หลักสูตรที่เปิดรับ Program

หลักสูตรที่เปิดรับ 1/2566 รอบที่ 1


#หลักสูตรระดับแผนประเภทหลักสูตรวันที่สอบ
1 การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย25/05/2023
2 การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนปริญญาโท สมทบแผน ข (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย25/05/2023
3 ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติแผน 1.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย25/05/2023
4 ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติแผน 1.2 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย25/05/2023
5 พืชไร่ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/12/2022
6 พืชไร่ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
7 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 1.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
8 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 1.2 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
9 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
10 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 2.2 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
11 พืชสวนปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
12 พืชสวนปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
13 ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
14 ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย15/02/2023
15 สหวิทยาการเกษตรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย15/02/2023
16 สหวิทยาการเกษตรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย15/02/2023
17 สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติแบบ 1.1 (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย15/02/2023
18 สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย15/02/2023
19 สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติแบบ 1.2 (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย15/02/2023
20 สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติแบบ 2.2 (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย15/02/2023
21 ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
22 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
23 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
24 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท ปกติแผน ข (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
25 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(1) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย15/02/2023
26 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย15/02/2023
27 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบแผน ข (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย15/02/2023
28 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก ปกติแบบ 1.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
29 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย15/02/2023
30 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก สมทบแบบ 1.1 (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย15/02/2023
31 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก สมทบแบบ 2.1 (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย15/02/2023