61301110 ปฐพีศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
7 ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
8 คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
9 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
16 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
9 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
16 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
17 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
18 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
19 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
20 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
21 คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
5 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
6 คม210-2 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
3 พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
4 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
6 คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
7 อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป422-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน3 (3-0-6)
2 ดป451-1 จุลชีววิทยาของดิน3 (2-3-5)
3 ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
4 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
6 ดป475-6101 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป441-1 การสำรวจดิน3 (2-3-5)
2 ดป461-1 ฟิสิกส์ของดิน3 (2-3-5)
3 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 ดป432-6101 การวิเคราะห์ดินและพืช3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-0-0)
2 อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 ดป448-6101 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเกษตร3 (2-3-5)
5 ดป491-6101 สัมมนา1 (0-2-1)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล