กิจกรรม


ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565
การประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ นายกรองเกียรติ ณ ลำพูน สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง การศึกษามาตรฐานวิธีการทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำหรับห้องปฏิบัติการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายณัฐกร บุรีรัตน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวภัทรวารินทร์ ปินตาปิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงงานเรื่อง แอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพอากาศแบบเรียลไทม์สำหรับนักดาราศาสตร์

ประกาศเมื่อ : 29/3/2565 14:10:10
Image
Image
Image

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-873458-59 (งานทะเบียน)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873460 และ 053-873469 (งานรับสมัครนักศึกษา)
เบอร์โทรสาร 053-873461 (Fax งานรับเข้านักศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 053-873450-52 (งานธุรการ) เบอร์โทรสาร 053-873452
แสดงผลภาษา EN | TH