ติดต่อสำนัก เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

งานบริหารและธุรการ

 • รับ-ส่งเอกสาร โทร.3450
 • การเงิน-บัญชี โทร.3451
 • งานพัสดุ โทร.3451

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร

 • ข้อมูลหลักสูตร , ข้อมูลรายวิชา , TQF , อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร.3453
 • ข้อมููลอนุมัติหลักสูตร , ขั้นตอน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร โทร.3454
 • ลงทะเบียน , ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน โทร.3455
 • รายวิชาที่เปิดสอน , ตารางสอน-สอบ , แผนการศึกษา โทร.3456

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา

 • บัตรนักศึกษา , รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ reg โทร.3459
 • เกรด , เทียบโอนรายวิชา , ย้ายสาขา , ขอเกรด V , SU โทร.3459
 • ขอหนังสือรับรองต่างๆ ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานทางการศึกษาระดับปริญญาตรี(กำลังศึกษาอยู่) โทร.3459
 • ขอหนังสือรับรองต่างๆ ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานทางการศึกษาระดับปริญญาตรี(สำเร็จการศึกษาแล้ว) โทร.3458
 • ขอหนังสือรับรองต่างๆ ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานทางการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก โทร.3458
 • ตรวจสอบจบ , ปริญญาบัตร , เกียรตินิยม โทร.3458
 • ระเบียนประวัติ , ลาออก , ลาพัก , พ้นสภาพ โทร.3460
 • งานรับเข้าและแนะแนวการศึกษา , โควตา , รับตรง , รับนักศึกษาใหม่ โทร.3460-3461

สื่อสิ่งพิมพ์

 • ติดต่องานพิมพ์ โทร.3472
 • ประเมินราคา โทร.3475

งานสหกิจศึกษา

 • ติดต่องานสหกิจศึกษา โทร.3476-3477