ข่าวประกาศ Announcement


   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
  •     ประกาศเมื่อ : 4/11/2564 12:10:36