กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาหัวข้อ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และ PSF

รายละเอียด
สำนักบริหารจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO-Program learning outcome) และอาจารย์มืออาชีพ (PSF-Professional Standard Framework) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
  • ประกาศเมื่อ : 20/3/2562 15:54:40
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image