กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning 4.0 เพื่อก้าวสู่ยุค 5G

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning 4.0 เพื่อก้าวสู่ยุค 5G โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท อภิสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของตนเอง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด
  • ประกาศเมื่อ : 15/8/2562 16:43:53
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image