กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ จิตการค้า เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  • ประกาศเมื่อ : 7/3/2562 11:39:54
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image