ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แบบสำรวจ

หัวข้อ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ยกเว้น ปี 1)

รายละเอียด
  • ประกาศเมื่อ : 12/5/2563 16:25:04