ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ตำแหน่งวิชาการชื่อ-สกุลตำแหน่ง
รศ.ดร.นคเรศ รังควัตประธาน
ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์รองประธาน
ผศ.สายสกุล ฟองมูลเลขานุการ
*** ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการอัพเดทตำแหน่งทางวิชาการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ***