บุคลากรสำนัก บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

บุคลากรสำนัก

ผู้บริหาร / Board
ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี Asst. Prof. Dr.Pusit Pookmanee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส Asst. Prof. Dr. Ratchadaporn Puntsarod ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ Asst. Prof. Dr. Nattapol Laorodphan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
นางสาวอัจฉรา บุญเกิด Miss. Atchara Boonkerd เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร
กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ / Division of General Administration
นางสาวพรินทร บุญเรือง Ms.Parinthorn Boonruang เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ Mr.Jakrayut Klinjan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ Mrs.Rattika Chaisahwat นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายธีรพล สุวรรณ Mr.Teerapol Suwan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรอุษา ต๊ะวิโล Ms.Onusa Tahwilo นักวิชาการพัสดุ
นายสราวุธ สอนใจ Mr.Sarawuth Sornchai นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิวัติ ช่างซอ Ms.Niwat Changsow นักวิชาการศึกษา
นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร Mr.Artthapong Vaparkpet นักวิชาการศึกษา
นายอภิชาติ เตภักดี Mr.Apichart Taepakdee นักวิชาการช่างศิลป์
นางสาวปิยวรรณ สงวนศักดิ์ Ms.Piyawan Sa-ngaunsak พนักงานจ้างเหมา
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา Ms.Benjamaporn Viriya นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน / Division of Educational innovation and Instructional Development
นางสาวนฤมล คงขุนเทียน Ms.Narumol Lungkuntien นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นางสาวรักษ์พิกุล วงศ์จักร Ms.Rukpikul Wongjak นักวิชาการศึกษา
นางสาวอาทิตยา ธรรมตา Ms.Aretittaya Thammata นักวิชาการศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป / Division of Curricula Instruction and General Education Administration
นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย์ Ms.Tunwadee Kreethawate นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ Ms.Thitaree Phromsetthakan ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางศรุดา ทองหลอม Mrs.Saruda Tonglom นักวิชาการศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ Mr.Pongsak Mangmati นักวิชาการศึกษา
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า / Division of Registrar
นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ Ms.Siriprapa Wiratjaraenpun นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นางพิญชดา พงษ์พานิช Mrs.Pitchayada Phongparnich นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุพจน์ บุญเรือง Mr.Suphot Boonruang นักวิชาการศึกษา
นางสาวทวี สุวรรณ Ms.Tawee Suwan นักวิชาการศึกษา
นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ Mr.Weerayoot Yainta นักวิชาการศึกษา
นายเดชา ผิวผ่อง Mr.Decha Piewpong นักวิชาการศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง Mr.Juckrit Thongdang นักวิชาการศึกษา
นางนิ่มนภา กาบจันทร์ Mrs.Nimnapa Kabjan นักวิชาการศึกษา
นางสาวหทัยชนก ผิวผ่อง Ms.Hataichanok Piewpong นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร หนูหล่อ Ms.Siriporn Nuloa นักวิชาการศึกษา