019 ศป497 สหกิจศึกษา26114101404อภิสรา คำเชียงแสนศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ61141014048889006
1020 ศป497 สหกิจศึกษา26214101339ปฐวี ท้วมประเสริฐศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ62141013398889006
1021 ศป497 สหกิจศึกษา26214101311กวินรัตน์ โชคอุทรศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ62141013118889006
1022 ศป497 สหกิจศึกษา26214101301กนกพร นาคทองศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ62141013018889006
1023 ศป497 สหกิจศึกษา25914101332ปัญญพัฒน์ กิติปัญญาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์บูรณาการ59141013328889006
1024 ศร112 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 116412107317จงพิสุทธิ์ อาคมานนท์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ64121073178895364
1025 ศร222 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ16312107307ชัยวัฒน์ นะบุตรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073078895679
1026 ศร222 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ16312107315ศศิธร อ่อนน้อมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073158895679
1027 ศร222 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ16312107304กัญญารัตน์ ปู่ดำเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073048895679
1028 ศร232 การเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น16312107314รุจินันท์ คุณวันดีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073148895678
1029 ศร232 การเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น16312107315ศศิธร อ่อนน้อมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073158895678
1030 ศร232 การเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น16312107323ณัฐภัทร ประจวบศิลป์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073238895678
1031 ศร232 การเงินระหว่างประเทศเบื้องต้น16312107307ชัยวัฒน์ นะบุตรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073078895678
1032 ศร245 เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312107314รุจินันท์ คุณวันดีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073148895682
1033 ศร245 เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312107315ศศิธร อ่อนน้อมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073158895682
1034 ศร245 เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312107307ชัยวัฒน์ นะบุตรเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073078895682
1035 ศร261 การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารทางเศรษฐศาสตร์16312107323ณัฐภัทร ประจวบศิลป์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073238895683
1036 ศร261 การคิดเชิงวิพากษ์และการสื่อสารทางเศรษฐศาสตร์16312107317สโรชา สุมามารย์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ63121073178895683
1037 ศล213 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม16412106332อนัส พงษ์มณีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม64121063328892772
1038 ศล213 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม16312101353ธนัชพร จันภูมีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073108892772
1039 ศล213 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม16312101352ทะเลดาว รัตนสมาหารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073088892772
1040 ศล364 เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม16212106315ปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม62121063158892770
1041 ศล364 เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม16112106345พันธกานต์ แช่มไพโรจน์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม61121063458892770
104ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ16203101311ชินดนัย ทองย้อยวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมเกษตร62031013118890928
1043 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ16314102336ณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141023368890928
1044 ศศ214 เศรษฐศาสตร์มหภาค 216412102309อัจฉรา แผ้วเกษมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์64121023098892766
1045 ศศ214 เศรษฐศาสตร์มหภาค 216212101301กฤศภูดิส ปี่แก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013018892766
1046 ศศ214 เศรษฐศาสตร์มหภาค 216412106315ศุภกานต์ ดวงมะลิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม64121063158892766
1047 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101335สุภัญชลี ทองนาคะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013358892948
1048 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101333สุจิรา แซ่จื้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013338892948
1049 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048892948
1050 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101306จันทัปปภา ภิรมศรีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013068892948
1051 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101354ภัทรพร เข็มทองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073138892948
1052 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101309ณัฐวุฒิ แสนแอ่นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013098892948
1053 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101339อัครวงศ์ วงค์ธิดาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013398892948
1054 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101350สุรีย์พร เพียรบุญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013508892948
1055 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101340อัจฉรีย์ นิสีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013408892948
1056 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101310ตรีนิล จงงามวิไลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013108892948
1057 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16212101303ชวิศ ไตรสัตยกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013038892948
1058 ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ16312101355อริสรา โอระมิตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073208892948
105ศศ222 เศรษฐมิติ 116212101301กฤศภูดิส ปี่แก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013018893084
1060 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101340อัจฉรีย์ นิสีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013408893084
1061 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101335สุภัญชลี ทองนาคะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013358893084
1062 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101334สุชัญญา นามสิงห์สาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013348893084
1063 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101309ณัฐวุฒิ แสนแอ่นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013098893084
1064 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101306จันทัปปภา ภิรมศรีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013068893084
1065 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101350สุรีย์พร เพียรบุญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013508893084
106ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101349ณัฐพงษ์ เปนุจาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013498893084
1067 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101329ศิริกานดา จันต๊ะหลวงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013298893084
1068 ศศ222 เศรษฐมิติ 116312101333สุจิรา แซ่จื้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013338893084
1069 ศศ222 เศรษฐมิติ 116212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048893084
1070 ศศ222 เศรษฐมิติ 116212101306ธนาวดี แสนธิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013068893084
107ศศ223 สถิติเศรษฐศาสตร์16212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048893096
108ศศ223 สถิติเศรษฐศาสตร์16312101349ณัฐพงษ์ เปนุจาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013498893096
109ศศ223 สถิติเศรษฐศาสตร์16212101327Souphalak Sypaseuthเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121073088893096
110ศศ223 สถิติเศรษฐศาสตร์16212101301กฤศภูดิส ปี่แก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013018893096
111ศศ223 สถิติเศรษฐศาสตร์16312101347ฟ้าใส ทองประสงค์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013478893096
112ศศ223 สถิติเศรษฐศาสตร์16212101303ชวิศ ไตรสัตยกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013038893096
1077 ศศ241 การคลังสาธารณะ16212101306ธนาวดี แสนธิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013068892949
1078 ศศ241 การคลังสาธารณะ16212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048892949
1079 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101352ทะเลดาว รัตนสมาหารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073088892949
1080 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101340อัจฉรีย์ นิสีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013408892949
1081 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101335สุภัญชลี ทองนาคะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013358892949
1082 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101334สุชัญญา นามสิงห์สาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013348892949
1083 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101309ณัฐวุฒิ แสนแอ่นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013098892949
1084 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101306จันทัปปภา ภิรมศรีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013068892949
1085 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101355อริสรา โอระมิตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073208892949
1086 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101350สุรีย์พร เพียรบุญเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013508892949
113ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101349ณัฐพงษ์ เปนุจาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013498892949
1088 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101354ภัทรพร เข็มทองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073138892949
1089 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101353ธนัชพร จันภูมีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073108892949
1090 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101329ศิริกานดา จันต๊ะหลวงเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013298892949
1091 ศศ241 การคลังสาธารณะ16312101333สุจิรา แซ่จื้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013338892949
1092 ศศ261 เศรษฐศาสตร์การจัดการ16212101306ธนาวดี แสนธิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013068892950
1093 ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16212101303ชวิศ ไตรสัตยกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013038893072
1094 ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16212101327Souphalak Sypaseuthเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121073088893072
1095 ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16312101347ฟ้าใส ทองประสงค์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013478893072
1096 ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16312101333สุจิรา แซ่จื้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013338893072
114ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16212101301กฤศภูดิส ปี่แก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013018893072
1098 ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16312101352ทะเลดาว รัตนสมาหารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073088893072
1099 ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16312101353ธนัชพร จันภูมีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073108893072
1100 ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์16112101369วทัญญา ตั้งภูมิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61061034078893072
1101 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16212101327Souphalak Sypaseuthเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121073088893115
1102 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16312101355อริสรา โอระมิตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073208893115
1103 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16312101345ปริศนา ลุงจัยเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013458893115
1104 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16312101344ณัฐธิตา วิทยาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013448893115
1105 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16312101354ภัทรพร เข็มทองเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073138893115
1106 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16112101369วทัญญา ตั้งภูมิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61061034078893115
1107 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16212101303ชวิศ ไตรสัตยกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013038893115
1108 ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา16312101347ฟ้าใส ทองประสงค์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013478893115
1109 ศศ362 การวางแผนและประเมินโครงการ16212101303ชวิศ ไตรสัตยกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013038893086
1110 ศศ362 การวางแผนและประเมินโครงการ16312101333สุจิรา แซ่จื้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013338893086
1111 ศศ362 การวางแผนและประเมินโครงการ16212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048893086
115ศศ362 การวางแผนและประเมินโครงการ16212101301กฤศภูดิส ปี่แก้วเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013018893086
1113 ศศ362 การวางแผนและประเมินโครงการ16212101327Souphalak Sypaseuthเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121073088893086
1114 ศศ362 การวางแผนและประเมินโครงการ16112101369วทัญญา ตั้งภูมิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61061034078893086
1115 ศศ362 การวางแผนและประเมินโครงการ16312101347ฟ้าใส ทองประสงค์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013478893086
116ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16406102401ณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์บริหารธุรกิจการตลาด64061024018893118
1117 ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16312101352ทะเลดาว รัตนสมาหารเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073088893118
1118 ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16312101349ณัฐพงษ์ เปนุจาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013498893118
117ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16406102426ภัทรภณ บุญก้ำบริหารธุรกิจการตลาด64061024268893118
1120 ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16212101304ธนพัฒน์ วิชิตกุลเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์62121013048893118
118ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16106105343นารเมธ ไตรรัตนพงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ61101013418893118
119ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16122101465นรากร นาเบ้าสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)61011053298893118
120ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16406102467จิรัฏฐ์ ผาภูมิบริหารธุรกิจการตลาด64061024678893118
1124 ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย16312101333สุจิรา แซ่จื้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013338893118
1125 ศศ425 การวิจัยขั้นปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์16312101333สุจิรา แซ่จื้อเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121013338893105
1126 ศศ425 การวิจัยขั้นปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์16312101353ธนัชพร จันภูมีเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์63121073108893105
1127 ศศ425 การวิจัยขั้นปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์16112101369วทัญญา ตั้งภูมิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61061034078893105
1128 ศศ426 การวิเคราะห์เศรษฐมิติของอนุกรมเวลาและการพยากรณ์เศรษฐกิจ16112101369วทัญญา ตั้งภูมิเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์61061034078893128
1129 ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์16212102303กษิดิศ ชมชวนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์62121023038892951
1130 ศอ342 การแปลเพื่อธุรกิจและเอกสารราชการ16314102437ศศลักษณ์ เรือนใจแก่นศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ63141024378895405
1131 สด104 การเขียนเพื่อการสื่อสาร36418102366พิมพาภรณ์ ภูคำสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64181023668893154
1132 สด105 การพัฒนาระบบคิด16418102508อังกูร บุญเขียวสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64041013528893155
1133 สด105 การพัฒนาระบบคิด16418102507อลงกรณ์ ปูใสสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64041013518893155
1134 สด105 การพัฒนาระบบคิด16418102505ธีรนนท์ บัวภาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64041013218893155
1135 สด105 การพัฒนาระบบคิด16418102509อัณศยา ปฏิธันยธรณ์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64041013538893155
1136 สด105 การพัฒนาระบบคิด16418102503กรวิชญ์ ก๋องตาสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64041013018893155
1137 สด105 การพัฒนาระบบคิด16518102372ณฐิตา พรมรัตน์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล65181023728893155
1138 สด105 การพัฒนาระบบคิด16418102506ศิริรัตน์ ซุนสง่าสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64041013438893155
1139 สด105 การพัฒนาระบบคิด26518102395ดนัสวิน ชูจรินทร์สารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล65181023958893155
1140 สด105 การพัฒนาระบบคิด36418102366พิมพาภรณ์ ภูคำสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64181023668893155
1141 สด105 การพัฒนาระบบคิด36518102539สรวิศ จูมีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล65181025398893155
1142 สด181 การผลิตสื่อผสม 136418102366พิมพาภรณ์ ภูคำสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล64181023668893723
1143 สด319 หัวข้อสนใจด้านการสื่อสารดิจิทัล16318102427อภิรดี เอื้อธรรมสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181024278891699
1144 สด319 หัวข้อสนใจด้านการสื่อสารดิจิทัล16318102408วีรเทพ ในฤทัยสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181024088891699
1145 สด319 หัวข้อสนใจด้านการสื่อสารดิจิทัล16318102352ธิติวัฒน์ มณีวรรณสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023528891699
121สด319 หัวข้อสนใจด้านการสื่อสารดิจิทัล16318102318จิรภัทร ลีลาวัฒน์ศรีชัยสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023188891699
1147 สด385 ความเชี่ยวชาญทางสื่อดิจิทัล16318102327ชลกันต์ ตันกิจประเสริฐสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023278894819
1148 สด386 การจัดการองค์กรทางการสื่อสารดิจิทัล16318102352ธิติวัฒน์ มณีวรรณสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023528894820
1149 สด386 การจัดการองค์กรทางการสื่อสารดิจิทัล16318102327ชลกันต์ ตันกิจประเสริฐสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023278894820
1150 สด387 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเกษตร16318102346ธนรัตน์ จินดามงคลสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023468894821
1151 สด387 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเกษตร16318102327ชลกันต์ ตันกิจประเสริฐสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023278894821
1152 สด387 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเกษตร16318102303กษิดิศ สุภาคุณสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023038894821
1153 สด387 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเกษตร16318102352ธิติวัฒน์ มณีวรรณสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023528894821
1154 สด388 การนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล16318102327ชลกันต์ ตันกิจประเสริฐสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023278894822
1155 สด389 การสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสารดิจิทัล 116318102327ชลกันต์ ตันกิจประเสริฐสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารดิจิทัล63181023278894823
1156 สต204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ66306102324ชินวัตร กวินเดโชบริหารธุรกิจการตลาด63061023248892696
1157 สต300 สถิติทั่วไป16407104006ศิรภัสสร บูก้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ640710400663300
1158 สต301 หลักสถิติ16208114317ชาญณรงค์ มูลศรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติเกษตรป่าไม้620811431763301
1159 สต301 หลักสถิติ16307101314อภิรักษ์ รอดเจริญมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง630710131463301
1160 สต301 หลักสถิติ16207101306อาภัสรา อุดมรัตน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง620710130663301
1161 สต302 สถิติ 116412101328สุพิชชา นามกุณณาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์641210132863302
1162 สธ212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม16106105343นารเมธ ไตรรัตนพงศ์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ61101013418892889
1163 สธ313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ16306105313ทีปกร ไชยมงคลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ63041063178892890
1164 สธ315 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์16306105313ทีปกร ไชยมงคลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ63041063178892884
1165 สธ317 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 116306105313ทีปกร ไชยมงคลบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ63041063178892887
1166 สธ496 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ36106105317นราธิป ปันจันทร์บริหารธุรกิจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ61061053178892888
1167 สศ210 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง26322101003จิรวัฒน์ กันธะจักรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)63221010038893343
1168 สศ330 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์26222101415ศศิธร อินต๊ะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)62221014158893345
1169 สศ330 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์26322101003จิรวัฒน์ กันธะจักรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)63221010038893345
1170 สศ330 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์26222101373ประดับศรี พันพาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)62221013738893345
1171 สศ401 ไขมันในอาหารสัตว์26222101373ประดับศรี พันพาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)62221013738894854
1172 สศ401 ไขมันในอาหารสัตว์26222101415ศศิธร อินต๊ะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)62221014158894854
1173 สศ413 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ปีก16022101452ศุภกร หมอกชัยสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)60011243238891460
1174 สศ440 การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง16022101452ศุภกร หมอกชัยสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)60011243238891461

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH