หลักสูตรที่เปิดรับ Program

หลักสูตรที่เปิดรับ 2/2565 รอบที่ 1


#หลักสูตรระดับแผนประเภทหลักสูตรวันที่สอบ
1 ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
2 ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
3 พืชไร่ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
4 พืชไร่ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
5 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 1.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
6 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 1.2 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
7 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
8 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 2.2 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
9 พืชสวนปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
10 พืชสวนปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
11 ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย19/10/2022
12 สหวิทยาการเกษตรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย19/10/2022
13 สหวิทยาการเกษตรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย19/10/2022
14 สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติแบบ 1.1 (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย19/10/2022
15 สหวิทยาการเกษตรปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ) ประเภทเหมาจ่ายหลักสูตรไทย19/10/2022
16 ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาเอก สมทบแบบ 2.1 (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย19/10/2022
17 ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
18 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
19 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
20 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท ปกติแผน ข (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
21 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(1) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย19/10/2022
22 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย19/10/2022
23 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาโท สมทบแผน ข (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย19/10/2022
24 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก ปกติแบบ 1.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
25 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย19/10/2022
26 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก สมทบแบบ 1.1 (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย19/10/2022
27 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปริญญาเอก สมทบแบบ 2.1 (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย19/10/2022