กิจกรรม


ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 (การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ)
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ นัดนันญา นางสาวชลิตา เกษมสุข นางสาวอารีรัตน์ คำยอง สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โครงงานเรื่อง ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ

ประกาศเมื่อ : 29/3/2565 14:15:13
Image

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH