สรุปจำนวน นศ. ลงทะเบียนทดสอบสมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ สรุปจำนวน นศ. ลงทะเบียนทดสอบสมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ

สรุปจำนวน นศ. ลงทะเบียน
projectIDโครงการวันวันที่เวลาprojectTimeEndprojectPlaceลง / รับenrolltotalSeatดูรายชื่อ
329ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี200/200200200 ดูรายชื่อ
330ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี200/200200200 ดูรายชื่อ
331ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี200/200200200 ดูรายชื่อ
332ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี200/200200200 ดูรายชื่อ
333ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี150/150150150 ดูรายชื่อ
334ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี150/150150150 ดูรายชื่อ
335ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี150/150150150 ดูรายชื่อ
336ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80 ปี150/150150150 ดูรายชื่อ
337ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
338ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
339ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
340ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-401 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
341ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
342ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
343ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
344ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-402 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
345ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
346ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
347ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
348ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-501 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
349ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
350ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
351ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
352ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-502 อาคารเรียนรวม 80 ปี100/100100100 ดูรายชื่อ
353ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี63/636363 ดูรายชื่อ
354ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี63/636363 ดูรายชื่อ
355ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี63/636363 ดูรายชื่อ
356ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-303 อาคารเรียนรวม 80 ปี63/636363 ดูรายชื่อ
357ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี63/636363 ดูรายชื่อ
358ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี4/63463 ดูรายชื่อ
359ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
360ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-304 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
361ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
362ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
363ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
364ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-403 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
365ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
366ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
367ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
368ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-404 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
369ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
370ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
371ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
372ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-408 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
373ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
374ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
375ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
376ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-503 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
377ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256308.00 - 10.00 น.10:00:00ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
378ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256310.30 - 12.30 น.12:30:00ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
379ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256313.30 - 15.30 น.15:30:00ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ
380ทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี
อาทิตย์30/8/256316.00 - 18.00 น.18:00:00ห้อง 80-504 อาคารเรียนรวม 80 ปี0/63063 ดูรายชื่อ