กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน บรรยายและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บท และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แผนแม่บทด้านวิชาการ ระยะ 5 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
  • ประกาศเมื่อ : 20/6/2562 14:41:40
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image