กิจกรรม


ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 (การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา)
รางวัลชนะเลิศ นายชาญวุฒิ จายะกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานเรื่อง ระบบธนาคารเวลาสำหรับชุมชนนวัตวิถีโดยใช้เทคโนโลยีไลน์ (LINE-Based Time Banking for Inno-life Community) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวกาญจนา เก่งกาจ นางสาวสุทธิพร ขัติปิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง ระบบตลาดออนไลน์สำหรับชุมชนนวัตวิถี (On-line Market System for Inno-life Community) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสุรกิจ กราบทูล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง ระบบคำนวณการเปิดรูรับแสงของกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้าโดยใช้ทฤษฎีการชดเชยของแสง

ประกาศเมื่อ : 29/3/2565 14:19:46
Image
Image
Image

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH