แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301100  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 24095626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
2 2409662321คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
3 262208890312วพ330-1 การจำแนกวัชพืช3 (2-3-5)
4 271908889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
5 27191626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
6 2926062320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
7 302528890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 230438890317วพ452-1 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี3 (2-3-5)
2 230448890311วพ320-1 วัชพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
3 262198890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช3 (2-3-5)
4 271888889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
5 2718925300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 271928890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 271938888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 302538888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 240978890314วพ430-1 นิเวศวิทยาของวัชพืช3 (2-3-5)
2 24098107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 24099109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 262218890318วพ499-1 สัมมนา1 (0-2-1)
5 262798890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
6 271948889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
7 292628890315วพ440-1 สารกำจัดวัชพืช3 (2-3-5)
8 29263107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
9 30254109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล