หลักสูตรที่เปิดรับ Program

หลักสูตรที่เปิดรับ 2/2563 รอบที่ 2


#หลักสูตรระดับแผนประเภทหลักสูตรวันที่สอบ
1 ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
2 ปฐพีศาสตร์ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
3 พืชไร่ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
4 พืชไร่ปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
5 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 1.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
6 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 1.2 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
7 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 2.1 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
8 พืชไร่ปริญญาเอก ปกติแบบ 2.2 (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
9 พืชสวนปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(1) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
10 พืชสวนปริญญาโท ปกติแผน ก แบบ ก(2) (ภาคปกติ)หลักสูตรไทย11/11/2020
11 ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทปริญญาโท สมทบแผน ก แบบ ก(2) (ภาคพิเศษ)หลักสูตรไทย11/11/2020