โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


60304040 : สถิติ
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ปกติ
129 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (2-2-5)
 ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ 3 (3-0-6)
 ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 (3-0-6)
 ศท022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6)
 ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ 3 (1-4-4)
 ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ 3 (3-0-6)
 ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6)
 ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต 3 (2-2-5)
 ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน 3 (2-2-5)
 ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 12 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-5)
 ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (2-2-5)
 ศท031 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
 ศท241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)
 ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 3 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
 วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
 พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา 3 (3-0-6)
 ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา 3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 27 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
 คศ206 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6)
 คศ131 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
 คศ132 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
 คม105 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6)
 คม106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-1)
 ชว101 หลักชีววิทยา 3 (3-0-6)
 ชว102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 (0-3-1)
 ฟส109 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
 ฟส110 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (0-3-1)
 คศ132 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
 คพ216 เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
 ศท242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 (2-2-5)
 ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 1 (0-2-1)
 ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 1 (0-2-1)
 ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 1 (0-2-1)
 ศท247 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
 ศท347 ภาษาอังกฤษเชิงพาณิชย์ 3 (2-2-5)
 ศท348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 3 (2-2-5)
 คศ206 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6)
 คศ132 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 51 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 วท497 สหกิจศึกษา 9 (0-270-0)
 วท498 การเรียนรู้อิสระ 9 (0-270-0)
 วท499 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 9 (0-270-0)
 สต201 สถิติวิเคราะห์ 1 3 (3-0-6)
 สต161 การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ 3 (2-3-5)
 สต314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3 (3-0-6)
 สต201 สถิติวิเคราะห์ 1 3 (3-0-6)
 สต202 สถิติวิเคราะห์ 2 3 (3-0-6)
 สต221 ทฤษฎีสถิติ 1 3 (3-0-6)
 สต222 ทฤษฎีสถิติ 2 3 (3-0-6)
 สต231 การวิจัยดำเนินงาน 1 3 (3-0-6)
 คพ341 วิทยาการข้อมูล 3 (2-3-5)
 คพ342 วิทยาการข้อมูล 3 (2-3-5)
 สต412 การให้คำปรึกษาทางสถิติ 3 (3-0-6)
 สต421 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 (3-0-6)
 สต361 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางสถิติ 3 (2-3-5)
 สต325 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3 (3-0-6)
 สต323 การวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6)
 สต324 การวิเคราะห์การถดถอย 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 15 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit
 สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3 (3-0-6)
 สต316 ประชากรศาสตร์ 3 (3-0-6)
 สต331 การวิจัยดำเนินงาน 2 3 (3-0-6)
 สต341 สถิติประกันชีวิต 3 (3-0-6)
 สต315 การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท 3 (3-0-6)
 สต326 วิธีการตัดสินใจเชิงสถิติ 3 (3-0-6)
 สต332 การจําลองแบบทางสถิติ 3 (2-3-5)
 สต342 สถิติประกันวินาศภัย 3 (3-0-6)
 สต343 ตัวแบบสถิติทางการเงิน 3 (3-0-6)
 สต351 ชีวสถิติเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สต352 ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 สต431 เทคนิคการพยากรณ์ 3 (3-0-6)
 สต491 การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (2-3-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด/Min Credit : 6 หน่วยกิต
 รหัสวิชา
 Course Code
 ชื่อวิชา
 Course Name
 หน่วยกิต
 Credit