กลุ่มภารกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแบ่งภาระหน้าที่การทำงานออกเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆ

กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ รับผิดชอบในการ

Division of General Administration in chart of
 • ภารกิจด้านนโยบายและแผน
 • การเงินและบัญชี
 • การบริหารและธุรการ
 • การคลังและพัสดุ
 • ระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

กลุ่มพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน รับผิดชอบในการ

Division of Educational innovation and Instructional Development in chart of
 • กำหนดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์หรือวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ (Career path)
 • พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดหลักการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย
 • พัฒนาอาจารย์ ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัย การต่อยอดทางการศึกษา (ศึกษาต่อ)
 • กำหนดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยทันโลก ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคม
 • พัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 • กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

กลุ่มบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป รับผิดชอบในการ

Division of Curricula Instruction and General Education Administration in chart of
 • รับหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรในการเปิดรายวิชาให้กับนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
 • จัดทำตารางสอน - สอบ ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • รับลงทะเบียนโดยประสานงานกับคณะให้คณะเป็นผู้ดำเนินการคีย์ข้อมูลลงในระบบ ส่วนระบบการลงทะเบียนจะดำเนินการผ่านอินเตอร์เน็ตทุกระดับ และให้นักศึกษาจ่ายเงินผ่านธนาคารเท่านั้นทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
 • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
 • จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบคลุมถึงการจัดหาผู้สอนที่เหมาะสม การจัดกลุ่มผู้เรียน การจัดตารางสอนและห้องเรียน การประสานงานการสอนของอาจารย์ การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน การสนับสนุนการผลิตสื่อและตำรา เป็นต้น
 • การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • การติดตามและประเมินผลการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การประเมินผลการจัดการหลักสูตร และการประเมินและติดตามผลคุณภาพของผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษาและปีการศึกษา
 • การบริหารจัดการสำนัก และการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินและงบประมาณ ทรัพยากรทางกายภาพ (ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า รับผิดชอบในการ

Division of Registrar in chart of
 • ตรวจและติดตามผลการศึกษางานประมวลผลการเรียนและดูแลเรื่องการประมวลผลเกรดที่จะทำการติดตามเกรดจากอาจารย์มาเพื่อบันทึกเข้าระบบตัดเกรด ให้บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยดำเนินการในรูปแบบ one-stop service เช่น ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา การออกหนังสือรับรอง , Transcript และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การตรวจสอบคุณวุฒิ ฯลฯ
 • รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การจัดทำ ทะเบียนการศึกษาและประวัตินักศึกษา ทะเบียนบัณฑิตและปริญญาบัตร งานสถิติข้อมูลนักศึกษา การประมวลผลและฐานข้อมูล
 • กำหนดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าของมหาวิทยาลัย
 • การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรง โควตา การจัดสอบ การรายงานตัวเข้าศึกษา ทะเบียนประวัตินักศึกษา
 • จัดทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ