บุคลากรสำนัก บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

บุคลากรสำนัก

ผู้บริหาร / Board
ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี Asst. Prof. Dr.Pusit Pookmanee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส Asst. Prof. Dr. Ratchadaporn Puntsarod ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ Asst. Prof. Dr. Nattapol Laorodphan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
นางสาวอัจฉรา บุญเกิด Miss. Atchara Boonkerd เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล Asst. Prof. Dr. Chaiyot Sumritsakun ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ผอ. ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
งานบริหารและธุรการ
นางสาวพรินทร บุญเรือง Ms.Parinthorn Boonruang เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รก.ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างาน
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ Mr.Jakrayut Klinjan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอัจฉรา บุญเกิด Miss. Atchara Boonkerd เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางจิรติกานต์ พงษ์ศิวัตม์ Ms. Jiratikan Pongsiwat เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
นายสราวุธ สอนใจ Mr.Sarawuth Sornchai นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและพัสดุ
นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ Mrs.Rattika Chaisahwat นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรอุษา ต๊ะวิโล Ms.Onusa Tahwilo นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา Ms.Benjamaporn Viriya นักวิชาการเงินและบัญชี
นายประสิทธิ์ มหาไม้ Mr. Prasit Mahamai นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
นายอภิชาติ เตภักดี Mr.Apichart Taepakdee นักวิชาการช่างศิลป์
นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ Mr.Weerayoot Yainta นักวิชาการศึกษา
นายเดชา ผิวผ่อง Mr.Decha Piewpong นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ Mr.Pongsak Mangmati นักวิชาการศึกษา
นายธีรพล สุวรรณ Mr.Teerapol Suwan เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นเรศ บุญเพิ่มพูน Mr.Nares Boonpermpoon นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย์ Ms.Tunwadee Kreethawate นักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่าย
นางสาวนิวัติ ช่างซอ Ms.Niwat Changsow นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานสหกิจศึกษา
นางสาวนฤมล คงขุนเทียน Ms.Narumol Lungkuntien นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรักษ์พิกุล วงศ์จักร Ms.Rukpikul Wongjak นักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ Ms.Thitaree Phromsetthakan ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางศรุดา ทองหลอม Mrs.Saruda Tonglom นักวิชาการศึกษา
นางสาวอาทิตยา ธรรมตา Ms.Aretittaya Thammata นักวิชาการศึกษา
นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร Mr.Artthapong Vaparkpet นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ Ms.Siriprapa Wiratjaraenpun นักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่าย
นางพิญชดา พงษ์พานิช Mrs.Pitchayada Phongparnich นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวทวี สุวรรณ Ms.Tawee Suwan นักวิชาการศึกษา
นายสุพจน์ บุญเรือง Mr.Suphot Boonruang นักวิชาการศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง Mr.Juckrit Thongdang นักวิชาการศึกษา
นางนิ่มนภา กาบจันทร์ Mrs.Nimnapa Kabjan นักวิชาการศึกษา
นางสาวหทัยชนก ผิวผ่อง Ms.Hataichanok Piewpong นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร หนูหล่อ Ms.Siriporn Nuloa นักวิชาการศึกษา
นางสาวปิยวรรณ สงวนศักดิ์ Ms.Piyawan Sa-ngaunsak พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ Mrs. Sahattaya Damrongkiattisak นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ รก.หัวหน้าฝ่าย
น.ส.โสภา เขียวสุข Miss Sopa Khiaosuk นักวิชาการศึกษา
น.ส.อุมาพร ยอดเสาดี Miss Umaporn Yodsaodee นักวิชาการศึกษา
นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ Mr. Songkiat Panphanpho นักวิชาการศึกษา
น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ Miss Alisa Ounjit นักวิชาการศึกษา
น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต Miss Jirawan Banditpuritat นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุภาวดี พรมทา Miss Supawadee Promta เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป