แอพลิเคชั่นสำหรับประยุกต์ใช้งาน สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร นัดหมาย ประชุม หรือติดตามงาน โครงการ ฯลฯ