กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกที่ร่วมโครงการ

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกที่ร่วมโครงการนำร่อง "การเปิดรับบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้" ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 ท่าน ในการเรียนการสอนทั้งหมด 4 รายวิชา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน และเสนอแนะข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมโครงการกับผู้จัดโครงการ และอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  • ประกาศเมื่อ : 11/6/2562 14:49:32
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image