คำถาม คำตอบ


นักศึกษาที่เคยอบรมครบ 5 หัวข้อแล้ว แต่เข้าเช็คที่ www.msat.mju.ac.th แล้วบางหัวข้อหายไป ต้องทำอย่างไร?
ให้นักศึกษาแจ้ง ชื่้อ-สกล / รหัสนักศึกษา / หัวข้อที่อบรมแล้วไม่ขึ้นในระบบระเบียนกิจกรรม / วันเดือนปี ที่เข้าอบรม
ถ้าเจ้าหน้าที่เช็คในระบบแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของนักศึกษาในหัวข้ออบรมที่หายไป จะต้องดำเนินการอย่างไร? จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด หรือลงเฉพาะหัวข้อที่หายไป?
ให้ลงเฉพาะหัวข้อที่หายไปเท่านั้น
เช็คชั่วโมงอบรมสหกิจศึกษาได้ที่ไหน?
ข้อมูลการอบรม ก่อนปีการศึกษา 2564 สามารถเช็คได้ที่ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา www.msat.mju.ac.th (ส่วนระบบใหม่ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH