แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร


    เอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอหลักสูตร


    แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และกรรมการวิพากษ์ ป.ตรี